Program 12. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 31. března 2010

P R O G R A M 12. zasedání Rady MČ Praha 4, dne 31. 3. 2010

1.    Návrh k  pronájmu volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ a k rozhodnutí o bytových případech.

Předkládá: Ing. Staník

 

2.    Návrh na uzavření nájemních smluv na pronájem volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“. 

Předkládá: Ing. Staník

 

3.    Návrh k pronájmu bytů v objektech Základních a Mateřských škol ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů  domech ve  vlastnictví  (spoluvlastnictví)  hl.m.  Prahy  svěřených  městské  části  Praha  4“ a k rozhodnutí  o bytovém případu.

Předkládá: Ing. Staník

 

4.    Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy - bytový dům č.p. 1255 na pozemku parc. č. 2035, katastrální území Nusle, ul. Nad Jezerkou or. č. 1.

Předkládá: Ing. Staník

 

5.    Návrh k podání návrhu na povolení vkladu do katastru nemovitostí Prohlášení vlastníka budovy - bytový dům č. p. 219 na pozemku parc. č. 2234 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku parc. č. 2235 (zahrada), katastrální území  Bráník, Údolní 47.

Předkládá: Ing. Staník

 

6.    Návrh k  ukončení nájmu bytu č. 3, o velikosti 2+l, v 1. podlaží domu čp. 541, Štúrova ulice č. 37 výpovědí a  na  podání žaloby na vyklizení bytu.

Předkládá: Ing. Staník

 

7.    Návrh k pronájmu pozemků parc.č. 2819/2, 2819/3, 2819/4 a 2820/2, v k.ú. Záběhlice, případně podání žaloby na vydání bezdůvodného obohacení.

Předkládá: Ing. Staník     STAŽENO

 

8.    Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu části pozemku parc.č. 1254/2 v k.ú. Krč s panem F. Kvapilem.

Předkládá: Ing. Staník

 

9.    Návrh k výpovědi nájmu části pozemku parc. č. 700/32 v k. ú. Michle, pronajatého městské části Praha 4  Hl. m. Prahou, zastoupenou TSK hl. m. Prahy.

Předkládá: Ing. Staník

 

10.  Návrh k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi oprávněnou Městskou částí Praha 4  a povinným Dr. Ing. J. Kadounem – Nuselská čp. xxx na pozemku parc. č. 281 k.ú. Nusle.

Předkládá: Ing. Staník

 

11.  Návrh k vydání souhlasu s umístěním nové opěrné zdi na pozemku parc.č. 223/1, k.ú. Nusle.

Předkládá: Ing. Staník

 

12.  Návrh k úhradě účelně vynaložených finančních prostředků na odstranění havárie – Točitá 1752/40, k.ú. Krč.

Předkládá: Ing. Staník

 

13.  Návrh ke změně usnesení RMČ Praha 4 č. 7R-130/2010 ze dne 17.2.2010.

Předkládá: Ing. Staník

 

14.  Návrh ke zrušení usnesení RMČ Praha 4 č. 7R-131/2010, č. 7R-132/2010, č. 7R-133/2010 ze dne 17.2.2010.

Předkládá: Ing. Staník

 

15.  Návrh ke zrušení usnesení Rady městské části Praha 4 č. 10R-223/2010 a k  uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu č. 0084/05/NEBYTY/OBFM. 

Předkládá: Ing. Staník

 

16.  Návrh k uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě na zajištění havarijní služby  č. 889/09/OSTA/OBYP/STAR ze dne 8.6.2009, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6   uzavřené  mezi městskou částí Praha 4 a společností 4-Majetková, a.s.

Předkládá: Ing. Staník

 

17.  Návrh k uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě na zajištění provádění kontrol, revizí a technických prohlídek objektů č. 890/09/O/OSTA/OBYP/STAR ze dne 8.6.2009, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6   uzavřené  mezi městskou částí Praha 4 a společností 4-Majetková, a.s.

Předkládá: Ing. Staník

 

18.  Návrh k uzavření dodatku č. 11 k nájemní smlouvě č. 1551/08/NAJE/OMO/ZST ze dne 17.12.2008, ve znění dodatků č. 1 - 10, uzavřené mezi městskou částí Praha 4 a společností 4-Majetková, a.s.

