Program 30. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 29. 10. 2014

P R O G R A M

30. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 29. 10. 2014

1. Návrh k rozhodnutí o bytovém případu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: starosta

2.
Návrh k uzavření nájemní smlouvy v domě s pečovatelskou službou ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“,  a revokaci části usnesení dle přílohy usnesení.
Předkládá: starosta

3. Návrh k pronájmu volných bytů pro zaměstnance MČ P4 ve smyslu „Závazného  postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: tajemník

4. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: starosta

5. Návrh k žádosti na poskytnutí slevy 15% z nájemného na období od 21.8.2014 do doby odstranění závad, pro nájemce bytu paní D. P., v domě č.p. x, ul. Údolní x, k.ú. Braník, z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem.
Předkládá: starosta

6. Návrh k vyslovení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. x, v nemovitosti č.p. xx, Severní I. x, Praha 4, k.ú. Záběhlice - nájemce paní M. B..
Předkládá: starosta

7.
Návrh k uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy č. 2010/936/OBYP/ZST ze dne 24.6.2010, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem pozemku parc. č. 1951/7 se stavbou č.p. 1022, nebytových prostor v objektu č.p. 1023 a na pronájem pozemků parc. č. 1951/6, parc. č.  1951/8 a části pozemku parc. č. 1951/1 a parc. č. 1951/5, vše katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: starosta

8. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 805 v domě č. p. 323, ul. Nuselská 52 a části pozemku parc. č. 654, vše katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

9. Návrh ke snížení výše kauce a na změnu doby nájmu u pronájmu nebytového prostoru v  objektu č.p. 350, Táborská, katastrální území Nusle, Praha 4, společnosti Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické Praha 2, s.r.o., IČ: 256 38 530.
Předkládá: starosta

10.
Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 20R-929/2014 ze dne 23.7.2014 - zápis výhrady dle § 508 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník do katastru nemovitostí – Podolská 448, katastrální území Podolí, Praha 4.
Předkládá: starosta

11. Návrh k dodatkům k nájemní smlouvě, ke smlouvě o zajištění havarijní služby a ke smlouvě o zajištění provádění kontrol, revizí a technických prohlídek objektů se společností 4-Majetková, a.s., IČ: 284 77 456.
Předkládá: starosta

12. Návrh ke zrušení usnesení č.  25R-1210/2014 ze dne 17. 9. 2014.
Předkládá: starosta

13. Návrh k metodice pronájmu pozemků.
Předkládá: starosta

14. Návrh k uzavření dodatku k dohodě o ukončení smlouvy o nájmu č. 0379/98/NAJE/OSM/STAR uzavřené dne 8.4.1998, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem části pozemku parc. č. 140/55, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: starosta

15. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje id 58629827/59150963 pozemku parc. č. 1254/23 v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta

16. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje id 55/2162 pozemku parc. č. 1052/63 v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta

17. Návrh ke zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 49/1 v k. ú. Braník.
Předkládá: starosta

18. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 2896/1, zahrada, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: starosta

19. Návrh k zaujetí stanoviska Rady městské části Praha 4 k žádosti o výpůjčku pozemku parc.č. 1052/80 v katastrálním území Krč za účelem provedení stavebních úprav komunikace Milevská.
Předkládá: starosta

20. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k zveřejnění oznámení zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ke koncepci: „Aktualizace strategického plánu hlavního města Prahy 2014“.
Předkládá: Mgr. Mikunda

21. Návrh ke změně funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2014.
Předkládá: tajemník

22. Návrh k uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy č.2014/0939/OHOS uzavřené dne 8.9.2014 na dodávku a instalaci samoobslužné platební pokladny pro platby správních a místních poplatků pro Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 mezi  společností  CROSS Zlín, a.s., Hasičská 397,Louky, 763 02 Zlín , IČ: 60715286 a  městskou částí Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4, IČ:00063584
Předkládá: tajemník

23. Návrh k uzavření darovací smlouvy se členy Zastupitelstva MČ Praha 4, tameníkem Úřadu MČ Praha 4 v období 2010 - 2014 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.
Předkládá: tajemník

24. Návrh k přerušení provozu v mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4 ve dnech 29., 30., 31. 12. 2014 a 2. 1. 2015 z ekonomických a provozních důvodů s výjimkou Mateřské školy BoTa, Praha 4, Boleslavova 1a, která bude mít 2. 1. 2015 běžný provoz.
Předkládá: pí Staňková

