Program 19. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 19. května 2010

1. Návrh k rozhodnutí o veřejné zakázce „Stavba lůžkového hospicového domu v areálu bývalých jeslí Malovická č. p. 2751, Praha 4 vč. související inženýrské činnosti – dodatečné práce“, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle ust. § 23 odst. 7 písm.
a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Předkládá: starosta

2. Návrh k zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro akci „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Plamínkové, Praha 4“ a uzavření smlouvy o dílo podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník)
Předkládá: tajemník

Vytisknout