Program 35. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 26. října 2011

1.    Návrh k bytovým případům u bytů sociálních dle návrhu komise bytové politiky Rady městské části Praha 4.

Předkladatel: p. Caldr

 

2.    Návrh k ukončení nájmu bytu výpovědí a k podání žaloby na vyklizení bytu.

Předkladatel: p. Caldr

 

3.    Návrh k novelizaci Závazného postupu při pronajímání bytů v  domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4 schváleného usnesením Rady městské části Praha 4 č 8R-243/2007 dne 2. 5. 2007.

Předkladatel: p. Caldr

 

4.    Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č.761/1 na adrese Podolská 761/112,  Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálních  podílů na zastavěných a souvisejících  pozemcích.

Předkladatel: p. Caldr

 

5.    Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č.1040/11 na adrese 5. května 1040/38,  Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního  podílu na zastavěném pozemku.

Předkladatel: p. Caldr

 

6.    Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č.213/19 na adrese Svatoslavova 213/28, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.

Předkladatel: p. Caldr

 

7.    Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č.761/4 na adrese Podolská 761/112,  Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálních  podílů na zastavěných a souvisejících  pozemcích.

Předkladatel: p. Caldr

 

8.    Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č.761/2 na adrese Podolská 761/112,  Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálních  podílů na zastavěných a souvisejících  pozemcích.

Předkladatel: p. Caldr

 

9.    Návrh k vyslovení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. x, v nemovitosti č.p. xxx, Antala Staška xx, Praha 4, k.ú. Krč, pro nájemce paní V. G.

Předkladatel: p. Caldr

 

10.  Návrh na  poskytnutí slevy 20% z nájemného na období od 1.9.2011 do doby odstranění závady pro nájemce bytu č. x v domě č.p. xx,  Pelhřimovská x, Praha 4, k.ú. Michle, pana M. P. a paní A. P. K. z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem.

Předkladatel: p. Caldr

 

11.  Návrh k udělení souhlasu k podnájmu části nebytových prostor - ordinace č. N.05 a N.06 v objektu Lékařského domu Jílovská, Jílovská 1148/14, k.ú. Braník.

Předkladatel: p. Caldr

 

12.  Návrh k uzavření dodatku č. 3  k nájemní smlouvě ze dne 12.2.2002 ve znění dodatků č. 1 a 2 se společností Famade Prague, s.r.o. z titulu prodeje podniku a rozšíření účelu nájmu v nebytovém prostoru 5. května 853/29, k.ú. Nusle.

Předkladatel: p. Caldr

 

13.  Návrh k uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu se sdružením LETITIA-SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCI A OBNOVU BRANICKÉHO DIVADLA, IČ: 45701831 – Branická 411/63, k.ú. Braník.

Předkladatel: p. Caldr

 

14.  Návrh k výpovědi nájmu části pozemku parc. č. 1241/1 v k. ú. Krč, pronajatého 
panu J. S.

Předkladatel: p. Caldr

 

15.  Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2848/826 v k.ú. Záběhlice.

Předkladatel: p. Caldr

 

16.  Návrh ke smluvním vztahům se společností Literární akademie (Soukromá škola Josefa Škvoreckého) s.r.o., se sídlem Na Pankráci 420/54, Praha 4, IČ: 261 84 346.

Předkladatel: p. Caldr

 

17.  Návrh k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č.2008/979/OHOS/OSTA/TAJ/17 o ostraze zaměstnanců zařazených do Odboru sociálního Úřadu MČ Praha 4 v prostorách Úřadu MČ Praha 4, Táborská čp.377 mezi Jánem Antolíkem, Praha 4, Michle, Ohradní xx, IČ: 76216870  a městskou částí  Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4.

Předkládá: tajemník

 

18.  Návrh ke změně Směrnice o zadávání veřejných zakázek schválené usnesením Rady MČ P4 č. 15R-566/2006 dne 27. 6. 2006 ve znění dle Organizačního řádu ÚMČ P4 ze dne 23.5.2007, usnesení Rady MČ P4 č. 35R-924/2008 ze dne 13.8.2008, usnesení Rady MČ P4 č. 31 R-880/2009 ze dne 15.7.2009, usnesení Rady MČ P4 č. 10 R-238/2010 ze dne 17.3.2010, usnesení Rady MČ P4 č. 22 R-671/2010 ze dne 9.6.2010 a usnesení Rady MČ P4 č. 35 R-1068/2010 ze dne 15.9.2010.

