Vydání občanského průkazu3. Pojmenování (název) životní situace

Vydání občanského průkazu

4. Základní informace k životní situaci

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu omezen ve způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník.

Od 1. ledna 2006 lze k cestám do států Evropské unie používat pouze občanský průkaz se strojově čitelnými údaji (nesmí mít odstřižený roh z důvodu změny povinných údajů). Tyto strojově čitelné občanské průkazy jsou vydávány od druhé poloviny roku 2000.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • občan starší 15 let
 • za občana mladšího 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce. Místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan svěřen do péče; tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho úředně ověřeným souhlasem.
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání OP, podává žádost opatrovník.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace


8. Na které instituci životní situaci řešit

 • Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa vašeho trvalého pobytu, v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát, popřípadě na kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností mimo místo trvalého pobytu. Podmínkou je splnění požadovaných náležitostí k vyřízení OP a správnost údajů v informačním systému, v případě rozporů při pořizování žádosti je potřeba se obrátit s žádostí o OP na příslušný úřad dle místa trvalého pobytu.
 • V případě, že žádáte o expresní vydání OP do 24h nebo do 5 dnů lze podat žádost na MV ČR, Na Pankráci 72
 • Úřad městské části Praha 4 je úřadem příslušným podle místa trvalého pobytu pro občany městské části Praha 4 a městské části Praha-Kunratice.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

- Odbor správních agend Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b
nebo
- Jílovská 1148/14 - Oddělení občanských průkazů

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vydání prvního občanského průkazu je nutno doložit:
 • rodný list
 • platný občanský průkaz zákonného zástupce (při podání žádosti občana mladšího 15 let)
 • v případě pochybností o státním občanství žadatele může úřad vyžadovat předložení „Osvědčení o státním občanství ČR
K vydání občanského průkazu při skončení jeho platnosti nebo náhradou za dosud platný průkaz předložte:
 • dosavadní občanský průkaz,
 • pokud platnost dosavadního občanského průkazu již skončila, je nutné vedle tohoto OP doložit další doklad totožnosti, tj. platný cestovní pas, řidičský průkaz nebo originál rodného listu.
K vydání občanského průkazu při změně údajů předložte:
 • dosavadní občanský průkaz,
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. oddací list, pravomocné rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti k právním úkonům, pravomocné rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu pobytu, potvrzení o změně místa trvalého pobytu, pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu).
K vydání občanského průkazu při doplnění titulu, vědecké hodnosti nebo na vlastní žádost:
 • dosavadní občanský průkaz,
 • doklad o získání akademického titulu (pouze diplom příp. jeho dodatek)
 • správní poplatek 200,- Kč
K vydání občanského průkazu náhradou za ztracený, odcizený nebo poškozený předložte:
 • potvrzení o občanském průkazu (toto potvrzení je občanovi vydáno při nahlášení ztráty, odcizení nebo zničení občanského průkazu),
 • doklad totožnosti, např. cestovní pas nebo řidičský průkaz, popřípadě rodný list.
 • správní poplatek 100,- Kč
K vydání občanského průkazu při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • předložit platný občanský průkaz; v případě že nemá platný OP, je třeba předložit jiný doklad totožnosti (cestovní pas, řidičský průkaz, originál nebo ověřenou kopii rodného listu)
 • předložit doklad prokazující oprávněnost užívaní nemovitosti (např. nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu *)
 • případně jiné pokud odpovídají zákonu č. 133/2000 Sb.
 • správní poplatek 50,- Kč (za děti do 15 let se tento správní poplatek nevybírá)
 • k přihlášení k trvalému pobytu na území MČ Praha-Kunratice je nutno se dostavit a předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu na ohlašovnu MČ Praha-Kunratice, K Libuši 7/10.
*) Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

