Program 11. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 15. 4. 2015

P R O G R A M

11. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 15. 4. 2015

1. Návrh k využití volných bytů ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“
Předkládá: Mgr. Zicha

2. Návrh k uzavření nájemních smluv na nájem volných bytů v domech s pečovatelskou službou ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou městské části Praha 4“.
Předkládá: Mgr. Zicha

3. Návrh na  poskytnutí slevy z nájemného na období od 1.11.2014 do 31.3.2015 pro nájemce bytů č. 11 a 26 v domě Krčská 993/57, Praha 4, k.ú. Krč, z důvodu zhoršené kvality bydlení.
Předkládá: Mgr. Zicha

4. Návrh na poskytnutí slevy z nájemného pro nájemce bytu č. x paní V. K. a pro nájemce bytu č. xx manžele H. a L. B., v domě č.p. xx,  Za Zelenou liškou xx, Praha 4, k.ú. Krč,  z důvodu zhoršené kvality bydlení nezaviněné nájemcem.
Předkládá: Mgr. Zicha

5. Návrh k uzavření splátkové dohody na smluvní pokuty a úroky z prodlení za pozdní platby nájemného, záloh na služby a vyúčtování služeb a smluvní pokutu za pozdní vyklizení nebytového prostoru (jednotky) č. xx/402 v domě č. p. xx, ul. Nuselská xx, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

6. Návrh na výpověď nájemní smlouvy č. 2014/0959/OOM/STAR na pronájem nebytového prostoru č. 402 v domě čp. xx, Podolská xx, Praha 4, katastrální území Podolí, uzavřené dne 10. 9. 2014 s Bc. P. Novákem,  IČ 86975021.
Předkládá: Mgr. Zicha

7. Návrh k odpisu pohledávky ve výši 32.349,47 Kč vůči společnosti STIMEX Baterie s r.o., IČ: 25751221.
Předkládá: Mgr. Zicha

8. Návrh k žádosti společnosti TIME TRAVEL spol. s r. o., IČ: 49356861, o prominutí smluvních pokut a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného za pronájem nebytového prostoru č. 802,1 v domě č. p. 409, ul. Na Zámecké 6, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

9. Návrh k žádosti společnosti Tři bratři s.r.o., IČ 29052505, o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného a služeb za nebytové prostory č. 401 a 402 v domě čp. 773, Dvorecká 3, Praha 4, katastrální území Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha

10. Návrh k žádosti Záchranné potápěčské služby ČR, IČ: 265 17 205, o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení.
Předkládá: Mgr. Zicha

11. Návrh k žádosti společnosti E System Praha s.r.o., o prominutí nájemného a služeb a smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení stavebních úprav– nebytového prostoru č. 300 v objektu č.p. 1266, Na Úlehli 11, katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

12. Návrh k žádosti Občanského sdružení Élektra – Centrum pomoci ženám zneužitým v dětství, IČ 638 31 210, o prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní platby nájemného a služeb za nebytový prostor č. 202 v domě čp. xx, Na Strži x, Praha 4, katastrální území Krč.
Předkládá: Mgr. Zicha

13. Návrh k žádosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Nusle I, o prominutí smluvní pokuty za pozdní platby nájemného a služeb za nebytový prostor č. 300 v domě čp. xx, Údolní xx, Praha 4, katastrální území Braník.
Předkládá: Mgr. Zicha

14. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 301 v domě č. p. xx, ul. Nuselská xx, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

15. Návrh k pronájmu nebytového prostoru v objektu č.p. 1223, Vikova 4, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

16. Návrh k pronájmu nebytové jednotky č. 798/303 v domě č. p. xx, ul. 5. května xx, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

17. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 301 v domě č. p. xx, ul. 5. května xx, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

18. Návrh k pronájmu nebytového prostoru č. 401 v domě č. p. xx, ul. Na Veselí xx, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

19. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. xxx, Na Strži xx, katastrální území Krč, Praha 4, spolku A DOMA, o.s. IČ: 270 53 679.
Předkládá: Mgr. Zicha

20. Návrh k pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. xxx, Na Strži xx, katastrální území Krč, Praha 4, panu S. Vrbošovi,  IČ: 715 40 253.
Předkládá: Mgr. Zicha

21. Návrh ke zrušení usnesení č. 9R-399/2014 ze dne 16. 4. 2014 k pronájmu prostoru v domě čp. xx, Nuselská č.or. xx, Praha 4, katastrální území Michle, společnosti BILLA spol. s r.o., IČ 00685976.
Předkládá: Mgr. Zicha
materiál byl stažen

22. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2109/3 v k.ú. Michle.
Předkládá: Mgr. Zicha

23. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1031/2 (zastavěná plocha a nádvoří), se stavbou bez čp/če, garáže, vše katastrální území Podolí, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

24. Návrh ke zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.č. 2125/3 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 1269 (stavba občanského vybavení), Na Líše 13 a pozemku  parc.č. 2125/8 (manipulační plocha), vše  katastrální území Michle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

25. Návrh k záměru pronájmu části pozemku parc. č. 2007, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 4 420 m2 z celkové výměry 11 192 m2, se stavbami nezapsanými v katastru nemovitostí, vše katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

26. Návrh k pronájmu pozemku parc. č. 357/2, se stavbou bez čp/če, garáže, ve dvoře domu č. p. 225, ul. Mečislavova 10, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

27. Návrh k pronájmu pozemků parc. č. 1921/7 a parc. č. 1921/10, se stavbami bez čp/če, garáží, v ulici U Ledáren, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Zicha

28. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části pozemku parc. č. 61/1 a části pozemku parc. č. 61/18, k. ú. Podolí.
Předkládá: Mgr. Zicha

29. Návrh k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (BOZP) č. SML/2014/0481/OSIO ze dne 5.6.2014 se společností INSTALACE Praha, spol. s r.o., IČ: 45804371, se sídlem Truhlářská 1108/3, Praha 1, PSČ 110 00, na změnu ceny výkonu koordinátora BOZP  a změnu doby jeho provádění, při realizaci akce s názvem „Relaxační centrum Kosmos – I. etapa“.
Předkládá: Ing. Kovářík

30. Návrh ke schválení dodatku č. 3 ke směrnici Rady městské části Praha 4 pod názvem Pravidla pro nakládání s pohledávkami městské části Praha 4 v úplném znění.
Předkládá: tajemník

31. Návrh k doplnění otevřeného seznamu dodavatelů městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

32. Návrh ke stanovení rozsahu doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena Zastupitelstva městské části Praha 4.
Předkládá: tajemník

33. Návrh k zastupování městské části Praha 4 Mgr. Lukášem Zichou, zástupcem starosty městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

34. Návrh ke jmenování členů Komise pro obnovu koupaliště Lhotka Rady městské části Praha 4
Předkládá: starosta

35. Návrh k uzavření smlouvy o výpůjčce části místních komunikací, na konání akce ve veřejném zájmu „Pietní akt k 70. výročí Dne vítězství“, která se uskuteční dne 11. 5. 2015 od 12 do 14 hodin u Památníku Tří odbojů na nám. Gen. Kutlvašra.
Předkládá: starosta

36. Různé