Úřední zrušení místa trvalého pobytu

Oprávněná osoba nebo vlastník objektu požádá písemně odbor občanských průkazů a cestovních dokladů Úřadu městské části Praha 4 o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro tohoto občana a doloží splnění následujících tří podmínek, při jejichž současném naplnění je možno údaj o místu trvalého pobytu zrušit (nesplnění jenom jedné z podmínek vede k tomu, že údaj o místu trvalého pobytu občana nebude zrušen):

  • oprávněnost osoby k podání žádosti - za osobu oprávněnou ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která doloží oprávněnost užívání bytu nebo domu(např. nájemní smlouva); v případě, že se jedná o vlastníka, jehož vlastnické právo je zapsáno v Katastru nemovitostí, úřad si vlastnictví ověří sám
  • užívací právo občana k bytu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu, zaniklo
  • občan uvedený byt neužívá

Doporučujeme podat žádost osobně na ohlašovně Úřadu MČ Praha 4 - Krč, Antala Staška 2059/80b, což usnadní ověření předložených dokladů.

Správní orgán zahájí správní řízení, o čemž vyrozumí všechny účastníky řízení a dá jim možnost se k návrhu na zrušení trvalého pobytu vyjádřit. Veškerá korespondence je zasílána do vlastních rukou, není-li známo místo pobytu účastníka, je účastníku ustanoven opatrovník, kterému se doručují všechny písemnosti vzešlé z řízení. Usnesení o ustanovení opatrovníka se též doručuje veřejnou vyhláškou. Celý postup se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.

Poplatek za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu je dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanoven ve výši 100,-Kč a to za každou osobu uvedenou v žádosti.

Právní úprava:

§12 - Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

(1) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
a) byl-li zápis proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
b) byl-li objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení, nebo
c) zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

(2) Ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu podle odstavce 1 písm. c) jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby uvedené v § 10 odst. 6 písm. c). Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci důvodů uvedených v odstavci 1 písm. c) ohlašovně prokázat.

(3) Zrušení údaje o místu trvalého pobytu se uvede v informačním systému.

§ 12a
Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nebo oprávněná osoba podle § 10 odst. 6 písm. c) nedokládá ohlašovně při ohlášení změny místa trvalého pobytu, při podání žádosti o sdělení údajů o občanovi, k němuž je veden údaj o místě trvalého pobytu na adrese objektu, nebo v řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.

Informace tel.: 261 192 123 nebo 261 192 679

Aktualizováno: 30.06.2016
Vytisknout