Program 16. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 22. dubna 2010

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ a k rozhodnutí o bytových případech
Předkládá: Ing. Staník

2. Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: Ing. Staník

3. Návrh k uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů v domech s pečovatelskou službou, ve smyslu novelizovaného „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“ projednaného v komisi pro domy s pečovatelskou službou Rady MČ Praha 4 dne 18. 3. 2010, zápisem č. 2/2010 komise pro domy s pečovatelskou službou
Předkládá: Ing. Staník

4. Návrh k bytovým případům u bytů sociálních dle návrhu komise bytové politiky Rady městské části Praha 4
Předkládá: Ing. Staník

5. Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy, bytový dům č.p. 1418 na pozemku parc. č. 492/1 a nebytových objektů bez čp/če na pozemcích parc. č. 492/2 a parc. č. 493/3, které tvoří jeden funkční celek, vše v katastrálním území Nusle, ulice Nuselská or. č. 51
Předkládá: Ing. Staník

6. Návrh k uzavření nové kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 1041/2, v domě č. p. 1041, 5. května or. č. 36, v katastrálním území Nusle – zařazeném ve 4c) vlně privatizace bytového fondu
Předkládá: Ing. Staník

7. Návrh k ukončení nájmu bytu výpovědí a k podání žaloby na vyklizení bytu
Předkládá: Ing. Staník

8. Návrh k vyslovení souhlasu s provedením stavebních úprav v bytě č. x v nemovitosti č. p. xxx, Svatoslavova x, Praha 4, k. ú.  Nusle, pro nájemce Ing. H. Tylovou
Předkládá: Ing. Staník

9. Návrh k výběru nejvhodnějšího zájemce o pronájem volných nebytových prostor
Předkládá: Ing. Staník

10. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru č. 308 – kanceláře, v objektu č. p. 1594, Hvězdova 19, Praha 4, k. ú. Nusle
Předkládá: Ing. Staník

11. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků pro umístění reklamních zařízení se společností outdoor akzent s.r.o.
Předkládá: Ing. Staník   
materiál byl stažen

12. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku parc. č. 2387/1 v k. ú. Nusle ve prospěch PREdistribuce, a. s.
Předkládá: Ing. Staník

13. Návrh k prominutí odměny za poskytnutí tržního místa – pozemku p. č. 2583/1, k. ú. Krč společnosti DALIDAS, s. r. o.
Předkládá: Ing. Staník

14. Návrh k havárii topného kanálu TK č. 5 Rabasova 1064, Praha 4
Předkládá: Ing. Staník

15. Návrh k havárii topného kanálu TK č. 6 M. Tilschové 1070/4, Praha 4
Předkládá: Ing. Staník

16. Návrh k záměru zajištění provozování pobytové služby chráněné bydlení dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění
Předkládá: pí Staňková

17. Návrh k přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování vybraných sociálních služeb pro občany správního obvodu MČ Praha 4 pro rok 2010 a k vyhlášení dotačního řízení a ke zřízení komise pro dotační řízení
Předkládá: pí Staňková

18. Návrh ke změně výše osobního příplatku Mgr. Hany Holmanové, ředitelky Základní školy, Praha 4, Křesomyslova 2
Předkládá: pí Staňková

19. Návrh k uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru ve výši 10.000,- Kč mezi městskou částí Praha 4 a Obcí Baráčníků Roztyly, se sídlem Praha 4, Hlavní 119, PSČ 141 00, IČ: 00441309, výlučně určeného na uspořádání 1. plesu Obce Baráčníků Roztyly v sokolovně TJ Sokol Spořilov-Roztyly
Předkládá: Mgr. Krištof

20. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k návrhu memoranda hlavního města Prahy k rozvoji plánování sociálních služeb na území hlavního města Prahy a k metodickému napomáhání městským částem hlavního města Prahy v systémových procesech komunitního plánování sociálních služeb
Předkládá: pí Staňková