Předkladatel: tajemník

 

19.  Návrh k uzavření smlouvy na dodávku IT zařízení mezi  společností  NESS Czech s.r.o. se sídlem Praha 4, V Parku 2335/20, PSC 148 00, IC: 45786259 a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, IČ:00063584.

Předkládá: tajemník

 

20.  Návrh k uzavření kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k automobilu VW Trasnsporter 2.5 TDi na Úřad MČ Praha 4 s firmou PHAETON s.r.o., Praha 2, Vyšehrad, Neklanova 152/42, PSČ 128 00, IČ: 282 44 079  a městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ:00063584.

Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

 

 

21.  Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 30,5 m2  v 1.nadzemním podlaží čp.500,Táborská ul.,Praha 4, k.ú.Nusle mezi Českým svazem bojovníků za svobodu, o.s., sídlem Legerova 22, 120 49  Praha 2, IČ:00442755 a městskou částí Praha 4, se sídlem Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ:00063584.

Předkládá: tajemník

 

22.  Návrh k přijetí daru od společnosti GEOSAN DEVELOPMENT a.s., se sídlem Karlovo náměstí 559/28,  120 00  Praha 2, IČ: 25638866.

Předkládá: starosta

 

23.  Návrh k přijetí daru od společnosti ELTODO EG, a.s., se sídlem Novodvorská 101/14, 142 01 Praha 4, IČ: 45274517.

Předkládá: starosta

 

24.  Návrh k přijetí daru od společnosti CS immobilien a.s., se sídlem Olbrachtova 1980/5, 140 00  Praha 4, IČ: 63997584.

Předkládá: starosta

 

25.  Návrh k přijetí daru od společnosti Imramovský – vegetační úpravy s.r.o., se sídlem Mladoboleslavská 489, Praha 9 - Vinoř, IČ: 27151514.

Předkládá: starosta

 

26.  Návrh k přijetí daru od společnosti 4-Majetková, a.s., se sídlem Táborská 350, 140 45 Praha 4, IČ: 28477456.

Předkládá: starosta
materiál byl stažen

 

27.  Návrh k přijetí daru od společnosti OMV Česká Republika, s.r.o., se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00  Praha 4, IČ: 48038687.

Předkládá: starosta

 

28.  Návrh k přijetí sponzorského příspěvku od společnosti Pražská plynárenská, a.s., se sídlem Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 60193492.

Předkládá: starosta

 

29.  Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby spočívající ve vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, výkonu inženýrské činnosti, vypracování projektu pro provedení stavby a výkonu autorského dozoru při provádění stavby, ve vypracování výkazu výměr, kontrolního rozpočtu a harmonogramu stavby souboru budov Táborská č.p. 372/36, 375/38, 376/40, 377/42 a 378/44 a pozemku parc.č. 615/2, a dále spočívající v účasti při posuzování kvalifikace a nabídek uchazečů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, („PD Rekonstrukce souboru budov a pozemku Táborská, Praha 4“).

Předkládá: starosta

 

30.  Návrh k rozhodnutí ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby spočívající ve vypracování studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, výkonu inženýrské činnosti, vypracování projektu pro provedení stavby a výkonu autorského dozoru při provádění stavby, ve vypracování výkazu výměr, kontrolního rozpočtu a harmonogramu stavby Domu seniorů Hudečkova na pozemku parc. č. 884 a parc. č. 887, k.ú. Krč, Praha 4, a dále spočívající v účasti při posuzování kvalifikace a nabídek uchazečů v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, („PD Dům seniorů Hudečkova, Praha 4“), zahájeném odesláním výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace.

Předkládá: starosta

 

31.  Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.SML/2010/1385/OIV ze dne 1.11. 2010 uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 33R-1038/2010 ze dne 1.9.2010 na vypracování zastavovací architektonické studie včetně prezentačních podkladů, dopracování architektonické studie na základě připomínek a vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „ Výstavba domova pro seniory Choceradská“.

