Povolení vstupu do zeleně

Postup vyřízení věci

Uživatel je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství Úřadu městské části Praha 4. Jde-li o zábor veřejné zeleně, obrátí se uživatel přímo na odbor životního prostředí územního rozvoje a příslušného správce oblasti, který s uživatelem sepíše hlášenku a stanoví poplatek. Ten je splatný nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství.


Formulář
– Hlášenka uživatele veřejného prostranství


Forma vyřízení
Uživatel si ponechá originál hlášenky a potvrzení o zaplacení poplatku. Kopie hlášenky zůstává na odboru životního prostředí a územního rozvoje a na odboru finanční správy – oddělení poplatků.


Záležitost vyřizuje Odbor životního prostředí a dopravy


Právní úprava

Vyhláška č. 5/1991 Sb. hl.m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (ve znění pozdějších dodatků)


Aktualizováno: 11.09.2016
Vytisknout