Program 34. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 12. října 2011

1. Návrh k  pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ a k rozhodnutí o bytových případech
Předkládá: p. Caldr

2. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: p. Caldr

3. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1278/31 na adrese Na Dolinách 1278/47, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím  pozemku
Předkládá: p. Caldr

4. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů v domech s pečovatelskou službou, ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“
Předkládá: p. Caldr

5. Návrh ve věci dalšího postupu ohledně  bytu č. 1 o 2 pokojích s kuchyňským koutem, v 1. NP domu čp. 733 v ulici Soudní 3 v Praze 4 – Nuslích
Předkládá: p. Caldr

6. Návrh na zrušení záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1143/43 na adrese 5. května 1143/61, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku
Předkládá: p. Caldr

7. Návrh na zrušení záměru prodeje volné bytové jednotky č. 853/14 na adrese 5. května 853/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a  včetně ideálního podílu na zastavěném  pozemku
Předkládá: p. Caldr

8. Návrh ke stavebním úpravám bytů č. 22 a č. 23 na adrese třída 5. května 853/29, Praha 4 – Nusle
Předkládá: p. Caldr

9. Návrh k ukončení nájmu bytů výpovědí a k podání žaloby na vyklizení bytu
Předkládá: p. Caldr

10. Návrh ve věci sporu o vydání movitých věcí čj. 19C 505/2009 žalujícího Ing. J. K.
Předkládá: p. Caldr

11. Návrh ve věci sporu o zaplacení žalující firmy ZIEGLER ZZ s.r.o., sídlem Husitská 48/50, Praha 3-Žižkov, IČ: 25707311
Předkládá: p. Caldr

12. Návrh k revokaci usnesení Rady MČ Praha 4 č. 31R-790/2011 a k uzavření dodatku
č. 3 k nájemní smlouvě č. 2004/1587/OKT/NAJE/STAR ze dne 14. 10. 2004, ve znění pozdějších dodatků, s J. Hrušínským
Předkládá: p. Caldr

13. Návrh k pronájmu garáže, stavby bez čp/če, na pozemku parc. č. 2019/30, ul. Hornokrčská, k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr

14. Návrh ke zrušení usnesení RMČ Praha 4 č. 27R-656/2011 ze dne 3. 8. 2011 – pronájem stavby bez č.p./č.e. (dvojgaráž) na pozemku parc. č. 2074/4, k. ú. Nusle
Předkládá: p. Caldr

15. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 1254/2 v k. ú. Krč, společnosti SILBA – Elstav s.r.o.
Předkládá: p. Caldr

16. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 879/1 v k. ú. Krč, Společenství vlastníků jednotek Vikova 1143/13
Předkládá: p. Caldr

17. Návrh ke zrušení usnesení č. 31R-798/2011 ze dne 14. 9. 2011 a uzavření smlouvy o nájmu pozemků parc. č. 2869/182 v k. ú. Krč a 1047/2 v k. ú. Lhotka s Pavlem Voborníkem, IČ: 66020000
 
Předkládá: p. Caldr   
materiál byl stažen

18. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 1177/1 v k. ú. Michle se společností CENTRAL GROUP 12. investiční, a. s.
Předkládá: p. Caldr

19. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 879/16 v k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr   
materiál byl stažen

20. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1239/3 v k. ú. Krč
Předkládá: p. Caldr   
materiál byl stažen

21. Návrh k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemku parc. č. 3181/1 v k. ú. Nusle ve prospěch společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.
Předkládá: p. Caldr

22. Návrh k uzavření smluv o zřízení věcného břemene k částem pozemků parc. č. 879/1 a 879/77 v k. ú. Krč se společností Pražská teplárenská a. s.
Předkládá: p. Caldr   
materiál byl stažen

23. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 1178/1 a 1178/3 v k. ú. Michle ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a. s., člena koncernu Pražská plynárenská, a. s.
Předkládá: p. Caldr   
materiál byl stažen

24. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 2869/307, 2869/324 a 2869/337 v k. ú. Krč ve prospěch společnosti T-Systems Czech Republic, a. s.
Předkládá: p. Caldr   
materiál byl stažen

