Program 3. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 10. 12. 2014

P R O G R A M

3. zasedání nové Rady MČ Praha 4 dne 10. 12. 2014

1. Návrh ke zřízení komisí Rady městské části Praha 4 a ke jmenování jejich předsedů a členů.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

2. Návrh k uzavření dodatku č. 6 k nájemní smlouvě č. 2013/1023/OOM/STAR ze dne 30. 9. 2013, ve znění pozdějších dodatků, se společností V.L.2001, s.r.o., IČ: 281 91 048 – nebytové prostory v objektu č.p. 1013, Novodvorská 151, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: starosta

3. Návrh k uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o nájmu č. 2003/1280/OKT/NAJE/STAR ze dne 24.  10. 2003, ve znění pozdějších dodatků, se společností ROVE s.r.o., IČ: 289 42 451 - nebytové prostory v objektu č.p. 1013, Novodvorská 151, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: starosta

4. Návrh ke změně funkčního Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2015.
Předkládá: tajemník

5. Návrh ke jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na ředitele Základní školy a Mateřské školy, Praha 4, Ohradní 49.
Předkládá: Mgr. Kotvová

6. Návrh k rozhodnutí uzavřít smlouvu o provozu a údržbě veřejného osvětlení Č.  3/0574/2014  /U mezi městskou částí Praha 4 a společností ELTODO-CITELUM, s.r.o.
Předkládá: Mgr. Jan Petr

7. Různé

8. Návrh na  poskytnutí slevy 15% z nájemného na období od 1.11.2014 do doby odstranění závady pro nájemce bytu č. x v domě č.p. xx,  Krčská xx, Praha 4, k.ú. Krč, paní M. S. z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem.
Předkládá: starosta

9. Návrh k žádosti o poskytnutí slevy z nájemného na období leden až březen 2014 pro nájemce bytu č. xx v domě Krčská 993/57, Praha 4, a pro nájemce bytu č. x v domě Krčská 994/55, Praha 4, z důvodu zhoršené kvality bydlení. 
Předkládá: starosta

10. Návrh k návrhu na uzavření Dohody o narovnání sporných práv a závazků s D. N., bytem ulice tř. 5.května čp. xx, Praha 4 – kat. území Nusle.
Předkládá: starosta

11. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 140 v domě č. p. 140, ul. Čestmírova 12, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

12. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 401 v domě č. p. 303, ul. Vlastislavova 3, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

13. Návrh ke změně doby nájmu a k uzavření smlouvy o stavebních úpravách nebytového prostoru č. 301 (jednotky č. 798/301) v domě č. p. 798, ul. 5. května 62, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

14. Návrh na poskytnutí slevy 50% z nájemného na období od 1.1.2015 do doby uhrazení nákladů vynaložených na úpravu nebytového prostoru č. xx v čp. xx, Jivenská xx, Praha 4, katastrální území Michle, pro nájemce K. P., IČ 88019926, z důvodu vynaložení mimořádných nákladů nezaviněných nájemcem.
Předkládá: starosta

15. Návrh k žádosti spol. GARRY AV, s.r.o., IČ 25761439, o poskytnutí slevy nájemného za nebytovou jednotku č. 46/303 v domě čp. 46, Podolské nábř. 20, Praha 4, katastrální území Podolí.
Předkládá: starosta

16. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2010/855/OBYP/ZST ze dne 14.6.2010 s Michalem Vavrečkou, IČ: 637 14 582 – nebytové prostory v objektu č.p. 1223, Vikova 4, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

17. Návrh ke zrušení usnesení č. 25R-1198/2014 ze dne 17. 9. 2014 a k nájemnímu vztahu na základě nájemní smlouvy č. 2003/0027/OBF uzavřené dne 20. 1. 2003, ve znění dodatků č. 1 až 4, se společností TOP-DEALERS, s.r.o., IČ: 64939197 na pronájem prostoru č. 802 (jednotky č. 318/802) v domě č. p. 318, ul. Nuselská 6, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

18. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje části pozemku parc. č. 234/2 a části pozemku parc. č. 236 v k. ú. Michle.
Předkládá: starosta

19. Návrh k pronájmu části pozemku parc. č. 2896/1, zahrada, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: starosta

20. Návrh ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k tíži pozemku parc. č. 310/112 v k. ú. Michle ve prospěch společnosti OPAL REAL, spol. s r. o.
Předkládá: starosta

21. Návrh k dodatkům k nájemní smlouvě, ke smlouvě o zajištění havarijní služby a ke smlouvě o zajištění provádění kontrol, revizí a technických prohlídek objektů se společností 4-Majetková, a.s., IČ: 284 77 456.
Předkládá: starosta

22. Návrh k prodeji bytové jednotky v domě č. p. 727, Adamovská č.o. 5,  k. ú. Michle jejímu nájemci.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

23. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/0969/OSIO ze dne 15. 9.  2014 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,  a na základě  usnesení Rady MČ Praha 4 č. 24R-1181/2014 ze dne  3. 9. 2014 na změnu předmětu díla a doby zhotovení díla „Výměna oken a dveří v bytovém objektu Vlastislavova 303/3, Praha 4, k. ú. Nusle“.
Předkládá: Mgr. Petr

24. Návrh k petici č. P8/2014 za zvýšení přehlednosti silničního provozu v těsné blízkosti ZŠ Filosofská, objekt Jitřní.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

25. Návrh k postupu městské části Praha 4 v dosud nevyřešených případech užívání pozemků pod privatizovanými bytovými domy a pozemků souvisejících.
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

26. Návrh k volbě člena dozorčí rady společnosti 4-Majetková, a.s. se sídlem Jílovská 1148/14, IČ 284 77 456, Praha 4, ke schválení smlouvy o výkonu funkce a ke stanovení měsíční odměny zvoleného člena dozorčí rady této společnosti.
Předkládá: starosta

27. Návrh k odvolání a volbě členů dozorčí rady společnosti 4-Energetická, a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 350/32, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901, ke schválení smlouvy o výkonu funkce a ke stanovení měsíční odměny zvoleným členům dozorčí rady této společnosti.
Předkládá: starosta

Vytisknout