Program 18. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 12. května 2010

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ a k rozhodnutí o bytových případech
Předkládá: Ing. Staník

2. Návrh k obsazení bytů z kvóty MHMP
Předkládá: Ing. Staník

3. Návrh k ukončení smlouvy o stavebních úpravách bytů č. 1 a č. 2, vedoucích k jejich sloučení a tím k rozšíření bytu č. 1 a zániku bytu č. 2, dohodou
Předkládá: Ing. Staník   
materiál byl stažen

4. Návrh k žádosti o udělení souhlasu prodávajícího s vymezením jednotek v budově č. p. 364 v ul. Budějovická 22, k. ú. Krč, Praha 4, včetně odpovídajících spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 1142/8 v k. ú. Krč, Praha 4 a s převodem takto vymezených jednotek do vlastnictví společníků společnosti DŮM 364, s. r. o.
Předkládá: Ing. Staník

5. Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy - bytový dům č. p. 733 na pozemku parc. č. 2158 v kat. území Nusle, ul. Soudní or. č. 3
Předkládá: Ing. Staník

6. Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy, bytový dům č. p. 761 na pozemku parc. č. 937 (zastavěná plocha a nádvoří) katastrální území Nusle, ulice Žateckých 8
Předkládá: Ing. Staník

7. Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy - bytový dům č. p. 432 na pozemku parc. č. 2109/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku parc. č. 2109/7 (zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr), a souvisejících pozemků parc. č. 2111/1 (ostatní plocha, zeleň) a parc. č. 2108/3 (ostatní plocha, zeleň), vše katastrální území Bráník, Údolní 17
Předkládá: Ing. Staník

8. Návrh k uzavření dohody o narovnání vzájemných závazků s družstvem Bytové družstvo Malovická 9, družstvo
Předkládá: Ing. Staník

9. Návrh k výběru nejvhodnějšího zájemce o pronájem volných nebytových prostor a k ostatním nebytovým případům
Předkládá: Ing. Staník

10. Návrh k rozhodnutí o nebytových případech v nebytových objektech
Předkládá: Ing. Staník

11. Návrh k rozhodnutí o nebytových případech v nebytových objektech č. p. 1022 a 1023, Na Větrově, k. ú. Lhotka
Předkládá: Ing. Staník

12. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytového objektu v ul. Pod Terebkou č. p. 1139 na pozemku parc. č. 827 a pozemku parc. č. 827, vše v k. ú. Nusle
Předkládá: Ing. Staník

13. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje nebytového objektu v ul. Jílovská č. p. 433 na pozemku parc. č. 140/43, pozemku parc. č. 140/43 a pozemku parc. č. 140/101, vše v k. ú. Lhotka
Předkládá: Ing. Staník

14. Návrh k vyslovení souhlasu s přímým prodejem budovy bez čp/če, garáže, na pozemku p. č. 1803/2, k. ú. Nusle
Předkládá: Ing. Staník

15. Návrh k pronájmu garážových stání v ulici Točitá, k. ú. Krč
Předkládá: Ing. Staník

16. Návrh k pronájmu kanceláří umístěných ve 3. nadzemním podlaží objektu č. p. 1683, Na Strži 40, k. ú. Krč
Předkládá: Ing. Staník

17. Návrh k uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu ze dne 28. 2. 1994 ve znění dodatků č. 1 – 6 – snížení nájemného za pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 585, V Pláni 8, k. ú. Lhotka
Předkládá: Ing. Staník

18. Návrh k ukončení smluv o nájmu uzavřených se společností HOLIA Marketing s.r.o.
Předkládá: Ing. Staník

19. Návrh ke skončení nájmu pozemků parc. č. 2583/1 a 3315/7 v k. ú. Krč, pronajatých od společnosti Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.
Předkládá: Ing. Staník

20. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků parc. č. 3276/1, 3278 v k. ú. Krč a částí pozemků parc. č. 2612/76, 2612/159, 2612/311, 2692/62, 2692/71, 2692/111, 2692/114, 2692/121, 3045/1, vše v k. ú. Braník s hlavním městem Prahou
Předkládá: Ing. Staník

21. Návrh k nesouhlasu s dopravním připojením pozemku parc. č. 1324 v k. ú. Krč
Předkládá: Ing. Staník

22. Návrh k nesouhlasu s dopravním připojením pozemku parc. č. 1323 v k. ú. Krč
Předkládá: Ing. Staník

23. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2303/1, označenou dle geometrického plánu č. 1610-13/2010 jako díl „a“ v k. ú. Nusle, pro konkrétní zájemce
Předkládá: Ing. Staník

24. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2111/7, k. ú. Braník, pro konkrétní zájemce
Předkládá: Ing. Staník   
materiál byl stažen

25. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1703,  označené dle GP č. 2520-400/2009 jako pozemek parc. č. 1703/2 v k. ú. Braník
Předkládá: Ing. Staník
materiál byl stažen

26. Návrh ke zprávě o vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic občanů evidovaných ÚMČ Praha 4 a o kontrolních výkonech odboru kontrolního Úřadu městské části Praha 4 za rok 2009
Předkládá: tajemník

27. Návrh k uzavření smlouvy o dílo opravu 5 280  m2 stěn a stropů na chodbách a schodištích v 1., 2. a 3. nadzemním podlaží budov ÚMČ Praha 4  čp. 411, 372, 375, 376, 377, 378 v Táborské ul. se společností ZIPPY s.r.o., Ořech, Rovná 222, okres Praha-západ, IČ: 26752549
Předkládá: tajemník   
materiál byl stažen

28. Návrh k uzavření smlouvy o nájmu movité věci-kopírovacího stroje UTAX CD 1162 mezi městskou částí Praha 4 a TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o.
Předkládá: tajemník

29. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o nájmu uzavřené s MEDICON a. s.
Předkládá: tajemník

30. Návrh ve věci veřejné zakázky „Nové využití vybraných NP bývalého Kina Kosmos“ zadávané v soutěžním dialogu podle ust. § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zahájeném dne 17.10.2008 uveřejněním oznámení v ISVZ – US, ev.č. VZ 60023765
Předkládá: tajemník   
materiál byl stažen

31. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky „Vybudování sportoviště v Podolské ulici" zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zahájeném dne 1. 4. 2010 odesláním výzvy o zahájení zadávacího řízení
Předkládá: tajemník

32. Návrh k zadání veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace pro akci „Úprava jezírka v parku Jezerka“ a uzavření smlouvy o dílo podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník)
Předkládá: Mgr. Krištof

33. Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4 a 4 –Volnočasovou, o.p.s., se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1013, PSČ 142 00, IČ: 28389841 na zajištění akce „Dětský den“ v celkové výši 544 500,- Kč bez DPH
Předkládá: Mgr. Krištof

34. Návrh k uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky pozlacených přívěšků s logem „Milujeme čtyřku“ s pouzdrem, určených jako dárkový předmět pro malé občánky městské části Praha 4, kteří se účastní obřadu vítání občánků mezi městskou částí Praha 4 a Romanem Hanyšem, s místem podnikání Lamačova 827/15, 15200 Praha 5 – Hlubočepy
Předkládá: Mgr. Krištof

35. Návrh k uzavření smlouvy o krátkodobém podnájmu mezi městskou částí Praha 4 a Agenturou NKL Žofín s.r.o., se sídlem Praha 5, Tunelářů 325, IČ: 61504823 v souvislosti s konáním Reprezentačního plesu městské části Praha 4 v objektu Žofín, Slovanský ostrov 226/8, Praha 1 dne 19. 2. 2011
Předkládá: Mgr. Krištof

36. Návrh k záměru udělit ceny městské části Praha 4 občanům městské části Praha 4 za významnou uměleckou, vědeckou či společenskou činnost
Předkládá: Mgr. Krištof

37. Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4 a 4-Volnočasová, o.p.s. na zajištění zdravotního cvičení v přírodě TIME*out*DOOR v rámci podpory zdravého životního stylu a aktivního stáří občanů s trvalým pobytem na území MČ Praha 4
Předkládá: pí Staňková

38. Návrh k přijetí účelově určeného peněžitého daru pro městskou část Praha 4 od paní Marie Peškové, bytem Branická 65/46, Praha 4 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí Staňková

39. Návrh k rozhodnutí o výběru uchazeče ve veřejné zakázce podle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (veřejné zakázky malého rozsahu) „Přezkoumání finančního hospodaření v roce 2009 v základních školách zřizovaných městskou částí Praha 4 “ a k uzavření  smlouvy o poskytnutí auditorských služeb
Předkládá: pí Staňková

40. Návrh ke změně části usnesení Rady městské části Praha 4 č. 14R-383/2010 ze dne 14. 4. 2010  k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4 a 4-Volnočasovou, o.p.s. na zajištění počítačového kurzu pro seniory s trvalým pobytem na území MČ Praha 4 v rámci realizace projektu „KROK PO KROKU aneb jeden krok k pokroku“ v I. pololetí r. 2010
Předkládá: pí Staňková

41. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti České provincie řádu sv. Augustina se sídlem Josefská 8, 118 01 Praha 1, IČ: 00569631, k otevření církevní školy „Škola sv. Augustina Praha – základní škola“ od školního roku 2011/2012 se sídlem Hornokrčská 3, 140 00 Praha 4 – Krč\
Předkládá: pí Staňková

42. Návrh k navýšení rozpočtu vybraných základních škol zřizovaných městskou částí Praha 4 ofinanční částku účelově určenou k poskytnutí finanční odměny ředitelům těchto škol za aktivní spolupráci se zřizovatelem při organizaci akcí v rámci městské části Praha 4
Předkládá: pí Staňková

43. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 2374/95 v k. ú. Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy
Předkládá: starosta

44. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 2374/35 v k. ú. Braník ve vlastnictví hl.m. Prahy za účelem narovnání majetkoprávních vztahů
Předkládá: starosta

45. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o pronájem pozemku parc. č. 2775 v k. ú. Braník ve vlastnictví hl. m. Prahy za účelem jeho užívání jako zahrada
Předkládá: starosta

46. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 160/2 v k. ú. Krč, ve vlastnictví hl. m. Prahy, za účelem majetkoprávního vyrovnání
Předkládá: starosta

47. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 501/18 v k. ú. Krč za účelem majetkoprávního vyrovnání
Předkládá: starosta

48. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 225/2 v k. ú. Lhotka, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Předkládá: starosta

49. Návrh na zahájení zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů  (zjednodušené podlimitní řízení) „Stavební úpravy hřišť při objektu Jitřní č. p. 185, Praha 4 – Hodkovičky, 1. etapa“
Předkládá: starosta

50. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Oprava elektroinstalace nebytového objektu Údolní 1147 (Úřad práce) , Praha 4“
Předkládá: starosta

51. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Výměna rozvodů plynu v bytovém  objektu Žateckých 761/8, Praha 4, k. ú. Nusle“
Předkládá: starosta

52. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Výměna zdravotně technické instalace (voda, kanalizace, plyn) v bytovém objektu Nad Nuslemi 699/22 , Praha 4“
Předkládá: starosta

53. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Rekonstrukce rozvodu plynu bytového domu Na Bitevní pláni 1063/15 , Praha 4“
Předkládá: starosta

54. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Oprava střechy bytových domů Svatoslavova 319/21, Na Strži 1040/30 a oprava střešní terasy nebytového objektu Svatoslavova 771/7 , Praha 4“
Předkládá: starosta

55. Návrh k uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2009/1177/OUI/DILO/STA, ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 na realizaci veřejné zakázky I. etapy výstavby cyklistické stezky "Úsek U Labutě" se společností Rekomont a. s. se sídlem Praha 9, Hloubětín, Kbelská 581, PSČ 190 00
Předkládá:starosta

56. Návrh k doplnění a jmenování členů správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti 4 - Volnočasová, o.p.s.
Předkládá:starosta

57. Návrh ke znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 4
Předkládá: starosta    
materiál na 23. zastupitelstvo

58. Návrh ke zvolení Mgr. Alžběty Rejchrtové členkou Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 4
Předkládá: starosta   
materiál na 23. zastupitelstvo

59. Návrh ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 17Z-12/2009 ze dne 24. 6. 2009, týkajícího se prodeje bytových jednotek v domě č. p. 527, Krumlovská or. č. 4 na pozemku parc. č. 206/2, katastrální území Michle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům - změna se týká bytové jednotky č. 527/26
Předkládá: Ing. Staník   
materiál na 23. zastupitelstvo

60. Návrh k prodeji bytové jednotky č. 527/5 v domě č. p. 527, Krumlovská or. č. 4 na pozemku parc. č. 206/2, katastrální území Michle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci
Předkládá: Ing. Staník   
materiál na 23. zastupitelstvo

61. Návrh k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 26, Vodárenská or. č. 5 v katastrálním území Podolí – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům
Předkládá: Ing. Staník   
materiál na 23. zastupitelstvo

62. Návrh k návrhu na pronájem nebytových prostor v domě čp. 702, Na Veselí č. 48, v Praze 4 (restaurace U Klokočníka), na prominutí smluvní pokuty Pivovaru Kácov s.r.o, ve výši 2 024 749 Kč, s možností splácení zbylé části smluvní pokuty ve výši 535 144 Kč a na převzetí části smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč Městysem Kácov
Předkládá: Ing. Staník   
materiál na 23. zastupitelstvo

63. Návrh k prodeji nemovitostí ve 4b) vlně privatizace bytového fondu – obytného domu č. p. 581, ul. Vlastislavova or. č. 14  a  pozemku parc. č. 320 v katastrálním území Nusle, Praha 4, obec hl. m. Praha v souladu s usnesením Obvodního zastupitelstva Prahy 4 č. 20/Z/43-98 ze dne 23. 9. 1998
Předkládá: Ing. Staník    materiál na 23. zastupitelstvo

64. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 76 – zastavěná plocha a nádvoří (253 m2), katastrální území Nusle, Praha 4, obec hl. m. Praha kupujícímu – Bytové družstvo Na Zámecké 3/362, družstvo se sídlem Praha 4, Na Zámecké 362/3, PSČ 140 00, IČ: 26717549
Předkládá: Ing. Staník    
materiál na 23. zastupitelstvo

65. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 2374/32 v k. ú. Braník
Předkládá: Ing. Staník   
materiál na 23. zastupitelstvo

66. Informace analýza pojistných smluv č. 1516287024 a č. 1516287065 (školy a ost. přísp. organizace) – za období od 1. 7. 2008 do 15. 4. 2010
Předkládá: starosta

67. Informace určení nositelů odpovědí na dotazy a náměty vznesených na 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 15. 4. 2010

68. Informace - zápisy ze zasedání komisí Rady městské části Praha 4

69. Informace – dopisy adresované Radě městské části Praha 4

70. Různé

71. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k dohodě č. 1242/09/OSTA/OBYP/STAR ze dne 2. 9. 2009 o podmínkách vypracování znaleckého posudku – ocenění tepelných zdrojů Rada městské části Praha 4
Předkládá: Ing. Staník

72. Návrh na dodatečné udělení souhlasu s přijetím daru, který přijala MŠ Tajovského od společnosti Pražské služby, a. s.
Předkládá: Mgr. Krištof   
materiál byl stažen