K vydání občanského průkazu po ukončení trvalého pobytu v cizině nebo po nabytí státního občanství České republiky předložte:
 • rodný list nebo rodný a křestní list
 • doklad o státním občanství, doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství
 • výše uvedené doklady k přihlášení k trvalému pobytu
K vydání občanského průkazu pro občana omezeného ve způsobilosti k právním úkonům předkládá opatrovník:
 • dosavadní občanský průkaz, pokud nebyl vystaven tak rodný list nebo rodný a křestní list občana
 • rozhodnutí soudu o omezení občana ve způsobilosti k právním úkonům
 • svůj občanský průkaz a doklad o ustanovení opatrovníka
Občan, jemuž soud zrušil rozhodnutí o omezení ve způsobilosti k právním úkonům, předkládá:
 • doklad o zrušení rozhodnutí o omezení ve způsobilosti k právním úkonům
 • rodný list nebo rodný a křestní list
 • doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
 • doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství
 • dosavadní občanský průkaz, pokud mu byl vydán
Předložené doklady Vám budou vráceny. Dosavadní občanský průkaz nebo Potvrzení o občanském průkazu odevzdáte při převzetí nového občanského průkazu.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji již není na tiskopisech, ale vygeneruje se přímo na přepážce společně s pořízením fotografie a podpisu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za vydání nového občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem:
 • za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený je 100,- Kč
 • pro občana mladšího 15 let je 50,- Kč
  Pozor: při podání žádosti o OP z důvodu dovršení 15 let, pokud je žádost podána s předstihem se také vybírá správní poplatek 50,- a je potřeba splnit podmínky stejné jako při žádosti o OP pro dítě do 15 let, teprve po dovršení 15 let lze žádat o OP bez poplatku, bez přítomnosti rodičů a s dobou platnosti 10 let.
 • doplnění titulu či vědecké hodnosti nebo nový OP na vlastní žádost je 200,- Kč
 • vyzvednutí OP na jiném úřadě než občan podával žádost je 100,- Kč
 • expresní vyhotovení OP do 24h je 1000,- Kč, pro děti do 15 let 500,- Kč
 • expresní vyhotovení OP do 5 pracovních dnů je 500,- Kč, pro děti do 15 let 300,- Kč
Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (starý typ za nový) se nevybírá správní poplatek.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Občanský průkaz bude vydán do 30 dnů od předložení všech dokladů potřebných pro jeho vydání příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, případně do 30 dnů ode dne, kdy žádost byla příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností předána. Je možné požádat o expresní vydání OP a to ve lhůtě do 24 h nebo do 5 pracovních dnů. Za expresní vydání je vybírán správní poplatek viz. bod 12.
Podle data podání žádosti lze zjistit, zda je občanský průkaz již připraven k převzetí.
V případě, že při podání žádosti uvedete svůj kontaktní mail nebo telefonní číslo, bude Vám po vyhotovení OP zasláno oznámení o možnosti vyzvednutí OP.

Chystáte se na převzetí občanského průkazu?
 • Rozmyslete si BEZPEČNOSTNÍ OSOBNÍ KÓD (tzv. BOK). Více informací o BOKu naleznete ZDE.
 • Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně.
 • Za občana, kterému bylo rozhodnutím soudu omezena způsobilost k právním úkonům, přebírá a převzetí občanského průkazu podepisuje opatrovník jen v případě, že o jeho vydání požádal.
 • V případě, že si občan podal žádost o OP na jiném úřadě a požádal o převzetí nového občanského průkazu na ÚMČ Praha 4, je doklad po výrobě vždy připraven k výdeji na adrese Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Krč.

Dle ustanovení § 8 a) zák. 328/1999 Sb. o občanských průkazech je občan povinen zadat při převzetí nového občanského průkazu (E-OP) bezpečnostní osobní kód (dále BOK):
 • nejméně 4 a maximálně 10 číslic

Bezpečnostní osobní kód slouží k autentizaci při elektronické identifikaci držitele OP při komunikaci s informačními systémy veřejné správy.
 • BOK lze měnit
 • po třetím chybném zadání se BOK zablokuje
 • odblokovat ho lze na žádost občana na kterémkoli obecním úřadě obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti, správní poplatek 100,- Kč.
Při výdeji OP nebo kdykoliv později je možné aktivovat identifikační certifikát (čip), tím že občan zadá IOK (identifikační osobní kód) a DOK (deblokační osobní kód).
 • IOK a DOK nezadává občan mladší 15 let
 • IOK i DOK tvoří nejméně 4 a maximálně 10 číslic

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace


Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Veškeré údaje zapisované do občanského průkazu je občan povinen doložit potřebnými doklady v originále, popř. ověřeným opisem nebo ověřenou kopií (např. státní občanství, rodné číslo, jméno a příjmení, titul).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

El. službu zatím nelze využít.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Zákon č.53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
Zákon č. 559/2004 Sb., kterým se mění zákon o občanských průkazech, zákon o cestovních dokladech a další zákony
Zákon č. 395/2005 Sb., kterým se mění zákon o občanských průkazech
Zákon č.21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu (zákon o ověřování)
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
Zákon č. 136/2006 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
Zákon č. 342/2006 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně souvisejících zákonů
Zákon č. 239/2008 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s registrovaným partnerstvím
Vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
Vyhláška 400/2011 Sb., kterou se mění vyhláška k provádění zákona o občanských průkazech
Vyhláška č. 417/2006 Sb., změna vyhlášky k provádění zákona o cestovních dokladech
Zákon č. 195/2017 Sb., kterým se mění zákon o občanských průkazech

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nesplněním povinností uvedených v zákoně o občanských průkazech se občan dopouští přestupku. Přestupky a správní delikty jsou upraveny v § 16 a, b zákona o občanských průkazech.

