Ohlašovací povinnost provozovatele zdroje znečišťování ovzduší

  • Kdo má povinnost hlášení podávat

Ohlašovací povinnost v této oblasti mají provozovatelé zdroje znečišťování ovzduší vyjmenovaného zdroje. Vyjmenované zdroje jsou takové zdroje, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k Zákonu č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.

Provozovatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která zdroje znečištění ovzduší skutečně provozuje. Není-li taková osoba známa nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník stacionárního zdroje (§ 2 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší).

Ten, kdo provozuje zdroj znečišťování ovzduší nevyjmenovaný v příloze č.2,  nemá tedy povinnost toto hlášení podávat. V případě stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší jsou to zdroje o příkonu do 300kW.

  • Jak se ohlašovací povinnost plní

Výše uvedenou ohlašovací povinnost je nutné splnit prostřednictvím portálu www.ispop.cz, kde najdete potřebné formuláře. Vše se odesílá a zpracovává elektronicky.

  • Co je ISPOP

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) umožňuje zpracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy.

ISPOP je zřízen zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí.

Zřizovatelem ISPOP a věcným garantem obsahu formulářů, tzn. ohlašovacích povinností, je Ministerstvo životního prostředí, systém vyvíjí a dodává společnost Telefónica Czech Republic, a.s., technický provoz a podobu aplikace ISPOP zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

  • Termín podání hlášení

Hlášení je nutné podat vždy do konce března roku následujícího po roce, za který je hlášení podáváno.

  • Pomoc a podpora

Veškeré potřebné informace a návody najdete přímo na stránkách www.ispop.cz

Návody a pomoc můžete hledat také na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu www.portal.chmi.cz

V případě dalších dotazů je možné kontaktovat Odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, popř. Odbor životního prostředí a dopravy zde. 

Zveřejněno: 24.11.2017 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout