Program 4. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 17. 12. 2014

P R O G R A M 

4. zasedání nové Rady MČ Praha 4 dne 17. 12. 2014

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: starosta

2. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: starosta

3. Návrh na  poskytnutí slevy 10% z nájemného na období od 1.1.2014 do doby odstranění závady pro nájemce bytu č. x. v domě Krčská 994/55, Praha 4, k.ú. Krč, z důvodu zhoršené kvality bydlení.
Předkládá: starosta

4. Návrh k uzavření dodatku č. 1 o prodloužení termínu dokončení oprav v bytě č. x, které byly odsouhlaseny ve smlouvě o stavebních úpravách č. 2013/1318/OOM/STAR ze dne 4.12. 2013, uzavřené s panem J. A., bytem Krchlebská xx, Praha 4, k.ú. Krč. 
Předkládá: starosta

5. Návrh k úhradě nákladů vynaložených na odstranění následků vzniklé škody z důvodu havárie etážového topení v bytové jednotce č. 962/3, Hadovitá  962/10, Praha 4, k.ú. Michle, způsobené skrytou vadou, na základě žádosti spoluvlastníků bytové jednotky.
Předkládá: starosta

6. Návrh k pronájmu garážového stání č. 805 ve dvoře domu č. p. 225, ul. Mečislavova 12, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

7. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1285/74 označené dle GP č. 2570-28/2014 jako pozemek parc. č. 1285/174, k. ú. Krč.
Předkládá: starosta

8. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2267 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: starosta

9. Návrh ke zřízení komisí Rady městské části Praha 4 a ke jmenování jejich předsedů a  členů.
Předkládá: starosta

10. Návrh ke změně dvou členů a jejich náhradníků hodnotící komise v zadávacím řízení, vedeném v užším řízení podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k zadání nadlimitní významné veřejné zakázky na služby, spočívající v zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb („Zajištění externího správce, tj. outsourcing informačních technologií a služeb“).
Předkládá: tajemník

11. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

12. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti Základní školy, Praha 4, Ružinovská 2017 s místem výkonu vzdělávání Ružinovská 2017/20, Praha 4, PSČ 142 00, IČ: 60446161, ke změně zápisu v Rejstříku škol a školských zařízení týkající se změny kapacity oborů vzdělávání při zachování celkové kapacity školy.
Předkládá: Mgr. Kotvová

13. Návrh k odejmutí movitého majetku - mixer kutr stolní vč. příslušenství - v pořizovací ceně 193 479 Kč předaného k hospodaření Základní škole a mateřské škole, Praha 4, Ohradní 49 a jeho předání k hospodaření Mateřské škole, Praha 4, Přímětická 1247, s účinností od 20. 12. 2014.
Předkládá: Mgr. Kotvová

14. Návrh ke změně zápisu Mateřské školy, Praha 4, Němčická 16 v rejstříku škol a školských zařízení z důvodu zvýšení  kapacity mateřské školy, školského zařízení školní jídelna a zřízení dalšího místa poskytování vzdělávání nebo  školských služeb dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.9.2015.
Předkládá: Mgr. Kotvová

15. Návrh ke změně zápisu Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Ohradní 49 v rejstříku škol a školských zařízení  z důvodu zvýšení kapacity  základní školy dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) , ve znění pozdějších předpisů,  s účinností od 1.2.2015.
Předkládá: Mgr. Kotvová

16. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k územnímu rozhodnutí o umístění stavby „Administrativní centrum Budějovická“ na pozemku parc.č. 310/118 v k.ú. Michle na rohu ulic Budějovická a Vyskočilova.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

16a. Informace o zahájení petiční akce „Petice proti výstavbě Administrativního centra Budějovická a za odkup pozemku magistrátem a městskou částí Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

17. Návrh k zaujetí stanoviska Rady městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemků parcelní číslo 2845/31, 2845/32 a 2845/58, vše v katastrálním území Záběhlice.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

18. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemků parc.č. 101/25 a parc.č. 101/26 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

19. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k územnímu řízení na umístění stavby „Administrativní budova MPP“ při ul. Milevská na pozemcích v katastrálním území Krč a Nusle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová

20. Návrh k zaujetí stanoviska Rady městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parcelní číslo 60/16 v katastrálním území Michle.
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
materiál byl stažen

21. Návrh ke jmenování zastupitele městské části Praha 4 Mgr. Patrika Šebesty DiS., jako zástupce do odborných komisí Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR), jehož je z titulu hl. m. Prahy členem i městská část s oprávněním delegovat své odborné zástupce, a to do Bezpečnostní komise SMO ČR a Legislativní komise SMO ČR.
Předkládá: Gjuričová Ph.D.

