Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
18R-829/2019 18 k návrhu územní studie okolí stanice metra Roztyly středa 2. října 2019
18R-828/2019 18 k dodatku č. 28 k Podpisovému řádu Úřadu městské části Praha 4 schválenému usnesením Rady městské části Praha 4 č. 13 R-366/2007 ze dne 6. 6. 2007 ve znění jeho dodatků č. 1 až 27 středa 2. října 2019
18R-827/2019 18 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji pozemku parc. č. 142/2 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy středa 2. října 2019
18R-826/2019 18 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1936/3 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hl. m. Prahy středa 2. října 2019
18R-825/2019 18 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k pronájmu části pozemků parc. č. 1853/12 a 1853/47 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hl. m. Prahy středa 2. října 2019
18R-824/2019 18 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji části pozemku parc. č. 1724/10 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy středa 2. října 2019
18R-823/2019 18 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce dětského hřiště Jaurisova“ dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů středa 2. října 2019
18R-822/2019 18 k uzavření smlouvy na Bezpečnost připojení úřadu do internetu – obnova, rozšíření a podpora pro městskou část Praha 4 mezi AboutNet s.r.o. Pod Rapidem 2455/12 Vinohrady, 100 00 Praha 10 IČ: 26721996 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ:00063584 středa 2. října 2019
18R-821/2019 18 k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení, k zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky „Obnova aktivních prvků datové sítě“, zahájeného uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele. středa 2. října 2019
18R-820/2019 18 k poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč neziskové organizaci Portus Praha z.ú., se sídlem Uruguayská 178/5, 120 00 Praha 2, IČO: 26525305, a k uzavření darovací smlouvy středa 2. října 2019
18R-819/2019 18 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávky za panem E.D středa 2. října 2019
18R-818/2019 18 k prodeji pozemku parc. č. 2027/4 v k.ú. Nusle středa 2. října 2019
18R-817/2019 18 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 879/1 v katastrálním území Krč středa 2. října 2019
18R-816/2019 18 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 140/58 a parc. č. 140/84 v katastrálním území Lhotka středa 2. října 2019
18R-815/2019 18 k podání žádosti na MHMP o provedení změny v obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, spočívající ve změně názvu parku Družba na park Na Pankráci a v doplnění pozemků parc. č. 2910/328, 2910/329, 2910/330, 2910/343 a 2910/358, vše v k.ú. Nusle středa 2. října 2019
18R-814/2019 18 k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 2848/365 o výměře 32 m2 a části pozemku parc. č. 2848/376 o výměře 27 m2, oba v katastrálním území Záběhlice středa 2. října 2019
18R-813/2019 18 k vydání souhlasného stanoviska s provedením stavebních úprav v rámci akce „Revitalizace Zátišského potoka“, na části pozemku parc. č. 939/1 a 950/9, oba v k.ú. Hodkovičky středa 2. října 2019
18R-812/2019 18 ke zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 265/4, parc. č. 265/5 a parc. č. 265/6, v katastrálním území Braník středa 2. října 2019
18R-811/2019 18 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 700/46 a parc. č. 700/83 v katastrálním území Michle středa 2. října 2019
18R-810/2019 18 ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1231/1 v katastrálním území Krč středa 2. října 2019
18R-809/2019 18 ke zrušení usnesení č. 16R-725/2019 ze dne 4.9.2019 k pronájmu nebytové jednotky č. 785/301 v domě č. p. 785, ul. Na Klaudiánce 30, katastrální území Podolí, Praha 4 středa 2. října 2019
18R-808/2019 18 k uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy a k uzavření dodatků č. 5 a 6 k nájemní smlouvě č. 2012/0367/OOM/RAD ze dne 25. 4. 2012, ve znění dodatků č. 1 až 4, na pronájem nebytového prostoru č. 301 v domě č. p. 297, Nuselská 5, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 2. října 2019
18R-807/2019 18 k žádosti o souhlas s podnájmem části nebytového prostoru č. 802 v domě č. p. 1496, ul. Nuselská 66, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 2. října 2019
18R-806/2019 18 k udělení souhlasu k podnájmu části nebytových prostor v objektu č.p. 333, Svatoslavova 4, katastrální území Nusle, Praha 4 – nájemci společnosti PHG servis s.r.o., IČ: 049 19 661 středa 2. října 2019
18R-805/2019 18 k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 573/08/NAJE/OMO/STAR ze dne 11. 6. 2008, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem nebytových prostoru v objektu č. p. 1594, Hvězdova 19, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 2. října 2019
18R-804/2019 18 k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2012/0965/OOM/RAD ze dne 16. 10. 2012, ve znění pozdějších dodatků na pronájem nemovitostí v ul. Na Jezerce 1451/2a, vše katastrální území Nusle, Praha 4 středa 2. října 2019
18R-803/2019 18 k uzavření Dohody o podmínkách revitalizace domu na části pozemku parc. č. 2381/9 v katastrálním území Braník. středa 2. října 2019
18R-802/2019 18 k prominutí nájemného pro nájemce bytu č. x v domě na adrese xxxxxxxxxxx středa 2. října 2019
18R-801/2019 18 k rozhodnutí o bytových případech středa 2. října 2019
18R-800/2019 18 k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ středa 2. října 2019
12345678910...