Program 39. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 6. prosince 2011

1. Návrh k rozhodnutí o bytových případech
Předkládá: p. Caldr

2. Návrh k rozhodnutí o bytovém případu v objektu mateřské školy
Předkládá: p. Caldr

3. Návrh k vyslovení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. x, v nemovitosti č. p. xxx, Krchlebská x, Praha 4, k. ú. Krč, pro nájemce pana M. S.
Předkládá: p. Caldr

4. Návrh na poskytnutí slevy 20 % z nájemného na období od 15. 4. 2011 do doby odstranění závady pro nájemce bytu č. x v domě č. p. xxx,  Sezimova, Praha 4, k. ú. Nusle, paní I. P. z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem
Předkládá: p. Caldr

5. Návrh k žádosti L. N., bytem Řehenice xx, 251 67 Pyšely
Předkládá: p. Caldr

6. Návrh k ukončení nájemní smlouvy na pronájem NP 301 v č. p. 46, Podolské nábř. 20, k. ú. Podolí, se společností Santa Lucia Praha, s.r.o.
Předkládá: p. Caldr

7. Návrh k vyslovení souhlasu se změnou v účelu užívání společného prostoru domu (prádelny) na komoru, v suterénu bytového domu č. p. xxx, Nuselská x, Praha 4, k. ú. Nusle, pro nájemce bytu č. 1, manžele pana M. Z. a paní H. Z.
Předkládá: p. Caldr

8. Návrh k pronájmu částí pozemku parc. č. 1847 v k. ú. Braník, za účelem parkování
Předkládá: p. Caldr

9. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2010/1611/OBYP/RAD ze dne 9. 12. 2010 Základní škola Poláčkova 1067, Praha 4 - umístění hřiště a herních prvků
Předkládá: p. Caldr

10. Návrh ke stanovení funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2012
Předkládá: tajemník

11. Návrh ke změně vzorové smlouvy o dílo a k doplnění vzorové smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací
Předkládá: tajemník

12. Návrh k dodatku č. 22 ke Statutu sociálního fondu a Zásadám používání sociálního fondu
Předkládá: tajemník

13. Návrh na jmenování hlavní inventarizační komise pro inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 4
Předkládá: tajemník

14. Návrh k uzavření kupní smlouvy na dodávku vybavení interiéru pro odbor sociální Úřadu MČ Praha 4 mezi společností SPACE PLAN, spol. s.r.o., Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2, IČ: 61505463 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ: 00063584
Předkládá: tajemník

15. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřenou dne 8. 6. 2011 na základě usnesení č. 20R-570/2010 mezi Evropskou rozvojovou agenturou s.r.o. se sídlem Na Čihadle 55, Praha 6, IČ: 28441907 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ: 00063584
Předkládá: tajemník

16. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4
Předkládá: tajemník

17. Návrh k přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4 ve dnech 27. – 30. 12. 2011
Předkládá: pí Staňková

18. Návrh na uzavření dodatku č. 6 smlouvy o poskytnutí služeb a o výpůjčce částí pozemků a věcí na nich umístěných č. 2009/108/OŽPAD/OSTA/STA/1 ze dne 2. 2. 2009
Předkládá: Ing. Bodenlos

19. Návrh k provoznímu řádu pořádaných veřejných produkcí, prezentací, kulturních nebo sportovních akcí, či jakýkoliv veřejných vystoupení v Centrálním parku Prahy 4 na Pankrácké pláni
Předkládá: Ing. Bodenlos

20. Návrh k návštěvnímu řádu Centrálního parku Prahy 4 v Pankrácké pláni
Předkládá: Ing. Bodenlos

21. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 1767/3 v k. ú. Braník
Předkládá: starosta

22. Návrh k poskytnutí peněžitých darů za přínos k rozvoji městské části Praha 4
Předkládá: starosta

23. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2011/0922/OSIO ze dne 21. 10. 2011 uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 34R-918/2011 ze dne 12. 10. 2011 na realizaci akce „Výměna oken v bytových jednotkách směřujících do dvora v bytovém objektu Maroldova 1429/11 a výměna oken a dveří v bytových jednotkách a společných prostorách včetně opravy dvorní fasády v bytovém objektu V Horkách 1407/19, Praha 4, k. ú. Nusle“
Předkládá: starosta

24. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2011/0857/OSIO ze dne 20. 9. 2011 na provedení stavebních prací akce „Výměna vstupních dveří objektu Na Strži 1683, Praha 4“
Předkládá: starosta

25. Návrh k rozhodnutí ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby spočívající ve vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, výkonu inženýrské činnosti, vypracování projektu pro provedení stavby a výkonu autorského dozoru při provádění stavby, ve vypracování výkazu výměr, kontrolního rozpočtu a harmonogramu stavby souboru budov Táborská č. p. 372/36, 375/38, 376/40, 377/42 a 378/44 a pozemku parc. č. 615/2, a dále spočívající v účasti při posuzování kvalifikace a nabídek uchazečů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, („PD Rekonstrukce souboru budov a pozemku Táborská, Praha 4“) zahájeném odesláním výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace
Předkládá: starosta

26. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k přijetí Memoranda ve věci  urychlení likvidace státních podniků mezi městskou částí Praha 4 a Ministerstvem financí České republiky a státními podniky, jejichž zakladatelem je MČ Praha 4
Předkládá: Mgr. Mikunda

27. Návrh ke stanovení výše mimořádných odměn Milošovi Hájkovi, řediteli Ústavu sociálních služeb v Praze 4, Mgr. Milanovi Mikundovi, likvidátorovi Obvodního podniku služeb v Praze 4, státního podniku v likvidaci a Obvodního bytového podniku v Praze 4, státního podniku v likvidaci a Janovi Schneiderovi, řediteli Zdravotnického zařízení městské části Praha 4
Předkládá: starosta

28. Návrh ke schválení uzavření smlouvy o výkonu funkce a ke stanovení měsíční (brutto) odměny nově zvoleného člena představenstva společnosti 4-Energetická, a. s.
Předkládá: starosta

29. Návrh ke schválení uzavření smluv o výkonu funkce a ke stanovení měsíčních (brutto) odměn nově zvolených členů představenstva společnosti 4-Majetková, a. s.
Předkládá: starosta

30. Návrh k změně Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 4 schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 1Z-02/2010 ze dne 16. 11. 2010 ve znění jeho změny schválené usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 3Z-2/2011 ze dne 18. 2. 2011 a ke schválení úplného znění tohoto jednacího řádu
Předkládá: starosta   
materiál na 7. zastupitelstvo

31. Návrh ke zprávě o výsledku hospodaření městské části Praha 4 za I. - III.  čtvrtletí r. 2011
Předkládá: starosta   
materiál na 7. zastupitelstvo

32. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 1143/45 v domě č. p. 1143, 5. května or. č. 61 na pozemku parc. č. 1110, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo

33. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 527/23 v domě č. p. 527, Krumlovská or. č. 4 na pozemku parc. č. 206/2, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím oprávněným nájemcům
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo

34. Návrh k žádosti nájemců bytů v domě Krchlebská 1888/2, Praha 4 – Krč
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo

35. Návrh ke svěření stavby č. p. 1248 na pozemcích parc. č. 310/91, 310/92, 310/93 a pozemků parc. č. 310/91, 310/92, 310/93 a 310/113, vše v k. ú. Michle, do správy městské části Praha 4
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo

36. Návrh k bezúplatnému nabytí pozemků parc. č. 700/18, 700/19, 700/22 a 700/23 v k. ú. Michle
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo

37. Návrh k rozhodnutí o zařazení nemovitého majetku ve vlastnictví HMP, svěřená správa MČ Praha 4
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo

38. Návrh ke změně stanov družstva Parkovací dům Jílovská, družstvo, IČ: 24804100
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo

39. Informace k TZ Praha, a. s., ubytovna Novodvorská
Předkládá: p. Caldr
materiál byl stažen

40. Návrh k udělení souhlasu k podnájmu části nebytových prostor - ordinace č. N. 08 a N. 09 v objektu Lékařského domu Jílovská, Jílovská 1148/14, k. ú. Braník
Předkládá: p. Caldr

41. Návrh k uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu ze dne 28. 2. 1994 ve znění dodatků č. 1 – 9 – zachování sníženého nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 585, V Pláni 8, k. ú. Lhotka
Předkládá: p. Caldr

42. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1706, k. ú. Braník
Předkládá: p. Caldr

43. Návrh ke zrušení komise pro kulturu, sport a volný čas, komise pro podnikání včetně stanovení omezení počtu heren, kasin a pravidel pro umísťování reklam, komise školské, komise pro přípravu projektů spolufinancovaných z EU, komise pro energetické úspory, komise pro realizaci protihlukových opatření, komise výstavby a územního plánu Rady městské části Praha 4 a ke zřízení komise pro výchovu, vzdělávání a rodinnou politiku a komise pro územní plán Rady městské části Praha 4
Předkládá: starosta

44. Návrh ke změně přílohy k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 37R-1025/2011 ze dne 14. 11. 2011 k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry
Předkládá: starosta

45. Návrh k návrhu úprav v oblasti investičních a provozních výdajů  rozpočtu 2011
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

46. Návrh k přijetí daru od společnosti Software602, a. s., se sídlem Hornokrčská 15, Praha 4, IČ: 63078236
Předkládá: starosta

47. Návrh k uzavření smlouvy o reklamě a propagaci s Občanskou demokratickou stranou, oblastní sdružení Praha 4, se sídlem Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4
Předkládá: starosta

48. Návrh k uzavření smlouvy o reklamě a propagaci s Českou stranou sociálně demokratickou, Obvodní výkonný výbor v Praze 4, se sídlem Hvězdova 1594, 140 00 Praha 4
Předkládá: starosta

