Program 13. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 7. dubna 2010

1. Návrh ke svěření pozemků parc. č. 1026/3 v katastrální území Hodkovičky do správy městské části Praha 4
Předkládá: Ing. Staník
materiál na 22. zastupitelstvo

2. Návrh ke svěření spoluvlastnického podílu id ½ pozemku parc. č. 1514/1 a pozemků parc. č. 1512/3, 1512/4, 1512/44 a části pozemku parc. č. 1512/2, vše v katastrálním území Podolí do správy městské části Praha 4
Předkládá: Ing. Staník    
materiál na 22. zastupitelstvo

3. Návrh k poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylantů v roce 2010
Předkládá: Ing. Staník    
materiál na 22. zastupitelstvo

4. Návrh k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací č. 2008/439/OINF/OSTA/STA ze dne 26. 5. 2008 uzavřené mezi NGI Service s. r. o., sídlem Na Cihlářce 30/3177, Praha 5, PSČ 150 00, IČ: 27950671 a  městskou částí Praha 4
Předkládá: Mgr. Plíšek

5. Návrh k návrhu programu 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 15. 4. 2010
Předkládá: starosta

6. Návrh ke způsobu řešení dopravy v klidu na území městské části Praha 4 a k záměru založení družstva pod obchodní firmou: Parkovací dům Jílovská, družstvo
Předkládá: starosta   
materiál na 22. zastupitelstvo

7. Návrh k výpovědi nájmu částí pozemku parc. č. 61/1 v k. ú. Podolí, pronajatých paní H. Velké, paní V. V., panu Ing. J. Č. a panu Ing. A. D.
Předkládá: Ing. Staník

8. Návrh k záměru Rady městské části Praha 4 ve věci rekonstrukce pietního místa na Roztylském náměstí, vyplývajícího z usnesení č. 31R-859/2009 ze dne 15. 7. 2009
Předkládá: Mgr. Krištof

9. Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností IMS-BAU s.r.o. na provedení odstranění stavby školní budovy na adrese Choceradská 2600/13, na parcele č. 2848/736, Praha 4
Předkládá: starosta
materiál byl stažen

10. Návrh k uzavření smlouvy se společností Engineering and Facility Service, spol. s r. o. o výkonu prací koordinátora BOZP během realizace akce: „Choceradská 13 – asanace školní budovy – 2. etapa“
Předkládá: starosta

11. Návrh k uzavření smlouvy se společností Fealmont spol. s r. o. o výkonu technického dozoru investora během realizace akce: „Choceradská 13 – asanace školní budovy – 2. etapa“
Předkládá: starosta

12. Návrh ve věci veřejné zakázky „Nové využití vybraných NP bývalého Kina Kosmos“ zadávané v soutěžním dialogu podle ust. § 21 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zahájeném dne 17. 10. 2008 uveřejněním oznámení v ISVZ – US, ev. č. VZ 60023765
Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

13. Návrh k dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí o smlouvě o nájmu s společností Medicon - Nová radnice
Předkládá: tajemník
materiál byl stažen

14.  Různé

15. Návrh k vyhlášení II. kola grantového řízení městské části Praha 4 pro oblast: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže; kultury a umění a životního prostředí pro rok 2010
Předkládá: Mgr. Krištof    
materiál na 22. zastupitelstvo

16. Návrh k návrhu úprav v oblasti investičních výdajů a finančního plánu v jednotlivých oblastech ekonomické činnosti
Předkládá: starosta

17. Návrh k navýšení rozpočtu městské část Praha 4 a k návrhu úprav v oblasti investičních a provozních výdajů rozpočtu na rok 2010
Předkládá: starosta   
materiál na 22. zastupitelstvo

18. Návrh k uzavření smlouvy o dílo s N. Menšíkovou, fyzickou osobou, Nádražní xx/xx, 150 00 Praha 5, IČ: 75765055 na zajištění podkladů pro sloučeného územní rozhodnutí a stavební povolení akce: „Centrální park Pankrác II dětské hřiště“
Předkládá: tajemník

19. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části místních komunikací o výměře 250 m2  na pozemcích parc. č. 3014 a 3012/1, k. ú. Nusle na pietní akt k 65. výročí Dne vítězství , který se uskuteční dne 11. 5. 2010 od 13.00 hodin mezi městskou částí Praha 4 a hlavním městem Prahou, Mariánské nám. 2, Praha 1 110 00, IČ: 00064581
Předkládá: starosta

20. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Rekultivace zeleně, zpevněných ploch, cest v zeleni a městského mobiliáře v ulici Družstevní ochoz a jím přilehlých ploch“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a firmou Rossy service spol. s r. o., se sídlem Nad Opatovem 2026, 149 00 Praha 4, IČ: 26423804
Předkládá: tajemník

21. Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Zabezpečení vybraných přechodů pro chodce na území městské části Praha 4 osvětlením, a to včetně vypracování projektové dokumentace a stavebních prací“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a firmou ELTODO-CITELUM, s.r.o., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, PSČ 14201, IČ: 25751018
Předkládá: tajemník

22. Informace k plánu výsadby stromů na území městské části Praha 4
Předkládá: Mgr. Krištof

23. Návrh k uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 4 a CCG - Czech Communication Group, s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 32/624, IČ: 26754355, týkající se zpracování a vyhodnocení průzkumu veřejného mínění a spokojenosti občanů v rámci území městské části Praha 4
Předkládá: tajemník

24. Návrh k prodeji částí pozemku parc. č. 2889/100 o výměře 1525 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Krč rozděleného dle geometrického plánu č. 2194-19/2010 pro k. ú. Krč, na pozemky parc. č. 2889/110, 2889/111, 2889/112, 2889/113, 2889/114, vše ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Krč (Akademická vesnice)
Předkládá: Ing. Staník        
materiál na 22. zastupitelstvo

25. Návrh k odnětí id. 3/16 pozemků parc. č. 1936/2 a 1937  v k. ú. Braník ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 4
Předkládá: Ing. Staník    
materiál na 22. zastupitelstvo

Vytisknout