Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) Úřadu městské části Praha 4 se v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zaměřuje na ochranu práv dětí, jejich oprávněných zájmů, působí k obnovení narušených funkcí rodiny a zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině. Za účelem zajištění těchto cílů vykonává následující činnosti:

  • vyhodnocuje situaci dítěte (šetření v domácnostech, pohovory s dětmi, spolupráce se školskými, zdravotnickými, státními i nestátními organizacemi, pořádání případových a rodinných konferencí)  
  • vypracovává individuální plány ochrany dítěte 
  • vykonává preventivní o poradenskou činnost 
  • vyžaduje-li to zájem na řádné výchově dítěte, ukládá rodičům ve správním řízení povinnost využít odbornou poradenskou pomoc, případně přistupuje k výchovným opatřením a opatřením na ochranu dětí (podávání podnětů a návrhů k soudu) 
  • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte
  • sleduje vývoj dětí, o které ve věznici pečuje odsouzená nebo obviněná matka
  • sleduje výkon ústavní výchovy a vývoj dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  • oznamuje orgánu činnému v trestním řízení skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán na dítěti trestný čin
  • ve správním řízení rozhoduje o přestupcích souvisejících s péčí o děti
  • v soudních řízeních ve věcech péče o nezletilé vykonává funkci kolizního opatrovníka dítěte
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Štiková Irena DiS. Vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí 261 192 336 2.16 irena.stikova@praha4.cz
Grande Lenka Mgr. Referent 261 192 204 2.27 lenka.grande@praha4.cz
Hrazdirová Barbora MgA, Bc. Referent 261 192 317 2.23 barbora.hrazdirova@praha4.cz
Mládková Markéta Bc. Referent 261 192 125 2.23 marketa.mladkova@praha4.cz
Nachtmanová Andrea Mgr. Referent 261 192 205 2.24 andrea.nachtmanova@praha4.cz
Nečasová Eliška Mgr. Referent 261 192 416 2.24 eliska.necasova@praha4.cz
Prágrová Zdeňka Mgr. Referent 261 192 461 2.27 zdenka.pragrova@praha4.cz
Semerádová Tatiana Bc. Referent 261 192 294 2.18 tatiana.semeradova@praha4.cz
Šťastná Alexandra DiS. Referent 261 192 282 2.22 alexandra.stastna@praha4.cz
Zapletalová Hana Bc. Referent 261 192 312 2.18 hana.zapletalova@praha4.cz