Program 38. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 18. 12. 2013

P R O G R A M

38. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 18. 12. 2013 

1. Návrh k rozhodnutí o bytovém případu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: starosta

2. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 313/21 na adrese Čestmírova 313/24, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: starosta

3. Návrh k žádosti manželů P. M. a V. M. a manželů J. H. a A. H. o odkoupení bytu č. x v domě na adrese 5. května xx, Praha 4 – Nusle.
Předkládá: starosta

4. Návrh k vyslovení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. x., v nemovitosti č.p. x., Nuselská x., Praha 4, k.ú. Nusle - nájemce pan S. Ch. a paní N. D.
Předkládá: starosta

5. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje objektu č.p. 448 (objekt k bydlení), Podolská 54  na pozemku parc.č. 1113 a pozemků parc. č. 1113, 1114 a parc. č. 1094/1, vše katastrální území Podolí, Praha 4.
Předkládá: starosta

6. Návrh k udělení souhlasu s umístěním sídla pro Bytové družstvo Dolní Krč založené nájemci bytových jednotek v domě č.p. 381, U Krčského nádraží 10, k.ú. Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

7. Návrh k opakovanému zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 1432/803 v domě č.p. 1432, V Horkách 22, katastrální území Nusle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 437/1 a na souvisejících pozemcích parc. č. 437/3 a 437/4.
Předkládá: starosta

8. Návrh k opakovanému zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 1432/802 v domě č.p. 1432, V Horkách 22, katastrální území Nusle, Praha 4, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu, na zastavěném pozemku parc. č. 437/1 a na souvisejících pozemcích parc. č. 437/3 a 437/4.
Předkládá: starosta

9. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1594, Hvězdova 19, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

10. Návrh k  žádosti na snížená nájemného pro nájemce nebytových prostor v objektu č.p. 1594, Hvězdova 19, katastrální území Nusle, Praha 4, Ing. P. A., IČ: 685 90 253.
Předkládá: starosta

11. Návrh k pronájmu nebytového objektu – stavby bez čp./če. na pozemku parc. č. 1020/3 a na pozemku parc. č. 3200/3 a pozemku parc. č. 1020/2, Praha 4, vše katastrální území Michle.
Předkládá: starosta

12. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 303,1 m2 umístěných v objektu č.p. 1402, Nad Malým mýtem 2 a na pronájem pozemku parc. č. 1794/1 o výměře 2 206 m2, vše katastrální území Braník, Praha 4 se společností Centrum RehaMed, s.r.o., IČ: 256 95 576.
Předkládá: starosta

13. Návrh k uzavření splátkové dohody s Nadací Fidlovačka, IČ: 629 30 842 - pronájem objektu č.p. 625, Křesomyslova 4, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta   

14. Návrh k žádosti společnosti Česká pošta, s. p., IČ 47114983, na prominutí smluvních pokut a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného a záloh na služby za nebytové prostory v nemovitostech čp. 750, Jiskrova 5, Praha 4, katastrální území Braník a čp. 322, Podolská 21, Praha 4, katastrální území Podolí.
Předkládá: starosta
materiál na 18. zastupitelstvo

15. Návrh k žádosti občanského sdružení Fokus Praha, o. s., IČ 45701822, na prominutí smluvní pokuty za pozdní předání nebytového prostoru v nemovitosti čp. 2772, Roztylské nám. 44, Praha 4, katastrální území Záběhlice.
Předkládá: starosta

16. Návrh k žádosti společnosti A.I. Consulting, s. r. o., IČ 45701822, na prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní platby úplat a záloh na služby za nebytový prostor – jednotku č. 781/550 v nemovitosti čp. 781, Na Klaudiánce 19, Praha 4, katastrální území Podolí.
Předkládá: starosta

17. Návrh k žádosti společnosti Michelské pekárny Stores s. r. o., IČ 24263389, na prominutí smluvních pokut a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného a záloh na služby za nebytové prostory v nemovitostech čp. 241, Podolská 23, Praha 4, katastrální území Podolí a čp. 1151, Viktorínova 3, Praha 4, katastrální území Nusle.
Předkládá: starosta

