Nabývání státního občanství České republiky prohlášením - § 31

Prohlášením o nabytí státního občanství České republiky může nabýt fyzická osoba, která pozbyla české nebo československé státní občanství.

Prohlášení se podává příslušnému krajskému úřadu dle místa trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele na území ČR. Pokud prohlašovatel trvalý pobyt na území ČR nikdy neměl, je k podání a přijetí žádosti místně příslušný Úřad městské části Praha 1.


Prohlášení vyřizuje odbor správních agend, oddělení matrik a státního občanství, ÚMČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4.


Žadatel k prohlášení připojí tyto dokumenty:
  • platný doklad totožnosti,
  • rodný list,
  • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, popř. doklad o rozvodu manželství, doklad o zániku partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera,
  • rodné listy rodičů, jejich oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy (je-li to nezbytné pro učinění prohlášení),
  • rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy (je-li to nezbytné pro učinění prohlášení),
  • doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele.

Všechny doklady, vystavené v cizím jazyce, musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka, případně vyšším ověřením.

Prohlášení může učinit bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky.


Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se platí správní poplatek ve výši 500,- Kč.


Sankce:


Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako prohlašovatel uvede v některém z prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj nebo uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat jako účastník řízení o nabytí státního občanství České republiky, toto občanství, jako zákonný zástupce nebo opatrovník jednající za dítě jeho jménem v řízení o nabytí státního občanství České republiky tohoto dítěte, toto státní občanství.

Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000 Kč.