22. Návrh k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 1407, V Horkách č.o. 19, katastrální území Nusle jejímu nájemci.
Předkládá: starosta
materiál na 2. zastupitelstvo

23. Návrh k prodeji bytové jednotky 428/8 v domě č. p. 428, Marie Cibulkové č.o. 12,  k. ú. Nusle jejich nájemcům.
Předkládá: starosta
materiál na 2. zastupitelstvo

24. Návrh k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 1009, Antala Staška č.o. 31, katastrální území Krč jejímu nájemci.
Předkládá: starosta
materiál na 2. zastupitelstvo

25. Návrh k prodeji bytové jednotky 214/5 v domě č. p. 214,  Nuselská  č.o. 42  na pozemku parc.č. 589, k.ú. Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci.
Předkládá: starosta
materiál na 2. zastupitelstvo

26. Návrh ke společnému prodeji pozemků parc. č. 290/3 a parc. č. 290/5 v k. ú. Michle.
Předkládá: starosta
materiál na 2. zastupitelstvo

27. Návrh zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu zadání celoměstsky významných změn V (1. část) Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy. (CVZ V ÚP SÚ hl.m. Prahy - 1. část).
Předkládá: Mgr. Rejchrtová
materiál na 2. zastupitelstvo

28. Návrh k udělení souhlasu s provedením oprav nad rámec drobných oprav a obvyklé údržby společnosti 4-Majetková, a.s., IČ: 284 77 456 – Novodvorská 435/153, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

29. Návrh k uzavření dodatku č. 8 k nájemní smlouvě č. 733/07/NAJE/OMO/STAR ze dne 21.11.1997, ve znění dodatků č. 1 až č. 7, na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 500, ul. Táborská a části pozemku parc.č. 611 (nádvoří), vše katastrální území Nusle, Praha 4 se společností DALIDAS s.r.o., IČ: 279 52 185.
Předkládá: starosta

30. Návrh k žádosti o poskytnutí slevy z nájemného pro nájemce bytu č. x v domě Mečislavova 414/11, Praha 4, k.ú. Nusle, z důvodu zhoršené kvality bydlení.
Předkládá: starosta

31. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 1052/15 s ucelenou částí objektu č.p. 1096, Horáčkova a části pozemku parc. č. 1052/91, vše katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

32. Různé.

33. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem movitých věcí (v rekreačním zařízení Vápenka) se společností Tři v jednom s.r.o., IČ: 284 87 761.
Předkládá: starosta

34. Informace-interpelace Určení nositelů odpovědí na interpelace, dotazy a náměty vznesených na 1. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 26. 11. 2014.

35. Návrh na udělení ocenění policistů Oddělení hlídkové služby Obvodního ředitelství policie Praha IV za příkladné plnění služebních úkolů a povinností.
Předkládá: Gjuričová Ph.D.

36. Návrh na udělení ocenění strážníků Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha 4 za mimořádně záslužný čin.
Předkládá: Gjuričová Ph.D.

37. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/0768/OSIO ze dne 9. 7. 2014 se společností TARGETON s.r.o., IČ: 472 85 265, se sídlem K Popelce 2399/4, Praha 5, PSČ 150 00, na změnu doby zhotovení projektové dokumentace pro realizaci akce s názvem „Výměna oken v nebytovém objektu obchodní akademie Svatoslavova 333/3, Praha 4 - Nusle“.
Předkládá: Mgr. Petr

38. Návrh k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 408, Kapitulská č. o. 10, katastrální území Michle jejímu nájemci.
Předkládá: starosta
materiál na 2. zastupitelstvo

39. Návrh k jednacímu řádu Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

40. Návrh k jednacímu řádu komisí Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

41. Návrh k  uzavření dohody o převodu práv a povinností z původního zhotovitele R-projekt 07, v.o.s., IČ: 27647111, se sídlem Třebohostická 14, Praha 10, PSČ 100 31 na nového zhotovitele R-Projekt 07 Praha, s.r.o., IČ: 03520358, se sídlem Ke Strašnické 1795/8, 100 00 Praha 10, vyplývajících ze Smlouvy o dílo a objednávek prací.
Předkládá: Mgr. Petr

42. Návrh k poskytnutí finančního daru na 11. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenisu, který pořádá TJ Sokol Nusle se sídlem Na Květnici 700/1a, 140 00 Praha 4.
Předkládá: Ing. Bodenlos
materiál byl stažen

43. Návrh k doplnění členů redakční rady měsíčníku městské části Praha 4 Tučňák.
Předkládá: starosta

44. Návrh k dílčí změně stanov společnosti 4-Majetková, a.s. se sídlem Praha 4, Jílovská 1148/14, IČ: 284 77 456.
Předkládá: starosta

Vytisknout