Program 5. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 11. 2. 2015

P R O G R A M

5. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 11. 2. 2015

1. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc.č. 178/5 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

2. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc.č. 501/1 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

3. Návrh k zaujetí stanoviska Rady městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parcelní číslo 60/16 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

4. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č.  2645 v katastrálním území Michle ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

5. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 782/3 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
materiál byl stažen

6. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod částí pozemků parc.č. 1961 a parc.č. 1963 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

7. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o dlouhodobý pronájem resp. změnu pronájmu pozemků parc.č. 953/1, 953/3, 956, 957/1, 957/3, 957/4 a 957/5 vše v katastrálním území Hodkovičky ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

8. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod částí pozemků parc.č. 3049/15 a parc.č. 3049/45 v katastrálním území Záběhlice ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

9. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k zveřejnění oznámení zahájení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, k záměru: „Bytový soubor REZIDENCE NODOM, Praha 11-Chodovec, k.ú. Chodov“.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

10. Návrh k zaujetí stanoviska Rady městské části Praha 4 k „Návrhu změn ve vedení linek MHD s platností od 6.4.2015“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

11. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: Ph.Dr. Kučera
materiál byl stažen

12. Návrh k petici proti kácení zeleně u školy Bítovská a výstavbě nájezdových ramp z Vyskočilovy ulice na magistrálu.
Předkládá: Ph.Dr. Kučera

13. Návrh k uzavření smlouvy o zajištění projektu Příběhy našich sousedů, uzavřené mezi městskou částí Praha 4 a POST BELLUM, o.p.s., se sídlem Sněmovní 174/7, 118 00 Praha 1, IČ: 26548526.
Předkládá: Bc. Hroza

14. Návrh k záměru zřídit přípravnou třídu Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3 (školský objekt Jitřní) a přípravnou třídu Základní školy, Praha 4, Na Líše 16.
Předkládá: Mgr. Kotvová

15. Návrh k zastupování městské části Praha 4 paní Janou Niklovou, předsedkyní Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

16. Návrh na poskytnutí pěti repasovaných počítačů a pěti monitorů do pěti pěstounských rodin určených k výchově nezletilých 6 dětí.
Předkládá: starosta

17. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k záměru podat Ministerstvu vnitra ČR žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu „Integrace cizinců 2015“.
Předkládá: starosta

18. Návrh k valorizaci nájemného.
Předkládá: starosta

19. Návrh k žádosti Společenství vlastníků jednotek Michelská 711/57, Praha 4 na realizaci záměru revitalizace půdních prostor v bytovém domě na adrese Michelská 711/57, Praha 4 – Michle.
Předkládá: starosta

20. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 28R-1374/2014 ze dne 15.10.2014 -  budoucí pronájem nebytových prostor umístěných v objektu č.p. 1013, Novodvorská 151, katastrální území Lhotka, Praha 4 vzniklých částečným provedením stavebních úprav bývalého kina KOSMOS.
Předkládá: starosta

21. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 546, Vzdušná 8 a k pronájmu pozemků parc. č. 754/1 a 757/1, vše katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: starosta

22. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o nájmu nebytových prostor č. SML/2014/0700/OOM/S uzavřené dne 23.6.2014 se spolkem PROSAZ Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením, IČ: 430 05 853 – nebytové prostory v objektu č. p. 1219, Pujmanové 8, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

23. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o nájmu a o stavebních úpravách nebytových prostor č. 2014/0916/OOM/STAR ze dne 27. 8. 2014 – budoucí pronájem nebytového prostoru č. 801 v domě č. p. 173, u. Pod Vinohradem 30, Praha 4, katastrální území Braník, Praha 4, budoucímu nájemci – Jaroslavu Vystrčilovi, IČ: 48022951.
Předkládá: starosta

24. Návrh k uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě č. OSO/0337/2000/C ze dne 28. 2. 2000, ve znění dodatků č. 1 až 6, se společností Chalupa-restaurace, s.r.o., IČ: 27217191 na pronájem prostoru č. 301 (jednotky č. 798/301) v domě č. p. 798, ul. 5. května 62, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

25. Návrh k žádosti Jaroslava Janovského, IČ: 151 16 344 o finanční vyrovnání za provedené opravy  nouzového nebytového objektu umístěného na pozemku parc. č. 2207, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

26. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 31R-1468/2014 ze dne 13.11.2014 a k uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu uzavřené dne 30.6.1993, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem garážového stání č. 91 v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

27. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 2125/3 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 1269(stavba občanského vybavení), Na Líše 13 a pozemku  parc.č. 2125/8 (manipulační plocha), vše  katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: starosta

28. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2012/0843/OOM/RAD ze dne 26.9.2012, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem části pozemku parc. č. 3483/2, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: starosta

29. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1418/6 v katastrálním území Michle.
Předkládá: starosta

