Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
15R-602/2018 15 ke stanovení platu Mgr. Markéty Benešové, ředitelky Základní školy, Praha 4, Bítovská 1 středa 11. července 2018
15R-601/2018 15 k námitkám městské části Praha 4 k územnímu řízení na umístění stavby „Hodkovičky Nad řekou“ středa 11. července 2018
15R-600/2018 15 k udělení souhlasu k podnájmu části nebytových prostor v objektu č.p. 333, Svatoslavova 4, katastrální území Nusle, Praha 4 – nájemci společnosti PHG servis s.r.o., Praha 4, IČ: 049 19 661 středa 11. července 2018
15R-599/2018 15 k uzavření smlouvy Služby podpory ICT infrastruktury pro městskou část Praha 4 mezi Proact Czech Republic, s.r.o. IČ 247 99 629 se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ:00063584 středa 11. července 2018
15R-598/2018 15 k uzavření smlouvy o Dokument management systému – servisní podpory mezi IKA DATA, spol. s r.o. IČ 261 55 664, se sídlem Praha 3, Vinohradská 1899/112, PSČ 130 00 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ:00063584 středa 11. července 2018
15R-597/2018 15 k uzavření smlouvy k Nákupu magnetopáskové jednotky pro městskou část Praha 4 mezi TOTAL SERVICE s.r.o., se sídlem U Uranie 954/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČ: 256 18 067 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ:00063584 středa 11. července 2018
15R-596/2018 15 k uzavření Prováděcí smlouvy č. 5 k Rámcové smlouvě o dodávkách hardware pro městskou část Praha 4 č. SML/2016/0089/OHOS mezi C SYSTEM CZ a.s. Barrandova 409, 143 00 Praha 4 – Modřany IČ: 27675645 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ:00063584 středa 11. července 2018
15R-595/2018 15 ke změně funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 středa 11. července 2018
15R-594/2018 15 ke změně zápisu Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Mendíků 2 v rejstříku škol a školských zařízení, z důvodu zvýšení kapacity školského zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družiny, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.9.2018 středa 11. července 2018
15R-593/2018 15 ke jmenování konkursních komisí pro konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Praha 4, Jílovská 75 a Mateřské školy, Praha 4, Na Zvoničce 13 středa 11. července 2018
15R-592/2018 15 k provedení kontroly příspěvkové organizace Základní škola, Praha 4, Nedvědovo nám. 140, zřízené městskou částí Praha 4, na základě rozhodnutí zřizovatele středa 11. července 2018
15R-591/2018 15 k vyhlášení konkursního řízení na ředitele Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 v souvislosti s rezignací Mgr. Josefa Blechy na vedoucí pracovní místo ředitele školy středa 11. července 2018
15R-590/2018 15 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu částí pozemku parc.č. 1965/4 v katastrálním území Lhotka středa 11. července 2018
15R-589/2018 15 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 2910/149 v katastrálním území Nusle středa 11. července 2018
15R-588/2018 15 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem části pozemku parc.č. 78 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hlavního města Prahy středa 11. července 2018
15R-587/2018 15 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k převodu pozemků parc.č. 1933/11, 1933/12, 1933/13, 1933/14 a 2612/353 vše v katastrálním území Braník ve vlastnictví hlavního města Prahy do vlastnictví Dopravního podniku hl.m. Prahy a.s. středa 11. července 2018
15R-586/2018 15 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 2359/7 a části pozemku parc.č. 3047/5, vše v katastrálním území Braník středa 11. července 2018
15R-585/2018 15 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemků parc.č. 785/17 a 785/62 v katastrálním území Michle středa 11. července 2018
15R-584/2018 15 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o prodej části stavby komunikace na části pozemku parc. č. 700/67 v katastrálním území Michle středa 11. července 2018
15R-583/2018 15 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemků parc.č. 243/9 a 243/10, vše v katastrálním území Krč středa 11. července 2018
15R-582/2018 15 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k pronájmu části pozemku parc.č. 2869/216 v katastrálním území Krč středa 11. července 2018
15R-581/2018 15 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemku parc.č. 1779 a části pozemku 3252, vše v katastrálním území Krč středa 11. července 2018
15R-580/2018 15 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 2788 v katastrálním území Krč středa 11. července 2018
15R-579/2018 15 ke schválení závazných pravidel a postupu pro schvalování žadatelů o systém tísňového připojení AREÍON, u nichž se bude Městská část Praha 4 finančně podílet na instalaci systému, jeho zapojení a nezbytného technického vybavení a o svěření pravomoci schvalování připojení uživatelů k systému tísňového připojení AREÍON Odboru sociálnímu Úřadu městské části Praha 4 středa 11. července 2018
15R-578/2018 15 k uzavření smlouvy o dílo se společností Compo Praha Interiéry s.r.o. se sídlem Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1, IČ: 03056279 na realizaci akce „Dodávka a montáž interiéru objektu Horáčkova 1096/3 pro chráněné bydlení, Praha 4“ středa 11. července 2018
15R-577/2018 15 k uzavření smlouvy o dílo se společností Compo Praha Interiéry s.r.o. se sídlem Růžová 1522/16, 110 00 Praha 1, IČ: 03056279 na realizaci akce „Dodávka a montáž interiéru objektu Horáčkova 1096/3 pro azylový dům, Praha 4“ středa 11. července 2018
15R-576/2018 15 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem INPROS PRAHA a.s., Ke Krči 735/28, Praha 4, na realizaci akce: „Rekonstrukce chodníku v ulici Bezová, Sulická, Praha 4“ středa 11. července 2018
15R-575/2018 15 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem REVA-STONE s.r.o., Mezilesní 545/29, Praha 4, na realizaci akce: „Oprava chodníků v ulicích Hvězdova, Pujmanové, Pod Děkankou, Praha 4“ středa 11. července 2018
15R-574/2018 15 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Samson Praha s.r.o., Týnská 622/17, Praha 1, na realizaci akce: „Oprava chodníku v ulici Podolská, Praha 4“ středa 11. července 2018
15R-573/2018 15 k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2018/0691/OSIO ze dne 12.6.2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.13R-477/2018 ze dne 6.6.2018 pro akci „ Oprava chodníků v ulicích Moysesova, Sládkovičova, Jánošíkova, V Štíhlách, Praha 4“ středa 11. července 2018
12345678910...