Program 30. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 9. 10. 2013

P R O G R A M

30. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 9. 10. 2013 

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: starosta

2. Návrh o bytových případech ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: starosta

3. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: starosta

4. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: tajemník

5. Návrh k bytovým případům u bytů sociálních dle návrhu komise bytové politiky Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

6. Návrh k ukončení nájmu bytu výpovědí a k podání žaloby na vyklizení bytu.
Předkládá: starosta

7. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 762/8 na adrese Žateckých 762/6, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: starosta

8. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 798/11 na adrese 5. května 798/62, Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: starosta

9. Návrh na zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 1041/6 na adrese 5. května 1041/36 Praha 4 – Nusle, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném pozemku.
Předkládá: starosta

10. Návrh ke zveřejněnému záměru prodeje bytových jednotek č. 363/1 a 363/3 na adrese Na Zvoničce 363/5,  Praha 4 – Podolí, včetně ideálního spoluvlastnického podílu na společných částech domu a včetně ideálního podílu na zastavěném a souvisejícím pozemku.
Předkládá: starosta

11. Návrh k ukončení nájemních smluv na pronájem garáží, staveb bez čp/če, na pozemcích parc. č. 1921/3 a 1921/4 v ulici U Ledáren, vše katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta

12. Nárh k pronájmu garážových stání v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

13. Návrh k pronájmu garážového stání č. 11 v objektu č. p. 1683, ul. Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

14. Návrh k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 15.9.1993, ve znění pozdějších dodatků - pronájem garážového stání č. 68, Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

15. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 882 m2 (Kulturní centrum Spořilov) umístěných v objektu č.p. 1402, Hlavní 141, katastrální území Záběhlice, Praha 4 s občanským sdružením Gong o.s., se sídlem Opletalova 89, Řevnice, IČ: 285 58 570.
Předkládá: starosta

16. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o nájmu nebytové jednotky č. 2013/0315/OOM/STAR ze dne 17.4.2013 – budoucí pronájem nebytové jednotky č. 1278/801 v domě č.p. 1278, Na Dolinách 47, Praha 4, katastrální území Nusle, Praha 4, budoucímu nájemci – Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko PLATAN Praha 4, IČ: 40613593.
Předkládá: starosta

17. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o nájmu a o stavebních úpravách nebytových prostor č. 2013/0479/OOM/STAR ze dne 14.5.2013, ve znění dodatku č. 1, – budoucí pronájem nebytové jednotky č. 781/401 v čp. 781, Na Klaudiánce 19, Praha 4, katastrální území Podolí, společnosti Freeway production s. r. o., IČ 27256791.
Předkládá: starosta

18. Návrh ke zrušení usnesení č. 26R-1135/2013 ze dne 4.9.2013 a k pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 1683, ul. Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

19. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 1834/09/P/NAJE/OBYP/ZST ze dne 17.12.2009 s Mateřskou školou Mezivrší, IČ: 476 11 383 – Mezivrší 15/32, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta

20. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu č. 2010/1476/OBYP/ZST ze dne 1.11.2010, ve znění pozdějších dodatků se společností E System Praha s.r.o., IČ: 274 12 032.
Předkládá: starosta

21. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 1031/1 a 1032, oba v k. ú. Podolí.
Předkládá: starosta

22. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemku parc. č. 1264/14 a části pozemku parc. č. 1264/16 označené dle GP č. 2472-104/2013 jako pozemek parc. č. 1264/63, vše v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta

23. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku se Společenstvím vlastníků jednotek Podolí 816, 817, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: starosta

24. Návrh k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 1770/62 v k.ú. Podolí, ve prospěch společnosti BOHEMIATEL, s.r.o.
Předkládá: starosta

25. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku s Hurbanova 17, s.r.o., Hurbanova 1188, s.r.o. a Družstvem Hurbanova 1189/13, družstvo, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.
Předkládá: starosta

26. Návrh k vynětí pozemků z obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. HMP, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Předkládá: starosta

27. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se osvobozují od daně z nemovitostí nemovitosti dotčené živelní pohromou.
Předkládá: starosta

28. Návrh k uzavření dodatku č. 11 k mandátní smlouvě mezi městskou částí Praha 4 a společností 4-Majetková, a.s.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

29. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4  k doplněné žádosti o úplatný převod pozemků parc. č. 2869/204 a parc.č. 2869/203 oba v katastrálním území Krč ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: starosta

30. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod popř. pronájem pozemku parc. č. 906/57 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hlavního města Prahy.
Předkládá: starosta

31. Návrh ke schválení rozpočtových opatření, kterými se mění závazné ukazatele schváleného rozpočtu na rok 2013.
Předkládá: starosta

32. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k navržené úpravě územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy číslo U 1164 v katastrálním území Podolí. Navržená úprava číslo U 1164 v katastrálním území Podolí se týká části území vymezení ulicemi Sinkulova, Podolské schody a Ve Svahu.
Předkládá: Mgr. Mikunda

33. Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4  a Sportovním klubem Freetime Praha, občanské sdružení, na zajištění akce „Podpora činnosti sportovních center pro děti“.
Předkládá: pí Staňková
materiál byl stažen

34. Návrh k uzavření mandátní smlouvy se společností PFI s.r.o. (Prvního pluku 206/7, Praha 8, IČ: 27208389), na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Administrace veřejných zakázek – projekt OP LZZ - CZ.1.04/4.1.01/89.00027“.
Předkládá: Mgr. Píša

35. Návrh k  uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem JUDR. Jana Kopáčková (IČ: 40814441), na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Přípravu projektu a zpracování projektové žádosti - OP LZZ – mezinárodní spolupráce “.
Předkládá: Mgr. Píša

36. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností AQUA servis CZ s.r.o. na realizaci akce „ Oprava rozvodu plynu v bytovém domě Krčská 993,994, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

37. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností BYTOPRAV s.r.o. na realizaci akce „ Oprava bytu č.1,19 DPS M.Cibulkové 626/4 a odstranění vlhkosti v bytě č.1 Na Zvoničce 363, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

38. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke kupní smlouvě č.: SML/2013/0965/OSIO ze dne 13.9. 2013 se společností Space Plan, spol. s r.o., IČ: 61505463, se sídlem Bělehradská 347/54, 120 00 Praha 2, na provedení plnění veřejné zakázky pod názvem „Dodávka interiéru Branického divadla“, uzavřené na  základě usnesení Rady MČ Praha 4 č. 26R-1090/2013 ze dne 4.9. 2013.
Předkládá: Ing. Bodenlos

39. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2013/0880/OSIO ze dne 19. 8. 2013 uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 23R-986/2013 ze dne 6.  8. 2013 na změnu předmětu a ceny díla akce „Sanace vlhkosti v nebytovém prostoru v suterénu  bytového objektu Olbrachtova 1041/4, Praha 4, k. ú. Krč“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

40. Návrh k uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny mezi městskou částí Praha 4, organizacemi městskou částí Praha 4 zřízenými a Pražskou energetikou, a.s. č.: SML/2013/0207/OSIO  ze dne 7.3. 2013, uzavřené na základě usnesení Rady městské části Praha 4 č. 4R-125/2013 ze dne 6.2. 2013.
Předkládá: Ing. Bodenlos

41. Návrh k návrhu na zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Operační program Praha – pól růstu ČR“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

42. Návrh k návrhu na přijetí obecně závazné vyhlášky „O stanovení pravidel pro  pohyb psů na veřejném prostranství na území hlavního města Prahy“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

43. Návrh k rozhodnutí ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce spočívající v zateplení a opravě teras a balkónů na objektu Na Zvoničce 1030/13 („Zateplení a oprava  teras a balkónů objektu Na Zvoničce 1030/13, Praha 4, k.ú. Podolí“) zahájeném odesláním výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace.
Předkládá: Ing. Bodenlos

44. Návrh k prodeji pozemků parc. č. 2381/3 a 2381/10 v k. ú. Braník.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

45. Návrh ke společnému prodeji pozemku parc. č. 796 a částí pozemků parc. č. 773/61  a 773/62 nově označených dle GP 1278-13/2013 pro k. ú. Lhotka jako pozemky parc.č. 773/100 a 773/101, vše v k. ú. Lhotka.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

46. Návrh ke svěření pozemku parc. č. 2869/350 v katastrálním území Krč do správy městské části Praha 4.
Předkládá: starosta
materiál na 17. zastupitelstvo

47. Informace - určení nositelů odpovědí na interpelace, dotazy a náměty vznesených na 16. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 18. 9. 2013.