Předkládá: Ing. Staník

 

19.  Návrh k uzavření dodatku č.1 Mandátní smlouvy č. 843/09/OSTA/OBYP/STAR, ze dne 8.6.2009 se společností 4-Energetická, a.s., IČ: 28550901, se sídlem Táborská 350/32, Praha 4.

Předkládá: Ing. Staník

 

20.  Návrh k navýšení rozpočtu  Základní škole a Mateřské škole, Praha 4, Sdružení 1080  o částku  600.000,- Kč určenou na krytí  mimořádných provozních  nákladů v souvislosti se zprovozněním 2 tříd mateřské školy.

Předkládá: pí. Staňková

 

21.  Návrh k poskytnutí finanční odměny ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městskou částí Praha 4 při příležitosti Dne učitelů

Předkládá: pí Staňková

 

22.  Návrh k poskytování terénní služby v roce 2010 lidem bez domova  na území MČ Praha 4 mobilní jednotkou v rámci Integračního programu občanského sdružení Naděje o.s. a k uzavření smlouvy o poskytování služeb.

Předkládá: pí Staňková

 

23.  Návrh k uzavření darovací smlouvy o poskytnutí daru ve výši 25.000,-Kč mezi městskou částí Praha 4 a Českým svazem bojovníků za svobodu, Praha 4, Branické náměstí 2/777, PSČ 147 00, IČ: 00442755, výlučně určeného na zajištění výchovných zájezdů mládeže do Lidic a Terezína včetně odborného doprovodu a výkladu.

Předkládá: Mgr. Krištof

 

24.  Návrh k návrhu obecně závazné vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

Předkládá: Mgr. Krištof

 

25.  Návrh k poskytnutí darů předsedům a členům okrskových volebních komisí při volbách do Poslanecké sněmovny  ČR ve dnech 28. – 29. 5. 2010.

Předkládá: tajemník

 

26.  Návrh k uzavření smlouvy o dílo mezi městskou částí Praha 4 a CCG - Czech Communication Group, s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 32/624, IČ: 26754355, týkající se zajištění výroby a produkce propagačního DVD Prahy 4.

Předkládá: tajemník

 

27.  Návrh ke zprávě o výsledku finanční kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 4 - Michle, Bítovská 1246/1 za rok 2008 a 2009.

Předkládá: tajemník

 

28.  Návrh ke zprávě o výsledku finanční kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 4 - Křesomyslova 2/724 za rok 2008 a 2009.

Předkládá: tajemník

 

29.  Návrh ke zprávě o výsledku finanční kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola U Krčského lesa,, Praha 4, Jánošíkova 1320 za rok 2007, 2008 a  1-5/2009.

Předkládá: tajemník

 

30.  Návrh ke zprávě o výsledku finanční kontroly v příspěvkové organizaci Speciální mateřská škola Praha 4, Horáčkova 1/1095 za rok 2008 a 2009.

Předkládá: tajemník

 

31.  Návrh k převedení účetnictví příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 4 do zjednodušeného rozsahu.

Předkládá: starosta

 

32.  Návrh k  uzavření  dodatku č.1 ke smlouvě  o  dílo  č. 2009/1713/OSO/DILO/STA ze dne  7. 12. 2009 uzavřené podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991Sb. obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle usnesení Rady MČ Praha 4 č. 48R-1378/2009 ze dne 18. 11. 2009 pro akci „Rekonstrukce fasády – I. etapa v bytovém objektu Jeremenkova 725/90, Praha 4, k. ú. Podolí“.

Předkládá: starosta

 

33.  Návrh k uzavření smlouvy o dílo s firmou R-Projekt 07 v.o.s. se sídlem Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31, IČ 27647111 na vypracování  projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací  pro akci „Úprava zahrady a herních prvků  v areálu objektu Přímětická 1247, Praha 4 “

Předkládá: starosta

 

34.  Návrh k uzavření smlouvy o dílo se společností EKOPROJEKT Praha , a.s. se sídlem Na Neklance 21, 150 00 Praha 5 – Radlice, IČ 00659258  na vypracování  projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací  pro akci „Oprava terasy , oprava stávajících zpevněných ploch  a oprava herních prvků v areálu objektu Na Lánech 22, Praha 4, k. ú. Michle  “

Předkládá: starosta

35.  Návrh k uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o dílo č. 2008/697/OITEZ/DILO/STA ze dne 14.7.2008 se společností BAU plus a.s.na zhotovení díla představující veřejnou zakázku pod názvem: „Stavba lůžkového hospicového domu v areálu bývalých jeslí Malovická 2751, Praha 4“.

Předkládá: starosta

 

36.  Návrh k zadání veřejné zakázky na realizaci akce „Oprava bytu č. 3 v bytovém objektu Hurbanova 1182/32, Praha 4, k. ú. Krč“.

Předkládá: starosta

 

37.  Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemků parc.č. 1025/1, 1025/30, 1025/31 v k.ú. Podolí, které splňují podmínky dané zákonem č. 172/1991 Sb. a budou převedeny do vlastnictví hl. m. Prahy, za účelem sloučení se sousedními pozemky ve vlastnictví žadatelky.

Předkládá: starosta

 

38.  Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č. 1026/3 v katastrálním území Hodkovičky ve vlastnictví hlavního města Prahy, za účelem sloučení se sousedními pozemky ve vlastnictví žadatele.

Předkládá: starosta

 

39.  Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4  k žádosti o úplatný převod nebo pronájem části pozemku parc.č. 1512/2 v katastrálním území  Podolí, o výměře cca 56 m2, ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Předkládá: starosta

 

40.  Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod nebo pronájem celého pozemku parc.č. 1512/3 v katastrálním území Podolí ve vlastnictví hlavního města Prahy, případně jeho části o výměře cca 22 m², za účelem sloučení se sousedním pozemkem ve vlastnictví žadatele.

Předkládá: starosta

 

41.  Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k žádosti o úplatný převod pozemku parc.č. 1750/4 v katastrálním území Braník, o výměře 74 m2, ve vlastnictví hlavního města Prahy.

Předkládá: starosta

 

42.  Návrh k zaujetí stanoviska městské části Praha 4 k zveřejnění oznámení zahájení zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, k záměru :„ Administrativní objekt v ul. Zelený pruh 1560/99, Praha 4 - Braník“.

Předkládá: starosta    STAŽENO

 

43.  Návrh ke Zprávě o vyúčtování výsledků hospodaření městské části Praha 4 za rok 2009.

Předkládá: starosta        materiál na 22. zastupitelstvo

 

44.  Návrh k prodeji bytové jednotky č. 781/7 v domě č. p. 781,  Na Klaudiánce  or. č. 19 na pozemku p. č. 960/3,  katastrálním území Podolí a domě č. p. 1128, Na Klaudiánce or. č. 21 na pozemku 960/8, katastrální území Podolí – zařazené  ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejímu oprávněnému nájemci.

Předkládá: Ing. Staník    materiál na 22. zastupitelstvo

 

45.  Návrh k prodeji bytové jednotky 727/7 v domě č.p. 727, Náměstí Hrdinů or. č. 9  katastrální území Nusle – zařazených  ve  4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům.

Předkládá: Ing. Staník    materiál na 22. zastupitelstvo

 

46.  Návrh k prodeji bytové jednotky č. 1043/2, v domě č. p. 1042, 5. května or. č. 34, na pozemku parc.č. 2004 a v domě č. p. 1043, 5. května or. č. 32, na pozemku parc.č. 2003, vše v katastrálním území Nusle (domy spolu tvoří jeden funkční celek) – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu - její oprávněné nájemkyni.

Předkládá: Ing. Staník    materiál na 22. zastupitelstvo

 

47.  Návrh k prodeji bytových jednotek č. 921/3 a 921/6 v domě č. p. 921, Mikuláše z Husi or. č. 11 na pozemku parc. č. 1573, katastrální území Nusle – zařazených ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

Předkládá: Ing. Staník    materiál na 22. zastupitelstvo

 

48.  Návrh k prodeji bytových jednotek č. 1357/2, 1357/13 a 1357/25 v domě č. p. 1357, Mečislavova or. č. 16 na pozemku p. č. 339, katastrální území Nusle – zařazeno ve 4c) vlně privatizace bytového fondu, jejich oprávněným nájemcům

Předkládá: Ing. Staník    materiál na 22. zastupitelstvo

 

49.  Návrh k pokračování prodeje v rámci privatizace, po uplynutí šestiměsíční lhůty k přijetí nabídky na prodej bytové jednotky č. 1041/9 v domě č. p. 1041,  5. května or. č. 36  – zařazeném ve 4c) vlně privatizace bytového fondu.

