Program 27. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 1. 10. 2014

P R O G R A M 

27. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 1. 10. 2014

1. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.
Předkládá: starosta


2. Návrh k bytovým případům u bytů sociálních dle zápisu komise bytové politiky Rady městské části Praha 4
.
Předkládá: starosta


3. Návrh k uzavření nájemních smluv o nájmu volných bytů v domech s pečovatelskou službou ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“, přijetí účelově určených peněžitých darů, k uzavření darovacích smluv a revokací části usnesení dle přílohy tohoto usnesení.

Předkládá: starosta


4. Návrh o bytovém případu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ v objektech základních a mateřských škol.

Předkládá: starosta


5. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.

Předkládá: starosta


6. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o stavebních úpravách 2014/0362/OO/STAR bytové jednotky č. x, ul. Na Bitevní pláni č.p. xx, č. or. 15, k.ú. Nusle, Praha 4, uzavřené dne 6.5.2014 s paní Mgr. M. Ř.

Předkládá: starosta


7. Návrh k žádosti na poskytnutí slevy 15% z nájemného na období od 01.01.2014 do 30.09.2014 pro nájemce bytu pana R. R., v domě č.p. xx, ul. Sládkovičova x, k.ú. Krč, z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem.

Předkládá: starosta


8. Návrh na poskytnutí slevy z nájemného za období od 25. 8. 2014 do 5. 9. 2014 pro M. N., IČ: 61043443, nájemce nebytové jednotky č. xxv domě čp. 21, Michelská 61, Praha 4, katastrální území Michle, z důvodu rekonstrukce vodovodních a kanalizačních stoupaček.

Předkládá: starosta


9. Návrh k odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu a o stavebních úpravách nebytových prostor – jednotky – č. 1486/805 v domě č. p. 1486, ul. Horní 7, katastrální území Nusle, Praha 4, uzavřené dne 1. 4. 2014 se společností PRVNÍ VLTAVSKÁ, s.r.o., IČ: 27657205.

Předkládá: starosta


10. Návrh ke snížení ceny nájemného za  pronájem garážového stání č. 81 a 98 v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta


11. Návrh k udělení souhlasu Konzervatoři Duncan centre, Praha 4, Branická 41, IČ: 496 26 655 na provedení stavebních úprav v objektu č.p. 145, Branická 41, katastrální území Braník, Praha 4.

Předkládá: starosta


12. Návrh ke zrušeníusnesení Rady městské části Praha 4 č. 6R-268/2014 ze dne 12.3.2014 ve věci rozhodnutí o uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 2848/385 v k.ú. Záběhlice o ploše 20m², pod kontejnerovým stáním v ulici Senohrabská/Choceradská, Praha 4-Spořilov.
Předkládá: starosta


13. Návrh k pronájmu pozemků parc. č. 1921/22 a id 1/39 parc.č. 1921/41 vše katastrální území Braník, Ing. O. G.

Předkládá: starosta


14. Návrh
k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku s Bytovým družstvem Pujmanové l2/l552, Družstvem Pujmanové 1553/14, D 1554 spol. s r.o., Společenstvím vlastníků Pujmanové 1555 a Bytovým družstvem M. Pujmanové 1556, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.

Předkládá: starosta


15. Návrh
k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem SIGMARSIX s. r. o., Malešická 2823/20a, 130 00 Praha 3, IČ: 28350529 na realizaci akce “Instalace nového osobního výtahu v bytovém objektu Boleslavova 415/42,  Praha 4, k. ú. Nusle“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


16. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce na pozemku parc. č. 773/25 v k. ú. Lhotka, s názvem „Oplocení veřejného sportoviště v souběhu ulic Vzdušná a Na Rovinách, Praha 4 - Lhotka“ se zhotovitelem Sport – Technik Bohemia s.r.o., IČ: 496 18 555, se sídlem Praha 8, Sokolovská 126/40, PSČ 186 00.

