Nejčastější dotazy k tématu trvalých pobytů a evidence obyvatel


Potřebuji změnit trvalý pobyt na Prahu 4. Kam si mám jít tuto záležitost vyřídit a co k tomu potřebuji za doklady?
V případě změny trvalého pobytu na Prahu 4 je nutné nejprve zjistit, zda se nové bydliště nachází v Praze 4, Praze 11 či Praze 12 (Chodov, Háje, Křeslice, Šeberov, Hrnčíře aÚjezd u Průhonic patří do kompetence ÚMČ Praha 11, přesto, že se v adrese objevuje Praha 4, Modřany, Kamýk, Komořany, Cholupice a Točná patří do kompetence ÚMČ Praha 12, přesto, že se v adrese objevuje Praha 4). Je-li adresa nového trvalého pobytu ve správním obvodu MČ Praha 4 – Libuš či MČ Praha 4 - Písnice, dostavte se na úřad této městské části. Úřad MČ Praha – Libuš (i Praha 4 – Písnice) najdete na adrese: Libušská 200/35, Praha 4 - Libuš.

Pokud adresa nového trvalého pobytu spadá do správního obvodu Prahy 4 (městské části Braník, Hodkovičky, Krč, Lhotka, Michle, Nusle, Podolí, Vinohrady (část), Záběhlice (část)), dostavte se na odbor správních agend ÚMČ Praha 4 na adrese Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Krč nebo na detašovaném pracovišti Jílovská 1148/14, Praha 4 - Braník v úředních hodinách po a st. 8 - 18, út. a čt. 8 - 12 hodin.

Pokud adresa nového trvalého pobytu spadá do správního obvodu Prahy 4 – Kunratice, dostavte se na úřad této městské části. Úřad MČ Praha – Kunratice najdete na adrese: K Libuši 7/10, Praha - Kunratice.

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu" a "Žádost o vydání občanského průkazu",
  • předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
  • předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. nájemní smlouvu), anebo pokud takovýto doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu a doklad, který oprávněnost osoby ze zákona dokazuje (např. nájemní smlouva); v případě, že je oprávněnou osobou vlastník nemovitosti, jehož vlastnické právo je zapsané v Katastru nemovitostí, úřad si oprávněnost zjistí sám..

Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny a předloží doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Je předložení kupní smlouvy zaregistrované podatelnou katastrálního úřadu při změně trvalého pobytu dokladem o vlastnictví?
Originál kupní smlouvy (příp. ověřená  kopie) zaregistrovaný podatelnou katastrálního úřadu (příp. návrh na vklad zaregistrovaný podatelnou katastrálního úřadu) nebo originál kupní smlouvy (příp. ověřená kopie) v kombinaci s originálním výpisem katastru o průběhu řízení (nikoliv výpisem z internetu) jsou též dokladem, který dokládá vlastnické právo.

Ve smyslu zákona 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR, je dokladem o vlastnictví výpis z katastru nemovitostí. Tento doklad také není potřeba vyžadovat v případě, kdy bude předloženo pravomocné rozhodnutí katastrálního úřadu o povolení vkladu.

Potřebuji potvrzení o mém trvalém pobytu.
Pokud se nemůžete dostavit osobně máte dvě možnosti:

1. poštou zašlete dotaz s ověřeným podpisem a s potvrzením o zaplacení správního poplatku 50,- Kč. Odpověď Vám přijde poštou do vlastních rukou.

2. údaje získáte prostřednictvím pověřeného zástupce. Ten musí mít žádost s ověřeným podpisem žádajícího občana a dále musí přinést konkrétní ověřenou plnou moc, na ní jsou uvedeny ty údaje (např. rodinný stav, trvalý pobyt aj.), které může zástupce převzít (odpovídají údajům na žádosti).

Chci přihlásit k trvalému pobytu na svoji adresu právě narozeného syna (dceru), jaké mám vyplnit formuláře?
Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky. Pokud je matka cizinka, nebo nemá trvalý pobyt na území ČR, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu otce. Po narození tedy není nutné dítě přihlašovat k trvalému pobytu, toto je prováděno automaticky dle výše uvedeného. Pokud chtějí rodiče dítě přihlásit na jinou adresu než je trvalý pobyt matky (resp. otce), postupuje se jako při klasické změně trvalého pobytu

Jak je to s přechodným pobytem?
Právní úprava platná od 1.7. 2000 upravuje pouze institut trvalého pobytu, přechodný pobyt se již nehlásí.

