Program 14. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 14. dubna 2010

1. Návrh k pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ a k rozhodnutí o bytových případech
Předkládá: Ing. Staník

2. Návrh ve věci vyhlášení dnů smutku pro Českou republiku za oběti polského leteckého neštěstí
Předkládá: tajemník

3. Návrh k postupu dle vzorových kupních smluv na prodej bytové jednotky schválených usnesením č. 38R-1090/2009 ze dne 16. 9. 2009 i pro dříve uzavřené kupní smlouvy
Předkládá: Ing. Staník

4. Návrh k žádosti o odpuštění platby nájmu ve výši 9.977,- Kč pro paní MUDr. M. S., 5. května xxxx, Praha 4 – Nusle
Předkládá: Ing. Staník

5. Návrh k prominutí smluvní pokuty ve výši 15.337,- Kč paní V. M., Žateckých xxxx, Praha 4 - Nusle za porušení kupní smlouvy č. 5325-550762/B
Předkládá: Ing. Staník

6. Návrh k neuplatnění smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč manželům H. a J. Martanovým, 5. května xxx, Praha 4 - Nusle za porušení kupní smlouvy č. 5325-021041/B
Předkládá: Ing. Staník

7. Návrh na poskytnutí slevy 15 % z nájemného pro nájemce bytu č. xx v domě č. p. xxx, Marie Cibulkové xx, Praha 4, k. ú. Nusle, paní M. Tesařovou, z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem
Předkládá: Ing. Staník

8. Návrh na poskytnutí slevy 50 % z nájemného pro nájemce bytu č. xx paní Křížovou S. v objektu č. p. xxx, Vodárenská č. or. x, Praha 4, k. ú. Podolí
Předkládá: Ing. Staník

9. Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy - bytový dům č. p. 363 na pozemku parc. č. 1300 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc. č. 1301 (zahrada), katastrální území Podolí, Na Zvoničce 5
Předkládá: Ing. Staník

10. Návrh postoupení pohledávek za úplatu postupníkovi M. Bártovi, bytem Třebíčská xxx, Velké Meziříčí
Předkládá: Ing. Staník   
materiál byl stažen

11. Návrh k rozhodnutí o nebytových případech
Předkládá: Ing. Staník

12. Návrh k rozhodnutí o nebytových případech v nebytových objektech
Předkládá: Ing. Staník

13. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem části plochy stěny domu do ulice Kotorská, č. p. 1594, Hvězdova 19, katastrální území Nusle
Předkládá: Ing. Staník

14. Návrh ke zrušení usnesení RMČ Praha 4 č. 3R-51/2010 ze dne 20. 1. 2010 – umístění reklamního zařízení na objektu č. p. 1040, Na Strži 30, k. ú. Krč
Předkládá: Ing. Staník

15. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2303/1, označenou dle GP 1610-13/2010 jako díl „a“ v k. ú. Nusle, pro konkrétní zájemce
Předkládá: Ing. Staník   
materiál byl stažen

16. Návrh k vydání souhlasu k územnímu řízení – pozemek p. č. 1189 katastrální území Nusle
Předkládá: Ing. Staník

17. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 2110 v k. ú. Michle
Předkládá: Ing. Staník   
materiál byl stažen

18. Návrh k pronájmu pozemků parc. č. 2819/2, 2819/3, 2819/4 a 2820/2, v k. ú. Záběhlice, a na podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení
Předkládá: Ing. Staník

19. Návrh k uzavření nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků pro umístění reklamních zařízení se společností outdoor akzent s.r.o.
Předkládá: Ing. Staník   
materiál byl stažen

20. Návrh k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi městskou částí Praha 4 a občanským sdružením ŽIVOT 90, se sídlem Praha 1, ul. Karoliny Světlé 18, PSČ 110 00, IČ: 00571709, k zajištění užívání terénní sociální služby tísňové péče v roce 2010 pro seniory a zdravotně postižené občany městské části Praha 4
Předkládá: pí. Staňková

