Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
12R-498/2019 12 k Memorandu o spolupráci městských částí v dopravě středa 12. června 2019
12R-497/2019 12 k pořízení změny ÚP SÚ hl. m. Prahy zkráceným postupem na pozemcích parc.č. 2207/1, 2207/2, 2207/3, 2208, 3132/3 v katastrálním území Krč středa 12. června 2019
12R-496/2019 12 k odstoupení Mgr. Ivety Jandové z funkce ředitelky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 středa 12. června 2019
12R-495/2019 12 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k prodeji části pozemku parc.č. 1889/1 v katastrálním území Podolí středa 12. června 2019
12R-494/2019 12 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 7/5 v katastrálním území Hodkovičky ve vlastnictví hl. m. Prahy středa 12. června 2019
12R-493/2019 12 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 341/17 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hl.m. Prahy středa 12. června 2019
12R-492/2019 12 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k pronájmu části pozemků parc. č. 2645 a 2788/1 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl.m. Prahy středa 12. června 2019
12R-491/2019 12 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 3228/1 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl.m. Prahy středa 12. června 2019
12R-490/2019 12 k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k pronájmu části pozemku parc. č. 2848/876 v katastrálním území Záběhlice středa 12. června 2019
12R-489/2019 12 k uzavření smlouvy o dílo se společností SPS engineering, s.r.o., se sídlem Perucká 2482/7, 120 00 Praha 2, IČ 457 98 851 na realizaci akce „Stavební úpravy hygienického zázemí a šaten v ZŠ Křesomyslova 724/2, Praha 4 - k.ú. Nusle“ středa 12. června 2019
12R-488/2019 12 k uzavření smlouvy o dílo se společností DRYMAT.CZ, s.r.o., se sídlem Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Chrudim, IČ 288 19 390 na realizaci akce „Sanace vlhkého zdiva – 1.etapa MŠ Mendíků 1000/1, Praha 4 - k.ú. Michle“ středa 12. června 2019
12R-487/2019 12 k uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby s obchodní firmou REINVEST spol. s r.o., Praha 4 - Lhotka, K Novému dvoru 897/66, IČ: 65410840 pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská na pozemku parc. čísla 310/115, Praha 4 – k.ú. Michle“ středa 12. června 2019
12R-486/2019 12 na poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč paní S.F., bytem xxxxxxx Praha 4 a k uzavření darovací smlouvy středa 12. června 2019
12R-485/2019 12 ke jmenování komise pro specifikování využití objektu Hudečkova č. p. 1296, par. č. 884 a 887, k. ú. Krč, Praha 4 středa 12. června 2019
12R-484/2019 12 k upuštění od vymáhání a odpisu pohledávek středa 12. června 2019
12R-483/2019 12 k uzavření kupní smlouvy k id. ½ pozemku parc. č. 577 v katastrálním území Třebovle středa 12. června 2019
12R-482/2019 12 ke svěření pozemku parc. č. 4012/2 v k.ú. Záběhlice a pozemků parc. č. 2910/337, 2910/338, 2910/339, 2910/340 a 2910/342, vše v k.ú. Nusle do správy městské části Praha 4 středa 12. června 2019
12R-481/2019 12 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebností inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 1987/1 v katastrálním území Lhotka středa 12. června 2019
12R-480/2019 12 k vydání souhlasného stanoviska s přesahem požárně nebezpečného prostoru nad pozemek parc. č. 317/1 v katastrálním území Hodkovičky středa 12. června 2019
12R-479/2019 12 k pachtu pozemků parc. č. 2869/182 v katastrálním území Krč a parc. č. 1047/2 v katastrálním území Lhotka středa 12. června 2019
12R-478/2019 12 k podání žádosti na MHMP o vynětí pozemku parc. č. 2448/3 v k. ú. Nusle, vedeného jako veřejné prostranství, z obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy středa 12. června 2019
12R-477/2019 12 k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 338 v katastrálním území Nusle středa 12. června 2019
12R-476/2019 12 k pronájmu pozemku parc. č. 954/2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 1741, U Šálkovny 4, a k pronájmu pozemku parc. č. 954/1, ostatní plocha, zeleň, vše katastrální území Braník, Praha 4 středa 12. června 2019
12R-475/2019 12 ke zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 3066/3, označené dle GP č. 3143-202/2018 jako pozemky parc. č. 3066/9 a parc. č. 3066/10, v katastrálním území Braník. středa 12. června 2019
12R-474/2019 12 ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1285/22 v katastrálním území Krč středa 12. června 2019
12R-473/2019 12 ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2543 v k.ú. Nusle středa 12. června 2019
12R-472/2019 12 ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2027/4 v k.ú. Nusle středa 12. června 2019
12R-471/2019 12 ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2312/1, v katastrálním území Braník středa 12. června 2019
12R-470/2019 12 ke zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 61/5, parc. č. 61/24 a parc. č. 61/25, všechny v katastrálním území Podolí středa 12. června 2019
12R-469/2019 12 k udělení souhlasu s dokumentací pro dodatečné povolení stavby „Garáže č. 9“ a souhlas s touto stavbou ve vlastnictví fyzické osoby na pozemku parc. č. 2374/33, k. ú. Braník. středa 12. června 2019
12345678910...