Program 37. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 14. listopadu 2011

1. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místní poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
Předkládá: starosta

2. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry
Předkládá: starosta

3. Návrh k návrhu úprav v oblasti investičních a provozních výdajů  rozpočtu 2011
Předkládá: starosta

4. Návrh k uzavření dodatku č. 10 k mandátní smlouvě mezi městskou částí Praha 4 a společností 4-Majetková, a. s.
Předkládá: p. Caldr

5. Návrh k poskytnutí účelově určeného finančního daru ve výši 20 000 Kč společnosti Fosa, o.p.s., se sídlem Praha 4 - Chodov, Filipova 2013/3, PSČ 148 00, IČ: 24724017 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí Staňková

6. Návrh ke schválení financování projektu s pracovním názvem „Zametací stroje z programu XXVI. Výzva Ministerstva životního prostředí – osa 2“
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 7. zastupitelstvo

7. Návrh k rozhodnutí uzavřít smlouvu o dílo ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Oprava chodníku v ulici Psohlavců“,
p. č. 2280/8, k. ú. Braník dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 1. 11. 2011 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
Předkládá: Ing. Bodenlos