Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
14R-687/2017 14 k vedlejšímu účastenství městské části Praha 4 na straně žalovaného hlavního města Praha ve sporu o zrušení a vypořádání většinového spoluvlastnictví pozemků v k.ú. Podolí 26. července 2017
14R-686/2017 14 k pronájmu pozemku parc. č. 624, ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha a pozemku parc. č. 625, ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha, vše katastrální území Nusle, Praha 4 26. července 2017
14R-685/2017 14 k uzavření dohody o ukončení smluv o poskytování bezpečnostních služeb k 31.7.2017 a to: č.0479/01/OSTA/OSM/ZSHO ze dne 20.3.2001, č. 0478/01/OSTA/OSM/ZSHO ze dne 20.3.2001 s JABLOTRON SECURITY a.s., K Dubu 2328/2a, 149 00Praha 4 Chodov, IČ: 28501861 (nástupnická organizace Viterra Security Center s.r.o., sídlem Praha 5, Pod Kotlářkou 34, IČ:25764616) a k uzavření smlouvy o poskytování služeb tísňové linky mezi JABLOTRON SECURITY a.s., K Dubu 2328/2a, 149 00Praha 4 Chodov, IČ: 28501861 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 47 Praha 4 26. července 2017
14R-684/2017 14 k uzavření smlouvy o pomoci při materiálně technickém zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny ve dnech 20. a 21.10.2017 se subjekty uvedenými v příloze č. 2 usnesení 26. července 2017
14R-683/2017 14 ke změně funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4, platné od 01. 09. 2017 26. července 2017
14R-682/2017 14 na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení č. 2009/256/OŽPAD/OSTA/STA, se společností ASEKOL a.s. (dříve ASEKOL s.r.o.), uzavřené dne 20.02.2009, na základě rozhodnutí RMČ č. 6R-141/2009 ze dne 18.02.2009 26. července 2017
14R-681/2017 14 k rozdělení příspěvkové organizace Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3 zřizované městskou částí Praha 4 na dvě samostatné příspěvkové organizace: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3 a Základní škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185 26. července 2017
14R-680/2017 14 k navýšení provozního příspěvku základním a mateřským školám zřizovaným městskou částí Praha 4 na osazení automatizovaného monitoringu odběru a odečítání fakturačních vodoměrů 26. července 2017
14R-679/2017 14 ke schválení podání žádosti o finanční podporu ze strany SFŽP v rámci 68. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 26. července 2017
14R-678/2017 14 ke schválení podání žádostí o finanční podporu ze strany SFŽP z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, na vybudování retenčních nádrží 26. července 2017
14R-677/2017 14 ke schválení podání projektové žádosti do prvního kola hodnocení v rámci 29. výzvy Operačního programu Praha pól růstu, prioritní osa 1 Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací na financování vývoje (projekt, technické řešení, výroba) koše s vnitřním mechanickým lisem 26. července 2017
14R-676/2017 14 k odsouhlasení žádostí o připojení žadatelů na systém tísňového volání AREION 26. července 2017
14R-675/2017 14 k uzavření příkazní smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a společností SportGroup.cz s.r.o., se sídlem Modřanská 53/1151, 147 00 Praha 4, týkající se organizačního zajištění akce „KAVKY 4 SPORT“ 26. července 2017
14R-674/2017 14 k uzavření dohody o provedení stavby mezi městskou částí Praha 4 a Hlavním městem Praha na realizaci akce „Změna režimu parkování v ulici Pujmanové, Praha 4“ 26. července 2017
14R-673/2017 14 k uzavření dodatku ke smlouvě č. SML/2017/0210/OSIO ze dne 27.3.2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.6R-244/2017 ze dne 22.3.2017 pro akci „Oprava rozvodu plynu v bytových objektech Sinkulova 840/71, Na Jezerce 1197/3, 5. Května 1208/55 a rozvodu plynu včetně vodovodní přípojky v bytovém objektu Krčská 971/54, Praha 4“ 26. července 2017