21. Návrh k přijetí účelově určeného peněžitého daru pro městskou část Praha 4 od PhDr. O. Machoninové, bytem Zelený pruh xxxx, Praha 4 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí. Staňková

22. Návrh k přijetí účelově určeného peněžitého daru pro městskou část Praha 4 od Mgr. H. Kuškové, bytem Zelinářská xxx, Praha 4 a k uzavření darovací smlouvy
Předkládá: pí. Staňková

23. Návrh k předání movitého majetku k hospodaření Základní škole s rozšířenou výukou jazyků a rozšířenou výukou tělesné výchovy, Praha 4, Filosofská 3, s účinností od 1. 5. 2010
Předkládá: pí. Staňková

24. Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4 a Nadačním fondem pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, se sídlem Praha 4, Pankrác, Bohuslava ze Švamberka 1686/4, PSČ 140 00, IČ: 27917169, na zajištění  akce "Žiju stejně jako Ty"
Předkládá: pí. Staňková

25. Návrh k uzavření smlouvy o obstarání věci mezi městskou částí Praha 4 a 4–Volnočasovou, o. p. s. na zajištění počítačového kurzu pro seniory s trvalým pobytem na území MČ Praha 4 v rámci realizace projektu „KROK PO KROKU aneb jeden krok k pokroku“,  I. pololetí r. 2010
Předkládá: pí. Staňková

26. Návrh ke zprávě o výsledku finanční kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Praha 4 - Mendíků č. 1 za rok 2009
Předkládá: tajemník

27. Návrh k Plánu kontrolních výkonů prováděných organizačními jednotkami ÚMČ Praha 4 v roce 2010
Předkládá: tajemník

28. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Vybudování dětského hřiště DYNAMO – Štúrova ulice" podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a společností Happy World s.r.o., Opletalova 983/45, 110 00, Praha 1 - Nové Město, IČ: 27459403
Předkládá: tajemník

29. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Vybudování dětského hřiště – ulice Murgašova" podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a společností Tomovy parky s.r.o., Karlovice, Radvánovice 11, 511 01 Turnov, IČ: 47470712
Předkládá: tajemník

30. Návrh k uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 4 a P. G. Management, s.r.o. se sídlem Praha 2, Nové Město, Rašínovo nábř. 68, IČ: 27102238, týkající se zajištění výroby reportáží a pravidelných aktuálních audiovizuálních spotů za účelem prezentace městské části Praha 4
Předkládá: tajemník

31. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 2869/235 katastrální území Krč ve vlastnictví hlavního města Prahy, za účelem vjezdu a výjezdu k zásobovací rampě objektu č. p. 1307 ulice Štúrova ve vlastnictví žadatelky
Předkládá: starosta

32. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemků parc. č. 1052/186, parc. č. 1052/187 a parc. č. 1052/188 v katastrálním území Krč, celkem o výměře 281 m2, ve vlastnictví hlavního města Prahy
Předkládá: starosta

33. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k aktualizaci žádosti o úplatný převod pozemků parc. č. 2526/4, 2526/5, části pozemku parc. č. 2526/3 a části pozemku parc. 2527 vše v katastrálním území Krč ve vlastnictví hlavního města Prahy, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů
Předkládá: starosta

34. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 2840/1 o výměře cca 26 m2 v katastrálním území Braník ve vlastnictví hlavního města Prahy za účelem sloučení s pozemky parc. č. 2840/4, 2840/5 a 1457 ve vlastnictví žadatelů-manželé Glezovi
Předkládá: starosta

35. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod části pozemku parc. č. 357 v katastrálním území Hodkovičky, o výměře cca 85 m2, ve vlastnictví hlavního města Prahy
Předkládá: starosta

36. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností HARTMA GROUP s.r.o. na provedení demoličních a asanačních prací pro akci „Choceradská13 – odstranění tělocvičny“
Předkládá: starosta

37. Návrh k uzavření mandátní smlouvy s Advokátní kanceláří NOCAROVÁ JAŠEK & PARTNERS, v.o.s. na zastupování MČ Praha 4 ve věci veřejné zakázky na realizaci akce „MŠ Kaplická , K Sídlišti 840, Praha 4 - Podolí – celková rekonstrukce objektu“
Předkládá: starosta

38. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností PROJEKT – SERVIS na vypracování projektové dokumentace staveb včetně veškeré související inženýrské činnosti pro akce: "Oprava oplocení a oprava střechy objektu v Zápolí 1249, Praha 4, k. ú. Michle"
Předkládá: starosta

39. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností PLÁN PLUS, s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací pro akci: "Objekt Fillova 11/1084, Praha 4, k. ú. Krč - oprava vnitřní elektroinstalace a dělících stěn – stavební úpravy zahrady parc. č. 1256/6, 1256/21 – oprava hřiště a pískovišť"
Předkládá: starosta

40. Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Sanace vlhkosti suterénů v bytových objektech Hadovitá 247/12, Kapitulská 408/10, Praha 4, k. ú. Michle a Sezimova 459/4, Praha 4, k. ú. Nusle“
Předkládá: starosta

41. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce sportovní plochy na pozemku p. č.2895 k. ú.Michle na vrchu Kapitol, včetně pokládky umělého povrchu, vybudování oplocení a doplnění sportovního zařízení“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a firmou Lesy a parky, s.r.o., se sídlem Starochodovská 156/57, 140 00 Praha 4, IČ: 27871916
Předkládá: Mgr. Krištof

42. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Rekultivace zeleně, zpevněných ploch, cest v zeleni a městského mobiliáře parkové plochy v ulici Žilinská, včetně přípravy místa pro pomník obětem bitvy u Zborova“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a firmou Lumír Šindelář zahradnické služby, s místem podnikání Vlnitá 4/26, 140 00 Praha 4, IČ: 17024081
Předkládá: Mgr. Krištof

43. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Vybudování multifunkčního sportoviště na části pozemku č. 5841, k. ú. Záběhlice, včetně rekultivace přilehlé zeleně" podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a firmou HARTMA GROUP, s.r.o., se sídlem 252 09 Hradištko 54, IČ: 28166299
Předkládá: Mgr. Krištof

44. Informaci o uvedení bezplatné informační linky pro seniory do provozu
Předkládá: pí. Staňková

45. Informace o provedených dohlídkách v 1. pololetí školního roku 2009/2010 a plnění výživových norem pro školní stravování v základních a mateřských školách zřizovaných městskou částí Praha 4 za rok 2009
Předkládá: pí. Staňková

46. Informace - zápisy ze zasedání komisí Rady městské části Praha 4

47. Různé

48. Návrh k zaujetí stanoviska městské části Prahy 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č. 310/118 v katastrálním území Michle o výměře 924 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy za účelem výstavby polyfunkčního domu
Předkládá: starosta

49. Návrh ke splatnosti faktur ve smluvních vztazích, v nichž městská část Praha 4 má postavení objednatele (odběratele)
Předkládá: tajemník

50. Návrh k rozhodnutí o bytovém případu
Předkládá: Ing. Staník

51. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4
Předkládá: tajemník

52. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Jarní výsadba stromů na území městské části Praha 4“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a firmou Lumír Šindelář zahradnické služby, s místem podnikání Vlnitá 4/26, 140 00 Praha 4, IČ: 17024081
Předkládá: tajemník

53. Návrh k zahájení zadávacího řízení podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (otevřené řízení) na realizaci akce „MŠ Kaplická , K Sídlišti 840, Praha 4 - Podolí – celková rekonstrukce objektu“
Předkládá: starosta

Vytisknout