Program 32. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 4 dne 21. září 2011

1. Návrh ke svěření pozemku parc. č. 2869/423 v katastrální území Krč do správy městské části Praha 4
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 7. zastupitelstvo

2. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 2869/296 a části pozemku parc. č. 2869/324 v katastrálním území Krč, Družstvu Hurbanova 1173, družstvo
Předkládá: p. Caldr

3. Návrh k uzavření smlouvy o provedení stavby na pozemcích parc. č. 2838/29 a 2838/30, vše v katastrální území Nusle
Předkládá: p. Caldr

4. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na vybudování „Seniorského parku ve vnitrobloku Bojanovické ulice“ podle § 536 a násl. zákona
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 4 a zhotovitelem společností COLMEX s.r.o., IČ: 29037221, se sídlem Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3 – Žižkov
Předkládá: Ing. Bodenlos

5. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na „Topdrasing trávníku – Centrální park“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 4 a zhotovitelem společností Imramovský - vegetační úpravy s.r.o., se sídlem Mladoboleslavská 489, Praha 9 - Vinoř, IČ: 27151514
Předkládá: Ing. Bodenlos

6. Návrh ke svěření pozemků parc. č. 2910/99, 2910/329, 2910/330, 2910/343, 2910/358 a pozemku parc. č. 2910/193 a budovy bez čp/če jiná st. na pozemku parc. č. 2910/193 a id. 10/12 pozemku parc. č. 2910/328 vše v k. ú. Nusle do správy městské části Praha 4
Předkládá: p. Caldr        
materiál na 7. zastupitelstvo

7. Návrh k rozhodnutí o sjednocení vlastnictví pozemků základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 a veřejných parků
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 6. zastupitelstvo

8. Návrh k povolení výjimky podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, z nejvyššího počtu žáků ve třídě 9.A Základní školy, Praha 4, Poláčkova  1067, pro školní rok 2011/2012
Předkládá: pí Staňková

9. Návrh k povolení výjimky podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a  § 10 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o  vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, z počtu žáků ve třídě (speciální vzdělávání) Základní školy, Praha 4, Ohradní 1366/49, pro školní rok 2011/2012
Předkládá: pí Staňková

10. Návrh k povolení výjimky podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 7 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb.,
o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, z nejvyššího počtu žáků v přípravné třídě Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Mendíků 1, pro školní rok 2011/2012
Předkládá: pí Staňková

11. Návrh k zaujetí stanoviska zřizovatele k vyhlášení volných dnů v Základní škole, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 a Základní škole, Praha 4, Ohradní 1366/49 v termínu 29. – 30. 9. 2011
Předkládá: pí Staňková

12. Návrh ke změně zápisu První jazykové základní školy v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 v rejstříku škol a školských zařízení z důvodu zvýšení kapacity školského zařízení školní jídelna dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Předkládá: pí Staňková

13. Návrh ke svěření pozemků parc. č. 1011/8 a parc. č. 1011/10 v katastrálním území Michle do správy městské části Praha 4
Předkládá: p. Caldr        
materiál na 7. zastupitelstvo

14. Návrh k rozhodnutí o výběru uchazeče ve veřejné zakázce podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (veřejné zakázky malého rozsahu) ,,Oprava a údržba veřejných plastik nacházejících se na území městské části Praha 4“ a k uzavření smlouvy o dílo
Předkládá: pí Staňková

15. Návrh k dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování ke smlouvě o poskytování dílčích archivních služeb uzavřené se společností ARCHIVUM, s.r.o. se sídlem Praha 1, Josefov, Pařížská 128/22, IČ: 25215191
Předkládá: tajemník

16. Různé

17. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na „Odstranění objektu ZS č. 1 pro výstavbu ZKS, Praha 4 – Bráník, p. č.1900, 1920“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi městskou částí Praha 4 a zhotovitelem společností NBAU s.r.o., IČ: 24777684, se sídlem Žateckých 1091/16, 140 00, Praha – Nusle
Předkladatel : Ing. Bodenlos