Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
6R-232/2019 6 ke jmenování ředitele Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace, Podolská 208/31, 147 00 Praha 4, na základě výsledků výběrového řízení ze dne 7. 3. 2019 středa 20. března 2019
6R-231/2019 6 k rozhodnutí jediného akcionáře společnosti 4-Energetická, a.s., IČ: 285 50 901 o určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2018 sestavené společností 4-Energetická, a.s. středa 20. března 2019
6R-230/2019 6 ke zpřístupňování záznamů ze Zastupitelstva městské části Praha 4 středa 20. března 2019
6R-229/2019 6 ke schválení vzorové smlouvy o koupi hardwaru a poskytování souvisejících služeb středa 20. března 2019
6R-228/2019 6 k uzavření smluv o pomoci při materiálně technickém zabezpečení voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25.5.2019 středa 20. března 2019
6R-227/2019 6 k pověření pana Mgr. Ondřeje Obrtlíka vedením odboru právního Úřadu městské části Praha 4 středa 20. března 2019
6R-226/2019 6 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji části pozemku parc. č. 898/3 v katastrálním území Michle středa 20. března 2019
6R-225/2019 6 ke vstupu do spolku Otevřená města, z.s. středa 20. března 2019
6R-224/2019 6 k zahájení zadávacího řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vedeného ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby „Podpora informačních systémů úřadu MČ Praha 4“, uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele. středa 20. března 2019
6R-223/2019 6 ke zrušení usnesení Obvodní rady městské části Praha 4 č. 26R-750/99 ze dne 21. prosince 1999 středa 20. března 2019
6R-222/2019 6 k uzavření smlouvy na Nájem IT techniky pro účel voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 24. a 25. 5. 2019 pro městskou část Praha 4 TPC spol. s.r.o., se sídlem Průmyslová 1137, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČ: 25257129 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ:00063584 středa 20. března 2019
6R-221/2019 6 k uzavření smlouvy o dílo se společností AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ: 48029483 na dodání technologie světelného signalizačního zařízení na dětské hřiště ZŠ Plamínkové 2910/70, Praha 4 – k.ú. Nusle středa 20. března 2019
6R-220/2019 6 ke změně koncepce zadávání veřejných zakázek MČ Praha 4 středa 20. března 2019
6R-219/2019 6 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem ITAR s. r. o., Vrchlického 105/50, 150 00 Praha 5, IČ: 61065765 na realizaci akce: „Oprava fasády a výměna oken a dveří v bytovém objektu Boleslavova 415/42, Praha 4, k. ú. Nusle“ středa 20. března 2019
6R-218/2019 6 k zajištění provozu v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4 v období červenec - srpen 2019 a k zajištění činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání (školních družin) v období červenec - srpen 2019 středa 20. března 2019
6R-217/2019 6 k poskytnutí mimořádné odměny některým ředitelkám mateřských a základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4 středa 20. března 2019
6R-216/2019 6 k žádosti o prominutí poplatku z prodlení paní A.H.Ž. středa 20. března 2019
6R-215/2019 6 k žádosti o uzavření splátkové dohody paní Z.P. středa 20. března 2019
6R-214/2019 6 k žádosti o uzavření splátkové dohody panaP.Ch. středa 20. března 2019
6R-213/2019 6 k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 3. 2016 na pronájem nebytového prostoru č. 801 v domě č. p. 378, Táborská 44, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 20. března 2019
6R-212/2019 6 k vydání souhlasného stanoviska s rekonstrukcí vozovky a komunikací pro pěší na pozemcích parc. č. 428/7, parc. č. 430/1, parc. č. 430/2, parc. č. 430/5, parc. č. 430/6 a parc. č. 430/7, všechny v katastrálním území Hodkovičky středa 20. března 2019
6R-211/2019 6 k vydání souhlasného stanoviska s výstavbou zařízení pro řízení dopravy na pozemku parc. č. 1817/2 v katastrálním území Braník středa 20. března 2019
6R-210/2019 6 k pronájmu pozemku parc. č. 2893/16 v k. ú. Michle středa 20. března 2019
6R-209/2019 6 k vydání souhlasu s využitím komunikace na parc. č. 1320/3, parc. č. 1177/4, parc. č. 1178/3, vše v k. ú. Michle a s umístěním dopravního značení na pozemku parc. č. 1177/4, k. ú. Michle středa 20. března 2019
6R-209/2019 6 k vydání souhlasu s využitím komunikace na parc. č. 1320/3, parc. č. 1177/4, parc. č. 1178/3, vše v k. ú. Michle a s umístěním dopravního značení na pozemku parc. č. 1177/4, k. ú. Michle středa 20. března 2019
6R-208/2019 6 k vydání souhlasného stanoviska s úpravou koryta vodního toku Botič v pozemcích parc. č. 1177/1, parc. č. 1177/3 a parc. č. 1177/4 v katastrálním území Michle středa 20. března 2019
6R-207/2019 6 k vyslovení souhlasu s pořádáním akce „Spolufest“ na částech pozemků parc. č. 2910/328 a parc. č. 2910/329, oba v k. ú. Nusle středa 20. března 2019
6R-206/2019 6 k uzavření smlouvy o nájmu částí pozemku parc. č. 915/1 v katastrálním území Nusle středa 20. března 2019
6R-205/2019 6 k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 2869/371 v katastrálním území Krč, ve vlastnictví právnické osoby, ve prospěch pozemků parc. č. 2869/126 a parc. č. 2869/201 v katastrálním území Krč, ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou MČ Praha 4 středa 20. března 2019
6R-204/2019 6 ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2132 v katastrálním území Krč středa 20. března 2019
12345678