Program 24. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 3. 9. 2014

P R O G R A M 

24. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 3. 9. 2014

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.
Předkládá: starosta

2. Návrh k pronájmu bytu ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve  vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“, k rozhodnutí o  bytových případech v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: starosta


3. Návrhk uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“.

Předkládá: starosta


4. Návrh k bytovým případům u bytů sociálních dle návrhu komise bytové politiky Rady městské části Praha 4.

Předkládá: starosta


5. Návrh k rozhodnutí o bytových případech.

Předkládá: starosta

6. Návrh k žádosti nájemce bytu č. x, v nemovitosti č.p. xx, Na Jezerce x, Praha 4, k.ú. Nusle, o vypořádání finančních nákladů za výměnu okna.

Předkládá: starosta


7. Návrh k rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení, vedeného ve zjednodušeném podlimitním řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na služby, spočívající zajištění nepřetržité havarijní služby pro bytové a nebytové objekty MČ Praha 4 („Zajištění havarijní služby městské části Praha 4“), zahájeného dne 28. 7. 2014 odesláním výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

Předkládá: starosta


8. Návrh k uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o smlouvě budoucí o nájmu a o stavebních úpravách nebytových prostor č. 2013/0479/OOM/STAR ze dne 14.5.2013 – budoucí pronájem nebytové jednotky č. 781/401 v č.p. 781, Na Klaudiánce 19, Praha 4, katastrální území Podolí, společnosti Freeway production s.r.o., IČ 27256791.

Předkládá: starosta


9. Návrh k ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 14. 12. 2000, ve znění dodatků č. 1 a 2, s nájemcem IN-spirace s.r.o., IČ: 26424401, na pronájem nebytového prostoru č. 140 v domě č. p. 140, ul. Čestmírova 12, katastrální území Nusle, Praha 4
.
Předkládá: starosta


10. Návrh k pronájmu pozemků parc. č. 1921/12, parc. č. 1921/16 a id 2/39 parc.č. 1921/41 vše k. ú. Braník, společnosti Etrusk s.r.o.

Předkládá: starosta


11. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 2305/3 v k. ú. Krč, J. K.

Předkládá: starosta


12. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje id. 538/5500 pozemku parc. č. 1770/58 v k. ú. Podolí

Předkládá: starosta


13. Návrh ke zveřejnění záměru společného prodeje pozemků parc. č. 1588/3, 1588/4, 1588/5 a části pozemku parc. č. 1588/2 označené dle GP č. 2569-27/2014 jako pozemek parc. č. 1588/116, vše v k. ú. Krč.

Předkládá: starosta


14. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 3235/1 v katastrálním území Krč ve vlastnictví hlavního města Prahy
.
Předkládá starosta
materiál byl stažen


15. Návrh k uplatnění ústavní stížnosti do usnesení Městského soudu v Praze č.j. 13Co 372/2013-338 ze dne 18.dubna 2014 – žalující Státní pozemkový úřad
.
Předkládá: starosta


16. Návrh ke zrušení usnesení části usnesení RMČ Praha 4 č. 17R-797/2014 ze dne 25.6.2014, týkající se souhlasu MČ Praha 4 jako člena Společenství vlastníků jednotek Michelská 21/61, Praha 4, k.ú. Michle, s realizací revitalizace domu Michelská 21/61, Praha 4 – Michle
.
Předkládá: starosta


17. Návrh ke jmenování některých členů školských rad.

Předkládá: Staňková


18. Návrh ke změně zápisu Mateřské školy, Praha 4, Přímětická 1247 v rejstříku škol a školských zařízení z důvodu zvýšení kapacity mateřské školy, školského zařízení školní jídelna a  zřízení dalšího místa poskytování vzdělávání nebo školských služeb dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 9. 2015.