Je možné přihlásit někoho k trvalému pobytu bez účasti vlastníka bytu nebo nájemce bytu? Lze, pokud dotyčný občan přinese úředně ověřený souhlas vlastníka nebo nájemce bytu s originálem výpisu z katastru nebo nájemní smlouvy (příp. jejich notářsky ověřené kopie).

Jsem vlastníkem domu a potřebuji znát jména osob přihlášených v mém domě.
Je možné získat informaci, zda konkrétní osoba na seznamu ještě žije, případně kde skutečně bydlí.
Ohlašovna je povinna dle zákona o evidenci obyvatel č. 133/2000Sb. §10 oznámit vlastníku objektu počet přihlášených osob k trvalému pobytu do 15 dnů od zaevidování změny.

Dle §10 odst.8 zák.133/2000 o evidenci obyvatel, má vlastník objektu nebo jeho vymezené části na jeho žádost nárok na sdělení jména, příjmení a data narození osob vedených k trvalému pobytu na adrese jím vlastněném objektu. Jelikož se jedná o výpis z informačního systému MV ČR podléhá tento úkon placení správního poplatku a to ve výši 50,- Kč za každou i započatou stranu.

Vlastníku vymezené části objektu (bytu) nelze údaj podle §10 odst. 8, poskytnout, neboť ohlašovna vede objekty podle čísel popisných či evidenčních, nikoli podle jednotlivých bytových jednotek. Nelze sdělit údaje celého domu, neboť by došlo k úniku osobních údajů jiných osob. 

V seznamu jsou uvedeny pouze osoby živé, které mají na adrese trvalý pobyt z hlediska evidence; kde se skutečně zdržují ÚMČ Praha 4 nezjišťuje.

Lze se přihlásit k trvalému pobytu na smlouvu o obchodním podílu?
Přihlásit na smlouvu o obchodním podílu lze pouze v případě, že ve smlouvě je uveden vztah tohoto obchodního podílu k užívání konkrétního bytu na konkrétní adrese.

Máme třídní sraz po X letech. Bývalí spolužáci na nám známé adrese již nebydlí, můžete nám sdělit jejich novou adresu?
Nemůžeme, dle ustanovení § 8 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel, údaje z informačního systému můžeme poskytovat pouze subjektům s oprávněním tyto informace dostávat. Z toho vyplývá, že soukromým osobám nemůžeme sdělit místo trvalého pobytu jiné osoby ani pokud se jedná o osobu blízkou, příbuznou atd.

Údaje z informačního systému za správní poplatek 50,- Kč může získat občan pouze na svou osobu, zákonný zástupce dětí do 15-ti let nebo ustanovený opatrovník na osobu zbavenou způsobilosti.
Jediná možnost, jak takovou adresu získat je službou zprostředkování kontaktu.

Mohu požádat o zrušení trvalého pobytu občanovi, který je neoprávněně přihlášen v mém bytě?
Oprávněná osoba nebo vlastník objektu požádá písemně odbor správních agend Úřadu městské části Praha 4 o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro tohoto občana a doloží splnění následujících tří podmínek, při jejichž současném naplnění je možno údaj o místu trvalého pobytu zrušit (nesplnění jenom jedné z podmínek vede k tomu, že údaj o místu trvalého pobytu občana nebude zrušen):

  • oprávněnost osoby k podání žádosti - za osobu oprávněnou ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která doloží oprávněnost užívání bytu nebo domu(např. nájemní smlouva); v případě, že se jedná o vlastníka, jehož vlastnické právo je zapsáno v Katastru nemovitostí, úřad si vlastnictví ověří sám
  • užívací právo občana k bytu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu, zaniklo
  • občan uvedený byt neužívá

Doporučujeme podat žádost osobně na ohlašovně Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b (na detašovaném pracovišti Jílovská 1148/14 se žádosti nepřijímají), což usnadní ověření předložených dokladů.

Správní orgán zahájí správní řízení, o čemž vyrozumí všechny účastníky řízení a dá jim možnost se k návrhu na zrušení trvalého pobytu vyjádřit. Veškerá korespondence je zasílána do vlastních rukou, není-li známo místo pobytu účastníka, doručuje se veřejnou vyhláškou. Nejpozději do 60 dnů od zahájení řízení vydá správní orgán rozhodnutí. Celý postup se řídí zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád).

Správní poplatek za podání žádosti je 100 Kč.

Za jakých podmínek mohu za manžela (jinou osobu) podat hlášení o změně místa trvalého pobytu?
Za manžela nebo jinou osobu může změnu místa trvalého pobytu ohlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci, ve které je konkrétně uvedený účel a adresa objektu příp. jeho části.

