Uzavření manželství občanskou formou

1. Identifikační číslo

-

2. Kód

-

3. Název životní situace

Uzavření manželství občanskou formou

4. Základní informace k životní situaci

Zjednodušený návod je určen pro snoubence, kteří:

 • oba mají státní občanství České republiky s trvalým bydlištěm v České republice,
 • nebyli dříve oddáni nebo rozvedeni v cizině,
 • nejsou ovdovělí,
 • si nepřejí uzavřít manželství na neobvyklém místě nebo v neobvyklou dobu,
 • neuzavírají manželství v zastoupení nebo v ohrožení života,
 • jsou oba zletilí,
 • rozumí a mluví česky, nejsou němí ani neslyšící, netrpí duševní poruchou, nebyli zbaveni způsobilosti k právním úkonům ani jejich způsobilost k právním úkonům nebyla omezena.

Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Snoubenci musí před uzavřením manželství předložit matričnímu úřadu potřebné předepsané doklady, jimiž prokáží  způsobilost k uzavření manželství. Rozsah předkládaných dokladů je upraven zákonem o matrikách, jménu a příjmení.  Předkládané doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Jsou-li vystaveny orgány cizích států, musí být opatřeny potřebnými ověřeními, nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka.

Formou občanského sňatku lze uzavřít manželství před starostou, místostarostou nebo pověřeným členem zastupitelstva městské části.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Předběžně vyberte místo i zamýšlený termín k uzavření manželství a dostavte se na příslušný úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Obraťte se na matriční úřad, do jehož správního obvodu vybrané místo k uzavření manželství spadá. U tohoto matričního úřadu nebo jeho prostřednictvím lze domluvit místo a termín uzavření manželství. Zde dostanete také ostatní potřebné informace, týkající se uzavření manželství.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor správních agned - Oddělení matrik

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady potřebné k uzavření manželství:

 • vyplněný dotazník k uzavření manželství,
 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dotazník k uzavření manželství (soubor pdf)
Tento dotazník je snoubencům k dispozici také na kterémkoli matričním úřadu. Jeho první část vyplňují snoubenci ve spolupráci s matrikářem. Druhou část vyplňuje matrikář.
Protokol o uzavření manželství vyplňuje matrikář ve spolupráci se snoubenci nebo snoubencem na základě veřejných listin a listin, které snoubenci předloží.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.
Do protokolu o uzavření manželství se uvádějí jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se při uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po uzavření manželství je manželům vydán oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

-

22. Další informace

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Uzavření manželství církevní formou
Uzavření manželství s cizincem
Uzavření manželství v cizině

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správních agend - Oddělení matrik

26. Kontaktní osoba

-

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

-

28. Popis byl naposledy aktualizován

-

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 -