Místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

Jak mohu získat povolení k provozování výherního hracího přístroje (VHP)?
Lhůta pro podání žádosti je 1 měsíc, nejpozději 14 dní, před termínem zahájení provozu.

Náležitosti žádosti:

 • název a sídlo provozovatele a kontaktní adresa
 • doklad o bezúhonnosti (ne starší 3 měsíců)
 • doklad o zřízení bankovního účtu a složení jistoty
 • vymezení období na které se povolení žádá
 • originál nebo ověřenou kopii zápisu do obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců), se zápisem rodných čísel u fyzických osob
 • počet, druh a přesný název výherního hracího přístroje (dále jen VHP) , včetně nastavení podílů, výrobní čísla, datum výroby(měsíc, rok)
 • přesná adresa umístění provozovaných VHP
 • smlouva o umístění VHP
 • výpis osvědčení pověření autorizované osoby - štítek EZU
 • doklad o zajištění odborného servisu
 • podrobný herní plán včetně herního plánu na jackpot
 • herní (návštěvní) řád herny
 • prohlášení o nabytí VHP, případně nájem VHP doložený smlouvou
 • jméno osoby odpovědné za zákaz hry osob mladších 18-ti let (jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště)
 • způsob a podmínky manipulace s VHP, zejména při výběru peněz a prováděných opravách
 • podmínky manipulace s vlastním zařízením umožňujícím kumulovanou hru s navzájem propojenými přístroji, zejména při výběru finančních hotovostí, při výplatách kumulované hry a opravách - jackpot
 • čestné prohlášení, že právnická osoba vyhovuje § 4 odst. 5 zákona č. 202/1990 Sb., v platném znění - sídlo na území ČR
 • stanovení evidence tržeb
 • bankovní spojení - číslo účtu
 • telefonní spojení
 • čestné prohlášení o tom, že se nejedná o provozování VHP ve školách, školských zařízeních, zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov (§17, odst. 11 zákona č. 202/1990 Sb., v platné znění)
 • čestné prohlášení o zákonné výši jistoty (§ 4b, odst. 1 písm. c) zákona č. 202/1990 Sb.., v platném znění

Náležitosti vyžadované při převzetí rozhodnutí: potvrzení o zaplacení správního poplatku, plná moc s notářsky ověřeným podpisem osoby udělující plnou moc k převzetí správního rozhodnutí.

Lhůta pro rozhodnutí 
se řídí zákonem č. 500/2004 Sb, správní řád, správní poplatky jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a to:

 • čtvrtletně 10 000,- Kč/přístroj
 • pololetně 16 000,- Kč/přístroj
 • ročně    30 000,- Kč /přístroj

Právní úprava:

 • Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

Jak mám získat povolení k přemístění VHP?
Náležitosti žádosti - žádost o přemístění výherních hracích přístrojů (dále jen VHP) s označením původního a nového místa umístění VHP, smlouva s provozovnou, jméno osoby odpovědné za zákaz hry osob mladších 18-ti let a herní (návštěvní) řád herny v případě, že novým místem umístění je herna.
Lhůta pro podání žádosti je 1 měsíc, nejpozději 14dní, před přemístěním výherního hracího přístroje.
Lhůta pro rozhodnutí se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
Náležitosti vyžadované při převzetí rozhodnutí: potvrzení o zaplacení správního poplatku, plná moc s notářsky ověřeným podpisem osoby udělující plnou moc k převzetí správního rozhodnutí.
Správní poplatky spojené s tímto úkonem jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a to 1 000,- Kč/přístroj.

Jak mám poslat výtěžek z VHP?
Výtěžek z VHP se platí na účet: 19-20000832359/0800, variabilní symbol: 90071351, do spec. symbolu uveďte IČO poplatníka.

Na jaký variabilní symbol mám zaslat místní poplatek za VHP?
Variabilní symbol pro místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj je 9095004+číslo rozhodnutí (příklad: 9095004001, 9095004012, 9095004312). Číslo účtu zůstává stejné: 19-2000832359/0800 

Vytisknout