Předkládá: Ing. Staník    materiál na 22. zastupitelstvo

 

50.  Návrh k pokračování prodeje v rámci privatizace, po uplynutí šestiměsíční lhůty k přijetí nabídky na prodej bytové jednotky č. 1041/8 v domě č. p. 1041,  5. května or. č. 36  – zařazeném ve 4c) vlně privatizace bytového fondu.

Předkládá: Ing. Staník    materiál na 22. zastupitelstvo

 

51.  Návrh k prodeji nemovitostí ve 4b) vlně privatizace bytového fondu - obytných domů č. p. 420, ul. Ohradní or. č. 20 a č. p. 421, ul. Ohradní or. č. 22 a pozemků parc. č. 1355, 1356, 1357, 1358, vše v katastrálním území Michle, Praha 4, obec hl. m. Praha v souladu s usnesením Obvodního zastupitelstva Prahy 4 č. 20/Z/43-98 ze dne 23.9.1998.

Předkládá: Ing. Staník    materiál na 22. zastupitelstvo

52.  Návrh k prodeji nemovitostí ve 4b)2. vlně privatizace bytového fondu – obytného domu č.p. 1220, ul. Dačického or. č. 2  a  pozemků parc.č. 1786 a parc.č. 1787, vše v katastrálním území Nusle, Praha 4, obec hl. m. Praha v souladu s usnesením Obvodního zastupitelstva  Prahy 4 č. 20/Z/43-98 ze dne 23.9 1998.

Předkládá: Ing. Staník    materiál na 22. zastupitelstvo

 

53.  Návrh k prodeji objektu v ul. Pacovská č.p. 869 na pozemku parc. č. 1254/20 a pozemku parc. č. 1254/20, vše v k.ú. Krč společnosti MARKET TREND s.r.o.

Předkládá: Ing. Staník    materiál na 22. zastupitelstvo

 

54.  Návrh k společnému prodeji pozemků parc. č. 1833/24, 1844/1 a 1844/2 v k.ú. Michle.

Předkládá: Ing. Staník    materiál na 22. zastupitelstvo

 

55.  Návrh ve věci stanoviska městské části Praha 4 k návrhu na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k nemovitostem, a to budově čp. 307 na pozemku parc.č. 1142, pozemku parc.č. 1142 v k.ú. Michle, vše zapsáno na LV č. 1527 pro k.ú. Michle, projednávané Obvodním soudem pro Prahu 4 pod čj.  8 C 211/2009.

Předkládá: Ing. Staník    materiál na 22. zastupitelstvo

 

56.  Návrh ke změně termínu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 v červnu 2010.

Předkládá: starosta     materiál na 22. zastupitelstvo

 

57.  Návrh ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 6.1.2010 do 7.3.2010.

Předkládá: starosta    materiál na 22. zastupitelstvo

 

58.  Návrh k  udělení grantů městské části Praha 4 pro oblast: sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže; kultury a umění; sociální, zdravotní a životního prostředí pro rok 2010.

Předkládá: p. Caldr     materiál na 22. zastupitelstvo

 

59.  Informace k vyúčtování finančních prostředků-grantů MČ Praha 4 pro oblast  sociální poskytnutých v roce  2009.

Předkládá: Mgr. Krištof     materiál na 22. zastupitelstva

 

60.  Informace k vyúčtování finančních prostředků-grantů MČ Praha 4 pro oblast kultury a umění na rok 2009.

Předkládá: Mgr. Krištof     materiál na 22. zastupitelstva

 

61.  Informace k usnesení Zastupitelstva MČ Praha 4 21Z-18/2010 ze dne 21.1.2010.

Předkládá: p. Hudec     materiál na 22. zastupitelstva

 

62.  Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 4 dne 15. 4. 2010.

Předkládá: starosta    STAŽENO

 

63.  Informace - zápisy ze zasedání komisí Rady městské části Praha 4.

 

64.  Informace - dopis adresovaný Radě městské části Praha 4.

 

65.  Různé.

 

 

66.  Návrh na zahájení zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky podle ust.§21 odst.1 písm.f) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (zjednodušené podlimitní řízení) „Vybudování sportoviště v Podolské ulici“.

Předkládá: tajemník

 

67.  Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Rekonstrukce sportoviště na pozemku č.624 a 625, k.ú.Nusle v ulici Svatoslavova“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a firmou HARTMA GROUP, s.r.o. se sídlem Hradištko 54, PSČ 25209, IČ: 28166299

Předkládá: tajemník

 

68.  Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Revitalizace parku při ulici Lopatecká, Praha 4 – Podolí“ podle  § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a společností Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o.,  Wenzigova 1860/17, 120 00, Praha 2 - Nové Město, IČ: 26764326.

Předkládá: tajemník    STAŽENO

 

69.  Návrh k uzavření smlouvy o dílo „vybudování seniorského hřiště, Podolská ulice" podle  § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a společností Happy World s.r.o., Opletalova 983/45, 110 00, Praha 1 - Nové Město, IČ: 27459403.

Předkládá: tajemník

 

70.  Návrh k uzavření smlouvy o pomoci při materiálně technickém zabezpečení voleb Poslanecké sněmovny parlamentu ČR dne 28.-29.5.2010 se subjekty uvedenými v příloze č.1

Předkládá: tajemník

 

71.  Návrh k uzavření smlouvy o nájmu věcí  movitých se společností TPC spol. s r. o., se sídlem Průmyslová 1137, Jičín, IČ: 25257129

Předkládá: tajemník

 

72.  Návrh k uzavření  smlouvy o zabezpečení konání voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR se Základní školou a Mateřskou školou se sídlem Mendíků 1/100, Praha 4

Předkládá: tajemník

 

73.  Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Výměna písku na dětských hřištích v majetku a údržbě Prahy 4“ podle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a Lumír Šindelář zahradnické služby, Vlnitá4/26, 140 00 Praha 4, IČO: 17024081.

Předkládá: Mgr. Krištof

 

74.  Návrh k úpravě platu Mgr. Jany Ságlové, vedoucí odboru školství Úřadu městské části Prahy 4.

Předkládá: tajemník

 

75.  Návrh k prodeji bytového domu č.p. 510, ul. Čestmírova na pozemku parc. č. 292
a pozemku parc.č. 292 v k.ú. Nusle

Předkládá: Ing. Staník    materiál na 22. zastupitelstvo

 

76.  Informace k účasti občanů na jednání komise na otevírání obálek při bytové komisi rady MČ Praha 4.

Předkládá: tajemník

 

77.  Návrh ke způsobu řešení dopravy v klidu na území městské části Praha 4 a k záměru založení družstva pod obchodní firmou: Parkovací dům Jílovská, družstvo.

Předkládá: starosta    STAŽENO

 

78.  Návrh ke stanovení výše mimořádných odměn Milošovi Hájkovi, řediteli Ústavu sociálních služeb v Praze 4, Mgr. Milanovi Mikundovi, likvidátorovi Obvodního podniku služeb v Praze 4, státního podniku v likvidaci a Obvodního bytového podniku v Praze 4, státního podniku v likvidaci a Janovi Schneiderovi, řediteli Zdravotnického zařízení městské části Praha 4.

Předkládá: starosta

 

79.  Návrh na zahájení zadávacího řízení k zadání veřejné zakázky podle ust.§38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (zjednodušené podlimitní řízení) „Mobilní úklidová jednotka Městské části Praha 4“

Předkládá: tajemník

 

80.  Návrh k uzavření smlouvy o dílo „Mimořádný jarní úklid ploch zeleně a pěších komunikací mimo běžnou smluvní údržbu na území městské části Praha 4“ podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník), v platném znění, mezi městskou částí Praha 4 a firmou Eurospeed czech, s.r.o., se sídlem Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3, IČ: 27227588

Předkládá: tajemník

 

 

 

 

Zveřejněno: 01.04.2010 – vedoucí OKS Mgr. Daniela Kazdová,
Vytisknout