14R-672/2017 14 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem STAVEXPO, a. s., Španělská 742/6, 120 00 Praha 2, IČ: 25644301 na realizaci akce: „Výměna oken a dveří v bytovém objektu Podolská 554/96, Praha 4, k. ú. Podolí“ 26. července 2017
14R-671/2017 14 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem sinpps s.r.o., Dvorecká 387/2, Praha 4, IČ: 62584332 na akci: „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku v ulici Bezová (úsek Ke Krči-nad malým mýtem), Praha 4“ 26. července 2017
14R-670/2017 14 k uzavření smlouvy o dílo se společností IDEA s.r.o., Benediktská 1030/9, Staré Město, 110 00, Praha 1, IČ: 604 90 322 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci: “Uzavření teras v objektu MŠ Svojšovická 3, č. p. 2923, Praha 4, k.ú. Záběhlice“ 26. července 2017
14R-669/2017 14 k uzavření smlouvy o dílo se společností ITAR s.r.o, se sídlem Vrchlického 105/50, 150 00 Praha 5, IČ 610 65 765 na realizaci akce „Stavební opravy a nátěry fasád v komplexním rozsahu objektu tělocvičny ZŠ Křesomyslova 724/2, Praha 4 - k.ú. Nusle“ 26. července 2017
14R-668/2017 14 dohody o provedení stavby mezi městskou částí Praha 4 a Hlavním městem Praha na realizaci akce „Přechod pro pěší ul. Podolská“ 26. července 2017
14R-667/2017 14 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.. SML/2016/1260/OSIO ze dne 2. 9. 2016 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.15R-905/2016 ze dne 24. 8. 2016 pro akci „ Výměna oken a dveří v bytovém objektu Sezimova 459/4, Praha 4, k. ú. Nusle“ 26. července 2017
14R-666/2017 14 ve věci souhlasného prohlášení k pozemkům parc. č. 879/1, 879/17, 879/46, 1052/68, 1052/142, 1052/144, 1052/146, 1052/155, 1052/160, 1052/161, 1052/162, 1052/163, 1250/54, 1251/4, 1588/1, 2132, 2869/121, 2869/144, 2869/149, 2869/156, 2869/187, 2869/195, 2869/197, 2869/199, 2869/288, 2869/302, 2869/306, 2869/307, 2869/324, 2869/329, 2869/333, 2869/334, 2869/335, 2869/336, vše v katastrálním území Krč 26. července 2017
14R-665/2017 14 k prodeji části pozemku parc. č. 1837/4, označené dle GP č. 3003-242/2016 jako pozemek parc. č. 1837/15 v katastrálním území Braník 26. července 2017
14R-664/2017 14 k úplatnému nabytí pozemku parc. č. 438/10 v katastrálním území Hodkovičky 26. července 2017
14R-663/2017 14 k oznámení vlastníkům bytových domů, pořízených v rámci privatizace, k užívání zastavěných pozemků 26. července 2017
14R-662/2017 14 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2016/0292/OOM/ZST ze dne 22. 4. 2016, ve znění smlouvy o postoupení práv a povinností ze dne 1. 10. 2016, uzavřené s Vysokou školou kreativní komunikace, s.r.o., IČ: 000 63 584 na pronájem pozemku parc.č. 1722 se stavbou č.p. 420, Na Pankráci 54, na pronájem části pozemku parc. č. 1721/2 a na pronájem pozemku parc. č. 1723, vše katastrální území Nusle, Praha 4 26. července 2017
14R-661/2017 14 k uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 2448/2, parc. č. 2448/3, parc. č. 2450/1, parc. č. 2753/7, parc. č. 3164/4 a parc. č. 3164/5, všechny v katastrálním území Nusle 26. července 2017
14R-660/2017 14 k pronájmu pozemků parc. č. 1921/27, parc. č. 1921/31 a id 2/39 parc.č. 1921/41 vše katastrální území Braník 26. července 2017
14R-659/2017 14 k uzavření smlouvy o pronájmu části pozemku parc. č. 141/5 v katastrálním území Braník 26. července 2017
14R-658/2017 14 ke zveřejnění záměru pronájmu části plochy objektu č.p. 1040, Na Strži 30, katastrální území Krč, Praha 4 za účelem umístění stavby pro reklamu 26. července 2017
12345678910...