Usnesení Rady a Zastupitelstva

(d.m.)

12345678910...
Číslo usneseníČíslo jednaníNázevDatum
21R-898/2018 21 k návrhu Pravidel pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 4 středa 31. října 2018
21R-897/2018 21 k vynechání sdružení zastávek MHD Náměstí Hrdinů a jejich přesunu do úseku před Centrotexem jako součásti akce RTT Vladimírova – Táborská – Na Pankráci – Na Veselí – Soudní při plánované rekonstrukci úseku tramvajové trati na Náměstí Hrdinů středa 31. října 2018
21R-896/2018 21 ke schválení plánu inventur na rok 2018 a ke jmenování členů hlavní inventarizační komise a členů dílčích inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku a závazků MČ P4 středa 31. října 2018
21R-895/2018 21 k poskytnutí finanční odměny ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 v souvislosti s poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy městským částem hlavního města Prahy a zvýšením limitu prostředků na platy, pro jimi zřízené školy a školská zařízení, určené na posílení mzdových prostředků zaměstnancům v oblasti obecního školství na území hlavního města Prahy a na zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů v MŠ středa 31. října 2018
21R-894/2018 21 ke změně výše platu PhDr. Bc. Františka Prokopa, ředitele Základní školy, Praha 4, Táborská 45 středa 31. října 2018
21R-893/2018 21 k přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4 ve dnech 27.-28.12. a 31.12.2018 z organizačních důvodů středa 31. října 2018
21R-892/2018 21 uzavření Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů mezi Městskou částí Praha 4 jako pověřencem a Základní školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Jitřní 185, příspěvkovou organizací, zřízenou městskou částí Praha 4 středa 31. října 2018
21R-891/2018 21 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Územní studie Michle“ středa 31. října 2018
21R-890/2018 21 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. SML/2018/0735/OSIO ze dne 28.6.2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.14R-518/2018 ze dne 20.6.2018 pro akci„ Oprava chodníků v ulicích Novodvorská A,B, Němčická, Jílovská, Praha 4“ středa 31. října 2018
21R-889/2018 21 k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2018/0692/OSIO ze dne 12.6.2018 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.13R-467/2018 ze dne 6.6.2018 pro akci„ Změna režimu parkování v ulici Havlovického a navýšení kapacity stávajících parkovacích stání v ulici Pujmanové, Praha 4“ středa 31. října 2018
21R-888/2018 21 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2018/0806/OSIO ze dne 20.7.2018 se zhotovitelem J.I.H. – sportovní stavby s.r.o. se sídlem Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10, IČ: 24189779 na realizaci akce: „ZŠ a MŠ Ohradní 1366/49, Praha 4 – k.ú. Michle – rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště na pozemku parc. č. 700/19 v k.ú. Michle“ na zvýšení celkové ceny díla, spočívající v provedení dodatečných stavebních prací a současně s tím neprovedení některých stavebních prací, na základě skutečného technického stavu rekonstruované nemovitosti a na změnu doby zhotovení díla středa 31. října 2018
21R-887/2018 21 k nabídce na úplatné nabytí stavby bez čp/če, garáže, na pozemku parc.č. 10/6, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 31. října 2018
21R-886/2018 21 k pronájmu garážových stání v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4 středa 31. října 2018
21R-885/2018 21 k uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1285/93 v katastrálním území Krč středa 31. října 2018
21R-884/2018 21 k rozhodnutí spoluvlastníka o pronájmu pozemku parc. č. 3102/2 v k. ú. Michle, středa 31. října 2018
21R-883/2018 21 ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 18R-768/2018 a 18R-769/2018 ze dne 19. 9. 2018 středa 31. října 2018
21R-882/2018 21 ke zveřejnění záměru společného prodeje id 104/1871 pozemků parc. č. 2848/804, parc.č. 2848/805, parc.č. 2848/806, vše v k.ú. Záběhlice středa 31. října 2018
21R-881/2018 21 ke změně znění přílohy usnesení č. 16R-652/2018 ze dne 22.8.2018 středa 31. října 2018
21R-880/2018 21 k vydání souhlasu se zkušebním provozem pizzerie a kavárny umístěné v objektu č.p. 615 na pozemcích parc. č. 2132, 2133 a 2134 v katastrálním území Krč středa 31. října 2018
21R-879/2018 21 k žádosti o snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 202 v domě č. p. 408, ul. Na Strži č.o. 8, katastrální území Krč, Praha 4 středa 31. října 2018
21R-878/2018 21 k žádosti o slevu z nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 803,1 v domě č. p. 1122, ul. Viktorinova 1, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 31. října 2018
21R-877/2018 21 k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 25. 9. 2003, ve znění dodatku č. 1, na pronájem nebytového prostoru č. 306 a k uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 2. 12. 1993, ve znění pozdějších dodatků na pronájem nebytového prostoru č. 401, oba v domě č. p. 227, Svatoslavova 27, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 31. října 2018
21R-876/2018 21 k uzavření dodatků č. 1 k nájemním smlouvám č. 2017/0937/OOM/ZST ze dne 10. 10. 2017 a č. 2017/0936/OOM/ZST ze dne 10. 10. 2017 na pronájem nebytových prostor č. 803 a 804 v domě č. p. 378, Táborská 44, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 31. října 2018
21R-875/2018 21 k uzavření smlouvy o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy č. 2015/0762/OOM/ZST ze dne 12. 10. 2015 na pronájem nebytového prostoru č. 401 v domě č. p. 702, Na Veselí 48 a pozemků parc. č. 2201 a 2202, vše v katastrální území Nusle, Praha 4 středa 31. října 2018
21R-874/2018 21 ke zrušení usnesení č. 16R-626/2018 ze dne 22.8.2018 k pronájmu nebytového prostoru č. 802 v domě č. p. 1065, ul. Jívenská 10, katastrální území Michle, Praha 4 středa 31. října 2018
21R-873/2018 21 k pronájmu nebytových prostor č. 301, 302 a 303 v domě č. p. 343, ul. Hoffmannova 343/1, katastrální území Podolí, Praha 4 středa 31. října 2018
21R-872/2018 21 k pronájmu nebytového prostoru v domě č. p. 285, Návršní č.o. 3, katastrální území Krč, Praha 4 středa 31. října 2018
21R-871/2018 21 k pronájmu nebytového prostou – skladu č. 007, v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4, společnosti EKO-KOM, a.s., IČ: 251 34 701 středa 31. října 2018
21R-870/2018 21 k pronájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1044, 5. května č.o. 32, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 31. října 2018
21R-869/2018 21 k pronájmu nebytového prostoru č. 803 v domě č. p. 1151, ul. Viktorinova 3, katastrální území Nusle, Praha 4 středa 31. října 2018
12345678910...