Odbor stavebních investic a oprav (OSIO)

V oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí, výstavby nemovitostí, investic do nemovitostí plní zejména tyto úkoly:

 • vykonává činnost v oblasti stavební, investorské a inženýrské činnosti, kterou koordinuje, usměrňuje, kontroluje, vč. kontroly kvality předané práce v záruční lhůtě a uplatňování reklamací
 • zpracovává podklady pro plánování oprav a údržby a pro investiční výhled
 • shromažďuje technickohospodářské ukazatele na základě výsledku stavby (v Kč na měrnou jednotku), zajišťuje předání dokončených staveb,
 • ve spolupráci s OOM obstarává majetkoprávní vypořádání s vlastníky nemovitostí, jde-li o provedení stavby na cizí nemovitosti nebo na nemovitosti HMP nesvěřené MČ
 • dává podnět OFS k zařazení investiční činností zhodnoceného majetku do evidence majetku svěřeného MČ včetně nutných podkladů
 • dává podnět OFS k vyřazení majetku z evidence svěřeného MČ ně nutných podkladů
 • při odstranění staveb svěřených MČ, jejichž zůstatková cena dosahuje limitu stanoveného Statutem, dává podnět OOM k oznámení záměru odstranění stavby HMP a vyčká výsledku
 • organizuje a zajišťuje zadávací řízení na dodavatele stavebních zakázek malého rozsahu
 • dodává podklady OPR pro zadávání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek
 • vyhlašuje a zajišťuje zadávací řízení na provádění inženýrské činnosti - metodicky řídí techniky správní firmy - obstarává správní exekuci provedením náhradního výkonu stavebních prací
 • ve spolupráci s OOM obstarává uskladnění věcí přemístěných při správní exekuci provedením náhradního výkonu stavebních prací
 • zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky svěřenými tomuto odboru v rámci schváleného, popř. upraveného rozpočtu, dodržuje platnou rozpočtovou skladbu, zpracovává dle pokynů OFS přehled o čerpání přidělených finančních prostředků
 • řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (rozdělení na opravy a investice)
 • sleduje informace o možnostech získání dotací pro opravy nemovitostí svěřených MČ a informuje o tom starostu a radu
 • spolupracuje s odbory OOM a OŠK při zjišťování potřeb oprav a rekonstrukcí nemovitostí svěřených MČ
 • zadává provedení havarijních oprav zhotovitelům ze seznamu dodavatelů městské části Praha 4 schváleného Radou MČ Praha 4 do výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky malého rozsahu, pokud tak nečiní správní firmy P - poskytuje informace dle ustanovení zákona č.106/1999 Sb.,v platném znění
 • dodržuje Závazný postup oběhu účetních dokladů
 • zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky svěřenými tomuto odboru v rámci schváleného, popř. upraveného rozpočtu, dodržuje platnou rozpočtovou skladbu, zpracovává dle pokynů OFS přehled o čerpání přidělených finančních prostředků
JménoFunkceTelefonMístnostE-mail
Jahoda Josef Ing. Vedoucí odboru stavebních investic a oprav 261 192 454 7.24 josef.jahoda@praha4.cz
Krajňanský Fedor Referent 261 192 109 7.23 fedor.krajnansky@praha4.cz
Lukeš Martin Ing. Referent 261 192 373 7.22 martin.lukes@praha4.cz
Prouzová Jana Referent 261 192 444 7.22 jana.prouzova@praha4.cz
Samková Milena Referent 261 192 117 7.22 milena.samkova@praha4.cz
Szántó Ivana Ing. Referent 261 192 632 7.22 ivana.szanto@praha4.cz
Šímová Iveta Ing. Referent 261 192 442 7.25 iveta.simova@praha4.cz
Vinš Jiří Ing. Referent 261 192 328 7.25 jiri.vins@praha4.cz

Vytisknout