Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
19R-922/2017 19 k nájemnímu vztahu se společností Zemský pivovar, s.r.o., IČ: 020 40 344 středa 18. října 2017
19R-921/2017 19 k uzavření prováděcí smlouvy č. 3 k rámcové smlouvě o dodávkách hardware pro městskou část Praha 4 č.2016/0089/OHOS ze dne 15.2.2016 mezi C SYSTEM CZ a.s., sídlem Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ: 27675645 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 146 00 Praha 4, IČ:00063584 středa 18. října 2017
19R-920/2017 19 k návrhu finančních vztahů hl.m. Prahy k městským částem hl.m. Prahy na rok 2018 středa 18. října 2017
19R-919/2017 19 k uzavření dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby mezi Českou poštou, s. p. se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ: 47114983 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ:00063584 středa 18. října 2017
19R-918/2017 19 k dodatku č. 27 ke Statutu sociálního fondu a Zásadám používání sociálního fondu středa 18. října 2017
19R-917/2017 19 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů středa 18. října 2017
19R-916/2017 19 k přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4 ve dnech 27. - 29. 12. 2017 z organizačních důvodů středa 18. října 2017
19R-915/2017 19 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti Montessori sdružení Praha 4, z.s., U Vápenné skály 1032, 147 00 Praha 4, IČ 22756281, ke zřízení a zápisu soukromé Montessori základní školy Archa, školní jídelny – výdejny a školní družiny do rejstříku škol a školských zařízení na území městské části Praha 4 středa 18. října 2017
19R-914/2017 19 ke jmenování člena školské rady středa 18. října 2017
19R-913/2017 19 na poskytnutí finančního daru ve výši 15.000,- Kč spolku "Asociace trumpetistů České republiky", z.s., sídlem Kusého 535/4, Bohnice, 181 00 Praha 8, IČ: 22905600 a k uzavření darovací smlouvy středa 18. října 2017
19R-912/2017 19 k připomínkám městské části Praha 4 k podkladové studii Krč - Zálesí středa 18. října 2017
19R-911/2017 19 k podání připomínek k projednávané územní studii Rezidence Park Kavčí Hory středa 18. října 2017
19R-910/2017 19 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o směnu části pozemku parc.č. 700/126 ve vlastnictví žadatele za část pozemku parc.č. 700/1 v k.ú. Michle ve vlastnictví hl.m. Prahy středa 18. října 2017
19R-909/2017 19 k poskytnutí daru ve výši 30.000,- Kč Domu seniorů Michle s.r.o., se sídlem Čapkova 400/13, 140 00 Praha 4, a k uzavření darovací smlouvy středa 18. října 2017
19R-908/2017 19 k poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč neziskové organizaci Portus Praha z.ú., se sídlem Uruguayská 178/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26525305, a k uzavření darovací smlouvy středa 18. října 2017
19R-907/2017 19 na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč trenérovi sportovního týmu Cheerleader Bees, panu K.Č., sídlem Jaurisova 1483/13, 140 00 Praha 4, IČ: 05761361 a k uzavření darovací smlouvy středa 18. října 2017
19R-906/2017 19 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2015/0739/OSIO ze dne 23.9.2015 se zhotovitelem KORBEX s.r.o., IČ: 60463741, k veřejné zakázce na stavební práce zadávané pod názvem: „ Úprava areálu a demolice objektů na pozemcích p.č. 287/1, 358, 373 a 2903, k.ú. Braník - Praha 4“ na změnu předmětu díla, změnu celkové ceny díla a změnu doby zhotovení díla středa 18. října 2017
19R-905/2017 19 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2017/0438/OSIO ze dne 17. 5. 2017 se zhotovitelem OKNO, spol. s r. o., Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ: 60697971 na realizaci akce: „Výměna oken a dveří v bytových objektech Matěchova 437/5, Matěchova 1037/14 a Matěchova 1038/16, Praha 4, k. ú. Krč, výměna oken a dveří + oprava fasády v bytovém objektu Michelská 1270/61, Praha 4, k. ú. Michle, výměna sklepních oken a vstupních dveří v bytovém objektu Krchlebská 1890/6, Praha 4, k. ú. Krč a výměna oken ve společných prostorách bytového objektu Baarova 1372/33, Praha 4, k. ú. Michle“ středa 18. října 2017
19R-904/2017 19 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2017/0730/OSIO ze dne 10. 7. 2017 uveřejněné v registru smluv dne 11. 7. 2017 se zhotovitelem Imramovská-vegetační úpravy s. r. o., Mladoboleslavská 489, Praha 9, IČ: 27151514 na realizaci akce: „Revitalizace vnitrobloku Humpolecká, p. č. 1254/2, k. ú. Krč“ středa 18. října 2017
19R-903/2017 19 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2017/0714/OSIO ze dne 10. 7. 2017 uveřejněné v registru smluv dne 11. 7. 2017 se zhotovitelem REKONSTA s. r. o., V Průčelí 1655/4, 149 00 Praha 4 – Chodov, IČ: 28862066 na realizaci akce: „Sanace sklepních prostor v bytových objektech Návršní 285/13, Praha 4, k. ú. Krč a Viktorinova 1122/1, Praha 4, k. ú. Nusle“ středa 18. října 2017
19R-902/2017 19 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Jikomstav s.r.o., Kostnického náměstí 498/8, Praha 3, na realizaci akce: „Oprava bytu č.1 Na Strži 408/8, bytu č.18 Krčská 994/55, bytu č.19 Nuselská 2/1, bytu č.9 Jivenská 1065/10, Praha 4“ středa 18. října 2017
19R-901/2017 19 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Nobiles s.r.o., Mátová 194/30, Praha 10, na realizaci akce: „Oprava rozvodů instalačních šachet (voda, kanalizace, plyn) a oprava bytuč.7,17,20 bytového objektu Hurbanova 1182/32, Praha 4“ středa 18. října 2017
19R-900/2017 19 k uzavření smlouvy o dílo se společností STAV-ING s.r.o., Vídeňská 619/142, 148 00 Praha 4 Kunratice, IČ 28185269 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem “Úprava suterénních prostor, příslušenství dopravního hřiště ZŠ Plamínkové 1953/2, Praha 4“ středa 18. října 2017
19R-899/2017 19 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Trepart s.r.o., Pištěkova 782/3, Praha 4 na realizaci akce: „Demolice nouzového objektu v ulici Jivenská, Praha 4“ středa 18. října 2017
19R-898/2017 19 k bezúplatnému nabytí pozemku parc. č. 438/11 v katastrálním území Hodkovičky středa 18. října 2017
19R-897/2017 19 k prodeji pozemku parc. č. 2305/3 v katastrálním území Krč středa 18. října 2017
19R-896/2017 19 k žádosti o splátkovou dohodu paní E.J. středa 18. října 2017
19R-895/2017 19 k žádosti o splátkovou dohodu paní M.H. středa 18. října 2017
19R-894/2017 19 k prodeji volné bytové jednotky č. 1358/39 na adrese Čestmírova 1358/25, Praha 4 - Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 18. října 2017
19R-893/2017 19 k prodeji volné bytové jednotky č. 1359/27 na adrese Čestmírova 1359/27, Praha 4 - Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku středa 18. října 2017
12345678910...