18. Návrh k žádosti společnosti Elpida plus, o.p.s., IČ: 279 48 706 o uzavření splátkové dohody na vyúčtování služeb u  nebytových prostorů č. 317 a 319, v nebytovém objektu Na Strži  1683/40, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

19. Návrh k žádosti společnosti LG Centrum, spol. s r.o. o prominutí smluvní pokuty a úroku z prodlení za pozdní platby nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 803 v domě Viktorinova 1122/1, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

20. Návrh k žádosti společnosti Escape6 s. r. o., IČ 26751488, na prominutí smluvních pokut a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného a záloh na služby za nebytový prostor v nemovitosti čp. 725, Jeremenkova 90, Praha 4, katastrální území Podolí.
Předkládá: starosta

21. Návrh k žádosti J. V. o prominutí smluvní pokuty a úroku z prodlení za pozdní platby nájemného a záloh na služby za pronájem nebytového prostoru č. x (nebytové jednotky č.xx) v domě Žateckých xx, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

22. Návrh k žádosti J. R., IČ 45701822, na prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného a záloh na služby za pronájem nebytového prostoru – jednotky č. xxv nemovitosti čp. xx, Hadovitá x, Praha 4, katastrální území Michle.
Předkládá: starosta

23. Návrh k žádosti Z. B. o prominutí smluvní pokuty za pozdní předání nebytového prostoru č.x, Mečislavova xx, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

24. Návrh k žádosti T. P. o prominutí smluvní pokuty za pozdní platby nájemného a záloh na služby za pronájem nebytového prostoru č. x(nebytové jednotky č. xx) v domě 5. května xx, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

25. Návrh k žádosti M. V. o prominutí smluvní pokuty za nedodržení lhůty pro změnu stavebně technického účelu předmětu nájmu – nebytového prostoru č. x v domě Viktorinova xx, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

26. Návrh k umístění stavby pro reklamu na objekt č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

27. Návrh k pronájmu garáží v ulici Hornokrčská, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

28. Návrh k pronájmu garážových stání v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

29. Návrh k uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 1739/00/NAJE/OSM/STAR ze dne 8.11.2000, ve znění pozdějších dodatků, se sdružením Ústřední automotoklub České republiky, se sídlem Na Strži 1837/9, Praha 4, IČ: 005 65 555  – nebytové prostory v objektu Vikova 1223/4, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

30. Návrh k uzavření dodatku č. x ke smlouvě o nájmu ze dne 30.6.1992, ve znění pozdějších dodatků, s J. M., nar.xx, bytem a místem podnikání Pod Klaudiánkou xx, Praha 4, IČ: 101 97 028 – nebytové prostory v objektu Vzdušná 564/8, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: starosta

31. Návrh k uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 1216/01/NAJE/OSM/STAR, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 se společností PNS Grosso s. r. o.
Předkládá: starosta

32. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. 1440/2000/OŠK/VYPU/STAR ze dne 29.8.2000, ve znění dodatku č. 1 se společností Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o., IČ: 257 03 773.
Předkládá: starosta

33. Návrh k uzavření dodatku č. 12, k nájemní smlouvě ze dne 15.1.1996, ve znění pozdějších dodatků, se sdružením LETITIA - SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCI A OBNOVU BRANICKÉHO DIVADLA, IČ: 457 01 831 - Branická 411/63, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta

34. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 301v nemovitosti čp. 343, Hoffmannova 1, Praha 4, katastrální území Podolí.
Předkládá: starosta

35. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 603 v nemovitosti čp. 2772, Roztylské nám. 44, Praha 4, katastrální území Záběhlice.
Předkládá: starosta

36. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 201.0 v nemovitosti čp. 43, Branická č. or. 55, Praha 4, k.ú. Podolí, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sboru dobrovolných hasičů Braník, IČ 65994108.
Předkládá: starosta

