Program 34. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 4 dne 20. 11. 2013

P R O G R A M

34. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 4 dne 20. 11. 2013 

1. Návrh k uzavření darovací smlouvy mezi Českou republikou- Krajské ředitelství policie hl.města Prahy, sídlem Kongresová 1666/2, 140 21 Praha 4 IČ: 75151472 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.
Předkládá: Ing. Bodenlos

2. Návrh k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. SML/2011/1063/OSIO ze dne 28.12.2011 mezi zadavatelem a zhotovitelem díla: Bursík Holding, a.s., IČ: 282 23 063, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby „PD Dům seniorů Hudečkova, Praha 4 – dodatečné služby“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla a prodloužení doby provedení díla v souvislosti se vznikem neočekávaných skutečností, které si vyžádají provedení víceprací.
Předkládá: Ing. Bodenlos

3. Různé.

Pavel Caldr
v.r. starosta MČ Praha 4