Předkládá: Staňková


19. Návrh k uzavření smlouvy o pomoci při materiálně technickém zabezpečení voleb do  Zastupitelstva MČ Praha 4 a Zastupitelstva hl. m. Prahy dne 10.-11.10.2014 se  subjekty uvedenými v příloze č.2 a č.3.

Předkládá: tajemník


20. Návrh k uzavření smlouvy o zabezpečení konání voleb do Zastupitelstva MČ Praha 4 a  Zastupitelstva hl.m.Prahyse Základní školou a Mateřskou školou se sídlem Mendíků 1/100, Praha 4.

Předkládá: tajemník


21. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu věcí movitých se společností TPC spol. s r. o., se sídlem Průmyslová 1137, Jičín, IČ: 25257129 pro zabezpečení voleb do Zastupitelstva MČ Praha 4 a  Zastupitelstva hl.m.Prahy.

Předkládá: tajemník


22. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 568/4 v k.ú. Podolí.

Předkládá: starosta
materiál pro zastupitelstvo


23. Návrh ke svěření pozemku parc.č. 96/36 v katastrálním území Michle do správy městské části Praha 4.

Předkládá starosta
materiál pro zastupitelstvo


24. Návrh ke zvolení přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4.

Předkládá: starosta
materiál pro zastupitelstvo


25. Různé.

26. Návrh na zrušení části usnesení č. 17R-840/2014 ze dne 25. 6. 2014 ve věci pohledávky ve výši 19 500 Kč za pronájem nebytového prostoru č. 401 v domě čp. 241, Podolská 23, Praha 4, katastrální území Podolí.

Předkládá: starosta


27. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku s „Bytovým družstvem Vavřenova 1141“, Bytovým družstvem Vavřenova 1142/30 a Společenstvím vlastníků jednotek Vavřenova 1143/28, ve věci revitalizace stanoviště kontejnerů.

Předkládá: starosta


28. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2457 v katastrálním území Nusle.

Předkládá: starosta


29. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1987 a 1986, oba v k.ú. Nusle.

Předkládá: starosta


30. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/0274/OSIO ze dne 28. 4. 2014 se zhotovitelem VW WACHAL a.s., IČ 255 67 225, na základě zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Relaxační centrum Kosmos – stavební úpravy a změna užívání části stavby č.p. 1013, k.ú. Lhotka, Praha 4 - dodatečné stavební práce“ podle § 34 (jednací řízení bez uveřejnění) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zvýšení celkové ceny díla a prodloužení doby provedení díla, spočívající v založení nových vestavěných konstrukcí ve stávajícím objektu na sloupech tryskové injektáže a v úpravě způsobu provedení bourání nosných železobetonových konstrukcí.

Předkládá: Ing. Bodenlos


31. Návrh
k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. SML/2014/0504/OSIO ze dne 3.6.2014 uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady MČ Praha 4 č.13R-643/2014 ze dne 21.5.2014 pro akci „ Sanace suterénu bytového objektu Pelhřimovská 1033/5, Praha 4.
Předkládá: Ing. Bodenlos


32. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/0808/OSIO ze dne 10. 7. 2014 se zhotovitelem Petr Dubský, IČ: 463 60 841, se sídlem U Cukrovaru 1080, Kralupy nad Vltavou, PSČ 278 01, na rozšíření předmětu díla,  změnu ceny díla a změnu doby zhotovení díla při realizaci akce s názvem „Provedení výměny osvětlovacích těles ve vybraných prostorách ZŠ Jeremenkova 1003, Praha 4 - Braník“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


33. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/0704/OSIO ze dne 23.6.2014 se zhotovitelem  SPS engineering, s.r.o. na změnu předmětu díla, změnu ceny díla a změnu doby zhotovení díla při realizaci akce „Objekt Ohradní 1367, Praha 4, k.ú. Michle – rekonstrukce školní kuchyně“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


34. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/0650/OSIO ze dne 20.6.2014 se zhotovitelem  REKONSTA s.r.o. na změnu předmětu díla, změnu ceny díla a změnu doby zhotovení díla při realizaci akce „Objekt Školní 700/5, Praha 4, k.ú. Braník – oprava sociálního zařízení ve 2. patře objektu“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


35. Návrh
k uzavření smlouvy o dílo se společností Belario s.r.o. na realizaci akce“Oprava bytu č.7 - Branická 43/55, Praha 4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos


36. Návrh ke schválení smlouvy o dílo se společností INMES s.r.o. na realizaci akce „Instalace termoregulačních ventilů ZŠ Filosofská 1166, Školní 700 a Na Chodovci 54, Praha 4“.

Předkládá: Ing. Bodenlos

37. Návrh k zařazení akce „Osazení herních prvků a zřízení dopadových ploch na parcele č. 123/1 v areálu ZŠ Křesomyslova 724/2, Praha 4 – katastrální území Nusle“ doinvestičního plánu na rok 2014.
Předkládá: Ing. Bodenlos

38. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Dodávka a instalace senior parku na hřišti Kapitol, P-4“.
Předkládá: Ing. Bodenlos


39. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Stavební úpravy pro parkování vozidel v ulici Jílovská“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


40. Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry.

Předkládá: starosta
materiál byl stažen


41. Návrh ke snížení základního kapitálu společnosti 4-Energetická, a.s. v částce 101 760 000 Kč snížením jmenovité hodnoty akcií.

Předkládá: starosta


42. Návrh na odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu a  o stavebních úpravách nebytového prostoru v domě čp. 967, Hodonínská 13, Praha 4, katastrální území Michle, uzavřené s Ester Walters, IČ 64623327.

Předkládá: starosta


43. Návrh k připojení stavby bytového domu na pozemcích parc. č. 1176/1, parc. č. 1176/5, parc. č. 1178/6 a parc. č. 3379/3, všechny v k. ú. Michle, na veřejně přístupnou účelovou komunikaci v ulici Za Arielem na pozemku parc. č. 1178/3 v k. ú. Michle.

Předkládá: starosta


44. Návrh ke změně funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2014.

Předkládá: tajemník


45. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Středočeská stavební společnost spol. s r.o., Praha 4, Vídeňská 619/142, Kunratice, PSČ 148 00, IČ: 453 10 777 na provedení plnění  představující veřejnou zakázku malého rozsahu pro akci: “Výměna stoupaček- ZŠ Poláčkova 1067/3, parc. č. 1256/7, k. ú. Krč, Praha 4“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


46. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem Evyt, s. r. o., Klouzková 74, 104 00 Praha 10, IČ: 27421775 na realizaci akce „Oprava 2 ks osobních výtahů v bytovém objektu Severní 2914/2, Praha 4, k. ú. Záběhlice“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


47. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem A okna – dveře s. r. o., Baškirská 1405/3, 101 00 Praha 10, IČ: 25621408 na realizaci akce “Výměna oken a dveří v bytovém objektu Vlastislavova 303/3,  Praha 4, k. ú. Nusle“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


48. Návrh k udělení souhlasu s plněním poskytnutým členům orgánů společnosti 4-Majetková, a.s., se sídlem Praha 4, Jílovská 1148/14, PSČ 142 00, IČ: 28477456.

Předkládá: starosta


49. Návrh k povolení výjimky podle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 4 odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a plnění povinné školní docházky, § 2 odst. 4 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, a § 10 odst. 1 vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, vše ve znění pozdějších předpisů, z nejvyššího počtu žáků ve třídách škol zřizovaných městskou částí Praha 4 pro školní rok 2014/2015 dle přílohy usnesení s tím, že bude dodržena cílová kapacita školy, zachována kvalita vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Předkládá: pí Staňková


50. Návrh k poskytnutí finanční podpory Asistenci, o.p.s. na
poskytování sociálních služeb pro obyvatele Prahy 4 ve výši 40 000 Kč z rozpočtu MČ Praha 4.

Předkládá: Ing. Bodenlos


51. Návrh na poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč Thomayerovi nemocnici, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy.

Předkládá: Ing. Bodenlos


52. Návrh k poskytnutí finanční podpory Římskokatolické farnosti sv. Václava – Nusle na
 opravu střechy kostela sv. Pankráce ve výši 50 000 Kč z rozpočtu MČ Praha 4.

Předkládá: starosta


53. Návrh k poskytnutí finanční podpory Římskokatolické farnosti u kostela sv. Michaela Archanděla v Praze 4 Podolí na
opravu prejzové střešní krytiny kostela ve výši 50 000 Kč z rozpočtu MČ Praha 4.

Předkládá: starosta


54. Návrh k poskytnutí finanční podpory Římskokatolické farnosti u kostela sv. Prokopa – Braník na
opravu havarijního stavu hlavního vstupního schodiště kostela sv. Prokopa ve výši 50 000 Kč z rozpočtu MČ Praha 4.

Předkládá: starosta


55. Návrh k dodatku č. 28 k Organizačnímu řádu Úřadu městské části Praha 4, schválenému usnesením Rady městské části Praha 4 č. 11 R-336/2007 dne 23. 5. 2007.

Předkládá: tajemník


56. Návrh
k uzavření smlouvy o dílo se společností PAREA s.r.o. na realizaci akce Výměna oken a sanace vlhkosti V Mokřinách 43/6, Praha 4“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


57. Návrh
k uzavření smlouvy o dílo se společností AQUA servis s.r.o. na realizaci akce Oprava rozvodů vody a kanalizace bytového objektu Mečislavova 224/12, Praha 4“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


58. Návrh ke změně plánu investic městské části Praha 4 pro rok 2014 spočívající v zařazení akce „ MŠ Jitřní 424/2, Praha 4 – k.ú. Hodkovičky – dodávka a montáž 2 ks herních prvků “ a k zajištění finančního krytí akce z investiční rezervy Rady městské části Praha.

Předkládá: Ing. Bodenlos


59. Návrh k uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. SML/2014/0417/OSIO ze dne 3.6.2014 se zhotovitelem AQUA servis CZ na změnu předmětu díla, změnu ceny díla a změnu doby zhotovení díla při realizaci akce „ Objekt Fillova 1084/11, Praha 4, k.ú. Krč – výměna kanalizačního a vodovodního potrubí“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


60. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 22R-1086/2014 ze dne 19. 8. 2014 o uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr. Tomášem Nevečeřalem, advokátem zapsaném v seznamu advokátů ČAK pod evid. č. 11697, ve sdružení při společném výkonu advokacie „Advokátní kancelář Janstová, Smetana & Nevečeřal“, na zastupování zadavatele v zadávacím řízení k zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Stavební úpravy domu Táborská č.p. 376/40, Praha 4“.

Předkládá: Ing. Bodenlos


61. Návrh k návrhu novely nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění nařízení č. 9/2007 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 10/2010 Sb. hl. m. Prahy.

Předkládá: starosta


62. Návrh ke zveřejnění záměru budoucího pronájmu nebytových prostor umístěných v objektu č.p. 1013, Novodvorská 151, katastrální území Lhotka, Praha 4 vzniklých částečným provedením stavebních úprav bývalého kina KOSMOS.

Předkládá: starosta

63.
Návrh k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce komunikace parc. č. 1934/1 k.ú. Podolí mezi MČ Praha 4 a Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, p.o. a k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce elektromobilu RZ 2AN0916 pro Pavla Caldra, starostu MČ Praha 4 a k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce elektromobilu RZ 2AN0905  pro Ing. Jiřího Bodenlose, zástupce starosty za účelem realizace Evropského týdne mobility konaného dne 22.9.2014 v ul. Podolská (den bez aut).
Předkládá: Ing. Bodenlos

Pavel Caldr,
v. r. starosta MČ Praha 4