49. Návrh k přijetí daru od pana L. M., trvale bytem Vlnitá xx, Praha 4 – Braník, PSČ 147 00
Předkládá: starosta

50. Návrh k uzavření smlouvy o reklamě a propagaci se společností PASSERINVEST GROUP, a. s., se sídlem Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4, IČ: 26118963
Předkládá: starosta

51. Návrh k uzavření Darovací smlouvy se společností BB C – Building DELTA, a. s. se sídlem Vyskočilova 1461/2a, Praha 4 - Michle, IČ: 27929701
Předkládá: starosta

52. Návrh k poskytnutí finančního daru ve výši 10 000,- Kč Zoologické zahradě hl. m. Prahy, se sídlem U Trojského zámku 120/3, Praha 7, PSČ 171 00, IČ: 00064459, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy na podporu chovu tučňáka Humboldtova
Předkládá: starosta

53. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2011/0851/OSIO ze dne 21. 9. 2011 uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 31R-827/2011 ze dne 14. 9. 2011 pro akci „Oprava bytu č. 29, 5. května 1245/49 a bytu č. 2 Otakarova 219/9, Praha 4“
Předkládá: starosta

54. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/2010/0793/OIV ze dne 2. 6. 2010 se společností RIPS projekt, s. r. o. na změnu doby zhotovení díla u veřejné zakázky „Výstavba hromadných garáží, k. ú. Krč“ na pozemku parc. č. 2869/182 při ulici Štúrova v Praze 4
Předkládá: starosta

55. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Oprava vnitřního vodovodního potrubí objektu Branická 65/46, Praha 4“
Předkládá: starosta

56. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností R-Projekt 07 v.o.s. na vypracování projektové dokumentace a související inženýrské činnosti pro provedení akce: „Vestavba 3 tříd dočasně zřízené mateřské školky do pavilonu „B“ ZŠ Plamínkové 1593/2, Praha 4 – Nusle“
Předkládá: starosta

57.  Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4 a Retroface production, s.r.o., se sídlem Praha 3 - Žižkov, Jagellonská 1498/29, PSČ 130 00, IČ: 27892255, týkající se zajištění exkluzivního scénáře včetně zajištění hlavního a doprovodnému programu, dramaturgie a související technické podpory programu včetně PR servisu akce - Reprezentační ples městské části Praha 4, pořádaného městskou částí Praha 4 dne 17. března 2012 v Paláci Žofín
Předkládá: starosta

58. Návrh k návrhu programu 7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 14. 12. 2011
Předkládá: starosta

59. Informace k ukončení pronájmu části pozemku parc. č. 1847 v k. ú. Braník, nájemce D. K.
Předkládá: p Caldr

60. Informace – kontrola úkolů ze zápisů ze zasedání Rady městské části Praha 4

61. Informace - dopisy adresované Radě městské části Praha 4

62. Různé

63. Návrh uzavření nájemní smlouvy na pronájem části objektu č. p. 1683, Na Strži 40, k. ú. Krč - umístění stavby pro reklamu
Předkládá: p Caldr

64. Návrh ke schválení financování neinvestičního projektu s pracovním názvem „Progress I. + II. 2011 - MČ Praha 4“ z komunitárního programu PROGRESS – Sociální experimentování 
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo

65. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle ust. § 21 odst. 1 písm. b) (užší řízení) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce: „Rekonstrukce bytových domů č. p. 2774 a 2775, k. ú. Záběhlice (Roztylské náměstí 47 a 48, Praha 4)“
Předkládá: starosta

66. Návrh ke Koncepci dopravy v klidu na území Prahy 4 v letech 2011 – 2014 (v úplném znění)
Předkládá: Ing. Bodenlos   
materiál na 7. zastupitelstvo

67. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k podnájemní smlouvě č. 2011/0887/OHOS z 3. 10. 2011 se společností 4-Majetková, a. s., se sídlem Táborská 350, Praha 4, IČ: 28477456 na podnájem nebytových prostor v objektu „BETA VESTIBUL“ na adrese ul. Antala Staška 2059/80b, Praha 4
Předkládá: tajemník

68. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na opravu spojeného přízemí č. p. 376, č. p. 375, čp. 372 a 1. - 3. NP v čp. 376 v Táborské ul. - budova MČ Praha 4, k. ú. Nusle mezi společností ZIPPY s.r.o., Ořech, Rovná 222, okres Praha-Západ, IČ: 26752549 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584
Předkládá: tajemník

69. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k revokaci usnesení č. 38R-1069/2011 ze dne 23. 11. 2011 ve věci svěření pozemku parc. č. 2736, k. ú. Krč ve vlastnictví hl. m. Prahy do správy městské části Praha 4
Předkládá: starosta

70. Informace o průběhu jednání vedení MČ Praha 4 se zástupci občanských iniciativ na téma protihlukových opatření na Praze 4, konaných dne 17. a 18. 10. 2011
Předkládá: starosta    
materiál na 7 zastupitelstvo

71. Informace k zajištění systému nakládání s komunálním odpadem na území hlavního města Prahy od roku 2012
Předkládá: tajemník