Program 9. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 1. 4. 2015

P R O G R A M

9. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 1. 4. 2015

1. Návrh k využití volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

2. Návrh k pronájmu bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ a k rozhodnutí o bytovém případu v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh k bytovým případům u bytů sociálních dle zápisu Komise pro sociální bydlení Rady městské části Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh k uzavření nájemních smluv na nájem volných bytů v domech s pečovatelskou službou ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“,  a přijetí účelově určených peněžitých darů a k uzavření darovacích smluv a revokací části usnesení dle přílohy.
Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh k projednání majetkoprávních vztahů k nemovitostem, a to bytovým jednotkám č. 120/1, 120/2, 120/3 v budově č.p. 120, které jsou součástí pozemku parc.č. 859/1 v k.ú. Lhotka a pozemku parc.č. 859/2, vše v k.ú. Lhotka.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh k vyslovení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. x, v nemovitosti č.p. xx, Na Veselí xx, Praha 4, k.ú. Nusle - nájemce paní H. J.
Předkládá. Mgr. Zicha

8. Návrh k vyslovení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. x, v nemovitosti č.p. xx, Stallichova x, Praha 4, k.ú. Krč - nájemce pan J. R.
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh k uzavření dohody o narovnání s V. V.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k žádosti o upuštění od vymáhání pohledávek,  k žádosti o uzavření splátkové dohody, k žádosti o  prominutí  poplatku z prodlení. 
Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh k upuštění od vymáhání pohledávky vůči J. D., bývalé nájemkyni nebytového prostoru č. 808 (jednotky č. 1143/808) v domě č. p. xx ul. 5. května xx, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh na odpis pohledávky – nájemné, zálohy na služby a vyúčtování služeb evidovaných u společnosti Europrofiglass, s r.o., IČ 27223655, jejímž nástupcem je společnost EUREA Facility Managment s r.o., IČ 27883035, za období 12/07-02/08 a vyúčtování služeb za rok 2006-2008 za nebytový prostor v domě čp. 1683, Na Strži 40, Praha 4, katastrální území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh k odpisu pohledávky ve výši 6.692 Kč vůči společnosti RZA Solutions Czech s.r.o., IČ: 282 35 720.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh na odpis pohledávek – smluvních pokut evidovaných u České pošty, s. p., IČ 47114983, za pozdní platby za nebytový prostor v domě čp. 322, Podolská 21, Praha 4, katastrální území Podolí a nebytový prostor v domě a čp. 750, Jiskrova 5, Praha 4, katastrální území Braník, a neprominutí dalších smluvních pokut za pozdní platby za uvedené nebytové prostory.
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh k prominutí nájemného sdružení LETITIA - SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCI A OBNOVU BRANICKÉHO DIVADLA, IČ: 457 01 831 za pronájem objektu Branická 411/63, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

16. Návrh k žádosti nájemce JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko PLATAN Praha 4, IČ: 40613593, o prominutí smluvní pokuty za nedodržení lhůty na doložení změny stavebně technického účelu užívání nebytového prostoru č. 801 (jednotky č. 1278/801) v domě č. p. 1278, ul. Na Dolinách 47, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh na udělení souhlasu s umístěním sídla sboru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Braník, IČ 65994108, na adresu nebytového prostoru v domě čp. 43, Branická 55, Praha 4, katastrální území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh k uzavření dodatků k nájemním smlouvám na pronájem nebytových prostor, ordinací, umístěných v Lékařském domě Jílovská, Jílovská 1825/14a, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 404 v domě č. p. 227, ul. Svatoslavova 27, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 401 v domě č. p. 702, ul. Na Veselí 48, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

21. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnického podílu id. 1/5 pozemku parc. č. 1263/7 zastavěného stavbou řadových garáží v ulici Antala Staška, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

22. Návrh ke zrušení usnesení Rady MČ Praha 4 č. 5R-98/2015 ze dne 11.2.2015 a k udělení souhlasu Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy, IČ: 006 38 927 s účetním odepisováním finančních nákladů na provedení stavby „Zastřešení parkovacího stání výjezdové základny Braník“ provedeného na části předmětu nájmu, pozemku parc. č. 1794/8, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá. Mgr. Zicha

23. Návrh k vyslovení souhlasu s výměnou kabelového vedenína pozemku parc.č. 346/27 v katasrtrálním území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

24. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje id. 34432/6392595 pozemku parc. č. 1255/13 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

25. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1031/2 (zastavěná plocha a nádvoří), se stavbou bez čp/če, garáže, vše katastrální území Podolí, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

26. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje id 810/14011 pozemku parc. č. 2910/13 v k.ú. Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

27. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1988 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: Mgr. Zicha

28. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1194/8, katastrální území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

29. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 1092 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

30. Návrh k uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav přechodu pro chodce na části pozemku parc. č. 6040 v k. ú. Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Zicha

