Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2019

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 4 za rok 2019 podle ustanovení § 18 zákona
č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Úřad městské části Praha 4 (dále jen povinný subjekt) podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), má za povinnost poskytnout následující údaje:

 

a)  Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Povinný subjekt obdržel v roce 2019 celkem 158 žádostí o informace. Bylo vydáno
16 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 15 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

 

b)  Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Bylo podáno 7 odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí nebo o odmítnutí žádosti
(v jednom případě MHMP potvrdil rozhodnutí ÚMČ Praha 4, ve čtyřech případech byla odpověď následně poskytnuta (či částečně poskytnuta), v jednom případě byla informace poskytnuta před uplynutím lhůty pro postoupení odvolání na MHMP a v jednom případě bylo rozporováno rozhodnutí MHMP.

 

c)  Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech
a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance
a nákladů na právní zastoupení.

V roce 2019 nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

 

d)  Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

V roce 2019 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

 

e)  Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a) zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

Bylo podáno 8 stížností dle ustanovení § 16a) zákona (forma opravného prostředku k postupu
při vyřizování žádostí o poskytnutí informace). Stížnosti byly podány z toho důvodu, že žadatelé nesouhlasili s částečným poskytnutím informace nebo rozsahem poskytnuté informace
či v jednom případě s výší požadované úhrady za poskytnutí informace. Povinný subjekt následně v souladu s ustanovením § 16a) odst. 5 zákona předložil stížnosti nadřízenému orgánu.

MHMP ve třech případech potvrdil postup povinného subjektu, ve dvou případech vrátil věc povinnému subjektu k novému projednání, v jednom případě byla stížnost podána vůči výši požadované úhrady nákladů, v jednom případě vyhověl povinný subjekt stížnosti postupem dle ustanovení 16a) odst. 5 zákona a v jednom případě dosud není rozhodnuto.

 

f)  Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona nebyly požadovány.

 

 

 

V Praze dne 12. února 2020

 

Ing. Michal Kárník

tajemník

Úřadu městské části Praha 4

Zveřejněno: 02.03.2020 – Tereza Veselá
Vytisknout