Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 4 za rok 2020 podle ustanovení § 18 zákona
č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Úřad městské části Praha 4 (dále jen povinný subjekt) podle ustanovení § 18 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon), má za povinnost poskytnout následující údaje:

 

a)  Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Povinný subjekt obdržel v roce 2020 celkem 144 žádostí o informace. Bylo vydáno
18 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 10 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

 

b)  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Byla podána 2 odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí nebo o odmítnutí žádosti a v obou případech MHMP potvrdil rozhodnutí ÚMČ Praha 4.

 

c)  Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace
a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

V roce 2020 nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 

d)  Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

V roce 2020 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 

e)  Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a) zákona, důvody jejich podání
a stručný popis způsobu jejich vyřízení

Byla podána 1 stížnost dle ustanovení § 16a) zákona (forma opravného prostředku k postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informace). Stížnost byla podána z důvodu, že žadatel nesouhlasil s výší požadované úhrady za poskytnutí informace. Povinný subjekt následně v souladu s ustanovením § 16a) odst. 5 zákona předložil stížnost nadřízenému orgánu. MHMP ve věci podané stížnosti rozhodl o snížení požadované úhrady nákladů.

 

f)  Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona nebyly požadovány.

 

 

 

V Praze dne 22. února 2021

 

Ing. Michal Kárník

tajemník

Úřadu městské části Praha 4

Zveřejněno: 24.02.2021 – Tereza Veselá
Vytisknout