Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
24R-1124/2017 24 k uzavření smlouvy o odepisování technického zhodnocení – Svatoslavova 333/4, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 20. prosince 2017
23R-1123/2017 23 k uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SML/2016/0512/OKAS středa 13. prosince 2017
23R-1122/2017 23 k žádosti společnosti PHG servis s.r.o., nájemce pozemku parc. č. 622, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 333, Svatoslavova 4, pozemku parc. č. 623, zahrada a pozemku parc. č. 626, zahrada, vše katastrální území Nusle, Praha 4, o udělení souhlasu s odpisováním technického zhodnocení středa 13. prosince 2017
23R-1121/2017 23 k volbě členů dozorčí rady společnosti 4-Majetková, a.s., ke schválení smlouvy o výkonu funkce a ke stanovení měsíční odměny zvolených členů dozorčí rady této společnosti středa 13. prosince 2017
23R-1120/2017 23 k pronájmu pozemku parc. č. 2374/26 v katastrálním území Braník středa 13. prosince 2017
23R-1119/2017 23 k uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností z dohody č. 0709/03/OSM/OSTA/STAR ze dne 19. 6. 2003, o napojení k vodovodní přípojce za účelem odběru vody a úhradě nákladů středa 13. prosince 2017
23R-1118/2017 23 k žádosti nájemce bytu č. 8, v nemovitosti č.p. 260, Svatoslavova 14, Praha 4, katastrální území Nusle, o vypořádání finančních nákladů vynaložených nájemcem středa 13. prosince 2017
23R-1117/2017 23 k uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností z dohody č. 0708/03/OSM/OSTA/STAR ze dne 19. 6. 2003, ve znění dodatku č. 1, ze dne 12. 1. 2006, o napojení objektu trafostanice za účelem odběru elektrické energie umístěné na pozemku parc. č. 2805/2 v k. ú. Braník středa 13. prosince 2017
23R-1116/2017 23 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 452/1 v katastrálním území Hodkovičky středa 13. prosince 2017
23R-1115/2017 23 k uzavření dohod o zrušení věcného břemene se společností 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901 středa 13. prosince 2017
23R-1114/2017 23 k udělení souhlasu k podnájmu nebytového prostoru č. 806 v domě č. p. 1122, ul. Viktorinova 1, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 13. prosince 2017
23R-1113/2017 23 k ukončení nájmů bytů výpovědí a k podání žalob na vyklizení bytu středa 13. prosince 2017
23R-1112/2017 23 k uzavření prováděcí smlouvy č. 4 k rámcové smlouvě o dodávkách hardware pro městskou část Praha 4 č.2016/0089/OHOS ze dne 15.2.2016 mezi C SYSTEM CZ a.s., sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ: 27675645 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ:00063584 středa 13. prosince 2017
23R-1111/2017 23 k uzavření kupní smlouvy se společností AUTOBOND GROUP a.s., IČ 275 67 575, vybraného dodavatele v zadávacím řízení k zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 1 ks elektromobilu pro potřeby Úřadu městské části Praha 4 v rámci projektu Ekologické vozy Prahy 4“ středa 13. prosince 2017
23R-1110/2017 23 k uzavření smlouvy o nájmu věcí movitých vč. instalace a deinstalace se společností TPC spol. s r. o., se sídlem Průmyslová 1137, Jičín, IČ: 25257129 pro zabezpečení prezidentských voleb na dobu určitou od 12.1.2018 do 14.1.2018 a v případě 2. kola 27.1.2018 středa 13. prosince 2017
23R-1109/2017 23 k uzavření smluv o pomoci při materiálně technickém zabezpečení prezidentských voleb ve dnech 12.a 13.1.2018 , příp.2.kolo ve dnech 26. a 27. 1.2018 mezi: 1. Akademií řemesel Praha-Střední školou technickou, sídlem Zelený pruh 1294/52, 147 00 Praha-Krč, IČ: 14891522 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ: 00063584 2. Střední školou a Mateřskou školou Aloyse Klara, sídlem Vídeňská 756/28, 142 00 Praha -Krč , IČ:00638625 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ: 00063584 středa 13. prosince 2017
