Program 36. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 9. listopadu 2011

1. Návrh k pronájmu bytu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: p.Caldr

2. Návrh k ukončení smlouvy o stavebních úpravách bytů  č. 44 a 46 v domě č. p. xxxx, Čestmírova xx, Praha 4, k. ú. Nusle, vedoucí ke sloučení obou bytů a tím rozšíření bytu č. 44, uzavřené s budoucími nájemci Dipl. Ing. J. B. a J. B. dne 14. 10. 2005, ve znění dodatku č. 1
Předkládá: p. Caldr

3. Návrh k uzavření dohody o narovnání s J. J., Na Mlejnku xxx, Praha 4
Předkládá: p. Caldr

4. Návrh k žádosti na prominutí nájemného pro nájemce budovy bez č.p./č.e. – garáž na pozemku parc. č. 883/3, v ulici Petra Rezka, k. ú. Nusle, paní Mgr. P. T.
Předkládá: p. Caldr

5. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 34R-890/2011
Předkládá: p. Caldr

6. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 850/1 v k. ú. Hodkovičky
Předkládá: p. Caldr

7. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 85/1 označené dle GP č. 1389-61/2010 jako pozemek parc. č. 85/4 v k. ú. Podolí
Předkládá: p. Caldr

8. Návrh k uzavření smluv o zřízení věcného břemene k čásem pozemků parc. č. 879/1 a 879/77 v k. ú. Krč se společností Pražská teplárenská, a. s.
Předkládá: p. Caldr

9. Návrh ke zrušení usnesení Rady MČ Praha 4 č. 24R-590/2011 ze dne 13. 7. 2011 - uzavření smlouvy o stavebních úpravách v objektu
č. p. 564, Vzdušná 8, k. ú. Lhotka
Předkládá: p. Caldr

10. Návrh k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 0947/05/NEBYTY/OBFM/CIZI se společností Vyšší odborná škola herecká s.r.o.,
IČ: 25605593 – Hadovitá 1023/7, k. ú. Michle
Předkládá: p. Caldr

11. Návrh k udělení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy mezi společností 4-Majetková, a. s. a společností T-Mobile Czech Republic, a. s. - Novodvorská 435/153, k. ú. Lhotka
Předkládá: p. Caldr

12. Návrh ve věci sporu o zaplacení částky 1.714.045,- Kč s příslušenstvím z žaloby, zahájené před Obvodním soudem pro Prahu 1 čj. 30C 286/2009 žalobce Ministerstva vnitra ČR
Předkládá: p. Caldr

13. Návrh k podpisu prohlášení Městské části Praha 4
Předkládá: p. Caldr

14. Návrh k návrhu na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí grantu č. SML/2011/0497/OŽPAD s příjemcem Společenství pro dům Nuselská 1497 se sídlem Praha 4, Nuselská 1497/70, IČ: 27567214
Předkládá: p. Caldr

15. Návrh ke změně zápisu Základní školy, Praha 4, Jižní IV. 10 v rejstříku škol a školských zařízení z důvodu zvýšení kapacity školského zařízení  pro zájmové vzdělávání – školní družiny a ke změně zápisu Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, Jeremenkova 1003 v rejstříku škol a školských zařízení z důvodu snížení kapacity školského zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družiny dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
Předkládá: pí Staňková

16. Návrh k zajištění řízení Mateřské školy, Praha 4, Voráčovská 2 v souvislosti se vzdáním se funkce ředitelky školy Irenou Brožkovou
Předkládá: pí Staňková

17. Návrh k zaujetí stanoviska zřizovatele k vyhlášení volných dnů řediteli základních škol zřízených městkou částí Praha 4 ve školním roce 2011/2012
Předkládá: pí Staňková

18. Návrh k poskytnutí účelově určeného finančního daru ve výši 30 000,- Kč společnosti Óčko M.C. s.r.o., se sídlem Praha 10 - Vršovice, Ukrajinská 782/2, IČ: 27901408 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí Staňková

19. Návrh k poskytnutí účelově určeného finančního daru ve výši 45 000,- Kč společnosti Fosa, o.p.s., se sídlem Praha 4 - Chodov, Filipova 2013/3, PSČ 148 00, IČ: 24724017 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí Staňková   
materiál byl stažen

20. Návrh k přijetí účelově určeného peněžitého daru pro městskou část Praha 4 od A. P., bytem ul. Žateckých xxxx, 140 00 Praha 4 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí Staňková

21. Návrh ke změně přílohy usnesení Rady MČ Praha 4 č. 43R-1290/2009 ze dne 27. 10. 2009 ke schválení úhrady za sociální služby poskytované ÚSS-4 Podolská 31, Praha 4
Předkládá: pí Staňková

22. Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4 a 4–Volnočasovou, o.p.s., k zajištění počítačového kurzu pro seniory s trvalým pobytem na území MČ Praha 4 v rámci realizace projektu „KROK PO KROKU aneb jeden krok k pokroku“ v II. pololetí
r. 2011
Předkládá: pí Staňková

23. Návrh k zaujetí stanoviska zřizovatele ke změně organizačního řádu Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace
Předkládá: pí Staňková

24. Návrh k upuštění od vymáhání pohledávky Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace
Předkládá: pí Staňková

25. Návrh k doplnění usnesení Rady městské části Praha 4 č. 22R-538/2011 k uzavření mandátní smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a Advokátní kanceláří NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS, v.o.s., se sídlem V Jirchářích 4, 110 00 Praha 1, IČ: 26692678, ve věci veřejné zakázky „Mobilní úklidová jednotka městské části Praha 4“ze dne 22. 6. 2011
Předkládá: Ing. Bodenlos

26. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, spočívající ve změně přílohy č. 1 
Předkládá: Ing. Bodenlos

27. Návrh k přijetí věcného daru – herních prvků FLORASERVIS – kolotoč a šplhací sestava č. 10, od pana Ing. P. K., bytem Podohradská xxxx, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, za účelem doplnění vybavení dětského hřiště č. 93 Matěchova na pozemku č. 1285/74 k. ú. Krč
Předkládá: Ing. Bodenlos   
materiál byl stažen

28. Návrh k poskytnutí  finančního daru ve výši 50 000,- Kč Tenisovému klubu KONSTRUKTIVA, o. s., se sídlem Praha 4, Mezi sklady 107/3, IČ: 63834014, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: starosta

29. Návrh k návrhu nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
Předkládá: starosta

30. Návrh k poskytnutí finanční odměny ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 za hlavní činnost v období školního roku 2010/2011 a k poskytnutí finanční odměny ředitelům škol za mimořádné pracovní nasazení při rekonstrukci škol
Předkládá: pí Staňková

31. Návrh k prodeji bytových jednotek 213/2, 213/3 a 213/5 a v domě č. p. 213, Svatoslavova č. o. 28, k. ú. Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu - jejich oprávněným nájemcům
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo

32. Návrh k projednání nabídky na využití předkupního práva spoluvlastníků Ing. J. S. a Ing. M. S. k nemovitostem, a to k budově č. p. xxxx v ulici Viktorinova x, na pozemku parc. č. 1041 a pozemku parc. č. 1041 vše v k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo

33. Návrh k zániku předkupního práva k domu č. p. 420 na pozemku parc. č. 1355 a k domu č. p. 421 na pozemku parc. č. 1357 a k pozemkům parc. č. 1355, parc. č. 1356, parc. č. 1357 a parc. č. 1358, vše v katastrálním území Michle, ul. Ohradní or. č. 20 a 22, Praha 4 – 4b) vlna privatizace bytového fondu
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo

34. Návrh k odnětí pozemku parc. č. 1748/20 v k. ú. Michle ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 4
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo

35. Informace k zápisu dětí k povinné školní docházce v základních školách zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2012/2013
Předkládá: pí Staňková

36. Informace – kontrola úkolů ze zápisů ze zasedání Rady městské části Praha 4

37. Informace - zápisy ze zasedání komisí Rady městské části Praha 4 a ze zasedání výborů Zastupitelstva městské části Praha 4

38. Různé

39. Návrh k vyslovení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. 1, v nemovitosti č. p. xxx, Stallichova x, Praha 4, k. ú. Krč, pro nájemce paní V. P.
Předkládá: p. Caldr

40. Návrh k nebytovým případům
Předkládá: p. Caldr

41. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 992 v k. ú. Braník
Předkládá: p. Caldr

42. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností FM Consulting s.r.o., IČ: 27895718, Na Čihadle 55, Praha 6, na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Zpracování projektové žádosti z programu XXVI. Výzva Ministerstva životního prostředí – osa 2 – Zametací stroje“
Předkládá: tajemník

43. Návrh k uzavření smlouvy o zajištění přeložky zařízení distribuční soustavy mezi městskou částí Praha 4 a PRE distribuce, a. s. prováděnou v rámci akce „Rekonstrukce domů Roztylské náměstí 2774/47 a 2775/48, Praha 4, k. ú. Záběhlice“
Předkládá: starosta

44. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2010/305/OSO/DILO/STA ze dne 22. 3. 2010 s Ing. Zdeňkem Stojanem na omezení rozsahu díla u veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Stavební úpravy pěší zóny v ulici Pujmanové, Praha 4, k. ú. Krč“ etapa II a etapa III
Předkládá: starosta

45. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
Předkládá: starosta   
materiál byl stažen

46. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na „Revitalizaci vnitrobloku Bojanovická ulice“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 4 a zhotovitelem společností COLMEX s.r.o., IČ: 29037221, se sídlem Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3 - Žižkov
Předkládá: Ing. Bodenlos