37. Návrh k žádosti o  snížení ceny nájemného za pronájem nebytového prostoru v  objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4, společnosti ZEPTER INTERNATIONAL, s.r.o., IČ: 145 00 469.
Předkládá: starosta

38. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1533/2 v k.ú. Podolí.
Předkládá: starosta

39. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 1222 a 1223, oba v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta

40. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 1173 a 1174, oba v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta

41. Návrh k nevybrání zájemce na prodej pozemku parc. č. 3267/3 v katastrálním území Krč.
Předkládá: starosta

42. Návrh na zrušení usnesení číslo 30R-1270/2013 ze dne 9.10.2013, k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku se Společenstvím vlastníků jednotek Podolí 816, 817, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: starosta

43. Návrh k uzavření smlouvy o provedení stavby na pozemku parc.č. 939/1, k.ú. Hodkovičky.
Předkládá: starosta

44. Návrh k přijetí daru od společnosti ROSSY service a. s., IČ: 264 23 804, se sídlem Nad Opatovem 2026/1, 149 00 Praha 4.
Předkládá: starosta

45. Návrh k odejmutí majetku předaného k hospodaření Mateřské škole 4pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14 a jeho předání k hospodaření Základní škole s rozšířenou výukou cizích jazyků a s rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3 s účinností od 20.12. 2013.
Předkladatel: pí Staňková

46. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k zahájenému řízení o vydání Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy, formou opatření obecné povahy.
Předkládá: Mgr. Mikunda

47. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.SML/2013/1038/OSIO ze dne 14.10.2013 se zhotovitelem díla VÝTAHY VANĚRKA, U Hrádku 2960, PSČ: 415 01, Teplice IČ: 25479296 na realizaci akce: „Rekonstrukce výtahů v nebytovém objektu Hlavní 2930/114, Praha 4, k.ú. Záběhlice“ na zvýšení celkové ceny díla v souvislosti se zjištěným skutečným stavem nemovitosti, který si vyžádá provedení víceprací.
Předkládá: Ing. Bodenlos

48. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2013/1201/OSIO ze dne 11.11.2013 uzavřené podle § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 31R-1364/2013 ze dne 23.10.2013 pro akci „Oprava zdravotně technické instalace (voda,kanalizace), výměna oken v 1.NP-jižní strana nebytového objektu Choceradská 2600/13, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

49. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.: SML/2013/1203/OSIO ze dne 25.11.2013 se zhotovitelem Mgr. Lenka Moštěková-TOJA, IČ: 44308574, místo podnikání Evropská 24, 160 00 Praha 6, na provedení plnění veřejné zakázky pod názvem „Rekonstrukce hřiště pro malé děti , ul. Nad vinným potokem P-4“, na pozemku p.č. 2895 k.ú. Michle, uzavřené na  základě usnesení Rady MČ Praha 4 č. 33R-1445/2013 ze dne 13.11.2013.
Předkládá: Ing. Bodenlos

50. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2013/1135/OSIO ze dne 16.10.2013 uzavřené podle § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 30R-1281/2013 ze dne 9.10.2013 pro akci „Oprava rozvodu plynu v bytovém domě Krčská 993,994, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

51. Návrh k vyhodnocení soutěže v kategorii ZŠ a MŠ v kompostování v rámci ekologické výchovy.
Předkládá: Ing. Bodenlos

52. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka interaktivních úředních desek“ v objektu Úřadu městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.
Předkládá: tajemník

53. Návrh k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zadání veřejné zakázky na dodávky, spočívající v nákupu 4 nových osobních automobilů pro městskou část Praha 4 a odkoupení 5 osobních automobilů protiúčtem („Nákup nových osobních automobilů pro městskou část Praha 4“).
Předkládá: tajemník

54. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k dohodě o spolupráci č. 2003/0887/KST/OSTA uzavřené na základě usnesení RMČ P4 č. 18R-569/2003 ze dne 22. 7. 2003 mezi hlavním městem Praha se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1, zastoupené na základě pověření Ing. Eduardem Šusterem ředitelem Městské policie hl. m. Prahy a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4.
Předkládá: tajemník

55. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

56. Návrh ke změně vzorových smluv o nájmu nebytových prostor  a vzorových smluv o smlouvě budoucí o nájmu nebytových prostor.
Předkládá: tajemník

57. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem startovacích bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“. 
Předkládá: starosta

58. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č. 761/1 na adrese Podolská 761/112,  Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálních  podílů na zastavěných a souvisejících  pozemcích
Předkládá: starosta

59. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 302 - garáže v nemovitosti čp. 1041, Olbrachtova 4, Praha 4, katastrální území Krč, s K. T.
Předkládá: starosta

60. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 2819/2 v k. ú. Záběhlice, manželům P. a J. P..
Předkládá: starosta

61. Návrh k novelizaci Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4, schváleného usnesením Rady městské části Praha 4 číslo 23R-1017-2001 ze dne 27. 11. 2001 ve znění pozdějších změn a dodatků a ke změnám vzorových nájemních smluv.
Předkládá: starosta

62. Návrh k novelizaci Závazného postupu při pronajímání startovacích bytů v domech ve vlastnictví  hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 ke změně vzorové nájemní smlouvy pro startovací byty schválené usnesením Rady městské části Praha 4 č. 14 R-620/2012 dne 30.5. 2012.
Předkládá: starosta

63. Návrh k novelizaci Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví  hlavního města Prahy svěřených městské části Praha 4 a ke změně vzorové smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení ( v domě s pečovatelskou službou) schválené usnesením Rady městské části Praha 4 č. 1 R-2/2012 dne 11.1. 2012.
Předkládá: starosta

64. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: starosta

65. Návrh k uzavření nájemní smlouvy s K. P., IČ 88019926, na pronájem nebytového prostoru č. 802 v nemovitosti čp.xx, Jivenská x, Praha 4, katastrální území Michle.
Předkládá: starosta

66. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje volné bytové jednotky č.785/2 na adrese Na Klaudiánce 785/30, Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálních  podílů na zastavěných a souvisejících  pozemcích.
Předkládá: starosta

67. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 598/402 v domě č.p. 598, Zelinářská 16, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu, na zastavěných pozemcích parc. č. 1797/1 a 1797/6 a na souvisejícím pozemku parc. č. 1798,  vše katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta

68. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 598/403 v domě č.p. 598, Zelinářská 16, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu, na zastavěných pozemcích parc. č. 1797/1 a 1797/6 a na souvisejícím pozemku parc. č. 1798, vše katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta

69. Návrh ke znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4.
Předkládá: starosta
materiál na 18. zastupitelstvo

70. Návrh ke schválení rozpočtových opatření, kterými se mění závazné ukazatele schváleného rozpočtu na rok 2013.
Předkládá: starosta

71. Různé.

72. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 762/8 na adrese Žateckých 762/6, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: starosta
materiál na 18. zastupitelstvo

73. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 6040 v katastrálním území Záběhlice, ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.
Předkládá: starosta

74. Návrh k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2013/1023/OOM/STAR ze dne 30.9.2013, ve znění dodatku č. 1, se společností V.L.2001, s.r.o., IČ: 281 91 048 – nebytové prostory v objektu č.p. 1013, Novodvorská 151, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: starosta

75. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne 8.4.1998, ve znění dodatku č. 1, se společností Kabát spol. s r.o., IČ: 411 87 288 - Novodvorská 1013/151, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: starosta

76. Návrh k uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě o nájmu č. 2003/1280/OKT/NAJE/STAR ze dne 24.10.2003, ve znění pozdějších dodatků, se společností ROVE s.r.o., IČ: 289 42 451.
Předkládá: starosta

77. Návrh k opravě přílohy usnesení Rady městské části Praha 4 č. 35R-1498/2013 ze dne 27.11.2013 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k umístění a provozování trafostanice ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., IČ: 273 76 516 v budově bez čp/če, stavba technické vybavenosti, na pozemku parc. č. 2612/21, katastrální území Braník, Praha 4
Předkládá: starosta