Podle tohoto ustanovení se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že
 • poruší povinnost mít občanský průkaz po dovršení 15 let (pokud má trvalý pobyt na území ČR)
 • poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,
 • nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. c), tj. do 15 pracovních dnů
 • o po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu (po uplynutí doby v něm vyznačené, po ohlášení ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu),
 • o po obdržení oddacího listu, (pokud je rodinný stav v OP uveden)
 • o po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství, (pokud je rodinný stav v OP uveden)
 • o po obdržení úmrtního listu manžela, (pokud je rodinný stav v OP uveden)
 • o po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, případně jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
 • o po dni, kdy byla ohlášena změna místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 • o ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,
 • o neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu (tyto údaje se hlásí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu, nikoli ministerstvu vnitra; odcizení občanského průkazu lze ohlásit Policii ČR),
 • o prokazuje údaje občanským průkazem, u něhož ohlásil ztrátu, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
 • o poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu, v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
 • ani po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti o vydání občanského průkazu,
 • v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů,
 • úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,
 • přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,
 • pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana,
 • nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 15 let.
 • neoprávněně požádá o občanský průkaz pro jinou osobu.
 • neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje uvedené v občanském průkazu nebo
 • neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.
Za porušení povinnosti mít občanský průkaz a za prokazování údajů občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení hlásil lze uložit pokutu do 15 000 Kč. Za ostatní přestupky lze uložit pokutu do 10 000Kč, s výjimkou přestupků týkajících se strojově čitelné zóny a kontaktního elektronického čipu, ze které lze uložit pokutu do 100 000 Kč.

21. Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy a odpovědi na ně naleznete zde.

22. Další informace
-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar


Odbor správních agend

26. Kontakt


Informační linka odboru správních agend:
 • • Antala Staška 2059/80b, tel.: 261 192 659
 • • Jílovská 1148/14, tel.: 261 192 687

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1. 7. 2018

28. Popis byl naposledy aktualizován

11. 7. 2018

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace


Poznámky a upřesnění

Předkládáte-li k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu rozhodnutí cizozemského soudu, máte povinnost předložit též rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky o uznání rozhodnutí cizozemského soudu na území České republiky, jestliže je toto uznání podle zvláštního právního předpisu potřebné. V případě, že byl vydán rozsudek o rozvodu státem Evropské unie, musí být při žádosti o nový OP pravomocný rozsudek o rozvodu přeložen do českého jazyka soudním tlumočníkem.

V případě, že jste získali vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské vzdělání a příslušný titul v zahraničí, máte povinnost předložit doklad o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu. Stejnou povinnost máte i tehdy, když žádáte o zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.

Předkládáte-li k doložení údajů zapisovaných do občanského průkazu doklad vystavený orgánem cizího státu, máte povinnost předložit výpis z matriční knihy Úřadu městské části Brno-střed (zvláštní matrika), pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak. (Výjimka na základě Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství: smluvní strany uznávají platnost rodných, oddacích a úmrtních listů svých státních občanů vystavených orgány druhé smluvní strany o matričních událostech, ke kterým došlo před 1. lednem 1993).

Údaje z informačního systému evidence občanských průkazů

Ministerstvo vnitra a obecní úřady obcí s rozšířenou působností poskytují údaje z informačního systému evidence občanských průkazů, pouze pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Občanovi staršímu 15 let poskytne Ministerstvo vnitra nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností údaje z informačního systému evidence občanských průkazů k jeho osobě, a to na základě písemné žádosti. Není-li žádost podána osobně na úřadě, musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Zjistí-li subjekt údajů, že údaje jsou vedeny v rozporu se zákonem nebo jsou nepřesné, může požádat o vysvětlení, popř. o provedení opravy.

Aktualizováno: 31.01.2019 – Vít Drbal
Vytisknout