Předkládá: starosta
materiál byl stažen

 

32.  Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2011/0800/OSIO  ze dne 6.09.2011 se společností SHINE, s.r.o. se sídlem Tachovského náměstí 290/5,130 00 Praha 3 zohledňující provedené vícepráce a méněpráce veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem  Voráčovská 324, Praha 4, k. ú. Podolí  - oprava terasy ve 2. NP a Poláčkova 1067, Praha 4 – sanace suterénního zdiva I. Etapa.

Předkládá: starosta

 

33.  Návrh k  uzavření  smlouvy o dílo na realizaci akce: „Objekt Jílovská 1100, Praha 4 – k. ú. Braník – provedení nového malého nákladního výtahu“.

Předkládá: starosta

 

34.  Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4  k upravené žádosti o úplatný převod části pozemku parc.č. 2791/10 v k.ú. Krč ve vlastnictví hl.m. Prahy ( část o ploše cca 520 m2 z celkové plochy 943 m2 ).

Předkládá: starosta

 

35.  Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4  k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č. 2313/15 k.ú. Michle ve vlastnictví hl.m. Prahy za účelem narovnání majetkoprávních vztahů.

Předkládá: starosta

 

36.  Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4  k žádosti o úplatný převod pozemků parc.č. 2407/27, parc.č. 2407/35 a části pozemku parc.č. 2407/33 vše k.ú. Michle, ve vlastnictví hl.m. Prahy.

Předkládá: starosta

 

37.  Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.2011/0783/OHOS uzavřenou dne 10.8.2011 na základě usnesení č.28R-711/2011 mezi  DT-Expert s.r.o. se sídlem Zápotoční 1009/2, 102 00 Praha –Hostivař IČ:25094254 a městskou částí Praha 4, Táborská 350, Praha 4, IČ:00063584.

Předkládá: tajemník

 

38.  Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce č. 1440/2000/OŠK/VYPU/STAR ze dne 29.8.2000 s Dětským integračním centrem, Hurbanova 1285/14, k.ú. Krč. 

Předkladatel: p. Caldr

 

39.  Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4  k žádosti o svěření spoluvlastnického podílu id. 26/96 pozemku parc.č. 115/1 k.ú. Podolí ve vlastnictví hl.m. Prahy do správy městské části Praha 4.

Předkládá: starosta   
materiál na 7. zasedání zastupitelstva

 

 

 

40.  Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4  k žádosti o svěření pozemku parc.č. 1726/2 k.ú. Braník ve vlastnictví hl.m. Prahy do správy městské části Praha 4.

Předkládá: starosta

 

41.  Návrh k  pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ a k rozhodnutí o bytových případech.

Předkladatel: p. Caldr

 

42.  Informace – kontrola úkolů ze zápisů ze zasedání Rady městské části Praha 4.

 

43.  Informace - zápisy ze zasedání komisí Rady městské části Praha 4 a ze zasedání výborů Zastupitelstva městské části Prahy 4.

 

44.  Informace - dopisy adresované Radě městské části Praha 4.

 

45.  Různé.

 

46.  Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“. 

Předkladatel: p. Caldr

 

47.  Návrh k rozhodnutí uzavřít smlouvu o dílo ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce schodiště ul. Závišova, Praha 4, parc. č. 3021/1, k.ú. Nusle“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 10. 10. 2011 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. 

Předkladatel: Ing. Bodenlos
materiál byl stažen

 

48.  Návrh k uzavření smlouvy o dílo na opravu chodníků na základě zadávacího řízení pod názvem „Chodníkový program Prahy 4 pro rok 2011, na základě podnětů občanů“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 4 a zhotovitelem společností Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., se sídlem U plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4, IČ: 471 16 471.

Předkladatel: Ing. Bodenlos

 

49.  Návrh k pronájmu nebytového prostoru - občerstvení v objektu č.p. 1148, Jílovská 14, k.ú. Braník.

Předkladatel: p. Caldr

 

50.  Návrh k prodeji části movitého majetku  umístěného ve skladu MČ Praha 4, Údolní 1147,

k.ú. Braník.

Předkladatel: p. Caldr

51.  Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.

Předkládá: tajemník

 

52.  Návrh k návrhu úprav v oblasti investičních a provozních výdajů  rozpočtu 2011.

Předkládá: starosta