21. Návrh k uzavření dodatku č. 2  ke smlouvě o zajištění výroby novin MČ Praha 4 - Tučňák ze dne 5. 11. 2007 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2008 mezi městskou částí Praha 4 a Strategic Consulting s.r.o. se sídlem Pod Rapidem 10, Praha 10 – Vinohrady, IČ: 25792920
Předkládá: Mgr. Krištof

22. Návrh k uzavření licenční smlouvy mezi městskou částí Praha 4 a Jaroslavem Němečkem, bytem Na Lysině 17, 147 00 Praha 4 – Podolí, IČ: 47011050
Předkládá: Mgr. Krištof

23. Návrh k uzavření kupní smlouvy na 800 ks papírových notebooků s potiskem plněných čokoládou určených pro absolventy počítačových kurzů pro seniory mezi městskou částí Praha 4 a Jakubem Valtou s místem podnikání Mikuláše z Husi 921/11, 14000 Praha 4 – Nusle, IČ: 86617699
Předkládá: Mgr. Krištof

24. Návrh k uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru ve výši 15.000,- Kč mezi městskou částí Praha 4 a TJ Pankrác, se sídlem Praha 4, Lomnického 1/1071, PSČ 140 00, IČ: 00539104, výlučně určeného na určený na uspořádání mezinárodního turnaje v kolové a Mistrovství Prahy v krasojízdě v tělocvičně TJ Pankrác  na Praze 4
Předkládá: Mgr. Krištof

25. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Vegetační úpravy park Podolská, na pozemku č. 413/1 k. ú. Podolí v ulici Podolská“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník)
Předkládá: tajemník

26. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností ANTRE s.r.o. na vypracování projektové dokumentace interiérového řešení na akci „Stavba hospicového lůžkového domu“ v areálu bývalých jeslí Malovická 2751, Praha 4 – Záběhlice
Předkládá: starosta

27. Návrh ke změně složení komisí Rady městské části Praha 4
Předkládá: starosta

28. Návrh k prodeji bytových jednotek v domě č. p. 242, Nuselská or. č. 44  katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům
Předkládá: Ing. Staník   
materiál na 23. zastupitelstvo

29. Návrh k prodeji jednotky č. 791/32 v domě č. p. 791, Lounských or. č. 10, katastrální území Nusle – zařazené ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům
Předkládá: Ing. Staník   
materiál na 23. zastupitelstvo

30. Návrh ke změně usnesení Zastupitelstva městské části Praha 4 č. 18Z-13/2009 ze dne 17. 9. 2009, týkajícího se prodeje bytových jednotek v domě č. p. 727, náměstí Hrdinů or. č. 9, v katastrálním území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům – změna se týká bytové jednotky č. 727/12
Předkládá: Ing. Staník   
materiál na 23. zastupitelstvo

31. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1254/23 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 301 m², katastrální území Krč, obec hl. m. Praha, kupujícím – vlastníkům jednotek v domě č. p. 872, ul. Pacovská or. č. 25, katastrální území Krč, Praha 4
Předkládá: Ing. Staník   
materiál na 23. zastupitelstvo

32. Informace – dopisy adresované Radě městské části Praha 4

33. Informace - zápisy ze zasedání komisí Rady městské části Praha 4

34. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 2869/267 a části pozemku parc. č. 2869/273 (nově dle GP parc. č. 2869/400) oba v k. ú. Krč ve vlastnictví hlavního města Prahy, za účelem možnosti opravy objektu č. p. 2015 ul. Ružinovská na pozemku parc. č. 2869/55 a 2869/56, katastrální území Krč ve vlastnictví žadatele a možnosti zajištění parkování
Předkládá: starosta

35. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc. č. 1254/85 a části p. p. č. 1254/28 vše katastrální území Krč ve vlastnictví hlavního města Prahy z důvodu sloučení v jeden celek a rozšíření stávající prodejny
Předkládá: starosta

36. Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4 a 4 –Volnočasovou, o.p.s., se sídlem Praha 4, Lhotka, Novodvorská 1013, PSČ 142 00, IČ: 28389841 na zajištění akce „Lázeňské slavnosti“ v celkové výši 752 000,- Kč bez DPH
Předkládá: Mgr. Krištof

37. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s projektantem ak. arch. Jakubem Cajthamlem na provádění projekční a inženýrské činnosti, zpracování projektové dokumentace ke stavbě „GD Jílovská“, umístěné na pozemku parc. č. 140/100, k. ú. Lhotka
Předkládá: starosta

38. Různé

39. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Realizace výsadby dřevin na dětských hřištích zřízených městskou částí Praha 4“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a firmou Lesy a parky, s.r.o., s místem podnikání Starochodovská 156/57, 140 00 Praha 4, IČ: 27871916
Předkládá: tajemník

40. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Pronájem a údržba 20 mobilních toalet umístěných na vytipovaných dětských hřištích, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 4“ podle § 536 a následujících zákona. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a firmou JOHNNY Servis, s.r.o., se sídlem Tetín 1, 266 01 Beroun, IČ: 47538856
Předkládá: tajemník

41. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „O provozování a údržbě pítek na území městské části Praha 4“ podle § 536 a následujících zákona. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a firmou J.M.K. Real, s.r.o., se sídlem Pivovarnická 10, 180 00 Praha 8, IČ: 27249531
Předkládá: Mgr. Krištof

42. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Oprava elektroinstalace společných prostor v bytových objektech Svatoslavova 260/14, Táborská 614/12 a Vlastislavova 303/3 , Praha 4“
Předkládá: starosta

43. Návrh k návrhu úprav v oblasti investičních výdajů rozpočtu 2010
Předkládá: starosta

44. Návrh k návrhu úprav v oblasti investičních a provozních výdajů rozpočtu 2010
Předkládá: starosta

45. Návrh k doplnění a jmenování členů správní a dozorčí rady obecně prospěšné společnosti 4 - Volnočasová, o.p.s.
Předkládá: Mgr. Krištof   
materiál byl stažen

46. Návrh k rozhodnutí o vyloučení firem Strabag a. s. a Skanska a. s. z účasti v zadávacím řízení „Energetické úspory ZŠ Poláčkova, č. p.1067, Praha 4“ z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů
Předkládá: starosta

47. Návrh ke změně příloh k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 14R-407/2010 ze dne 14. 4. 2010 k zahájení zadávacího řízení podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (otevřené řízení) na realizaci akce „MŠ Kaplická, K Sídlišti 840, Praha 4 - Podolí – celková rekonstrukce objektu“
Předkládá: starosta

48. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Osazení fontány zelení v ul. Marie Pujmanové a následná péče do 30. 6. 2010“ na pozemku č. 1052/154, k. ú. Krč, podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník)
Předkládá: tajemník

49. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Výsadba stromů v ulici 5. května včetně rozvojové a udržovací péče po dobu 12ti měsíců“ na pozemku č. 1127/4, k. ú. Nusle, ul. 5. května, podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník)
Předkládá: tajemník

50. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Rekultivace zeleně, zpevněných ploch, cest v zeleni a městského mobiliáře v ulici Choceradská a v Alšových sadech“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a firmou Rossy service spol. s r. o., se sídlem Nad Opatovem 2026, 149 00 Praha 4, IČ: 26423804
Předkládá: tajemník

51. Návrh ke změně příloh k usnesení Rady městské části Praha 4 č. 12R-341/2010 ze dne 31. 3. 2010 k zahájení zadávacího řízení podle ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (zjednodušené podlimitní řízení) „Mobilní úklidová jednotka městské části Praha 4“
Předkládá: tajemník

52. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce pietního místa na pozemku p. č. 5842, k. ú. Záběhlice, včetně rekultivace přilehlé zeleně dle usnesení Rady MČ Praha 4 č.13R-349/2010 ze dne 7. 4. 2010“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a firmou HARTMA GROUP, s.r.o., se sídlem Hradištko 54, 252 09, IČ: 28166299
Předkládá: tajemník

Vytisknout