Program 31. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 13. 11. 2014

P R O G R A M 

31. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 13. 11. 2014

1. Návrh k pronájmu bytu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ a k rozhodnutí o bytových případech v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: starosta

2. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č.113/2 na adrese Nuselská 113/17, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: starosta

3 Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č.1040/4 na adrese 5. května 1040/38, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: starosta

4. Návrh na zveřejněnízáměru prodeje volné bytové jednotky č. 1360/24 na adrese Čestmírova 1360/29, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: starosta

5. Návrh k pronájmu garážových stání v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

6. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1746/1 a části pozemku parc. č. 1750/1, označených dle GP 2833-90/2014 jako pozemek parc. č. 1746/4 v k. ú. Braník.
Předkládá: starosta

7. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1982 v katastrálním území Michle.
Předkládá: starosta

8. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1178/1 v katastrálním území  Krč.
Předkládá: starosta

9. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku se Stavebním bytovým družstvem Praha 5, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: starosta

10. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku s "Bytovým družstvem U Děkanky", ve  věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: starosta

11. Návrh k pronájmu pozemků parc. č. 10/3 a parc.č. 10/8 v katastrálním území Nusle, společnosti Bělehradská Invest a.s.
Předkládá: starosta

12. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.SML/2014/0812/OŽPAD ze dne 11.7.2014 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.18R-880/2014 ze dne 4.7.2014 pro akci „Rekonstrukce nájezdové rampy do vnitrobloku v ulici Mečislavova na pozemku p.č.338 k. ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

13. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.: SML/2014/0987/OSIO  ze dne 19.9. 2014 se společností ZEMPRA – HRDINA s.r.o., IČ: 27388972, Strojnická 999/11, 170 00 Praha 7, na provedení plnění veřejné zakázky pod názvem „Stavební úpravy pro parkování vozidel v ulici Jílovská“, uzavřené na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 24R-1174 /2014 ze dne 3.9. 2014.
Předkládá: Ing. Bodenlos

14. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/1079/OSIO ze dne 2. 10. 2014 se zhotovitelem IM – stav Praha s.r.o., IČ: 264 65 728, se sídlem Zenklova 22/56, Praha 8, PSČ 180 00, na provedení víceprací a změnu ceny díla při realizaci akce s názvem „Oprava víceúčelového sportovního hřiště v areálu ZŠ Jeremenkova 1003, Praha 4 – Braník – I. etapa“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

15. Návrh ke změně výše platu Miloše Hájka, ředitele Ústavu sociálních služeb v Praze 4, příspěvkové organizace.
Předkládá: pí Staňková

16. Návrh ke schválení plánu inventur na rok 2014 a ke jmenování členů hlavní inventarizační komise a členů dílčích inventarizačních komisí pro inventarizaci majetku a závazků MČ Praha 4.
Předkládá: tajemník

17. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

18. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.2014/0841/OHOS o technické podpoře mezi VITA software, s.r.o., sídlem Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, IČ: 61060631a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

19. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.2014/0842/OHOS ze dne 29.7.2014 o poskytování provozní podpory systému Proxio  mezi MARBES CONSULTING s.r.o., sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň, IČ: 25212079a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

20. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.2014/0840/OHOS ze dne 29.7.2014 o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM Klient-Aplikační server-SQL server (DC2) a jeho servisu  mezi DATACENTRUM systems & consulting, a. s., sídlem Písnická 30/13, 142 00 Praha 4-Kamýk, IČ: 25631721 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

21. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.2014/0843/OHOS ze dne 30.7.2014 o technické a systémové podpoře  mezi T-MAPY spol.s.r.o., sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové, IČ: 47451084 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

22. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.2014/0852/OHOS ze dne 31.7.2014 o provozování software iDES (legislativní maintenance) mezi TOM-computer, s.r.o., sídlem Sládkova 476/3, 170 00 Praha 7, IČ: 60465832  a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

23. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o podpoře č.2014/0864/OHOS ze dne 31.7.2014 mezi  ICZ a.s., sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle, IČ: 25145444 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

24. Návrh k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č.2014/0866/OHOS/51 ze dne 31.7.2014 o převodu práv k užití a poskytování podpory programového vybavení počítačového systému GINIS MC04 s Návrh GORDIC spol. s r.o., sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

25. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: starosta

26. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: starosta

27. Návrh na poskytnutí slevy 15% z nájemného na období od 1.1.2014 do doby odstranění závady pro nájemce bytů č.x,x , x a x v domě Krčská xx, Praha 4 katastrální území Krč, z důvodu zhoršené kvality bydlení.
Předkládá: starosta

28. Návrh k žádosti na poskytnutí slevy 15% z nájemného na období od 07.07.2014 do 31.08.2014 pro nájemce bytu paní I. M. a P. M. v domě č.p. x, ul. Jiskrova x, k. ú. Braník, z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem.
Předkládá: starosta

29. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 801 v domě čp. 988, V Zápolí č.or. 18, Praha 4, katastrální území Michle.
Předkládá: starosta

30. Návrh k pronájmu nebytové jednotky č. 761/501 v domě čp. 761, Podolská č.or. 112, Praha 4, katastrální území Podolí.
Předkládá: starosta

31. Návrh k pronájmu prostoru v domě čp. 43, Branická č.or. 55, Praha 4, katastrální území Braník.
Předkládá: starosta

32. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 882 m2 (Kulturní centrum Spořilov) umístěných v objektu č.p. 1402, Hlavní 141, katastrální území Záběhlice, Praha 4.
Předkládá: starosta

33. Návrh k pronájmu části pozemku parc.č. 557/2, ostatní plocha a pozemku par.č. 557/3, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou nebytového objektu bez č.p./č.e. (stavba pro výrobu a skladování), katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

34. Návrh ke schválení rozpočtových opatření za měsíc říjen, kterými se mění závazné ukazatele schváleného rozpočtu na rok 2014 a k úpravě finančního plánu.
Předkládá: starosta

35. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemků parc.č. 3026/2, parc. č. 3026/3 a parc.č. 3026/4 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: starosta

36. Návrh k zaujetí stanoviska Rady městské části Praha 4 k žádosti o pronájem části pozemku parcelní číslo 864/3 v katastrálním území Nusle.
Předkládá: starosta

37. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 ke směně pozemků v katastrálním území Chodov, Košíře, Krč, Malešice, Strašnice, Žižkov ve vlastnictví České pošty, s.p. za pozemky v katastrálním území Záběhlice, Žižkov, Košíře, Modřany, Vysočany ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: starosta

38. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 891/1 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: starosta

39. Návrh na prodej bytové jednotky č. 762/12 v domě č. p. 762, Dvorecké náměstí č.o. 6 na pozemku parc. č. 1267/1, k.ú. Podolí – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

40. Návrh k prodeji pozemku parc.č. 2268 se stavbou bez č.p./č.e. - garáže, vše katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta 
materiál na zastupitelstvo

41. Návrh k prodeji pozemků parc. č. 1986 a 1987, oba v katastrálním území Nusle.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

42. Návrh ke společnému prodeji pozemků parc. č. 2311 a parc. č. 2312 v katastrálním území Michle.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

43. Návrh k prominutí smluvní pokuty Družstvu Štúrova 543 v likvidaci, IČ: 251 40 680 za porušení povinnosti nevydat prohlášení vlastníka předmětné nemovitosti po dobu sedmi let ode dne vkladu práv - kupní smlouva č. 4119-320543/D ze dne 15. 6. 1998.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

44. Různé.

45. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Zajištění svahu a revitalizace fontány na náměstí generála Kutlvašra“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

46. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

47. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.: SML/2014/0872/OSIO ze dne 13.8. 2014 se společností KB STAV s.r.o., IČ: 2741892, Zelenohorská 489/2, 181 00 Praha 8, na provedení plnění veřejné zakázky pod názvem „Oprava sportoviště v areálu ZŠ Filosofská, P-4“, uzavřené na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 20R-979/2014 ze dne 23.7. 2014.
Předkládá: Ing. Bodenlos

48. Návrh k uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu uzavřené dne 30.6.1993, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem garážového stání č. 91 v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

49. Návrh k prodeji bytové jednotky 1418/13 v domě č. p. 1418, Nuselská č.o. 51  na pozemku parc.č. 492/1, k.ú. Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejím nájemcům.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

50. Návrh k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 236, Pod Vinohradem 4 na pozemku parc.č. 1443, k. ú. Braník – zařazený ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo
 

51. Návrh k prodeji bytové jednotky v domě č.p. 219, Údolní č. o. 47 na pozemku parc.č. 2234, k.ú. Braník – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu nájemci.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo
 

52. Návrh k uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2010/1387/OBYP/ZST ze dne 8.10.2010, ve znění dodatku č.1, se sdružením Občanské sdružení rodičů a přátel Polské školy v Praze, IČ: 7228 23 034 – Boleslavova 1/250, k.ú. Nusle.
Předkládá: starosta

53. Návrh k areálu OAZA.
Předkládá: starosta

54. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.2014/0867/OHOS ze dne  4.8. 2014 o poskytnutí maintenance McAfee mezi YOR SYSTEM, spol. s r.o., sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4-Chodov, IČ: 00174939 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.
Předkládá: tajemník

55. Návrh k výpovědi smlouvy č.2001/0957/SÚ/OSTA/ZSHO ze dne 16. 5 .2001 s O2 Czech republic,a.s., sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4, IČ:60193336.
Předkládá: tajemník

56. Návrh ke stanovení funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2015.
Předkládá: tajemník

57. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ Filosofská, objekt Jitřní, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

58. Návrh k vyhodnocení soutěže v kategorii ZŠ a MŠ v kompostování v rámci ekologické výchovy.
Předkládá: Ing. Bodenlos

59. Návrh k návrhu úprav v oblasti investičních výdajů rozpočtu Odboru životního prostředí a dopravy na rok 2014.
Předkládá: Ing. Bodenlos

60. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce úseku cyklostezky ve správě MČ Praha 4 v ulici Pálkařská“ dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 2.10.2014 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Předkládá: Ing. Bodenlos

61. Návrh k upuštění od dalšího vymáhání pohledávek.
Předkládá: pí Staňková

62. Návrh k záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 564, Vzdušná 8 a pozemku parc. č. 754/1 a 757/1, vše katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: starosta

63. Návrh k ukončení smlouvy č. SML/2014/0509/OSIO dohodou se společnostíEF SERVICES, U smíchovského hřbitova 14, Praha 5, IČ: 28196457, jejímž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka pro akci „Stavební úpravy v souvislosti se změnou užívání domů Táborská č. p. 372/36, 375/38, 377/42, 378/44 a 376/40, pozemku parc. č. 615/2 k.ú. Nusle, Praha 4“ a uzavření smlouvy o dílo na výkon technického dozoru stavebníka s obchodní společností: SUNCAD, s.r.o., se sídlem: Špotzova 6, Praha 6, 161 00, IČO: 266 89 707, DIČ: CZ266 89 707.
Předkládá: Ing. Bodenlos

64. Návrh k úpravě platu pana Bc. Jana Schneidera ředitele Zdravotnického zařízení městské části Praha 4.
Předkládá: pí Staňková

65. Návrh k návrhu Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria městské části Praha 4 na rok 2015.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

66. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 1052/15 s ucelenou částí objektu č.p. 1096, Horáčkova a části pozemku parc. č. 1052/91, vše katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta


Pavel Caldr,
v. r. starosta MČ Praha 4