25. Návrh k uzavření dohody o družebních vztazích mezi městskou částí Praha 4, Česká republika a městskou částí Trešnjevka sjever, město Záhřeb, Chorvatsko
Předkládá: p. Caldr

26. Návrh ke změně usnesení č. 47R-1336/2009 ze dne 11. 11. 2009 o uzavření dohody o narovnání s JUDr. M. Bjalončikem, insolvenčním správcem insolvenčního dlužníka S. Malého, Praha 9, Vrchlabská xxx, IČ: 10170201
Předkládá: p. Caldr

27. Návrh na vyhodnocení soutěže pro MŠ a ZŠ, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 4 „O nejkrásnější záhonek v areálu MŠ a ZŠ"
Předkládá: Ing. Bodenlos

28. Návrh k předání movitého majetku k hospodaření Mateřské škole, Praha 4, Na Zvoničce 1030, s účinností od 1. 11. 2011
Předkládá: pí Staňková

29. Návrh k předání movitého majetku k hospodaření Škole Kavčí hory - Mateřské škole, Základní škole a Střední odborné škole služeb, Praha 4, K Sídlišti 840, s účinností od 1. 11. 2011
Předkládá: pí Staňková   
materiál byl stažen

30. Návrh k poskytnutí účelově určeného finančního daru ve výši 20 000,- Kč Mateřské škole a základní škole speciální Diakonie ČCE Praha 5, se sídlem Praha 5 – Stodůlky, Vlachova 1502, IČ: 71197613 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí Staňková

31. Návrh k poskytnutí účelově určeného finančního daru ve výši 10 000,- Kč společnosti Domov Sue Ryder, o.p.s., se sídlem Praha 4, Michelská 1/7, IČ: 26204673 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí Staňková

32. Návrh k poskytnutí účelově určeného finančního daru ve výši 40 000,- Kč Mgr. M. Baštovi, s místem podnikání Praha 8, Kusého 535/4, IČ: 45255652 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí Staňková   
materiál byl stažen

33. Návrh k poskytnutí účelově určeného finančního daru ve výši 50 000,- Kč společnosti Óčko M.C. s.r.o., se sídlem Praha 10, Vršovice, Ukrajinská 782/2, IČ: 27901408 a k uzavření darovací smlouvy 
Předkládá: pí Staňková   
materiál byl stažen

34. Návrh k poskytnutí účelově určeného finančního daru ve výši 20 000,- Kč Základní škole speciální Diakonie ČCE Praha 10, se sídlem Praha 10, Saratovská 159, IČ: 71197591 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí Staňková

35. Návrh ke změně výše platu Marie Pavlíkové, ředitelky Mateřské školy, Praha 4, Mezivrší 15
Předkládá: pí Staňková

36. Návrh k zaujetí stanoviska zřizovatele k vyhlášení volných dnů ředitelkou Základní školy s rozšířenou výukou jazyků a rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3, ve dnech 24. – 25. 10. 2011
Předkládá: pí Staňková

37. Návrh ke změně zápisu Základní školy, Praha 4, Jílovská 1100 v rejstříku škol a školských zařízení z důvodu zvýšení kapacity školského zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družiny a ke změně zápisu Základní školy U Krčského lesa, Praha 4, Jánošíkova 1320 v rejstříku škol a školských zařízení z důvodu snížení kapacity školského zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družiny dle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
Předkládá: pí Staňková

38. Návrh k povolení výjimky podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 2 odst. 4 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích, z nejvyššího počtu žáků ve třídách Střední odborné školy služeb Školy Kavčí hory se sídlem Praha 4, K Sídlišti 840, pro školní rok 2011/2012
Předkládá: pí Staňková

39. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem a následný úplatný převod pozemku parc. č. 310/137 k. ú. Michle, o výměře 3256 m2, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Předkládá: starosta

40. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 3120 o celkové výměře 216 m2 v k. ú. Nusle
Předkládá: starosta

41. Návrh k přijetí daru od společnosti ECE Projektmanagement Praha s.r.o., se sídlem Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1, IČ: 65413695
Předkládá: starosta

