Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
17R-756/2018 17 k uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 3015 v katastrálním území Nusle, parc. č. 140/106 v katastrálním území Lhotka, parc. č. 2869/190 v katastrálním území Krč, a parc. č. 5841 v katastrálním území Záběhlice středa 5. září 2018
17R-755/2018 17 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Zpracování analýzy dopravy v klidu v souvislosti se zavedením Zón placeného stání na části území městské části Praha 4“ dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů středa 5. září 2018
17R-754/2018 17 k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 2838/29 v katastrálním území Nusle a částí pozemků parc.č. 140/70 a parc. č. 140/106 v katastrálním území Lhotka středa 5. září 2018
17R-753/2018 17 na udělení ocenění formou dárkových poukázek vybraným strážníkům Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha 4, za příkladné plnění svých pracovních povinností v celkové hodnotě 30.000,- Kč. středa 5. září 2018
17R-752/2018 17 na udělení ocenění formou dárkových poukázek vybraným příslušníkům Celní správy ČR, Washingtonova 7, Praha 1, za příkladné plnění svých služebních povinností v celkové hodnotě 4.000,- Kč. středa 5. září 2018
17R-751/2018 17 na udělení ocenění formou dárkových poukázek hasičům Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy – IČ: 70886288, organizační složka - Hasičská stanice č. 6, Na Krčské stráni 1366, 140 00 Praha 4, směna A, za největší počet zásahů v prvním pololetí roku 2018 v celkové hodnotě 20. 000,- Kč středa 5. září 2018
17R-750/2018 17 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 13.6. 2014 o poskytnutí užívacích práv k informačnímu systému ASPI se společností Wolters Kluwer ČR, a.s., IČ 63077639, se sídlem U Nákladového nádraží 3146/6, Praha 3, PSČ 130 00 středa 5. září 2018
17R-749/2018 17 k uzavření smlouvy o nájmu věcí movitých vč. instalace a deinstalace se společností TPC spol. s r. o., se sídlem Průmyslová 1137, Jičín, IČ: 25257129 pro zabezpečení voleb do Zastupitelstva MČ Praha 4, Zastupitelstva HM Prahy a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5.a 6.10.2018, příp. 2.kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12. a 13. 10. 2018 středa 5. září 2018
17R-748/2018 17 k uzavření smlouvy o pomoci při materiálně technickém zabezpečení voleb do Zastupitelstva MČ Praha 4, Zastupitelstva HM Prahy a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech 5.a 6.10.2018, příp.2.kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR ve dnech 12. a 13. 10. 2018 mezi se subjekty uvedenými v příloze č. 2 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ: 00063584 středa 5. září 2018
17R-747/2018 17 k povolení výjimky podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 4 odst. 5 a § 7 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, z nejvyššího počtu žáků ve třídách Základní školy, Praha 4, Jižní IV., 10, pro školní rok 2018/2019 dle přílohy usnesení s tím, že bude dodržena cílová kapacita školy, zachována kvalita vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví středa 5. září 2018
17R-746/2018 17 k bezúplatnému převodu neupotřebitelného majetku, předaného k hospodaření Základní škole s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Filosofská 3, k hospodaření Základní škole s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185, s účinností od 10. 9. 2018 středa 5. září 2018
17R-745/2018 17 ke změně výše platu Mgr. Martiny Lipárové, ředitelky Základní školy, Praha 4, Poláčkova 1067 středa 5. září 2018
17R-744/2018 17 k pověření Mgr. Aleny Slípkové řízením Mateřské školy, Praha 4, Jílovská 75 do jmenování nového ředitele na základě výsledků konkursního řízení středa 5. září 2018
17R-743/2018 17 k pověření Bc. Ivy Kopecké řízením Mateřské školy, Praha 4, Na Zvoničce 13 do jmenování nového ředitele na základě výsledků konkursního řízení středa 5. září 2018
17R-742/2018 17 k poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč neziskové organizaci Portus Praha z.ú., se sídlem Uruguayská 178/5, 120 00 Praha 2, IČ: 26525305, a k uzavření darovací smlouvy středa 5. září 2018
17R-741/2018 17 k poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč Domovu sv. Karla Boromejského, se sídlem K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 – Řepy, IČ: 65400143, a k uzavření darovací smlouvy středa 5. září 2018
17R-740/2018 17 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Decorum spol. s r.o., V tůních 11, Praha 2, na realizaci akce: „Oprava chodníku v ulici Růžinovská, Praha 4“ středa 5. září 2018
17R-739/2018 17 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Nobiles s.r.o., Mátová 194/30,Praha 10, na realizaci akce: „Oprava bytů č.12,14,21 bytového objektu Hurbanova 1182/32, Praha“ středa 5. září 2018
17R-738/2018 17 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem ATRIO IN s.r.o., Krouzova 3046/13, Praha 4, na realizaci akce: „Oprava bytů č.1,3,14 Na Kolejním statku 373/5 a bytů č.3,12 Na Kolejním statku 386/3, Praha 4“ středa 5. září 2018
17R-737/2018 17 k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem SPS engineering, s. r. o., Perucká 7, 120 00 Praha 2, IČ: 45798851 na realizaci akce: „Oprava fasády bytového objektu 5. Května 1208/55, Praha 4, k. ú. Nusle “ středa 5. září 2018
17R-736/2018 17 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2018/0698/OSIO se zhotovitelem Středočeská stavební společnost spol. s r.o., Vídeňská 619/142, Kunratice, 148 00 Praha 4, IČ: 45310777 na realizaci akce: “Výměna ZTI v pavilonech objektu MŠ K Podjezdu č. p. 1077/2, Praha 4“ středa 5. září 2018
17R-735/2018 17 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2018/0803/OSIO se zhotovitelem AB&C, s.r.o., se sídlem Milady Horákové 572/7, 251 01 Říčany, IČ 645 83 520 na realizaci akce „Oprava ozvučení v Divadle Na Fidlovačce, ul. Křesomyslova 625, Praha 4 – k.ú. Nusle“ středa 5. září 2018
17R-734/2018 17 k rozhodnutí spoluvlastníka o pronájmu pozemku parc. č. 3102/25 v k. ú. Michle, a k pronájmu pozemku parc.č. 3103/21 v k.ú. Michle středa 5. září 2018
17R-733/2018 17 k rozhodnutí spoluvlastníka o pronájmu pozemku parc. č. 3102/26 v k. ú. Michle, a k pronájmu pozemku parc.č. 3103/22 v k.ú. Michle středa 5. září 2018
17R-732/2018 17 k rozhodnutí spoluvlastníka o pronájmu pozemku parc. č. 3102/21 v katastrálním území Michle středa 5. září 2018
17R-731/2018 17 k rozhodnutí spoluvlastníka o pronájmu pozemku parc. č. 3102/13 v k. ú. Michle středa 5. září 2018
17R-730/2018 17 k rozhodnutí spoluvlastníka o pronájmu pozemku parc. č. 3102/9 v katastrálním území Michle středa 5. září 2018
17R-729/2018 17 k rozhodnutí spoluvlastníka o pronájmu pozemku parc. č. 3102/4 v katastrálním území Michle středa 5. září 2018
17R-728/2018 17 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemku parc. č. 234/2 v katastrálním území Michle středa 5. září 2018
17R-727/2018 17 k ukončení nájemní smlouvy č. 2017/0300/OOM/ZST ze dne 12. 5. 2017 na pronájem pozemku parc. č. 1921/2 se stavbou bez čp/če, garáží, katastrální území Braník, Praha 4 středa 5. září 2018
12345678910...