Program 20. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 26. května 2010

1. Návrh k  pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ a k rozhodnutí o bytových případech
Předkládá: Ing. Staník

2. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: Ing. Staník

3. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů v domech s pečovatelskou službou, ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“ projednaného v komisi pro domy s pečovatelskou službou Rady MČ  Praha  4 dne 22. 4. 2010, zápisem č. 3/2010 komise pro domy s pečovatelskou službou a zápisem č. 1/2010 komise pro domy s pečovatelskou službou ze dne 11. 2. 2010
Předkládá: Ing. Staník

4. Návrh k rozhodnutí o bytových případech v objektech základních a mateřských škol
Předkládá: Ing. Staník

5. Návrh k ukončení nájmu bytu výpovědí a k podání žaloby na vyklizení bytu
Předkládá: Ing. Staník

6. Návrh ve věci podání dovolání ve sporu žalobce MUDr. W. S. proti žalované městské části Praha 4, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu
Předkládá: Ing. Staník

7. Návrh k vyslovení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. 7, v nemovitosti č. p. xx, Žateckých x, Praha 4, k. ú. Nusle,  nájemcem paní T. P.
Předkládá: Ing. Staník

8. Návrh k vyslovení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. 20, v nemovitosti č. p. xx, 5. května xx, Praha 4, k. ú. Nusle,  nájemcem paní E. E.
Předkládá: Ing. Staník

9. Návrh na  poskytnutí slevy 15% z nájemného pro nájemce bytu č. 12 v domě č. p. xx,  Táborská xx, Praha 4, k. ú. Nusle, paní M. H., z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem
Předkládá: Ing. Staník

10. Návrh na prominutí poplatku z prodlení a na uzavření splátkových dohod
Předkládá: Ing. Staník

11. Informace k havárii plynové kotelny v bytovém domě č. p. 1151 Viktorínova 3, k. ú. Nusle, Praha 4
Předkládá: Ing. Staník

12. Návrh k postoupení pohledávek za úplatu  postupníkovi  M. B., bytem Třebíčská xxx, Velké Meziříčí
Předkládá: Ing. Staník   
materiál na 23. zastupitelstvo

13. Návrh k výběru nejvhodnějšího zájemce o pronájem volných nebytových prostor a k ostatním nebytovým případům
Předkládá: Ing. Staník

14. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 302 - garáže v ulici Petra Rezka, k. ú. Nusle
Předkládá: Ing. Staník

15. Návrh k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 6. 8. 1998, ve znění dodatků č. 1 a 2, s L. P. – Pod Terebkou xxx, k. ú. Nusle
Předkládá: Ing. Staník

16. Návrh ke změně usnesení RMČ Praha 4 č. 10R-218/2010 ze dne 17. 3. 2010 – uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu a o stavebních úpravách v objektu č. p. 1683, Na Strži 40, k. ú. Krč – Elpida plus, o. p. s.
Předkládá: Ing. Staník

17. Návrh ke změně usnesení RMČ Praha 4 č. 10R-221/2010 ze dne 17. 3. 2010 – uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v objektu č. p. 1683, Na Strži 40, k. ú. Krč – Elpida plus, o. p. s.
Předkládá: Ing. Staník

18. Návrh ve věci podání ústavní stížnosti ve sporu žalobce České pošty, s. p. proti žalované městské části Praha 4, o  určení vlastnictví
Předkládá: Ing. Staník

19. Návrh ke schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na odstranění havárie topného kanálu TK č. 5, Rabasova 1064, Praha 4
Předkládá: Ing. Staník

20. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2448/3 v katastrálním území Nusle
Předkládá: Ing. Staník   
materiál byl stažen

21. Návrh k uzavření smlouvy o části výpůjčce pozemku parc. č. 1052/152 v k. ú. Krč
Předkládá: Ing. Staník

22. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu částí pozemků parc. č. 1168 a 1170 v k. ú. Krč
Předkládá: Ing. Staník

23. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc. č. 2690/2 v k. ú. Braník se společností Bestes, s. r. o.
Předkládá: Ing. Staník

24. Návrh ke zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu dvou částí pozemku parc. č. 61/17 v k. ú. Podolí
Předkládá: Ing. Staník

25. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 2612/216 v k. ú. Braník, společnosti BaP oil s. r. o.
Předkládá: Ing. Staník

26. Návrh k navýšení rozpočtu školám zřizovaným městskou částí Praha 4 o finanční částku v celkové výši 4 614 000 Kč účelově určenou na posílení úrovně odměňování  pracovníků těchto škol
Předkládá: pí. Staňková

