Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017

 Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 4 za rok 2017 podle ustanovení § 18 zákona č.  106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Úřad městské části Praha 4 (dále jen povinný subjekt) podle ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), má za povinnost poskytnout následující údaje:

a)   Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Povinný subjekt obdržel v roce 2017 celkem 135 žádostí o informace. Bylo vydáno 12 rozhodnutí o odmítnutí žádosti a 16 rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

b)    Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

Bylo podáno 11 odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí nebo o odmítnutí žádosti (ve třech případech MHMP potvrdil rozhodnutí ÚMČ Praha 4, v jednom případě byla odpověď následně poskytnuta, v jednom případě byla věc opětovně odmítnuta, v pěti případech bylo odvolání nepřípustné a v jednom případě do dnešního dne MHMP nerozhodl).

c)   Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.

V roce 2017 nebyl vydán žádný rozsudek ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

d)   Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

V roce 2017 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

e)   Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a) zákona, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

Bylo podáno 11 stížností dle ustanovení § 16a) zákona (forma opravného prostředku k postupu při vyřizování žádostí o poskytnutí informace). Stížnosti byly podány z toho důvodu, že žadatelé nesouhlasili s částečným odmítnutím nebo s odmítnutím jejich žádosti o informaci nebo rozsahem poskytnuté informace. Povinný subjekt následně v souladu s ustanovením § 16a) odst. 5 zákona předložil stížnosti nadřízenému orgánu.

V sedmi případech MHMP potvrdil postup povinného subjektu a stížnost zamítl jako nedůvodnou, ve dvou případech byla odpověď následně poskytnuta a ve dvou případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace.

f)     Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Žádné další informace vztahující se k uplatňování zákona nebyly požadovány.

 
V Praze dne 20. března 2018

Ing. Michal Kárník

tajemník

Úřadu městské části Praha 4


Zveřejněno: 04.09.2018 – webmaster Roman Rogner
Vytisknout