Hlášení trvalého pobytu

1. Identifikační kód

-

2. Kód

-

3. Název

Hlášení trvalého pobytu

4. Základní informace

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním. V případech stanovených zákonem o evidenci obyvatel může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

K jednání je oprávněn:

 • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
 • zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu.
 • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení

Ohlaste změnu místa trvalého pobytu.

8. Na které instituci řešit

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.:

 • na obecním úřadu,
 • v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech na úřadech městských částí,
 • na území vojenských újezdů na újezdních úřadech.

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu nebo zastupitelskému úřadu. Sdělení v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy občan podepíše sdělení před zaměstnancem ohlašovny nebo zastupitelského úřadu. Pokud má sdělení podle věty první formu datové zprávy, občan ho po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Za občana může sdělit
ukončení pobytu na území ČR rovněž jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy. Dnem ukončení trvalého pobytu na území ČR se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR.

Nově od 01. 01. 2016 je ohlášení ukončení trvalého pobytu na území ČR je zpoplatněno správním poplatkem:
a) pokud je učiněno na ohlašovně - 100,-Kč
b) pokud je učiněno na zastupitelském úřadu - 300,-Kč

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

9. Kde, s kým a kdy řešit

Odbor správních agend Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b nebo Jílovská 1148/14 - Oddělení správní a evidence obyvatel

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
 • prokázat totožnost občanským průkazem nebo, nemá-li platný občanský průkaz, jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou
 • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. nájemní smlouvu), anebo pokud takovýto doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a doklad, který oprávněnost osoby ze zákona dokazuje (např. nájemní smlouva); v případě, že je oprávněnou osobou vlastník nemovitosti, jehož vlastnické právo je zapsané v Katastru nemovitostí, úřad si oprávněnost zjistí sám.

Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny a předloží doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" - vzor vyplněného formuláře najdete zde.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč. Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny (platí pouze v případě, že se přihlašují se svým zákonným zástupcem).

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení)

-

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Adresu nového trvalého bydliště sdělte:

 • svému zaměstnavateli/škole,
 • lékařům,
 • poště (SIPO, TV, rozhlas),
 • plynárně,
 • elektrárně,
 • majiteli či správci starého i nového domova,
 • úřadu práce (jste-li nezaměstnaný),
 • správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu),
 • finančnímu a živnostenskému úřadu (jste-li podnikatel),
 • dalším příslušným úřadů (vydání nového dokladu nebo provedení změny údajů - např. občanský průkaz, řidičský průkaz)
 • zdravotní pojišťovně,
 • bance,
 • komerčním pojišťovnám, u nichž máte některou z pojistek.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že vám ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Pokud se zjistí při hlášení místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a vy nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraníte, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována. Ohlašovna rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu za podmínek stanovených zákonem a v souladu se správním řádem. Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen. Proti rozhodnutí můžete podat odvolání u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy a odpovědi najdete zde.

22. Další informace

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR
Důležité odkazy na internetových stránkách Ministerstva vnitra:
- adresář úřadů
- platné typy občanských průkazů
- neplatné doklady

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání občanského průkazu
Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky
Vydání cestovního dokladu

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend

26. Kontaktní osoba

Vedoucí odboru správních agend - Ing. Martin Anděra

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 1. 2007

28. Popis byl naposledy aktualizován

17. 6. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky

Aktualizováno: 17.06.2021
Vytisknout