Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1. Název
městská část Praha 4
2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura
Orgány městské části jsou zastupitelstvo městské části, rada městské části, starosta městské části a úřad městské části.
  • Zastupitelstvo městské části zřizuje výbory jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti.
  • Rada městské části zřizuje komise jako své iniciativní a poradní orgány.
  • Úřad městské části se člení na odbory a oddělení
Úřad městské části tvoří starosta, zástupci starosty, tajemník úřadu městské části a zaměstnanci městské části zařazení do úřadu městské části. V čele úřadu městské části je starosta. Tajemník úřadu městské části je statutárním orgánem městské části v pracovněprávních vztazích se zaměstnanci zařazenými do úřadu městské části a odpovídá starostovi za plnění úkolů uložených úřadu městské části v samostatné a přenesené působnosti.
Zřizované organizace
4. Kontaktní spojení
adresa
Úřad městské části Praha 4
Antala Staška 2059/80b
140 46 Praha 4 – Krč

telefon
261 192 111
fax
241 741 743
WWW stránky
www.praha4.cz
email
posta@praha4.cz
e-mailová adresa pro příjem datových zpráv opatřených el. podpisem a zpracovaných elektronickou podatelnou
radnice@praha4.cz
e-mailová adresa pro běžnou komunikaci bez zaručeného elektronického podpisu
obecný tvar e-mailové adresy na kteréhokoli voleného zástupce nebo zaměstnance úřadu: jmeno.prijmeni@praha4.cz
ID datové schránky
ergbrf7
 
úřední hodiny
pondělí
8.00 - 18.00 hodin
středa
čtvrtek
8.00 - 10.00 hodin
Existuje možnost si v mimořádných případech telefonicky domluvit schůzku mimo stanovené úřední hodiny.
5. Případné platby lze poukázat
  • č. ú.: 19-2000832359/0800 – příjmový účet všeobecný
  • č. ú.: 30015-2000832359/0800 - příjmový účet pro platby v souvislosti s fungováním ZPS
  • č. ú.: 27-2000832359/0800 - výdajový účet
Platby na příjmové účty jsou rozlišovány podle variabilních symbolů, které plátcům přiřazují věcně příslušné odbory.
6. IČ
7. DIČ
00063584
CZ00063584
8. Dokumenty   
Usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 4
Rozpočet městské části Praha 4
Zpráva o výsledcích hospodaření MČ Praha 4
9. Žádosti o informace
Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může požádat o informaci osobně nebo písemně (vč. elektronicky podané žádosti). Pro písemné podání je určen formulář Žádost o poskytnutí informace (soubor rtf).

Z písemné žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
10. Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze:
11. Předpisy
  
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Úřad MČ Praha 4 zejména jedná a rozhoduje, je uveden v rámci popisu činnosti jednotlivých odborů.

Veškeré předpisy vydané ve Sbírce zákonů a ve Sbírce hl. m. Prahy jsou k nahlédnutí v Samostatném organizačním oddělení a pro kooperaci s orgány MČ Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Praha 4 - Krč, 10.patro, kancelář č. 1016, tel.: 261 192 106.

12. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaných podle § 16a odst. 7

13. Licenční smlouvy

V současné době nejsou MČ Praha 4 poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Informace za jednotlivá období: rok 2012, rok 2013, rok 2014, rok 2015, rok 2016, rok 2017, rok 2018, rok 2019, rok 2020
Aktualizováno: 14.06.2021 – Vít Drbal
Vytisknout