Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací (zák. 106/1999 Sb. a 123/1998 Sb)


Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací podle zákona

č. 106/1999 Sb., v pl. znění, a podle zákona č. 123/1998 Sb., v pl. zněníI. Výše úhrady materiálových nákladů za pořízení kopií, za opatření technických nosičů dat, za poštovné
a balné za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění,
a podle zákona č. 123/1998 Sb., v pl. znění

1. pořizování černobílých kopií
jednostranná kopie A4 - 3 Kč
jednostranná kopie A3 - 5 Kč
oboustranná kopie A4 - 6 Kč
oboustranná kopie A3 - 10 Kč
2. pořizování barevných kopií 
jednostranná kopie A4 - 11 Kč
jednostranná kopie A3 - 20 Kč
oboustranná kopie A4 - 22 Kč
oboustranná kopie A3 - 40 Kč
3. pořizování elektronických kopií (skenování)  A4, A3
1 strana - 1 Kč
4. výtisk z tiskárny počítače
jednostranný černobílý výtisk A4 - 3 Kč
jednostranný černobílý výtisk A3 - 5 Kč
oboustranný černobílý výtisk A4 - 6  Kč 
oboustranný černobílý výtisk A3 - 10 Kč
jednostranný barevný výtisk A4 - 11 Kč 
jednostranný barevný výtisk A3 - 20 Kč
oboustranný barevný výtisk A4 - 22 Kč 
oboustranný barevný výtisk A3 - 40 Kč
5. technický nosič dat 
CD, DVD - 1ks - 10  Kč
V případě použití jiného technického nosiče dat se náklady stanoví ve výši jeho skutečné pořizovací ceny.

6. Pokud jsou požadované informace obsaženy v publikaci či v tiskovině vydávané povinným subjektem, stanoví se výše úhrady ve výši ceny příslušného výtisku, poskytují-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

7. Poštovné se hradí ve výši ceny hrazené poskytovateli poštovních služeb.

8. Náklady na balné se nehradí.


II. Výše úhrady nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., v pl. znění

  1. Za každou hodinu vyhledávání informace jedním zaměstnancem je stanovena úhrada ve výši 225 Kč. Pokud se nejedná o celou hodinu vyhledávání informace, úhrada se stanoví ve výši části úhrady za jednu hodinu vyhledávání informace odpovídající počtu minut vyhledávání (př. vyhledávání v délce 3 hodin a 20 minut = 3 x 225 + (20 x 225/60), tj. 750 Kč).
  2. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací více zaměstnanci je výše úhrady dána součtem částek připadajících na každého zaměstnance.
  3. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

III. Částky a případy, kdy není po žadatelích o poskytnutí informace požadována úhrada
nákladů vzniklých na základě jedné žádosti

  1. Po žadatelích o poskytnutí informace nebude požadována náhrada nákladů za vyhledávání informace, pokud úhrada nákladů za vyhledávání informace nepřesáhne částku 225 Kč. Z částky úhrady nákladů, která je vyšší než 225 Kč, se částka 225 Kč neodečítá.
  2. Po žadatelích o poskytnutí informace nebude požadována úhrada nákladů za pořizování kopií a výtisků z tiskárny počítače, pokud úhrada těchto nákladů nepřesáhne částku 100 Kč. Z částky úhrady nákladů, která je vyšší než 100 Kč, se částka 100 Kč neodečítá.
  3. Podle § 10 odst. 3 zákona č. 123/1998 Sb., v pl. znění, lze žádat jen úhradu nákladů spojených s pořízením kopií, technických nosičů dat a odesláním informace žadateli, nikoliv náklady za mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací.

IV. Způsob placení úhrady nákladů

  1. Úhradu za poskytnutí informace lze zaplatit bezhotovostně na č. účtu 19-2000832359/0800, VS 1349, nebo v hotovosti v příjmové pokladně v sídle ÚMČ Praha 4 Antala Staška 2059/80b, Praha 4, v úředních hodinách stanovených pro tuto pokladnu.

V. Platnost sazebníku úhrad nákladů

  1. Sazby uvedené v tomto sazebníku platí od 14. 6. 2021 a dále i v dalších účetních obdobích, dokud nedojde ke změně výše sazeb. 

Vloženo: 11.06.2021 – Vít Drbal   |   Zveřejněno: 11.06.2021 – Vít Drbal   |   Aktualizováno: 11.06.2021 – Vít Drbal
Vytisknout