23R-1108/2017 23 na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení č. SML/2010/1640/OŽPAD, se společností ELEKTROWIN a.s., uzavřené dne 14.12.2010, na základě rozhodnutí RMČ č. 3NR-56/2010 ze dne 08.12.2010 středa 13. prosince 2017
23R-1107/2017 23 k výběru zhotovitele u veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené v rámci dotační akce „Pořízení nádob pro oddělený sběr komunálního odpadu – dětská hřiště MČ Praha 4“ středa 13. prosince 2017
23R-1106/2017 23 na poskytnutí finančního daru ve výši 30.000,- Kč Pražskému spolku ochránců zvířat, se sídlem Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4, IČ: 16190319 a k uzavření darovací smlouvy středa 13. prosince 2017
23R-1105/2017 23 k poskytnutí daru ve výši 40.000,- Kč Ekumenické síti pro aktivity mladých, o.p.s., se sídlem, U Nás 9, 147 00 Praha 4, IČ: 65 99 88 71, a k uzavření darovací smlouvy středa 13. prosince 2017
23R-1104/2017 23 k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2017/0973/OSIO ze dne 25.10.2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.19R-902/2017 ze dne 18.10.2017 pro akci „Oprava bytu č.1 Na Strži 408/8, bytu č.18 Krčská 994/55, bytu č.19 Nuselská 2/1, bytu č. 9 Jivenská 1065/10, Praha 4“ středa 13. prosince 2017
23R-1103/2017 23 k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2017/0942/OSIO ze dne 11.10.2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.18R-858/2017 ze dne 4.10.2017 pro akci „Oprava bytu č.2,15 Boleslavova 415/42 a bytu č.6,9 Na Zámecké 408/4, Praha 4“ středa 13. prosince 2017
23R-1102/2017 23 k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2017/0970/OSIO ze dne 6.11.2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.19R-899/2017 ze dne 8.10.2017 pro akci „Demolice nouzového objektu v ulici Jivenská, Praha 4“ středa 13. prosince 2017
23R-1101/2017 23 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem VALUE LINE s.r.o., Korunní 1302/88, Praha 10, na realizaci akce: „Odstranění havárie přečerpávací stanice nebytového objektu Svatoslavova 288, Praha 4“ středa 13. prosince 2017
23R-1100/2017 23 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem STAV-ING s.r.o., Vídeňská 619/142, Kunratice, 148 00 Praha 4, PSČ 148 00, IČ: 281 85 269 na realizaci akce: “Úprava suterénních prostor, příslušenství dopravního hřiště ZŠ Plamínkové 1593/2, Praha 4“ středa 13. prosince 2017
23R-1099/2017 23 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2017/0928/OSIO se společností Lesy a parky s.r.o., se sídlem Starochodovská 156/57, 140 00 Praha 4, IČ 278 71 916 na realizaci akce „Revitalizace vnitrobloku a dětského hřiště na pozemku parc.č. 2848/385 (z ul. Choceradská), Praha 4 – k.ú. Záběhlice“ středa 13. prosince 2017
23R-1098/2017 23 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2017/0275/OSIO ze dne 12.5.2017 se zhotovitelem AVERS spol, s r.o., IČ 411 90 840, se sídlem Michelská 240/49, 141 00 Praha 4, k veřejné zakázce na stavební práce „ZŠ Školní 700/5 – rekonstrukce staré budovy Školní 195/3, Praha 4, k.ú. Braník“ na zvýšení celkové ceny díla, spočívající v provedení dodatečných stavebních prací a současně s tím neprovedení některých stavebních prací, na základě skutečného technického stavu rekonstruované nemovitosti a na změnu doby zhotovení díla. středa 13. prosince 2017
23R-1097/2017 23 k prodeji nemovitostí v ulici Na Brázdě, katastrální území Michle, Praha 4 středa 13. prosince 2017
23R-1096/2017 23 ke změně usnesení č. 24Z-6/2017 ze dne 13.9.2017 k prodeji pozemku parc. č. 415 v katastrálním území Nusle středa 13. prosince 2017
23R-1095/2017 23 k pronájmu nebytové jednotky č. 301 v domě č.p. 725, Jeremenkova 90, katastrální území Podolí, Praha 4 středa 13. prosince 2017
12345678910...