Program 1. zasedání Rady městské části Praha 4 dne 7. 1. 2015

P R O G R A M

1. zasedání Rady MČ Praha 4 dne 7. 1. 2015

1. Návrh na prominutí smluvní pokuty a úroků z prodlení za pozdní platby sdružení Fokus Praha, o.s., IČ 45701822, za pronájem nebytového prostoru č. 502 v nemovitosti čp. 322, Podolská 21, Praha 4, katastrální území Podolí.
Předkládá: starosta

2. Návrh k uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na pronájem nebytového prostoru v čp. 953, Za Zelenou liškou 1a, Praha 4, katastrální území Krč, s Olgou Agathou Vajglovou, IČ 71393544.
Předkládá: starosta

3. Návrh na udělení souhlasu s umístěním sídla společnosti Reichenberg Immobilien a.s., IČ 47115947, na adresu nebytového prostoru v nemovitosti čp. 285, Návršní 13, Praha 4, katastrální území Krč.
Předkládá: starosta

4. Návrh ke společnému prodeji pozemků parc. č. 1588/3, 1588/4, 1588/5 a části pozemku parc. č. 1588/2 označené dle GP č. 2569-27/2014 jako pozemek parc. č. 1588/116, vše v k. ú. Krč.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

5. Návrh ke jmenování předsedů a členů komisí a k odvolání člena komise Rady městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

6. Návrh k dohodě o narovnání mezi městskou částí Praha 4 a Správa nemovitostí 16, s.r.o. a L. V.
Předkládá: starosta

7. Návrh k prominutí nájemného sdružení LETITIA - SPOLEČNOST PRO REKONSTRUKCI A OBNOVU BRANICKÉHO DIVADLA, IČ: 457 01 831 za  pronájem objektu Branická 411/63, katastrální území Braník, Praha 4.
Předkládá: starosta

8. Návrh ke změně přílohy usnesení Rady MČ Praha 4 č. 28R-1367/2014 ze dne 15.10.2014, čl. II. odst. 11. Smlouvy o stavebních úpravách prováděných nájemcem, spol. Domov Sue Ryder, o.p.s., IČ: 26204673, na nemovitosti č.p. 1, Michelská 7, Praha 4 Michle, která je ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřená městské části Praha 4.
Předkládá: starosta

9. Návrh ke snížení ceny nájemného za  pronájem garážového stání č. 44 v ulici Točitá, katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

10. Návrh k podpisu smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR – Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Plamínkové, Praha 4.
Předkládá: Mgr. Kotvová
materiál na zastupitelstvo

11. Různé

12. Návrh k rozhodnutí o bytových případech ve smyslu „Závazného postupu při pronajímání bytů v domech ve vlastnictví (spoluvlastnictví) hl.m. Prahy svěřených městské části Praha 4“ v objektech základních a mateřských škol.
Předkládá: starosta

13. Návrh k poskytnutí slevy nájemného společnosti Tři v jednom s.r.o., nájemci rekreačního zařízení Vápenka.
Předkládá: starosta

14. Návrh k udělení souhlasu s provedením oprav nad rámec drobných oprav a obvyklé údržby společnosti 4-Majetková, a.s., IČ: 284 77 456 – Novodvorská 435/153, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: starosta

15. Návrh k uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. 2011/0223/OOM/RAD ze dne 28.3.2011, ve znění pozdějších dodatků, se společností 4-Majetková, a.s., IČ: 284 77 456 - pronájem objektu č.p. 435, Novodvorská 153, katastrální území Lhotka, Praha 4.
Předkládá: starosta

16. Návrh k ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 6. 2. 2014, ve znění dodatku č. 1, s nájemcem Jiřím Teclem, IČ: 02456672, na pronájem nebytového prostoru č. 303 (nebytové jednotky č. 798/303) v domě č. p. 798, ul. 5. května 62, katastrální území Nusle, Praha 4.
Předkládá: starosta

17. Návrh k prodeji pozemku parc. č. 1764/2 v k.ú. Nusle.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

18. Informace ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 4 v období od 19. 8. 2014 do 17. 12. 2014.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

19. Návrh na prodej pozemku parc.č. 1566/1 (zastav. plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 616, pozemku parc.č. 1567(zahrada) a pozemku parc.č. 1566/2 se stavbou bez č.p/č.e, vše katastrální území Podolí, Nad Cihelnou 6, Praha 4 – Podolí.
Předkládá: starosta
materiál na zastupitelstvo

20. Návrh k postupu městské části Praha 4 v dosud nevyřešených případech užívání pozemků pod privatizovanými bytovými domy a pozemků souvisejících.
Předkládá: starosta

21. Návrh k záměru pronájmu pozemku parc. č. 1142/28 o výměře 1 643 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č.p. 1683, Na Strži 40 a pozemku parc. č. 1142/29 o výměře 850 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez čp/če a pozemku parc. č. 1142/34 o výměře 4 309 m2, vše katastrální území Krč, Praha 4.
Předkládá: starosta

Vytisknout