78. Návrh k ukončení smlouvy o dílo ze dne 29.6. 2009 uzavřené s J. D., IČ 41776712, s místem podnikání Babákova 2159/20, Praha 11-Chodov, 148 00.
Předkládá: starosta

79. Návrh k ukončení smlouvy o dílo ze dne ze dne 27.6. 2013 uzavřené s Ekols Praha, spol. s r.o., IČ 25092553, se sídlem Partyzánská 18/23, Praha 7, 170 01.
Předkládá: starosta

80. Návrh k ukončení smlouvy o dílo ze dne 1.3.2012 uzavřené s N. K. (dříve S.), IČ 88500080, s místem podnikání V Zahradách 673, 252 62 Horoměřice.
Předkládá: starosta

81. Návrh k uplatnění ústavní stížnosti do rozhodnutí soudu ve věci úhrady nákladů řízení ve sporu č.j. 51C 6/2004, vztahující se k úhradě díla Divadla Na Fidlovačce.
Předkládá: starosta

82. Návrh k projednání odvolání do rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4 č.j. 10 C 395/2009 ze dne 4.12.2013  ve věci zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, a to domu č.p. 549 na pozemku parc.č. 2184, pozemkům parc.č. 2184, 2185/1, 2185/2 v k.ú. Braník, vše zapsáno na LV č. 377 pro k.ú. Braník.
Předkládá: starosta

83. Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy - bytový dům č.p. 516 na pozemku parc. č. 1142/25 (zastavěná plocha a nádvoří), Bystřická 10, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

84. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou KROSTAV s.r.o., Praha 5- Košíře, Černochova 1071/3, PSČ 158 00, IČ:285 25 574 na rozšíření plnění pro akci „Úprava učebny keramiky a vaření ZŠ Poláčkova 1067, Praha  4“. Místo stavby, dotčené parcely parc. č. 1256/7.
Předkládá: Ing. Bodenlos

85. Návrh na neposkytnutí finanční podpory P. R. bytem Horáčkova xx, 140 00 Praha 4, na zajištění podpory a dalšího sportovního rozvoje pro reprezentaci na českých i mezinárodních turnajů v karate v celkové výši 47 960 Kč.
Předkládá: starosta

86. Návrh na neposkytnutí finanční podpory Českého Yacht Klubu se sídlem Přístav 1148/5, 147 00 Praha 4 – Podolí, IČ: 00540129 na snížení nákladů po odstranění škod napáchaných povodní, které byly ohodnoceny na 450 000  Kč.
Předkládá: starosta

87. Návrh na neposkytnutí finanční podpory občanského sdružení Pod Platany, se sídlem Koněvova 1298/1853, 130 00 Praha 3, IČ: 22864636, na nákup mobiliáře pro farmářské trhy v celkové výši 48 000 Kč.
Předkládá: starosta

88. Návrh k přijetí daru od společnosti PRO.MED.CS Praha a.s., IČ: 001 47 893, se sídlem Telčská 1, 140 00 Praha 4 - Michle.
Předkládá: starosta

89. Návrh k přijetí daru od společnosti Auto Palace Spořilov s.r.o., IČ: 485 91 149, se sídlem Na Chodovci 2457/1, 141 00 Praha 4.
Předkládá: starosta

90. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Branická skála, zabezpečení dětského hřiště“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

91. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce budovy, pozemků a souboru movitých věcí mezi MČ Praha 4 a Střední školou Aloise Klara v souvislosti se zánikem Speciální mateřské školy Praha 4, Horáčkova 1 a zřízením mateřské školy a speciálně pedagogického centra při Střední škole Aloise Klara, SML/2012/1113/OŠK uzavřené dne 12.12. 2012 na základě usnesení č. 29R-1363/2012 ze dne 14.11. 2012, kterým se prodlužuje doba výpůjčky do 28.2. 2014.
Předkládá: pí Staňková