31. Návrh k uzavření smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 1899, 1900, 1902, 1903, 1905, 1907/1, 1909, 1911/3, 1912, 1913, 1914, 1917, 1918/1, 1918/2, 1919/1, 1919/4 a 1919/5 vše v k. ú. Braník, společnosti.KRAKONOŠOVO s.r.o.
Předkládá: Mgr. Zicha

32. Návrh ke zrušení usnesení číslo 14R-686/2014 ze dne 4. 6. 2014.
Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

33. Návrh ke zprávě o provedené inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 4 a ve všech příspěvkových organizacích k 31.12.2014.
Předkládá: tajemník

34. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4..
Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

35. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k územnímu řízení na umístění stavby „Administrativní budova Parkview“ při ul. Pujmanové na pozemcích v katastrálním území Krč a Nusle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

36. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem části pozemku parc.č. 2845/1 v katastrálním území Záběhlice ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

37. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem části pozemku parc.č. 2848/694 v katastrálním území Záběhlice ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

38. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem pozemku parc.č.  1447/1 v katastrálním území Lhotka ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

39. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o směnu částí pozemků parc.č. 2268/1 a parc.č. 2268/3 oba v katastrálním území Chodov za část pozemku parc.č. 3047/66 v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

40. Návrh k poskytnutí finanční odměny ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 při příležitosti Dne učitelů.
Předkládá: Ing. Míth

41. Návrh k žádosti společnosti Iweryola plus spol. s r.o., IČ 24785377, o prominutí penále za pozdní platby nájemného a služeb za nebytovou jednotku v domě čp. 513, Nuselská 76, Praha 4, katastrální území Michle, a nebytovou jednotku v čp. 46, Podolské nábřeží 20, Praha 4, katastrální území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 6. zastupitelstvo
materiál byl stažen

42. Návrh k prodeji nebytové jednotky č. 1432/803 v domě V Horkách 1432/22, včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 250/12655 na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 437/1 a na souvisejících pozemcích parc. č. 437/3 a 437/4, vše katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá:Mgr. Zicha
materiál na 6. zastupitelstvo

43. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 1746/1 a části pozemku parc. č. 1750/1, označených dle GP 2833-90/2014 jako pozemek parc. č. 1746/4 v k. ú. Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 6. zastupitelstvo

44. Informace k výsledku zápisu k povinné školní docházce v základních školách zřizovaných  městskou částí Praha 4 pro školní rok 2015/2016.
Předkládá: Ing. Míth

45. Různé.

46. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

47. Návrh k ukončení nájmu bytu výpovědí a k podání žaloby na vyklizení bytu.
Předkládá: Mgr. Zicha

48. Návrh na  poskytnutí slevy 20% z nájemného na období od 1.1.2015 do doby odstranění závady pro nájemce bytu č. x v domě Táborská xx, Praha 4, k.ú. Nusle, z důvodu zhoršené kvality bydlení.
Předkládá: Mgr. Zicha

49. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

50. Návrh ke snížení ceny nájemného za  pronájem garážového stání č. 3 v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

51. Návrh k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky ve výši 221 Kč vůči K. T., jako neuhrazené vyúčtování služeb za rok 2009, za pronájem garážového stání č. 380, nacházející se na parc. č. 585/47 u domu č. p.xx, ul. Točitá, Praha 4, k.ú. Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

52. Návrh k odpisu pohledávky ve výši 8.769 Kč vůči J. B., jako neuhrazené nájemné za pronájem pozemku parc. č. 2316/1, k. ú. Michle, za období část 11/13 a dále 12/13-02/14.
Předkládá: Mgr. Zicha

53. Návrh k vyslovení souhlasu s výměnou kabelového vedení na pozemku parc. č. 1113/1 v k. ú. Lhotka.
Předkládá: Mgr. Zicha

54. Návrh k uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 140/70 v katastrálním území Lhotka s panem M. B.
Předkládá: Mgr. Zicha

55. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1254/11 v katastrálním území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

56. Návrh k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 481, Sezimova č.o. 15,  k. ú. Nusle jejímu nájemci
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál na 6. zastupitelstvo

57. Návrh ke zprávě o vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic občanů evidovaných ÚMČ Praha 4 a o kontrolních výkonech provedených kontrolním odborem a organizačními jednotkami v roce 2014.
Předkládá: tajemník

58. Návrh k přijetí dotace z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši 3 264 tis. Kč.
Předkládá: starosta

59. Návrh na změnu přílohy č. 1 usnesení č. 2R-27/2015 ze dne 14. 1. 2015 harmonogramu grantového řízení 2015.
Předkládá: Pokorný

60. Návrh k odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti 4-Majetková, a.s. se sídlem Jílovská 1148/14, IČ 284 77 456, Praha 4, ke schválení smlouvy o výkonu funkce a ke stanovení měsíční odměny zvolených členů dozorčí rady této společnosti.
Předkládá: starosta

61. Návrh k odvolání člena dozorčí rady společnosti 4-Energetická, a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 350/32, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901.
Předkládá: starosta

62. Návrh k odvolání člena redakční rady měsíčníku městské části Praha 4 Tučňák.
Předkládá: starosta

Vytisknout