Program 36. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 4 dne 3. 12. 2013

P R O G R A M

36. mimořádného zasedání Rady MČ Praha 4 dne 3. 12. 2013 

1. Návrh k návrhu spoluvlastníka H. B. na vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, a to domu č.p. xx na pozemku parc.č. 2184, pozemkům parc.č. 2184, 2185/1, 2185/2 v k.ú. Braník, vše zapsáno na LV č. 377 pro k.ú. Braník, projednávané Obvodním soudem pro Prahu 4 pod č.j.  10 C 395/2009.
Předkládá: starosta

2. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 867/4 na adrese Pod Svahem 867/6, Praha 4 – Braník, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku a souvisejícím  pozemku.
Předkládá: starosta

3. Návrh k výpovědi nájemních smluv uzavřených na dobu určitou, na 99 let v rámci privatizace.
Předkládá: starosta

4. Návrh k výpovědi nájemních smluv, uzavřených na dobu určitou – na dobu 99 let v rámci privatizace, v k. ú. Braník a v k. ú. Lhotka.
Předkládá: starosta

5. Návrh k výpovědi nájemních smluv uzavřených na dobu určitou, na 99 let v rámci privatizace v katastrálním území Podolí.
Předkládá: starosta

6. Návrh k výpovědi nájemních smluv uzavřených na dobu určitou, na 99 let v rámci privatizace, k.ú. Nusle.
Předkládá: starosta

7. Návrh k výpovědi nájemních smluv uzavřených na dobu určitou, na 99 let v rámci privatizace, k. ú. Krč.
Předkládá: starosta

8. Návrh k výpovědi nájemní smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 2692/20 v k. ú. Braník.
Předkládá: starosta

9. Návrh k přehodnocení stanoviska městské části Praha 4 k doplněné žádosti o úplatný převod části pozemku parcelní číslo 2600/2 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

10. Návrh k prodeji bytových jednotek v domě č.p. 867, Pod Svahem č. o. 6 na pozemku parc.č. 1542/1 a souvisejícím pozemku parc.č. 1543, k. ú. Braník – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich nájemcům.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

11. Návrh k společnému prodeji pozemků parc. č. 1031/1 a 1032 v k. ú. Podolí.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

12. Návrh na prodej bytové jednotky č. 1357/36 v domě č.p. 1357, Mečislavova 16 na pozemku parc.č. 339, k.ú. Nusle  – zařazené  ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

13. Návrh ke svěření pozemků v k. ú. Michle a Záběhlice do správy městské části Praha 4.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

14. Návrh ke svěření pozemků parc.č. 1138/2 a 1138/4 v k. ú. Podolí do správy městské části Praha 4.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

15. Návrh ke snížení základního kapitálu společnosti 4-Energetická, a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 350/32, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901 o nepeněžité vklady v částce 101 760 002 Kč.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

16. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2013/1259OSIO ze dne 19.11.2013 uzavřené podle § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 33R-1457/2013 ze dne 13.11.2013 pro akci „Oprava bytu č.1 Branická 185/71 a bytu č.3 Na Strži 1040/30 Praha 4.
Předkládá: Ing. Bodenlos

17. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou „Prostav alfa, s.r.o. Dolní Bohušice 815, 582 91 Světlá nad Sázavou, IČ 259 77 059 na provedení víceprací a méněprací představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci „Stavební úpravy dětského hřiště MŠ Plamínkové 1589, Praha 4, par.č. 2910/67, k.ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

18. Návrh ke změně členů redakční rady měsíčníku městské části Praha 4 Tučňák pro období prosinec 2013 - 2014
Předkládá: starosta

19. Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 11.12.2013.
Předkládá: starosta

20. Různé.

21. Návrh ke zveřejnění záměru pronájmu 59 parkovacích stání na pozemku parc. č. 1588/1 v k.ú. Krč.
Předkládá: tajemník

22. Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4 a společností Lucky Service, s.r.o., se sídlem Nad Závodištěm 379/1, 159 00 Praha 5, IČ: 247 50 417, týkající se akce „Reprezentační novodvorský bál“.
Předkládá: starosta

23. Informace k hospodaření společnosti 4-Majetková, a.s. se sídlem Jílovská 1148/14, Praha 4,  IČ: 284 77 456.
Předkládá: starosta

24. Návrh ke změně přílohy č. 2 usnesení Rady MČ Praha 4 č. 33R-1466/2013 ze dne 13. 11. 2013, kterou se mění kvalifikační předpoklady v zadávacím řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ), ve zjednodušeném podlimitním řízení k zadání veřejné zakázky na dodávky spočívající v zajištění dodávky kompostérů a souvisejícího zboží pro městskou část Praha 4 („Dodávka kompostérů a souvisejícího zboží pro městskou část Praha 4“), zahájeném odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Předkládá: Mgr. Píša

25. Návrh k poskytnutí peněžitých darů za přínos k rozvoji městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

26. Návrh ke zrušení záměru společného prodeje pozemků parc. č. 358, 2903 a části pozemku parc. č. 287/1 označené dle geometrického plánu č. 2754-160/2013 jako pozemek parc. č. 287/5 a části pozemku parc. č. 373 označené dle téhož geometrického plánu jako pozemek parc. č. 373/3, vše v k. ú. Braník.
Předkládá: starosta

27. Návrh k prodeji části pozemku parc. č. 140/86 označené dle GP 1270-2012525/2012 pro k. ú. Lhotka jako pozemek parc.č. 140/207 v k. ú. Lhotka.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen
materiál na 17. zastupitelstvo

28. Návrh k Petici proti prodeji pozemků v areálu ZŠ Jeremenkova.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

Pavel Caldr,
v.r. starosta MČ Praha 4