Předkládá: Ing. Bodenlos


17. Návrh k úpravě platů vedoucích odborů Úřadu  městské části Prahy 4 a internímu auditorovi Úřadu městské části Praha 4: JUDr. Pavla Šimiceho – vedoucího OPR, Ing. Hany Englové – vedoucí OKAT, Ing. Henriety Stelmachové – vedoucí OFS, Radovana Vaška – vedoucího OOM, Ing. Josefa Jahody – vedoucího OSIO, Mgr. Věry Rožkové – vedoucí OSOC, Mgr. Jany Ságlové – vedoucí OŠK, Michaela Kříže – vedoucího OPM, Ing. Miloslavy Soukupové – vedoucí OHOS, Ing. Tomáše Smrčka – vedoucího OSA, Ing. Pavly Melšové – vedoucí OŽ, Jaroslavy Kulasové – vedoucí OK, Ing. Evy Kotasové – OST, Jaroslava Vodáka – vedoucího OŽPAD, Mgr. Daniely Kazdové – vedoucí OKAS, Bc. Věry Belušíkové – interního auditora ÚMČ Praha 4

Předkládá: tajemník


18. Návrh ke změně zápisu Základní školy, Praha 4, Nedvědovo náměstí 140 v rejstříku škol a školských zařízení, z důvodu zvýšení kapacity školského zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družiny, dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  s účinností od 1.9.2015.

Předkládá: pí Staňková


19. Návrh k prodeji pozemků parc. č. 61/3, 61/23 a spoluvlastnického podílu id. ½ parc. č. 61/16, vše v k. ú. Podolí

Předkládá: starosta
materiál na zastupitelsvo


20. Různé.


21. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností Private construction s.r.o. na realizaci akce “Oprava bytu č.2,5 Štúrova 541/37, Praha 4“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


22. Návrh
k  uzavření smlouvy o  dílo se  společností ARCHDYNAMIC s.r.o.  na zhotovení  projektové dokumentace a dodávky souvisejících  prací pro akci: „ZŠ Filosofská 1166/3,  Praha 4, k.ú. Braník – rekonstrukce školní kuchyně“.
Předkládá: Ing. Bodenlos


23. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/0854/OSIO ze dne 13. 8. 2014 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě  usnesení Rady MČ Praha 4 č. 20R-989/2014 ze dne  23. 7. 2014 na změnu předmětu a ceny díla akce „Výměna oken a dveří v nebytovém objektu Nad Malým mýtem 1402/2, Praha 4, k. ú. Braník“.
Předkládá: Ing. Bodenlos


24. Návrh ke stanovení výše mimořádných odměn Miloši Hájkovi, řediteli Ústavu sociálních služeb v Praze 4 a Bc. Janu Schneiderovi, řediteli Zdravotnického zařízení městské části Praha 4.

Předkládá: starosta


25. Návrh k dalšímu postupu v soudních sporech o zaplacení výnosů z nakládání s nemovitostmi.

Předkládá: starosta


26. Návrh k ukončení nájemní smlouvy č. 2013/0684/OOM/STAR, ze dne 3.7.2013, se společností GASSEL, s r.o., IČ: 247 76 629, na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4.

Předkládá: starosta


27. Návrh k ukončení nájemní smlouvy uzavřené se společností Iweryola plus, s.r.o., IČ 24785377, na pronájem nebytové jednotky v domě čp. 46, Podolské nábřeží č.or. 20, Praha 4, katastrální území Podolí, a k novému pronájmu této nebytové jednotky společnosti MAXXCATERING s.r.o., IČ 03276805.

Předkládá: starosta


28. Návrh k ukončení nájemní smlouvy, ve znění dodatků č. 1 a 2, uzavřené se společností Iweryola plus, s.r.o., IČ 24785377, na pronájem nebytové jednotky č. 513/802 v domě čp. 513, Nuselská č.or. 76, Praha 4, katastrální území Michle, a k novému pronájmu této nebytové jednotky společnosti MAXXCATERING s.r.o., IČ 03276805.