48. Různé.

49. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: starosta

50. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce cest v zeleni parku Na Topolce“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 5.8.2013 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.
Předkládá: Ing. Bodenlos

51. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou JETMAR a PARTNER s.r.o., Horolezecká 11, 102 00 Praha 10, IČ 62584944 na provedení víceprací a méněprací,   představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci „Oprava části střechy a odstranění havarijního stavu štítu průčelí  objektu Táborská 421/45, Praha 4 – k.ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

52. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem SMP CZ, a. s., Pobřežní 667/78, 186 00  Praha 8, IČ: 27195147 na  realizaci akce „Sanace vlhkosti suterénu v bytovém  objektu  Na Strži 408/8, Praha 4, k. ú. Krč“
Předkládá: Ing. Bodenlos   

53. Návrh k odpovědi na petici za zachování provozu HOSPICU MALOVICKÁ doručenou po doplnění dne 26. 9. 2013 na úřad městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

54. Návrh na výpověď nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru - jednotky č. 423/802 v nemovitosti čp. 423, Týmlova 2, Praha 4, katastrální území Michle, a odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu a  o stavebních úpravách nebytové jednotky č. 423/801 v čp. 423, Pod Stárkou 25, Praha 4, katastrální území Michle, uzavřené s J. S., IČ 10143807.
Předkládá: starosta

55. Návrh na poskytnutí slevy 20% z nájemného na období od 10.6.2013 do doby odstranění závady pro nájemce bytu č. x, v MŠ Na Lánech xx, Praha 4, paní M. K., z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem.
Předkládá: starosta

56. Návrh k udělení souhlasu k podnájmu nebytových prostor v objektu č.p. 420, Na Pankráci 54, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

57. Návrh k udělení souhlasu k podnájmu nebytových prostor v objektu č.p. 250, Boleslavova 1, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

58. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 804 v domě č. p. 428, ul. Marie Cibulkové 12, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

59. Návrh k pronájmu stavby – garáže bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. 1031, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

60. Návrh ke smluvním vztahům se společností  Vyšší odborná škola herecká, s.r.o., se sídlem Hadovitá 1023/7, Praha 4, k.ú. Michle, IČ: 256 05 593.
Předkládá: starosta

61. Návrh k udělení souhlasu společnosti Mirage Distribution, s.r.o., IČ 491 00 769, k podnájmu části nebytového prostoru č. 300 v nemovitosti čp. 285, Návršní č.or. 13, Praha 4, katastrální území Krč.
Předkládá: starosta

62. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2013/0771/OSIO ze dne 23.07.2013 se zhotovitelem DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o., IČ: 260 71 584, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Výměna 3. části oken objektu Křesomyslova 724/2, Praha 4, k.ú. Nusle – dodatečné stavební práce“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla a prodloužení doby provedení díla v souvislosti se zjištěným skutečným stavem nemovitosti, který si vyžádá provedení víceprací a ke snížení ceny díla o méně práce.
Předkládá: Ing. Bodenlos

63. Návrh k souhlasu s užitím znaku městské části Praha 4 v knize „Posázavský pacifik z Prahy do Čerčan a Dobříše na starých pohlednicích“ bezúplatně.
Předkládá: Ing. Bodenlos

64. Návrh k souhlasu s umístěním LED obrazovky na budově úřadu městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

65. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2013/0707/OSIO ze dne 10.7.2013 se zhotovitelem TEMEDORE s.r.o. na změnu předmětu díla a změnu ceny díla při realizaci akce „Objekt Sdružení 1080/2a, Praha 4, k.ú. Nusle – oprava hygienického  zařízení“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

66. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností TRUSTAV s.r.o. na realizaci akce „Výměna oken a dveří bytového objektu Viktorinova 1210/8 , Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

67. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ), vedeném v otevřeném řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby spočívající v provozování sběrného dvora v ulici Durychova v Praze 4 („Provozování sběrného dvora ve vlastnictví městské části Praha 4, v ulici Durychova v Praze 4, k.ú. Lhotka“), odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve věstníku veřejných zakázek.
Předkládá: Ing. Bodenlos

68. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s firmou TREPART s.r.o. Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4, IČ 259 17 838 na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci „Úprava zahrady a komunikace v areálu V Zápolí 1249, Praha 4, k.ú. Michle, parcelního čísla 1748/19“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

69. Návrh k zaujetí stanoviska Rady městské části Praha 4  k výrokům primátora hl.m. Prahy RNDr. Tomáše Hudečka PhD. o možném krachu Dopravního podniku hl.m. Prahy
Předkládá: Ing. Bodenlos

Pavel Caldr,
v.r. starosta MČ Praha 4