27. Návrh ke změně zápisu První jazykové základní školy v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 v rejstříku škol a školských zařízení  z důvodu zvýšení kapacity školského zařízení pro zájmové vzdělávání – školní družiny dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Předkládá: pí. Staňková

28. Návrh k rozhodnutí o výběru uchazeče ve veřejné zakázce podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (veřejné zakázky malého rozsahu) „Vytvoření virtuálních prohlídek základních škol zřízených MČ Praha 4“ a k uzavření smlouvy o dílo
Předkládá: pí. Staňková

29. Návrh k zaujetí stanoviska zřizovatele k vyhlášení volných dnů 24. 6. – 30. 6. 2010 ředitelem Základní školy, Praha 4, Jílovská 1100, 29. 6. – 30. 6. 2010 ředitelkou Základní školy, Praha 4, Křesomyslova 2, 28. 6. – 30. 6. 2010 ředitelem Základní školy, Praha 4, Plamínkové 2, 23. 6. – 29. 6. 2010 ředitelkou Základní školy, Praha 4, Poláčkova 1067 a 28. 6. – 30. 6. 2010 ředitelkou Základní školy, Praha 4, U Krčského lesa, Jánošíkova 1320 podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění
Předkládá: pí. Staňková

30. Návrh k uzavření smlouvy s provozovatelem B & K Tour s.r.o, IČ: 46506501, se sídlem Komenského 249, Hradec Králové na zajištění rekreačně výchovného tábora od 12. 7. 2010 do 23. 7. 2010 za úhradu 118.800,- Kč
Předkládá: Staňková

31. Návrh k poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč Svazu důchodců České republiky, organizační jednotka MĚSTSKÝ VÝBOR PRAHA, se sídlem Praha 10, Malešice, Rektorská 580/7, IČ: 69059373, účelově určeného pro Místní organizaci Svazu důchodců České republiky Praha 4 – Spořilov na úhradu provozních nákladů
Předkládá: pí. Staňková

32. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 14R-380/2010 ze dne 14. 4. 2010, k přijetí účelově určeného peněžitého daru pro městskou část Praha 4 od Mgr. H. K., bytem Zelinářská xxx, Praha 4 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí. Staňková

33. Návrh k poskytnutí finančního daru ve výši 30000 Kč Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole, Praha 4, 5. května 51, IČ: 00638722, účelově určeného a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: Mgr. Krištof

34. Návrh ke změně funkčního schématu Úřadu městské části Praha 4 pro rok 2010
Předkládá: tajemník

35. Návrh k uzavření Smlouvy s Evropskou rozvojovou agenturou, s.r.o., se sídlem Na Čihadle 55, 160 00 Praha 6, IČ: 28441907, na provedení plnění představující veřejnou zakázku malého rozsahu pod názvem „Zpracování projektové žádosti z komunitárního programu PROGRESS“
Předkládá: tajemník

36. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Vybudování dětského hřiště – Herálecká" podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a společností BOLID M s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1, IČ: 26347741
Předkládá: tajemník

37. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Vybudování hřiště - Jezerka“ podle  § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a společností BOLID M s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1, IČ: 26347741
Předkládá: tajemník

38. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/2010/0408/OŽPAD ze dne 12. 4. 2010 se společností Happy World s.r.o. na zhotovení díla představující veřejnou zakázku pod názvem „Vybudování hřiště pro seniory, Podolská ulice“
Předkládá: tajemník

39. Návrh ke schválení vzorové smlouvy o výkonu prací  koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Předkládá: tajemník

40. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Prahy 4 k upřesněné žádosti o stanovisko k úplatnému převodu pozemků parc. č. 1888/15, parc. č. 1888/16 a části p. p. č. 1888/1 (nově poz. parc. č. 1888/17) vše katastrální území Michle, celkem o výměře 103 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy za účelem majetkoprávního narovnání
Předkládá: starosta

41. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 1602/11 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hlavního města Prahy za účelem narovnání majetkoprávních vztahů
Předkládá: starosta

42. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 5638/1 v katastrálním území Záběhlice, ve vlastnictví hlavního města Prahy
Předkládá: starosta

43. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 2374/96 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hlavního města Prahy
Předkládá: starosta

44. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 1263/3 v katastrálním území Krč, ve vlastnictví hlavního města Prahy
Předkládá: starosta

45. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 909/1 v katastrálním území Hodkovičky, ve vlastnictví hlavního města Prahy
Předkládá: starosta

46. Návrh k návrhu nařízení č. 16/2005 Sb. hlavního města Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: starosta

47. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Oprava bytu č. 8, Krčská 994/55 a bytu č. 4 Nuselská 323/52, Praha 4“
Předkládá: starosta

48. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Oprava bytu č. 15, 5. Května 1208/55, Praha 4“
Předkládá: starosta

