Matrika úmrtí

VYSTAVENÍ PRVOPISU ÚMRTNÍHO LISTU

Úřad městské části Praha 4, odbor správních agend, oddělení matrik, se sídlem na adrese Antala Staška 2059/80b, Praha 4 – Krč, zapisuje úmrtí osob, které zemřely ve správním obvodu Městské části Praha 4 a Městské části Kunratice, do 30 dnů ode dne doručení hlášení o úmrtí ze zdravotnického zařízení.

Úmrtní list se zasílá na adresu objednavatele pohřbu případně oprávněného člena rodiny, nebo lze vyzvednout osobně po předchozí telefonické domluvě na čísle: 261 192 142/686.

Občanský průkaz zemřelé osoby se odevzdá na pohřební službě při vyřizování pohřbu nebo na matrice při vyzvednutí úmrtního listu, případně na kterémkoli městském úřadě.

Pro vyzvednutí úmrtního listu je nutné předložit doklad totožnosti (platný občanský průkaz nebo cestovní pas, u cizinců je možné se prokázat povolením k pobytu).

Po úmrtí fyzické osoby činí matrika oznamovací povinnost vůči:
  • Okresnímu nebo obvodnímu soudu podle místa trvalého pobytu zemřelého
  • České správě sociálního zabezpečení
  • Všeobecné zdravotní pojišťovně
V případě úmrtí občana cizího státu, oznámí matriční úřad tuto skutečnost Ředitelství služby cizinecké policie a zastupitelskému úřadu daného cizího státu.

ZÁPIS ÚMRTÍ OBČANA ČR V CIZINĚ:

V případě úmrtí občana České republiky v cizině se vyřizuje zápis do zvláštní matriky v Brně a vydání českého úmrtního listu. Žádost o zápis do zvláštní matriky lze provézt na kterékoli matrice v celé České republice, nezávisle na trvalém pobytu zemřelého či pozůstalého. Před podáním této žádosti doporučujeme telefonicky kontaktovat přímo zvláštní matriku v Brně na tel. čísle 542 526 444 nebo matriku, kde se bude žádost podávat, ohledně seznamu dokumentů a daných ověření, které bude třeba matrice předložit.

VYSTAVENÍ DUPLIKÁTU ÚMRTNÍHO LISTU:


Duplikát matričního dokladu vystaví matriční úřad podle místa dané matriční události.

Duplikát matriční události, která se stala v Praze před rokem 1950, vystaví Úřad městské části Praha 1.

Žadatel o duplikát matričnímu úřadu předloží:
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
  • doklady, kterými prokáže, že se matriční zápis týká jeho, členů jeho rodiny nebo sourozenců (rodný list, oddací list)
  • dokumenty, kterými prokáže právní nárok na vydání duplikátu v případě, že se nejedná o příbuznou osobu

Za vydání duplikátu je vybírán správní poplatek 100,- Kč.

ÚŘEDNÍ HODINY MATRIKY ÚMRTÍ:

V případě duplikátů a zápisů do zvláštní matriky v Brně, žádáme, nejpozději 30 minut před koncem úřední doby.

Pondělí, středa: 8.00 – 18.00
Čtvrtek: 8.00 – 12.00