Mám trvalé bydliště v Praze 4, kde jsem dostal výpověď z bytu. Mohu se přihlásit k trvalému pobytu na adrese Úřadu MČ Praha 4?
Fyzická osoba se k trvalému pobytu na adrese Úřadu MČ Praha 4 sama přihlásit nemůže. Adresa trvalého pobytu na adresu Úřadu MČ Praha 4 je změněna poté, kdy proběhne správní řízení o zrušení adresy trvalého pobytu na základě žádosti oprávněné osoby, viz: Úřední zrušení místa trvalého pobytu .

Zprostředkování kontaktu
Potřebuji zprostředkovat kontakt, jak mám postupovat?
K  převzetí žádosti o zprostředkování kontaktu jsou podle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, oprávněny matriční úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností (tedy i Úřad MČ Praha 4), krajský úřad a ministerstvo vnitra. Ke zprostředkování kontaktu je příslušné ministerstvo vnitra.

Na základě písemné žádosti občana staršího 15 let o zprostředkování kontaktu (dále jen „kontaktující osoba“) zprostředkuje ministerstvo požadovaný kontakt jiným občanem uvedeným v žádosti (dále jen „kontaktovaná osoba“) s využitím základního registru obyvatel.

Kontaktující osoba uvede v žádosti své jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresu místa trvalého pobytu, popřípadě jiné kontaktní údaje a důvod pro zprostředkování kontaktu. Ke kontaktované osobě uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo posledního jí známého trvalého pobytu. Kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou.

Podpis na žádosti musí být úředně ověřen; to neplatí, žádá-li občan o zprostředkování kontaktu osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo ministerstvu a prokáže svoji totožnost. Tato podmínka neplatí, pokud žadatel podá žádost osobně v našem případě na pracovišti odboru správních agend, Úřadu MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Krč a prokáže svoji totožnost.

Je-li žádost podána elektronicky, musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Je-li žádost podána prostřednictvím zpřístupněné datové schránky provozované podle zvláštního právního předpisu, musí žadatel provést svoji identifikaci pomocí čísla elektronicky čitelného identifikačního dokladu.

Ministerstvo provede šetření v základním registru obyvatel a v informačním systému. Pokud ministerstvo jednoznačně identifikuje kontaktovanou osobu, zašle jí informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení a adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu, pokud jej kontaktující osoba uvedla. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti vedle adresy místa trvalého pobytu i jiné kontaktní údaje, zašlou se kontaktované osobě namísto adresy místa trvalého pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby; adresa místa trvalého pobytu se vedle jiných kontaktních údajů v tomto případě zašle také, jen pokud to kontaktující osoba výslovně uvede v žádosti. Ministerstvo sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.

V případě, že kontaktovanou osobu nelze v základním registru obyvatel nebo v informačním systému jednoznačně identifikovat, nemá trvalý pobyt na území České republiky a zároveň nemá evidován údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, nebo zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, sdělí tuto skutečnost ministerstvo kontaktující osobě. V případě, že kontaktovaná osoba zemřela, popřípadě byla rozhodnutím soudu prohlášena za nezvěstnou nebo za mrtvou, a ministerstvo po ověření prohlášení o osobě blízké zjistí, že kontaktovaná osoba byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí kontaktující osobě údaj o datu, místu a okrese úmrtí, popřípadě den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den úmrtí, popřípadě jako den, který nepřežil, nebo den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za nezvěstného uveden jako den, kdy nastaly účinky prohlášení nezvěstnosti; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, sdělí údaje o datu úmrtí a místu a státu, na jehož území k úmrtí došlo.

Za zprostředkování kontaktu se při podání žádosti platí správní poplatek 500,-Kč a to ve formě kolku, který je možné zakoupit na pracovišti České pošty.

Doručovací adresa
Na písemnou žádost občana lze v evidenci obyvatel v souladu s ustanovením § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

Doručovací adresu (dále je „DA“), její změnu nebo zrušení ohlásí občan v místě trvalého pobytu v daném případě na odboru správních agend Úřadu MČ Praha 4, Praha 4 – Krč, popřípadě na detašovaném pracovišti Jílovská 1148/14, Praha 4 – Braník nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky.

Žádost o doručovací adresu
v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana; to neplatí v případě, kdy občan podepíše žádost před zaměstnancem ohlašovny. Pokud má žádost o DA formu datové zprávy, občan ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Žádost o DA může rovněž obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby na adresu, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, byly písemnosti doručovány; v opačném případě se jedná o datum podání žádosti.

Aktualizováno: 22.06.2021
Vytisknout