Program 29. mimořádného zasedání Rady městské části Praha 4 dne 23. 10. 2014

P R O G R A M 

29. mimořádné zasedání Rady MČ Praha 4 dne 23. 10. 2014

1. Návrh k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem SPS engineering, s.r.o., Jana Masaryka 22, 120 00 Praha 2, IČ: 45798851 na provedení více a méně prací veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Výměna 4. části oken a stavební opravy a nátěry 1. etapy fasád v komplexním rozsahu objektu Křesomyslova 724/2, Praha 4 – k. ú. Nusle“.
Předkládá: Ing. Bodenlos

Ing. Jiří Bodenlos
zástupce starosty MČ Praha 4