Oznámení veřejného vystoupení zvířat

Postup vyřízení věci

Veřejné vystoupení zvířat - jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, a to i prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání, nebo činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh; za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat (§ 3 zákona  č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)).

Podle § 8 odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon na ochranu zvířat proti týrání“) jsou definovány povinnosti pořadatele:

a) oznámit nejméně 14 dnů přede dnem konání veřejného vystoupení krajské veterinární správě a příslušné obci:

1) místo a datum konání,
2) druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit,
3) údaje umožňující identifikaci osoby podle § 8 odst. 2 zákona na ochranu zvířat proti týrání.

b) současně s oznámením podle písmene a) předložit seznam činností se zvířaty,

c) poučit osoby, které se aktivně zúčastňují veřejného vystoupení zvířat, jak mají manipulovat se zvířaty, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámit je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat podle tohoto zákona a kontrolovat, zda je v průběhu veřejného vystoupení zvířat dodržují,

d) oznámit porušení podmínek ochrany zvířat účastníkem veřejného vystoupení krajské veterinární správě.

Oznámení musí obsahovat:

  • Identifikační údaje podatele
  • místo a datum konání
  • druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit
  • údaje umožňující identifikaci osoby, která je schopna rozpoznat zhoršení zdravotního stavu zvířete, změny chování, určit vhodnost prostředí, bezpečně manipulovat s druhem zvířat a organizačně zabezpečit ochranu zvířat při pořádaní veřejného vystoupení
  • seznam činností se zvířaty
Formulář není používán
Forma vyřízení

Žádost opatřená doklady se zasílá na Úřad městské části Praha 4.
Záležitost vyřizuje Odbor životního prostředí a dopravy
Právní úprava

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání