Vydání občanského průkazuVydání občanského průkazu

 • Občanský průkaz je povinen mít občan ČR, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.
 • Občanský průkaz lze vydat i občanovi, který je mladší 15 let, nebo který nemá trvalý pobyt na území ČR.

Kdo je oprávněn v této situaci jednat
 • občan starší 15 let
 • Za občana mladšího 15 let podává žádost jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun, osoba, které byl svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ředitel zařízení pro děti, vyžadující okamžitou pomoc.
 • Za občana staršího 15 let, kterému byl jmenován opatrovník z důvodu, že mu jeho zdravotní stav působí obtíže při hájení jeho práv, žádá tento opatrovník, umožňuje-li to rozsah jeho působnosti.
 • Za občana staršího 18 let může o vydání občanského průkazu požádat rovněž člen domácnosti, jehož oprávnění zastupovat bylo schváleno příslušným orgánem veřejné moci.

Jak a kam se obrátit

Jaké doklady je třeba předložit
 • K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území ČR, je třeba předložit rodný list nebo platný cestovní pas ČR.
 • K vydání prvního občanského průkazu po nabytí státního občanství je třeba předložit rodný list a doklad o státním občanství ČR.
 • Při výměně občanského průkazu za stávající (končící platnost, změna údajů, apod.) je třeba předložit dosavadní občanský průkaz; pokud občan nemůže předložit dosavadní občanský průkaz (například z důvodu ztráty nebo odcizení), musí předložit rodný list nebo průkaz totožnosti (rozumí se doklad, který je veřejnou listinou a ve kterém jsou vedeny údaje o žadateli, umožňující jeho identifikaci, a to včetně jeho podoby a údaje o státním občanství).
 • Při podání žádosti o dočasný občanský průkaz po nabytí státního občanství občan předkládá vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu, dvě stejné fotografie a doklad o státním občanství.
 • Všechny doklady musí být doloženy v originále, nebo v ověřené kopii.

Formuláře a žádosti
 • Při podání žádosti o občanský průkaz s biometrickými údaji občan žádné formuláře nevyplňuje, žádost pořizuje úředník elektronicky s využitím údajů vedených v informačních systémech. Občan vyplňuje pouze oznámení o ztrátě nebo odcizení občanského průkazu.

Převzetí hotového občanského průkazu
 • Vyrobený občanský průkaz si občan může převzít u jakéhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Občan si může nový občanský průkaz vyzvednout i u jiného úřadu, než u kterého si podával žádost, nicméně se v takovém případě platí správní poplatek 100 Kč. Občanský průkaz ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů lze vyzvednout také u Ministerstva vnitra (Na Pankráci 1623/72, Praha 4). Občanský průkaz ve lhůtě do 24 hodin pak lze převzít pouze u Ministerstva vnitra, nikoliv na našem úřadu.

Správní poplatky
 • Žádost o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:
 • občané starší 15 let - 1000 Kč,
 • občané mladší 15 let - 500 Kč.
 • Žádost o vydání občanského průkazu ve lhůtě do 5 pracovních dnů:
 • občané starší 15 let - 500 Kč,
 • občané mladší 15 let - 300 Kč.
 • Žádost o dočasný občanský průkaz bezprostředně po nabytí státního občanství ČR:
 • občané starší 15 let - 200 Kč,
 • občané mladší 15 let - 100 Kč.
 • Žádost o občanský průkaz pro občana mladšího 15 let - 100 Kč.
 • Žádost o občanský průkaz pro občana staršího 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR - 200 Kč.
 • Žádost o občanský průkaz z důvodu poškození, zničení, ztráty nebo odcizení, nebo z důvodu neoprávněných zápisů do občanského průkazu - 200 Kč.
 • Přijetí žádosti o vydání občanského průkazu z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200,- Kč.
 • Umožnění převzetí občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100,- Kč

Skončení platnosti občanského průkazu

Platnost občanského průkazu končí:
 • uplynutím doby v něm uvedené,
 • ohlášením jeho ztráty, odcizení, zničení nebo nebezpečí zneužití,
 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 • ohlášením ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
 • pozbytím státního občanství České republiky,
 • úmrtím nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí o prohlášení za mrtvého,
 • převzetím nového občanského průkazu,
 • odevzdáním nalezeného občanského průkazu,
 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí o skončení platnosti občanského průkazu (např. z důvodu poškození občanského průkazu, podstatné změny podoby),
 • 45 dnů ode dne ohlášení změny místa trvalého pobytu,
 • 45 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně jména nebo příjmení,
 • 45 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o změně rodného čísla,
 • 45 ode dne změny pohlaví,
 • 45 dnů ode dne změny rodinného stavu, pokud je rodinný stav uveden v občanském průkazu.

Užitečné odkazy:

Aktualizováno: 20.03.2023 – Vít Drbal
Vytisknout