49. Návrh k uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Oprava ležaté kanalizace v objektu Bítovská 1246/1 – II. etapa“ se společností JANPE s.r.o.|
Předkládá: starosta

50. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 26R-749/2009 ze dne 17. 6. 2009 o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie pro provoz Střediska praktické výuky pro potřeby hospice v bývalém objektu Malovická 2751 s Pražskou teplárenskou a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7 , IČ: 45273600 a k uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o dodávce tepelné energie pro budovaný lůžkový hospicový dům na pozemku parc. č. 2848/248, k. ú. Záběhlice, Praha 4, s Pražskou teplárenskou a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7 , IČ: 45273600 a k uzavření o dodávce tepelné energie pro budovaný lůžkový hospicový dům na pozemku parc. č. 2848/248, k. ú. Záběhlice, Praha 4, s Pražskou teplárenskou a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7 , IČ 45273600
Předkládá: starosta

51. Návrh k uzavření smlouvy o dílo  se společností  Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o., Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov, IČ: 26071584 na provedení plnění představujících veřejnou zakázku  malého rozsahu pod názvem: „Výměna oken východní a jižní fasády objektu Boleslavova 250/1, Praha 4 – k. ú. Nusle“
Předkládá: starosta

52. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností RIPS projekt, s.r.o. na provádění inženýrské činnosti pro územní řízení, zpracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti pro stavební řízení u akce „Výstavba hromadných garáží, k. ú. Krč“ na pozemku parc. č. 2869/182 při ulici Štúrova v Praze 4
Předkládá: starosta

53. Návrh k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 2009/1478/OIV/DILO/STA ze dne 13.10.2009 se společností RIPS projekt, s. r. o., se sídlem Náchodská 2548, Praha 20 – Horní Počernice, 193 00, IČ: 26758253 na prodloužení doby termínu zhotovení díla u projektu  „GD Hlavní“
Předkládá: starosta

54. Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 5R-105/2010 ze dne 3. 2. 2010 a ke změně ustanovení čl. 9 odst. 3) a čl. 11) odst. 6) Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 4 schváleného usnesením Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 1Z-2-2007 ze dne 9. 2. 2007 ve znění jeho změn schválených usneseními č. 7Z-2-2007 ze dne 14. 12. 2007 a č. 16Z-6/2009 ze dne 14. 5. 2009
Předkládá: starosta    
materiál na 23. zastupitelstvo

55. Návrh ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 20Z-13/2009 ze dne 4. 12. 2009 k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 513, Nuselská or. č. 76 na pozemku parc. č. 988/1, katastrální území Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům, změna se týká bytové jednotky č. 513/1
Předkládá: Ing. Staník    
materiál na 23. zastupitelstvo

56. Návrh ke zrušení bodu č. 12 o prodeji bytové jednotky č. 242/19 usnesení Rady městské části Praha 4 č. 16 R-437/2010 ze dne 22. 4. 2010, k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 242, Nuselská or. č. 44, katastrální území Nusle zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům
Předkládá: Ing. Staník    
materiál na 23. zastupitelstvo

57. Návrh k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1255, Nad Jezerkou or. č. 1 na pozemku parc. č. 2035, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům
Předkládá: Ing. Staník    
materiál na 23. zastupitelstvo

58. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 798/20 v domě č. p. 798, 5. května or. č. 62 na pozemku parc. č. 1128, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci
Předkládá: Ing. Staník    
materiál na 23. zastupitelstvo

59. Návrh k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 1418, Nuselská or. č. 51, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům
Předkládá: Ing. Staník    
materiál na 23. zastupitelstvo

60. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 21/2 v domě č. p. 21, Michelská or. č. 61 na pozemku parc. č. 1633, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci
Předkládá: Ing. Staník    
materiál na 23. zastupitelstvo

61. Návrh k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 733, Soudní or. č. 3 na pozemku parc. č. 2158, katastrální území Nusle – zařazených ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům
Předkládá: Ing. Staník    
materiál na 23. zastupitelstvo

62. Návrh ke zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, a to pozemkům KN parc. č. 1748/112, 1748/113, 1748/114, 1749/2, 1749/3, 1749/4, 1750/2, 1750/3 a 1750/4, vše v k. ú. Michle
Předkládá: Ing. Staník    
materiál na 23. zastupitelstvo

63. Návrh k poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. města Prahy na poskytování vybraných sociálních služeb pro občany celého správního obvodu MČ Praha 4 pro rok 2010 ve výši 2 521 500,- Kč
Předkládá: pí. Staňková   
materiál na 23. zastupitelstvo

