Oddělení krizového řízení a bezpečnosti

a) úsek krizového řízení, obranného plánování, ochrany před povodněmi, ochrany osobních údajů

 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 222/1999 Sb., v platném znění, o zajišťování

  obrany ČR

 • vykonává svěřenou působnosti podle zákona č. 585/2004 Sb., v platném znění, o branné povinnosti a jejím zajišťování

 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 239/2000 Sb., v platném znění, o integrovaném

  záchranném systému

 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 240/2000 Sb., v platném znění, o krizovém řízení

 • vykonává svěřenou působnost podle zákona č. 241/2000 Sb., v platném znění, o hospodářských

  opatřeních pro krizové stavy

 • spolupracuje s oddělením krizového managementu MHMP, Hasičským záchranným sborem HMP a

  Krajským vojenským velitelstvím ve věcech krizového, havarijního a obranného plánování, ochrany

  obyvatelstva a v rámci hospodářských opatření pro krizové stavy

 • poskytuje Hasičskému záchrannému sboru HMP informace a součinnost při zpracování krizového a havarijního plánu HMP a krizového plánu MČ

 • vykonává funkci tajemníka bezpečnostní rady MČ a krizového štábu MČ

 • zabezpečuje plnění úkolů krizového plánu HMP a krizového plánu MČ v podmínkách MČ

 • zajišťuje připravenost MČ na mimořádné události a krizové stavy, podílí se na provádění

  záchranných a likvidačních prací ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému

 • na základě pokynu starosty zajišťuje vyrozumění a varování obyvatelstva na území MČ

 • navrhuje umístění varovných a výstražných prvků jednotného systému varování a vyrozumění HMP

 • zveřejňuje na úřední desce do 15 dnů od doručení návrh bezpečnostní dokumentace provozovatele objektu, ve kterém je nebo bude umístěna nebezpečná látka dle zákona č. 224/2015 Sb., v platném znění, o prevenci závažných havárií a shromažďuje písemné připomínky veřejnosti k této dokumentaci

 • zasílá MHMP vyjádření veřejnosti a MČ k návrhu bezpečnostní dokumentace do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené pro nahlížení veřejnosti

 • zpracovává a aktualizuje přehled objektů na území MČ, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny

 • vede evidenci o vhodných věcných prostředcích pro potřeby KVV HMP

 • pro zajištění činnosti úřadu v případě vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu zpracovává podklady pro zproštění výkonu mimořádné služby vybraných zaměstnanců úřadu

 • podílí se na zajišťování ukrytí osob na území MČ a vede evidenci stálých tlakově odolných úkrytů na území správního obvodu MČ

 • zpracovává a průběžně aktualizuje povodňový plán MČ

 • potvrzuje soulad povodňových plánů vlastníků pozemků a staveb v zátopovém území s povodňovým plánem MČ

 • plní funkci povodňového orgánu v době mimo povodeň

 • organizuje v součinnosti s dalšími orgány a odbory úřadu povodňové prohlídky vodních toků na území MČ

 • zabezpečuje plnění nařízení tajemníka o ochraně osobních údajů a výkon funkce administrátora

   

b) úsek bezpečnosti práce a požární ochrany

 • zpracovává záznamy o pracovních úrazech a ve spolupráci s oddělením mzdovým odboru personálně mzdového zajišťuje jejich odškodnění a likvidaci

 • vypracovává a novelizuje vnitřní předpisy k BOZP k PO

 • zajišťuje vstupní školení BOZP a PO pro zaměstnance úřadu

 • provádí roční prověrky bezpečnosti práce

 • vede požární knihu úřadu

 • provádí preventivní požární prohlídky

 • zajišťuje provedení cvičných požárních poplachů v bodově úřadu

 • provádí veškeré další úkony vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění a prováděcích vyhlášek k němu

 • zajišťuje provádění kontrol ručních hasicích přístrojů a hydrantů odbornou firmou

 • upozorňuje vedoucí zaměstnance na nové právní úpravy v oblasti BOZP a požární ochrany

 • na základě pokynu vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem provádí kontrolu zaměstnanců, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek

   

c) úsek bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku

 • spolupracuje s Policií ČR a Městskou policií HMP při zajišťování bezpečnosti a ochrany veřejného pořádku na území MČ

 • ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policií HMP navrhuje místa pro umístění kamer městského kamerového systému HMP

 • přijímá oznámení o konání ohňostrojů na území MČ dle zázákona č. 206/2015 Sb., v platném znění, o pyrotechnických výrobních a zacházení s nimi

 • podílí se v rámci úřadu na připomínkovém řízení k návrhu vyhlášek HMP v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku,

 • ve spolupráci s OHOS se podílí na správě kamerového systému úřadu dle příslušného nařízení tajemníka

 • poskytuje orgánům činným v trestním řízení záznamy z kamerového systému úřadu

 • zajišťuje plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 412/2005 Sb., v platném znění, o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, vykonává funkci bezpečnostního ředitele MČ

Zveřejněno: 02.06.2014 – Admin Administrator   |   Aktualizováno: 03.05.2018 – Vít Drbal
Vytisknout