92. Návrh na udělení ocenění strážníků Městské policie hl. m. Prahy za mimořádně záslužný čin, ředitele a zástupce ředitele Obvodního ředitelství Městské policie Praha 4 za celoroční činnost pro Prahu 4.
Předkládá: Bc. Michková

93. Návrh na udělení ocenění policistů Oddělení hlídkové služby Obvodního ředitelství policie Praha IV za příkladné plnění služebních úkolů a povinností a vrchního komisaře vnějších služeb Obvodního ředitelství policie Praha IV za celoroční práci pro Prahu 4.
Předkládá: Bc. Michková

94. Návrh ke stanovisku městské části Praha 4 k doplněné žádosti o úplatný převod části pozemku parcelní číslo 2600/2 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: starosta

95. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 2013/0973/OOM/STAR ze dne 2.9.2013, s družstvem AKCENT International House Prague, družstvo, IČ: 480 32 778.
Předkládá: starosta

96. Návrh k nevybrání zájemce o prodej pozemků parc. č. 5685, 5686/1, 5687, 5688, 5689, 5690 a 5721/201, vše v k.ú. Záběhlice a k opětovnému zveřejnění záměru prodeje. 
Předkládá: starosta

97. Návrh k prodeji volné bytové jednotky č. 1360/30 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: starosta
materiál na 18. zastupitelstvo

98. Návrh na  poskytnutí slevy 10% z nájemného na období od 1.9.2012 do 30.9.2013 pro nájemce bytu č. x v domě č.p. xx,  Za zelenou liškou x, Praha 4, k.ú. Krč, pana S.  B.  a paní M. B., z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem.
Předkládá: starosta

99. Návrh k revokaci usnesení Rady MČ Praha 4 č. 30R-1309/2013 ze dne 09. 10. 2013, o zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ), vedeném v otevřeném řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby spočívající v provozování sběrného dvora v ulici Durychova v Praze 4 („Provozování sběrného dvora ve vlastnictví městské části Praha 4, v ulici Durychova v Praze 4, k.ú. Lhotka“).
Předkládá: Ing. Bodenlos

100. Návrh k poskytnutí peněžitých darů za přínos k rozvoji městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

101. Návrh k uplatnění smluvní pokuty za porušení mandátní smlouvy č. 1552/08/OSTA/OMO/STAR uzavřené dne 5.1.2009  se společností 4-Majetková, a.s., IČ 28477456, se sídlem Jílovská 1148/14, Praha 4, 142 00.
Předkládá: starosta

102. Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy - bytový dům č.p. 428 na pozemku parc. č. 1652/1 (zastavěná plocha a nádvoří) a stavby bez čp/če (jiná stavba) na pozemku parc. č. 1652/3 (zastavěná plocha a nádvoří), Marie Cibulkové 12, vše katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

103. Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy - bytový dům č.p. 788 na pozemku parc. č. 1567 (zastavěná plocha a nádvoří), Marie Cibulkové 1, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

104. Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy - bytový dům č.p. 1237 na pozemku parc. č. 2869/109 (zastavěná plocha a nádvoří), Sládkovičova 13, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

105. Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy - bytový dům č.p. 599 na pozemku parc. č. 354 (zastavěná plocha a nádvoří), Na Dolinách 14, katastrální území Podolí, Praha 4.
Předkládá: starosta

106. Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy - bytový dům č.p. 322 na pozemku parc. č. 26 (zastavěná plocha a nádvoří), Podolská 21, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

107. Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy - bytový dům č.p. 1009 na pozemku parc. č. 1285/4 (zastavěná plocha a nádvoří), Antala Staška 31, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

108. Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy - bytový dům č.p. 408 na pozemku parc. č. 1070 (zastavěná plocha a nádvoří), Kapitulská 10, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: starosta

109. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 140/86 označené dle GP 1270-2012525/2012 pro k. ú. Lhotka jako pozemek parc.č. 140/207 v k. ú. Lhotka.
Předkládá: starosta

110. Návrh k návrhu nařízení č. 9/2011 Sb. hlavního města Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Předkládá: starosta

111. Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy - bytový dům č.p. 727 na pozemku parc. č. 1034 (zastavěná plocha a nádvoří), Adamovská 5, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: starosta

112. Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy - bytový dům č.p. 1330 na pozemku parc. č. 2072 (zastavěná plocha a nádvoří), 5. května 8, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

113. Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy - bytový dům č.p. 1407 na pozemku parc. č. 418 (zastavěná plocha a nádvoří), V Horkách 19, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

114. Návrh ke zřízení komise pro dokončení prodeje tzv. „Viladomů“ Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

115. Návrh k uzavření dodatku č. 11 k mandátní smlouvě mezi městskou částí Praha 4 a společností 4-Majetková, a.s.
Předkládá: starosta

116. Návrh ke zrušení usnesení číslo 40R-1181/2010 ze dne 6.10.2010 a ke zrušení úpravy směrné části Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy číslo U0925/2011.
Předkládá: Mgr. Mikunda

117. Informace k rozpracovanému dokumentu Koncepce pražských břehů zpracovávanému Kanceláří veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy.
Předkládá: Mgr. Mikunda

118. Návrh k dodatku č. 24 ke Statutu sociálního fondu a Zásadám používání sociálního fondu.
Předkládá: tajemník

119. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2013/1101/OSIO ze dne 9. 10. 2013 uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 29R-1242/2013 ze dne 30. 9. 2013 na změnu doby zhotovení díla akce „Oprava elektroinstalace ve společných prostorách bytového  objektu  Mečislavova 224/12, Praha 4, k. ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

120. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Miloslav Haboň – HENI, Vejvanovského 1612/16, 149 00  Praha 4, IČ: 16516150  na  realizaci akce „Oprava bytu č. 1 v bytovém  objektu  Matěchova 1038/16 a oprava bytu v bytovém objektu Svatoslavova 771/7, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

121. Návrh k výpovědi nájemních smluv uzavřených na dobu určitou, na 99 let v rámci privatizace v k.ú. Podolí.
Předkládá: starosta

122. Návrh ke stanovení  funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2014.
Předkládá: tajemník

123. Návrh k pověření pana Michaela Kříže vedením odboru personálně-mzdového Úřadu městské části Praha 4 a stanovení platu pana Michaela Kříže.
Předkládá: tajemník

124. Návrh na uzavření  dodatku č.1  ke smlouvě  o dílo č. 2013/1095/OHOS/38 na vybudování WIFI sítě v objektu MČ Praha 4 ze dne 9.10.2013 uzavřené na základě usnesení č.28R-1230/2013 mezi CASABLANCA INT s.r.o., Plzeňská 183/181. 150 00 Praha 5, IČ:25079832 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: Mgr. Píša

125. Návrh k organizačnímu zabezpečení vydávání kompostérů v rámci grantu podporovaného SFŽP v rámci programu Operační program Životní prostředí.
Předkládá: Mgr. Píša

126. Návrh na prodloužení termínu a uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo se společností FM Consulting s.r.o. (IČ: 27895718, Na Čihadle 55, Praha 6), ze dne 06.12.2011, s názvem „Zpracování projektové žádosti z programu XXVI. Výzva Ministerstva životního prostředí – osa 2 – Zametací stroje“.
Předkládá: Mgr. Píša

127. Návrh ke zrušení usnesení č. 30R-1279/2013 a souhlas s vyhlášením veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Administrace veřejných zakázek – projekt OPLZZ – CZ.1.04./4.1.01/89.00027“.
Předkládá: Mgr. Píša

128. Návrh na prodloužení termínu a uzavření dodatku č.1 k uzavřené smlouvě o dílo se společností FM Consulting s.r.o. (IČ: 27895718, Na Čihadle 55, Praha 6), ze dne 15.07.2011, s názvem „Izolační zeleň – fond SFŽP“.
Předkládá: Mgr. Píša

Pavel Caldr
v.r. starosta MČ Praha 4