Uzavření manželství církevní formou

1. Identifikační číslo

-

2. Kód

-

3. Název životní situace

Uzavření manželství církevní formou

4. Základní informace k životní situaci

Zjednodušený návod k uzavření církevního manželství je určen pro snoubence, kteří (oba):
 • mají české státní občanství s trvalým bydlištěm v České republice,
 • nebyli dříve oddáni nebo rozvedeni v cizině,
 • nejsou ovdovělí,
 • si nepřejí uzavřít manželství na neobvyklém místě nebo v neobvyklou dobu,
 • neuzavírají manželství v zastoupení nebo v ohrožení života,
 • jsou zletilí,
 • rozumí a mluví česky, nejsou němí ani neslyšící, netrpí duševní poruchou, nebyli zbaveni způsobilosti k právním úkonům ani jejich způsobilost k právním úkonům nebyla omezena.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Církevní sňatek může být uzavřen až po předložení osvědčení vydaném příslušným matričním úřadem o tom, že snoubenci splnili všechny požadavky zákona pro uzavření platného manželství. Osvědčení nesmí být starší šesti měsíců.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Písemnou žádost o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona č. 89/2012 Sb., pro uzavření církevního sňatku podejte osobně na příslušném matričním úřadě.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Matriční úřad, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor správních agend - Oddělení matrik

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K písemné žádosti snoubenci předkládají:

 • doklad, kterým je možné prokázat totožnost,
 • dotazník k uzavření manželství,
 • rodný list,
 • doklad o státním občanství (lze prokázat občanským průkazem nebo cestovním dokladem),
 • výpisy údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu (lze prokázat občanským průkazem).

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dotazník k uzavření manželství (soubor pdf)
Tento dotazník je k dispozici také na kterémkoli matričním úřadu.
Žádost o vydání osvědčení pro uzavření manželství před orgánem církve (soubor pdf) 
Tuto žádost předloží snoubenci osobě pověřené oprávněnou církví nebo náboženskou společností před uzavřením manželství (obřad).

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty jsou řešeny v souladu se správním řádem.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Prohlášení o uzavření manželství se činí veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků. Do protokolu o uzavření manželství se zapisují jména, příjmení a rodná čísla svědků; jde-li o cizince, který nemá rodné číslo, datum a místo jeho narození. Z uvedeného vyplývá, že svědek se u uzavření manželství prokazuje průkazem totožnosti, tzn. občanským průkazem nebo cestovním pasem.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Orgán státem registrované církve nebo náboženské společnosti, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen do 3 pracovních dnů od uzavření manželství doručit protokol o uzavření manželství příslušnému matričnímu úřadu, v jehož obvodu bylo manželství uzavřeno. Matriční úřad provede na základě protokolu o uzavření manželství zápis manželství do matriční knihy (do 30 dnů od jeho doručení) a vydá manželům oddací list, na základě kterého žádají o vydání nového občanského průkazu, případně cestovního pasu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Vyhláška Ministerstva vnitra ČR č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení
Zákon č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech

18. Jaké jsou související předpisy

-

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě nevyhovění žádosti o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy

-

22. Další informace

-

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra ČR  

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Uzavření manželství občanskou formou
Uzavření manželství s cizincem
Uzavření manželství v cizině

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor správních agend - Oddělení matrik

26. Kontaktní osoba

Ing. Martin Anděra, vedoucí OSA

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

-

28. Popis byl naposledy aktualizován

-

29. Datum konce platnosti popisu

Konec platnosti návodu není stanoven.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

-