Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
14R-622/2019 14 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Údržba zeleně a ostatních ploch v parku na Pankráci“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů středa 17. července 2019
14R-621/2019 14 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Výměna písku v pískovištích a doplnění dopadových ploch na dětských hřištích ve správě MČ Praha 4“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů středa 17. července 2019
14R-620/2019 14 k pověření paní Bc. Ivany Staňkové vedením odboru kancelář starosty Úřadu městské části Praha 4 středa 17. července 2019
14R-619/2019 14 k zrušení pověření paní Evy Kubátové Dipl. – Soz. vedením odboru kancelář starosty Úřadu městské části Praha 4 středa 17. července 2019
14R-618/2019 14 k vyslovení souhlasu s pořádáním akce „Veganské hody“ na části pozemku parc. č. 2910/329 v k. ú. Nusle středa 17. července 2019
14R-617/2019 14 k plánu zlepšování místní Agendy 21 na rok 2019 středa 17. července 2019
14R-616/2019 14 ke zrušení odboru kontrolního Úřadu městské části Praha 4 a ke zřízení odboru interního auditu a kontroly Úřadu městské části Praha 4 středa 17. července 2019
14R-615/2019 14 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. SML/2018/0692/OSIO ze dne 12.6.2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.13R-467/2018 ze dne 6.6.2018 a dodatku č.1 SML/2018/0692/OSIO/1 za dne 12.11.2018, na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.21R-889/2018 ze dne 31.10.2018 pro akci „Změna režimu parkování v ulici Havlovického a v ulici Pujmanové, Praha 4“ středa 17. července 2019
14R-614/2019 14 k uzavření smlouvy o dílo se společností REINVEST spol. s r.o., se sídlem K Novému dvoru 897/66, 140 00 Praha 4, IČ 654 10 840 na výkon technického dozoru stavebníka pro akci „Stavební úpravy v objektu DPS č.p. 65 a č.p. 43 v ul. Branická, Praha 4 - k.ú. Braník“ středa 17. července 2019
14R-613/2019 14 k uzavření smlouvy o dílo se společností DMarka Logistika s.r.o., Praha 1, Národní 961/25, PSČ 11000, IČ: 24833266 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem “ Rekonstrukce nefunkční vpusti - odvodnění opěrné zdi v ulici Boleslavova na parc. č. 174/1, 165/1, 160, 3187/1, Praha 4“ středa 17. července 2019
14R-612/2019 14 k uzavření smlouvy o dílo se společností REKONSTA s.r.o., se sídlem V Průčelí 1655/4, 149 00 Praha 4, IČ 288 62 066 na realizaci akce „Sanace vlhkého zdiva – 2.etapa MŠ Voráčovská 324/2, Praha 4 - k.ú. Podolí“ středa 17. července 2019
14R-611/2019 14 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Sport Technik Bohemia s.r.o. se sídlem Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8, IČ: 49618555 na realizaci akce: „ ZŠ U Krčského lesa, Jánošíkova 1320, Praha 4, k.ú. Krč – oprava hřiště pro volejbal a basketbal na pozemku parc. č.2869/200 v k.ú. Krč “ středa 17. července 2019
14R-610/2019 14 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem EL – EX spol. s r. o., Milánská 410, 109 00 Praha 10, IČ: 41691121 na realizaci akce: „Výměna HDV a oprava elektroinstalace v bytovém objektu Dvorecká 773/3, Praha 4, k. ú. Podolí“ středa 17. července 2019
14R-609/2019 14 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o prodej pozemku parc.č. 127 v katastrálním území Nusle ve vlastnictví hl. m. Prahy středa 17. července 2019
14R-608/2019 14 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o prodej pozemku parc.č. 906/49 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hl. m. Prahy středa 17. července 2019
14R-607/2019 14 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně pozemku parc. č. 2616/1 a částí pozemků parc.č. 2595/2, 2600/2, 2603, 2804/11 a 3185/3 vše v katastrálním území Nusle za pozemky parc.č. 700/124 a 700/231 v katastrálním území Michle středa 17. července 2019
14R-606/2019 14 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o prodej pozemku parc.č. 3323/2 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy středa 17. července 2019
14R-605/2019 14 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o prodej části pozemku parc.č. 1748/98 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy středa 17. července 2019
14R-604/2019 14 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o prodej pozemku parc.č. 700/137 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy středa 17. července 2019
14R-603/2019 14 k vyjádření souhlasu se záměrem vyhlášení veřejné zakázky Systém objednávání občanů do správních agend středa 17. července 2019
14R-602/2019 14 k vyjádření souhlasu se záměrem vyhlášení veřejné zakázky Informační systém pro zpracování agendy dotačních programů středa 17. července 2019
14R-601/2019 14 k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby „Poskytování podpory systému PROXIO“, zahájeném dle ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon), uveřejněním výzvy k podání nabídek dne 30. 5. 2019 na profilu zadavatele středa 17. července 2019
14R-600/2019 14 k uzavření příkazní smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a společností SPEKTRUM MEDIA s.r.o., IČ: 248 10 991 se sídlem Weberova 210/15, 150 00 Praha 5 týkající se realizace akce „KAVKY 4 SPORT“ středa 17. července 2019
14R-599/2019 14 k žádosti o postoupení příkazní smlouvy č. SML/2019/0237/OKS uzavřené dne 1. 5. 2019 se společností Sport Decision s.r.o., IČ: 269 12 562 – na zajištění realizace projektu „Běžecká škola Prahy 4“ středa 17. července 2019
14R-598/2019 14 k vyloučení účastníka a ke zrušení veřejné soutěže „Prodej akcií emitovaných společností 4-Energetická, a.s.“ středa 17. července 2019
14R-597/2019 14 ke schválením podání žádosti v rámci výzvy č. 099 Operačního programu zaměstnanost, prioritní osa 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou Ústavem sociálních služeb v Praze 4 a ke schválení použití rezervního fondu ke spolufinancování tohoto projektu středa 17. července 2019
14R-596/2019 14 ke schválení připomínek městské části Praha 4, dle přílohy tohoto usnesení, k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb . hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy (dále jen „Statut“), ve znění pozdějších předpisů, vztahujícím se aktuálním právním předpisům vztahujícím se k oblastem sociálně-právní ochrany dětí a sociální práce, č.j. MHMP 339309/2019 středa 17. července 2019
14R-595/2019 14 k podání žádostí hlavnímu městu Praze o účelovou neinvestiční dotaci na realizaci projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví středa 17. července 2019
14R-594/2019 14 k udělení souhlasu Rady městské části Praha 4 s vydáním urny s ostatky uložené na veřejném pohřebišti – Urnový háj krematoria Motol, oddíl K. Kolumbární schránka Q 433 středa 17. července 2019
14R-593/2019 14 ke změně výše platu Mgr. Lindy Obrtelové, ředitelky Ústavu sociálních služeb, příspěvková organizace, Podolská 208/31, 147 00 Praha 4 středa 17. července 2019
12345678910...