25. Návrh k poskytnutí finanční odměny ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 v souvislosti s vyhlášením rozvojového programu Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014.
Předkládá: pí Staňková

26. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce na pozemku parc. č. 2848/279 v k. ú. Záběhlice, s názvem „Výměna oken v objektu Hlavní č. p. 2930/114, Praha 4 - Záběhlice“ se zhotovitelem IM – stav Praha s.r.o., IČ: 264 65 728, se sídlem Zenklova 22/56, Praha 8, PSČ 180 00.
Předkládá: Ing. Bodenlos

27.
Návrh na prodej pozemku parc.č. 2108 (zastav. plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 1068, pozemku parc.č. 2109/1 (zahrada) a pozemku parc.č. 2109/4 (zahrada) vše katastrální území  Michle, Na Novině 14, Praha 4- Michle.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

28. Návrh na prodej pozemku parc.č. 1300 (zastav. plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 363, pozemku parc.č. 1301 (zahrada) vše katastrální území  Podolí, Na Zvoničce 5, Praha 4- Podolí.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

29. Návrh k prodeji id. 538/5500 pozemku parc. č. 1770/58 v k. ú. Podolí.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

30. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1229/2 v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

31. Návrh ke stanovení výše měsíční odměny a ke stanovení výše náhrady ušlého výdělku pro rok 2015 neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník
materiál na zastupitelstvo

32. Různé.

33. Návrh k ukončení nájmu bytu výpovědí a k podání žaloby na vyklizení bytu.
Předkládá: starosta

34. Návrh na  poskytnutí slevy 10% z nájemného na období od 1.10.2014 do doby odstranění závady pro nájemce bytu č. x v domě č.p. xx,  Hoffmannova x, Praha 4, k.ú. Podolí, pana S. V., z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem.
Předkládá: starosta

35. Návrh k vyslovení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. x, v nemovitosti č. p. xx, Krčská xx, Praha 4, katastrální území. Krč - nájemce MUDr. M. H.
Předkládá: starosta

36. Návrh k vyslovení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. x, v nemovitosti č.p. xx, Antala Staška xx, Praha 4, k.ú. Krč - nájemce Mgr. D. Š.
Předkládá: starosta

37. Návrh k vyslovení souhlasu se změnou prohlášení vlastníka budovy č. p. 1171, katastrální území Krč.
Předkládá: starosta

38. Návrh k ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 24. 3. 1997, ve znění dodatků č. 1 až 3, s K. K. na pronájem nebytového prostoru č. xx v domě č. p. xx, ul. Nuselská x, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

39. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/0080/OOM/STAR ze dne 5.2.2014 se společností Centrum RehaMed, s.r.o., IČ: 256 95 576 - pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1402, Nad Malým mýtem 2 a pozemku parc. č. 1794/1, vše katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta

40. Návrh k prominutí nájemného sdružení LETITIA - SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCI A OBNOVU BRANICKÉHO DIVADLA, IČ: 457 01 831 za pronájem objektu Branická 411/63, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta

41. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: starosta

42. Návrh ke schválení rozpočtových opatření za měsíc říjen, kterými se mění závazné ukazatele schváleného rozpočtu na rok 2014.
Předkládá: starosta

43. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos
materiál byl stažen

44. Návrh ke stanovení výše platů ředitelů základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 s účinností od 1.11.2014
Předkládá: pí Staňková

45. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/1153/OSIO ze dne 22. 10. 2014 se zhotovitelem Sport – Technik Bohemia s.r.o., IČ: 496 18 555, se sídlem Praha 8, Sokolovská 126/40, PSČ 186 00, na změnu rozsahu předmětu díla a snížení ceny za dílo při realizaci akce s názvem „Oplocení veřejného sportoviště v souběhu ulic Vzdušná a Na Rovinách, Praha 4 – Lhotka“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

46. Návrh k výběru zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „BOZP- snížení energetické náročnosti školských objektů, Praha 4“
Předkládá: Mgr. Píša

47. Návrh k pronájmu volného bytu pro zaměstnance MČ P4 ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: tajemník

Pavel Caldr,
v. r. starosta MČ Praha 4