Předkládá: starosta


29. Návrh k uzavření kupní smlouvy na dodávku HW a SW vybavení a instalaci skenovacího pracoviště IS RŽP pro živnostenský odbor Úřadu městské části Praha 4 mezi  ICZ a.s.., sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4-Nusle, IČ: 25145444 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.

Předkládá: tajemník


30. Návrh k uzavření kupní smlouvy na dodávku na dodávku velkoformátového kopírovacího stroje RICOH MP W5100 pro odd. správního archivu OKAT Úřadu městské části Praha 4 mezi  IMPROMAT CZ spol. s r.o., sídlem U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4, IČ: 48117820 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.

Předkládá: tajemník


31. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.2014/0866/OHOS ze dne 31.7.2014 o převodu práv k užití a poskytování podpory programového vybavení počítačového systému GINIS MC04 s GORDIC spol. s r.o., sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ: 47903783 a městskou částí Praha 4, sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4, IČ:00063584.

Předkládá: tajemník


32. Návrh k uzavření smlouvy o reklamě a propagaci mezi městskou částí Praha 4 a společností Constructing s.r.o., se sídlem: Františka Diviše 1437/54N, 104 00 Praha 10 – Uhříněves, IČ: 24282375.

Předkládá: starosta


33. Návrh k uzavření kupní smlouvy ke koupi kalendářů MČ Praha 4 „Čestní občané“, podepsaných čestnými občany.

Předkládá: starosta


34. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Petrem Křtěnem na realizaci akce  „Objekt Jitřní 185, Praha 4, k.ú. Hodkovičky - rekonstrukce oplocení tenisových kurtů“
.
Předkládá: Ing. Bodenlos


35. Návrh k  návrhu nájemce uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/1092/OOM/STAR ze dne 26.9. 2014 se společností Zemský pivovar, s.r.o., IČ: 020 40 344 – nemovitosti Branický dvůr, katastrální území Braník, Praha 4.

Předkládá: starosta


36. Návrh k odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu a o stavebních úpravách nebytových prostor – kanceláří – v  objektu č.p. 1683, Na Strži 40, katastrální území Krč, Praha 4, uzavřené dne 25. 11. 2013 se společností Stomatologie Macko s.r.o., IČ: 287 49 600.

Předkládá: starosta


37. Návrh ke zrušení usnesení RMČ Praha 4 č. 20R-909/2014 ze dne 23.7.2014 - k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 1594, Hvězdova 19, katastrální území Nusle, Praha 4
Předkládá: starosta
materiál byl stažen


38. Návrh k pronájmu volného bytu v domě s pečovatelskou službou ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4.

Předkládá: starosta


39. Návrh
k rozhodnutí o bytovém případu.

Předkládá: tajemník


40. Návrh ke změně funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2014.

Předkládá: tajemník
materiál byl stažen


41. Návrh na udělení ocenění strážníků Městské policie hl. m. Prahy, Obvodního ředitelství Praha 4 za mimořádně záslužný čin.

Předkládá: Bc. Michková


42. Návrh na udělení ocenění policistů Oddělení hlídkové služby Obvodního ředitelství policie Praha IV za příkladné plnění služebních úkolů a povinností.

Předkládá: Bc. Michková


43. Návrh ke změně doby nájmu pozemku parc. č. 2612/25 se stavbou č.p. 1147, Údolní 73, vše katastrální území Braník, Praha 4.

Předkládá: starosta


44. Návrh k udělení dodatečného souhlasu společnosti V.L.2001 s.r.o., IČ: 281 91 048  s provedením oprav nad rámec drobných oprav a obvyklé údržby – Novodvorská 1013/151, katastrální území Lhotka, Praha 4.