73. Návrh na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o výpůjčce č.2010/156/OŽPAD/VYPU/STA/10
Předkládá: Mgr. Krištof

74. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností RIPS projekt, s.r.o., se sídlem Náchodská 2548, Praha 20 – Horní Počernice, 193 00, IČ: 26758253 na veřejnou zakázku na vypracování jednostupňové dokumentace, inženýrskou činnost a výkon autorského dozoru po celou dobu stavby pro akci: „Protihluková stěna Spořilov“
Předkládá: starosta

75. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností FanIT s.r.o. na vypracování dokumentace pro sloučené územní řízení a pro výběr zhotovitele u akce „Hlídané parkoviště Choceradská – dočasná stavba“
Předkládá: starosta

76. Návrh k uzavření mandátní smlouvy s  Mgr. Tomášem Kaplanem na zastupování MČ Praha 4 při zadání veřejné zakázky podle ust. § 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (otevřené řízení), na realizaci akce „Řešení centrálního prostoru sídliště Novodvorská“
Předkládá: starosta

77. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4
Předkládá: tajemník

78. Návrh k  uzavření smlouvy o propagaci a reklamě mezi městskou částí Praha 4 a Lumírem Šindelářem s místem podnikání Vlnitá 4/26, 14700 Praha 4 – Braník, IČ: 17024081
Předkládá: Mgr. Krištof

79. Návrh k uzavření smlouvy o propagaci a reklamě mezi městskou částí Praha 4 a Lesy a parky s.r.o. se sídlem Starochodovská 156/57, 14000 Praha 4 – Chodov, IČ: 27871916
Předkládá: Mgr. Krištof

80. Návrh k uzavření smlouvy o propagaci a reklamě mezi městskou částí Praha 4 a IMS - BAU s.r.o. se sídlem Praha 10 - Záběhlice, Jahodová 2890, PSČ 106 00, IČ: 27430979
Předkládá: Mgr. Krištof

81. Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4 a 4-Volnočasovou, o.p.s., se sídlem Praha 4 - Lhotka, Novodvorská 1013, PSČ 142 00, IČ: 28389841 na zajištění akce „Kroužkovaná podívaná“
Předkládá: Mgr. Krištof

82. Návrh k uzavření smlouvy o propagaci a reklamě mezi městskou částí Praha 4 a KAS Praha, spol. s r.o. se sídlem Roztoky, Vančurova 578, PSČ 252 63, IČ: 61675636
Předkládá: Mgr. Krištof

83. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Výroba informačních tabulí na dětská hřiště“ podle  § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník)
Předkládá: tajemník

84. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Oprava pěších komunikací v ulici Malovická, Choceradská a Zvolenská v k. ú. Záběhlice“ “ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a firmou ROSSY service, s.r.o., se sídlem Nad Opatovem 2026, 14900 Praha 4, IČ: 26423804
Předkládá: Mgr. Krištof

85. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Doplnění herních prvků, oprava stávajících povrchů a likvidace nevyhovujících herních prvků na dětském hřišti č.99 Jaurisova“ “ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a firmou BeKiKa, s.r.o., se sídlem Mariánské nám.6/6, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 29020468
Předkládá: Mgr. Krištof

86. Návrh k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky „Mobilní úklidová jednotka Městské části Praha 4“ zadávané podle ustanovení § 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (zjednodušené podlimitní řízení)
Předkládá: tajemník

87. Návrh ke zveřejnění záměru směny pozemku parc. č. 840/1 v k. ú. Lhotka ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřený do správy MČ Praha 4 za pozemky parc. č. 1917 a 1919/4 v k. ú. Braník v ideálním podílovém spoluvlastnictví  id. ½ Ing. Dlabal a id. ½ Ing. Mašek
Předkládá: tajemník

Vytisknout