42. Návrh k přijetí daru od společnosti Raiffeisenbank a. s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, IČ: 49240901
Předkládá: starosta

43. Návrh k přijetí daru od společnosti BAU plus, a. s., se sídlem Na Zlíchově 228/4, 152 00 Praha 5, IČ: 25607618
Předkládá: starosta

44. Návrh k přijetí daru od společnosti KAS Praha s.r.o., se sídlem Vančurova 578, 252 63 Roztoky, IČ: 61675636
Předkládá: starosta

45. Návrh k přijetí sponzorského příspěvku od společnosti CENTRAL GROUP a. s., se sídlem Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4,
IČ: 63999102
Předkládá: starosta

46. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Výměna oken a dveří v bytovém objektu Nad Nuslemi 699/22, Praha 4, k. ú. Nusle“ se společností LBG s.r.o.
Předkládá: starosta

47. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Sanace vlhkosti suterénu bytového objektu Svatoslavova 435/45 a nebytového prostoru bytového objektu Dolní 1489/7, Praha 4“ se společností REKONSTA s.r.o.
Předkládá: starosta

48. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Oprava střechy Pelhřimovská 1033/5, Praha 4“
Předkládá: starosta

49. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Oprava venkovních zídek U Plynárny 427 a oprava okapu střechy a štítu objektu Svatoslavova 277/12, Praha 4“
Předkládá: starosta

50. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Oprava bytu č. 7 V Horkách 1407/19 a bytu č. 9 5. května 1245/49, Praha 4“
Předkládá: starosta

51. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Oprava bytu č. 16 Krčská 994/55 a bytu č. 36 Severní 2914, Praha 4“
Předkládá: starosta

52. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Výměna ZTI (voda, kanalizace) a oprava bytu č. 9 M.Cibulkové 788/1, Praha 4“
Předkládá: starosta

53. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Výměna oken v bytových jednotkách směřujících do dvora v bytovém objektu Maroldova 1429/11 a výměna oken a dveří v bytových jednotkách a společných prostorách včetně opravy dvorní fasády v bytovém objektu V Horkách 1407/19, Praha 4, k. ú. Nusle“
Předkládá: starosta

54. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava střechy nebytového objektu Plamínkové 1592/4, Praha 4“ se společností  MARYstav CZ, s.r.o.
Předkládá: starosta

55. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2011/0737/OSIO s firmou Mystav spol. s r.o., Na Záhonech 71, 141 00 Praha 4, IČ: 40765903 zohledňující provedené vícepráce veřejné zakázky malého rozsahu akce „Oprava závad stavebních prací objektu Jihozápadní 1760/4, Praha 4 – k. ú. Záběhlice“
Předkládá: starosta

56. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2011/0618/OSIO ze dne 28. 6. 2011 na provedení stavebních prací akce „Oprava povrchů a VZT v kuchyni a oprava elektroinstalace v 1. NP pavilonu B objektu Plamínkové 1593/2, Praha 4“
Předkládá: starosta

57. Návrh k rozhodnutí jediného akcionáře o schválení výsledku hospodaření k 30. 6. 2011 společnosti 4-Energetická, a. s. se sídlem Táborská 350/32, Praha 4, IČ: 28550901
Předkládá: starosta   
materiál byl stažen

58. Návrh k rozhodnutí jediného akcionáře o schválení výroční zprávy za rok 2010 společnosti 4-Energetická, a. s. se sídlem
Táborská 350/32, Praha 4, IČ: 28550901
Předkládá: starosta   
materiál byl stažen

59. Návrh k žádosti nájemců bytů v domě Severní I., 2914/2, Praha 4 – Záběhlice
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo

60. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1837/9 v k. ú. Braník, kupujícím – vlastníkům jednotek v budově č. p. 1001, ul. Ke Krči or. č. 22,
k. ú. Braník, Praha 4
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo
materiál byl stažen

61. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1353/2, k. ú. Podolí, kupující – S. M.
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo

62. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1353/3, k. ú. Podolí, kupující – J. P. a M. P.
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo

63. Návrh ke svěření pozemků parc. č. 409/2 a parc. č. 413/1 v k. ú. Podolí, do správy městské části Praha 4
Předkládá: p. Caldr   
materiál na 7. zastupitelstvo

64. Informace - určení nositelů odpovědí na dotazy a náměty vznesených na 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 4 dne 22. 9. 2011

65. Informace – kontrola úkolů ze zápisů ze zasedání Rady městské části Praha 4

66. Informace - dopisy adresované Radě městské části Praha 4

67. Informace - zápisy ze zasedání komisí Rady městské části Praha 4 a ze zasedání výborů Zastupitelstva městské části Praha 4

68. Různé

69. Návrh k udělení souhlasu s provedením oprav nad rámec drobných oprav a obvyklé údržby společnosti 4-Majetková, a. s.,
IČ: 28477456 – Novodvorská 435/153, k. ú. Lhotka
Předkládá: p. Caldr   
materiál byl stažen

70. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.: SML/2011/0856/OŽPAD ze dne 20. 9. 2011 se společností společnosti Bevi Stav s.r.o., IČ: 26437074, Výmolova 7, PSČ 150 00 Praha 5 na provedení plnění veřejné zakázky pod názvem „Dodávka a instalace 2 ks automatické zábrany vjezdu“ uzavřené na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č. 31R- 805/2011, ze dne 14. 9. 2011
Předkládá: Ing. Bodenlos   
materiál byl stažen

71. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Výměna ZTI (voda, kanalizace) Nuselská 323/52 a výměna rozvodu plynu Nuselská 1496/66, Praha 4“
Předkládá: starosta

72. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Výměna rozvodů vody a kanalizace v bytovém objektu Michelská 1027/66, Praha 4, k. ú. Michle“
Předkládá: starosta

73. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Zateplení štítu bytového domu V Horkách 1434/20, Praha 4“
Předkládá: starosta

74. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s uchazečem Linhart spol. s r. o., IČ: 47052121, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce školního atletického hřiště, Praha 4“ podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: starosta

75. Návrh k pronájmu nebytových prostor v nebytových objektech – Na Strži 1683/40, k. ú. Krč, Vikova 1223/4, k. ú. Krč a Jílovská 1148/14, k. ú. Braník
Předkládá: p. Caldr

76. Návrh k výběru zájemce o pronájem volných prostor a k ostatním nebytovým případům
Předkládá: p. Caldr

77. Návrh k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2011/0223/OOM/RAD ze dne 28. 3. 2011, ve znění dodatku č. 1, se společností
4-Majetková, a. s., IČ: 28477456 - Novodvorská 435/153, k. ú. Lhotka
Předkládá: p. Caldr

78.  Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2848/826 v k.ú. Záběhlice
Předkládá: p. Caldr   
materiál byl stažen

79. Návrh k rozhodnutí o bytových případech v objektech základních a mateřských škol
Předkládá: p. Caldr

80. Návrh k jmenování paní Ing. Evy Kotasové vedením odboru stavebního Úřadu městské části Praha 4
Předkládá: tajemník

81. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce zařízení stožáru veřejného osvětlení číslo 408699 na pozemku parc. č. 2910/328 k. ú. Nusle v areálu Centrálního parku Prahy 4 mezi městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b Praha 4, IČ: 00063584, a ELTODO- CITELUM, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 25751018
Předkládá: Ing. Bodenlos

82. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na „Trvalkový záhon, Centrální park Prahy 4“ podle podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 4 a zhotovitelem společností Imramovský - vegetační úpravy s.r.o., se sídlem Mladoboleslavská 489, Praha 9 - Vinoř, IČ: 27151514
Předkládá: Ing. Bodenlos

83. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na „Chodníkový program Prahy 4 pro rok 2011, na základě podnětů TSK“ podle podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 4 a zhotovitelem společností UNIVERSUM, spol. s r.o., se sídlem Patočkova 1713/89, 169 00 Praha 6 - Břevnov IČ: 45276692
Předkládá: Ing. Bodenlos

84. Návrh na uzavření Dohody o spolupráci při řešení pilotního projektu „Práce s odpady a recyklace nás baví“
Předkládá: Ing. Bodenlos