Předkládá: starosta


45. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností STAVKZPARKING spol. s r.o. na realizaci akce “Oprava bytu č.5 Nuselská 323/52, Praha 4“
.
Předkládá: Ing. Bodenlos


46. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/0897/OSIO ze dne 13. 8. 2014 se zhotovitelem ARTEA CZ a.s., IČ 264 63 326, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce střechy, výměna oken v 1. etapě a oprava elektroinstalace v objektu ZŠ Nedvědovo nám. 140, Praha 4 - dodatečné stavební práce“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla a prodloužení doby provedení díla, spočívající v provedení dodatečných stavební prací na základě zjištění skutečného technického stavu rekonstruované nemovitosti
.

Předkládá: Ing. Bodenlos


47. Návrh
k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/0766/OSIO ze dne 9. 7. 2014 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,  a na základě  usnesení Rady MČ Praha 4 č. 17R-827/2014 ze dne  25. 6. 2014 na změnu předmětu, ceny díla a doby zhotovení díla „Výměna oken a dveří v bytovém objektu Táborská 614/12, Praha 4, k. ú. Nusle“
.
Předkládá: Ing. Bodenlos


48. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/0207/OSIO ze dne 2. 4. 2014 se zhotovitelem sdružení „PKS stavby a.s. – BAU plus, a.s.“, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „
Stavební úpravy domů Táborská 376/40 a 1691/32, pozemku parc. č. 615/2 k.ú. Nusle, stavební úpravy v souvislosti se změnou užívání domů Táborská ulice č. 372/36, 375/38, 377/42 a 378/44 – dodatečné stavební práce“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla, spočívající v provedení dodatečných stavební prací a současně s tím nebudou provedeny některé stavební práce, na základě zjištění skutečného technického stavu rekonstruovaných nemovitostí.

Předkládá: Ing. Bodenlos


49. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Demolice zídek a rekultivace plochy v ulici Jílovská“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 21.8.2014 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace
.
Předkládá: Ing. Bodenlos


50. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Rekonstrukce sportoviště v ulici Ledařská“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 12.8.2014 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Předkládá: Ing. Bodenlos


51. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Údržba vybraných úseků cyklostezky na území MČ Praha 4“, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zahájeném dne 18.8.2014 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Předkládá: Ing. Bodenlos


52. Návrh ke schválení rozpočtových opatření za měsíc srpen a září, kterými se mění závazné ukazatele schváleného rozpočtu na rok 2014.

Předkládá: starosta


53. Návrh k úpravě požadavků na splnění kvalifikace a k úpravě obchodních podmínek v rámci zadávacího řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby, spočívající ve zřízení a provozování datových okruhů a internetových přípojek pro jednotlivá pracoviště Úřadu městské části Praha 4 („Zřízení a provozování datových okruhů a internetových přípojek pro Úřad městské části Praha 4“), zahájeného odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dne 22. 9. 2014.

Předkládá: Mgr. Píša


54. Návrh ke jmenování komise na otevírání obálek a hodnotící komise na grantové projekty „Snížení energetické náročnosti objektů MŠ Trojlístek, Praha 4“, „Snížení energetické náročnosti objektů MŠ 4 Pastelky, Praha 4“, „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Plamínková, Praha 4“, „Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Na Chodovci, Praha 4“
.
Předkládá: Mgr. Píša


55. Návrh
k rozhodnutí v zadávacím řízení, vedeném ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na zadání veřejné zakázky na stavební práce, spočívající ve snížení energetické náročnosti objektů MŠ Trojlístek, Praha 4
.
Předkládá: Mgr. Píša


56. Návrh k uzavření smluvních vztahů se společností PORG – gymnázium a základní škola, o.p.s., IČ: 256 98 117 – nemovitosti Jánošíkova, katastrální území Krč, Praha 4
.
Předkládá: starosta

Pavel Caldr,
v. r. starosta MČ Praha 4