Oddělení public relations (PR)


 • vykonává publikační a propagační činnosti
 • soustřeďuje od vedoucích odborů informace o důležitých akcích, činnostech MČ, v dostatečném předstihu o nich informuje prostřednictvím novin Prahy 4 Tučňák
 • provádí monitoring tisku, zejména vzhledem k MČ, zajišťuje včasné reakce na publikované informace a na podněty a kritiku týkající se MČ
 • zajišťuje publicitu významných společenských akcí MČ
 • zúčastňuje se na výzvu zasedání rady a každého zastupitelstva a připravuje pro veřejnost informace o těchto jednáních
 • monitoruje názory veřejnosti, vyhodnocuje je a navrhuje opatření k ovlivňování veřejného mínění, vytváří koncepce, programy a projekty vztahů k veřejnosti ve spolupráci s agenturou zajišťující PR služby pro MČ
 • spolupracuje s osobou odpovědnou za komunikaci s médii - tiskovým mluvčím v oblasti vztahů s médii, podílí se na tvorbě mediaplánů jednotlivých akcí, událostí, spolupodílí se na organizování tiskových konferencí
 • spravuje webové stránky MČ, v této souvislosti spolupracuje s jednotlivými odbory a koordinuje jejich činnost
 • podílí se na tvorbě a šíření tiskovin zaměřených na prezentaci MČ a v souvislosti s tím zajišťuje a předává informace pro obsahovou náplň a inzerci novin Prahy 4 Tučňák
 • vytváří koncepci společenských (volnočasových) kulturních akcí, oslav výročí a zajišťuje jejich realizaci s využitím specializovaných agentur
 • je správcem kapitoly kultura (kulturní a sportovní volnočasové aktivity), navrhuje rozpočet v této části kapitoly kultura, sleduje hospodaření s finančními prostředky v rámci této části kapitoly a navrhuje její rozpočtová opatření
 • organizuje a zajišťuje kulturní akce pořádané MČ na radnici a na venkovním prostranství (například akce na Nuselské radnici, v KCN, vítání občánků, aj.) a současně s tím i plnění povinností týkajících se ochrany předmětu práva autorského dle zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění
 • zajišťuje agendy jubilantů, organizuje a zajišťuje jubilejní svatby a blahopřání k životním výročím, obstarává a distribuuje jubilantům věcné dary a další
 • monitoruje volnočasové aktivity všech věkových skupin a zpracovává nabídku využití volného času
 • podílí se na koncepci sportovně tělovýchovných projektů (hřiště, cyklistické stezky, skateparky)
 • připravuje materiály do rady a zastupitelstva (zejm. smlouvy o dílo, smlouvy o obstarání věci, smlouvy darovací, kupní, smlouvy licenční a podlicenční, návrhy na poskytnutí záštity v rámci své činnosti a další)
 • zajišťuje vydávání certifikátů o poskytnutí záštity starosty, místostarostů a MČ a vede jejich evidenci
 • spolupodílí se na výzdobě budovy radnice při příležitosti státních svátků nebo významných dnů ČR nebo na základě úkolu starosty výzdobu zajišťuje
 • podílí se na tvorbě a rozvíjení partnerských vztahů MČ v oblasti volnočasových kulturních a sportovních aktivit, organizačně zajišťuje jejich realizaci
 • podílí se na zajišťování a instalaci směrových informačních ukazatelů a informačních tabulí
Vloženo: 15.08.2013   |   Aktualizováno: 21.02.2019
Vytisknout