64. Návrh k udělení grantů městské části Praha 4 v rámci II. kola grantového řízení pro oblast: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže, kultury a umění a životního prostředí pro rok 2010
Předkládá: p. Caldr    
materiál na 23. zastupitelstvo

65. Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 24. 3. 2010 do 12. 5. 2010
Předkládá: starosta    
materiál na 23. zastupitelstvo

66. Návrh k návrhu programu 23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 4. 6. 2010
Předkládá: starosta

67. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností REKONSTA s.r.o. na realizaci stavby u akce „Rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Kotorská, odloučeného pracoviště MŠ Plamínkové“, č. p. 1591/5 v ulici Kotorská v Praze 4, k. ú. Nusle
Předkládá: starosta

68. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností REKONSTA s.r.o. na realizaci stavby u akce „Stavební úpravy sociálních zařízení v MŠ Sedlčanská 526/14 v Praze 4, k. ú. Michle“
Předkládá: starosta

69. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností SPÚ s.r.o. na realizaci stavby u akce „Stavební úpravy sociálních zařízení v MŠ Voráčovská 324/2 v Praze 4, k. ú. Podolí“
Předkládá: starosta

70. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností BAU Profit Praha spol. s r.o. na realizaci stavby u akce „Zateplení panelového bytového domu Krčská 971“, v ulici Krčská 971 v Praze 4, k. ú. Krč
Předkládá: starosta

71. Informace k pronájmu budovy čp. 448, ulice Podolská 54 a pozemků p. č. 1113, 1094/1 a 1114, vše k. ú. Podolí
Předkládá: Ing. Staník

72. Informace - zápisy ze zasedání komisí Rady městské části Praha 4

73. Informace – dopisy adresované Radě městské části Praha 4

74. Návrh k založení družstva pod obchodní firmou: Parkovací dům Jílovská, družstvo
Předkládá: p Hudec    
materiál na 23. zastupitelstvo

75. Různé

76. Návrh ke zprávě o výsledku hospodaření městské části Praha 4 za I. čtvrtletí roku 2010
Předkládá: starosta       
materiál na 23. zastupitelstvo

77. Návrh ke směně pozemku parc. č. 840/1 v k. ú. Lhotka ve vlastnictví hl. města Prahy – svěřený do správy MČ Praha 4 za pozemky parc. č. 1917 a 1919/4 v k. ú. Braník v ideálním podílovém spoluvlastnictví id. ½ Ing. Dlabal a id. ½ Ing. Mašek
Předkládá: Ing. Staník    
materiál na 23. zastupitelstvo
materiál byl stažen

78. Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci se společností 4-Energetická, a. s.
Předkládá: Ing. Staník

79. Návrh ke zvýšení základního kapitálu společnosti 4-Energetická, a. s. rozhodnutím jediného akcionáře
Předkládá: Ing. Staník
materiál byl stažen

80. Návrh k rozhodnutí o nebytových případech v objektu Na Větrově č. p. 1022 a č. p. 1023, k. ú. Lhotka
Předkládá: Ing. Staník

81. Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4 a 4–Volnočasovou, o.p.s., se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1013, PSČ 142 00, IČ: 28389841 na zajištění akce „4 x 4 letní hry Prahy 4“
Předkládá: Mgr. Krištof

82. Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4 a 4 –Volnočasovou, o.p.s., se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1013, PSČ 142 00, IČ: 28389841 na zajištění akce „Hurá na prázdniny“
Předkládá: Mgr. Krištof

83. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Vybudování dětského hřiště – Herálecká (Krčská), herní prvky“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník)
Předkládá: tajemník

84. Návrh k návrhu úprav v oblasti provozních výdajů  rozpočtu 2010
Předkládá: starosta

85. Návrh k návrhu úprav v oblasti finančního plánu v ekonomické činnosti
Předkládá: starosta

86. Návrh k návrhu úprav v oblasti investičních výdajů  a finančního plánu v jednotlivých oblastech ekonomické činnosti
Předkládá: starosta

87. Návrh k navýšení rozpočtu městské části Praha 4 a k návrhu úprav v oblasti investičních a provozních výdajů rozpočtu na rok 2010
Předkládá: starosta    
materiál na 23. zastupitelstvo

88. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Vybudování sportoviště v Podolské ulici – provádění technického dozoru a BZOP“ podle  § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník)
Předkládá: tajemník

89. Návrh k vytvoření 5-ti devítimandátových volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části Praha 4 v roce 2010
Předkládá: starosta    
materiál na 23. zastupitelstvo

90. Návrh k rozhodnutím ve věci veřejné zakázky „MŠ Kaplická, K Sídlišti 840, Praha 4 - Podolí – celková rekonstrukce objektu“, zadávané v podlimitní veřejné zakázce podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Vytisknout