30. Návrh k žádosti p. J. P. o prominutí zákonných úroků z prodlení platby bezdůvodného obohacení za užívání pozemků parc. č. 1833/24, parc. č. 1844/1 a parc. č. 1844/2, všechny v k. ú. Michle, bez právního důvodu.
Předkládá: starosta

31. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 2856/2 označené dle GP 2758-49/2013 pro katastrální území Braník jako pozemek parc.č. 2856/4 v katastrálním území Braník.
Předkládá: starosta
materiál na 3. zastupitelstvo
materiál byl stažen

32.  Návrh ke zrušení usnesení č. 31-R/1452/2014 ze dne 13. 11. 2014 k pronájmu prostoru v domě čp. 43, Branická č.or. 55, Praha 4, katastrální území Braník, Marcele Staňkové, IČ 01719823.
Předkládá: starosta

33. Návrh k udělení souhlasu k podnájmu části nebytového prostoru č. 301 (jednotky č. 1040/301) v domě č. p. 1040, 5. května 38, katastrální území Nusle, Praha 4 – nájemci Jaroslavu Pokornému, IČ: 74370987.
Předkládá: starosta

34. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: starosta

35. Návrh k vyslovení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. x, v nemovitosti č.p. xx, Na Veselí x, Praha 4, k.ú. Nusle - nájemce paní H. J.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

36. Návrh k aktualizaci Pravidel pro stanovení platu a poskytování odměn ředitelům škol zřizovaných městskou částí Praha 4.
Předkládá: Mgr. Kotvová

37. Návrh k zajištění zápisu dětí do mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2015/2016.
Předkládá: Mgr. Kotvová
materiál byl stažen

38. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 1360/24 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: starosta
materiál na 3. zastupitelstvo

39. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 113/2 na adrese Nuselská 113/17, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: starosta
materiál na 3. zastupitelstvo

40. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/1127/OSIO ze dne 23. 10.  2014 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,  a na základě  usnesení Rady MČ Praha 4 č. 27R-1289/2014 ze dne  1. 10. 2014 na změnu doby zhotovení díla „Instalace nového osobního výtahu v bytovém objektu Boleslavova 415/42, Praha 4, k. ú. Nusle“.
Předkládá: Mgr. Petr

41. Návrh k udělení souhlasu Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy, IČ: 006 38 927 s účetním odepisováním finančních nákladů na provedení stavby „Zastřešení parkovacího stání výjezdové základny Braník“ provedeného na části předmětu nájmu, pozemku parc. č. 1794/8, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta

42. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: starosta

43. Návrh k Dohodě vlastníků jednotek podle § 1169 zákona 89/2012 Sb. - Změna prohlášení vlastníka budovy.
Předkládá: starosta

44. Návrh k řešení pohledávky 6.692 Kč za pronájem části plochy stěny objektu č.p. 190, Bělehradská 8, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

45. Návrh k žádosti Mgr. J. R. a L. T. o vypořádání nákladů na změnu předmětu nájmu bytu č. x na adrese Čestmírova x, Praha 4, katastrální území Nusle.
Předkládá: starosta

46. Návrh k žádosti nájemce JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko PLATAN Praha 4, IČ: 40613593, o snížení nájemného a vrácení peněžité jistoty za pronájem nebytového prostoru č. 801 (jednotky č. 1278/801) v domě č. p. 1278, ul. Na Dolinách 47, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

47. Návrh k opakované žádosti O. M. o prominutí dluhu za užívání nebytových prostor č. 808 a 811 (jednotek č. 845/808 a 845/811) v domě č. p. 845, ul. Na Pankráci 18, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

48. Návrh k poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany v roce 2015.
Předkládá: starosta
materiál na 3. zastupitelstvo

49. Informace - určení nositelů odpovědí na interpelace, dotazy a náměty vznesených na 2. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 21. 1. 2015.

50. Různé

51. Návrh k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Snížení energetické náročnosti objektu MŠ 4 Pastelky, Praha 4.
P
ředkládá: Mgr. Kotvová
materiál na 3. zastupitelstvo

52. Návrh k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Na Chodovci, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Kotvová
materiál na 3. zastupitelstvo

53. Návrh k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Trojlístek, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Kotvová
materiál na 3. zastupitelstvo

54. Informace ke stanovení výše měsíčních odměn starostovi, zástupcům starosty, uvolněných a neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

55. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke stavbě „5. května, protihluková bariéra, Praha 4, stavba č. 999 091“ na pozemcích parc.č. 310/153, 310/157 a 520/1 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová 

56. Návrh ke svěření pozemků parc.č.  953/1, 953/3, 956, 957/1, 957/3, 957/4 a 957/5 vše v katastrálním území Hodkovičky ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
materiál na 3. zastupitelstvo

Vytisknout